Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü

Telefon: 0224 716 1947

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 B Blok 3.kat 16080 Osmangazi/BURSA


Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde, 1 Şube Müdür V.(Uluslararası İlişkiler ve Yerel Yön. Uzm.), 2 Mimar,  1 İnşaat Mühendisi, 6 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 Makine Teknikeri, 1 Binted Personeli ve 5 Şoför olmak üzere Toplam 18 personel görevlidir.

Amaç, Kapsam, Yetki, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Bağlayıcılık

Kaçak yapılara dair; ilgili iş/işlemleri başlatmak ve sonuçlandırma görevi (fen zaptı, tahliye, yıkım vb. tüm işlemler), ilgili yasa/yönetmelikler ile eski adıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 12.02.1998 tarih 1479 Sayılı genelgesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 32/5 maddesi ile ilgili ilçe Belediyesine verilmiş olup ayrıca,

İmar Kanunu’nun 32. maddesi hükmünün son fıkrası ve önceki fıkraların öngördüğü prosedürler çerçevesinde, yıkım koşulları gerçekleştiğinde, yıkım işleminin gerçekleştirilmesi görev ve yetkisinin ilgili belediyeye veya Valiliğe verildiği, bu durumda belediyenin gerek yıkım, gerekse onun öncesinde yapılması gereken tahliye işlemlerini bizzat yapma yetkisine sahip olduğu hususu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün, Kaçak Yapılarla Mücadele konulu, 20.07.2020 tarih ve 135017 sayılı görüş yazısıyla ve Bursa Valiliğimiz kaçak yapılarla mücadele konulu 2023/1 sayılı genelgesi ile ortaya konmuş ayrıca, Büyükşehirlerde tahliye/yıkım yetkisinin ilçe belediyelerinde olduğu hususu, Danıştay 6. Dairesi (E. 1990/2033, K. 1991/2083, T. 22.10.1991) tarafından da karara bağlanmıştır.

    Kaçak yapıların tahliye ve yıkımlarının gerçekleştirilmesinde; birinci derecede sorumluluk ve yetki, ilgili ilçe belediyesinde olmakla birlikte, belediyenin yapı sahasında karşılaştığı muhtelif fiili engeller ve engellemeler nedeniyle yıkım ve tahliye işlemlerini tek başına yürütmesinin mümkün olmadığı hallerde, ilgili Kanun/yönetmelikler dâhilinde, mülki idare amirinden talep edeceği kolluk kuvveti marifetiyle, tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

     Bu kapsamda; İlgili ilçe Belediyelerinin yetkisi ve asli vazifesi dahilinde olan, kaçak yapıların tahliye ve yıkımları konusunda; Büyükşehir Belediyelerinin yasal zorunluluğu bulunmamakla birlikte, 5216 Sayılı Kanunun 11. Maddesine istinaden, Büyükşehir Belediyeleri bu yetkiyi, gerek gördüğü taktirde, tercihen kullanmaya haizdir.

 

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul esasları

(1) 5216 Sayılı Kanunun “Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi”  başlıklı 11. Maddesi kapsamında; ilçe belediyelerinin imar uygulamalarının denetlemesini yapmak, Başkanlığımızca yapılan kaçak yapı tespitleri ve Belediye Başkanlığımıza iletilen şikayetleri, 5393 Sayılı Kanun uyarınca, ilgili ilçe Belediyesine iletmek, Başkanlığımızca yapılan bildirime istinaden, ilgili Kanun da verilen süre içerisinde, ilgili ilçe Belediyesince yıkımı yapılmayan ya da kısmi yıkım yapılan yapıların, gerek gördüğünde takdir yetkisi kullanılarak yıkımlarını yapmak,

(2) Valilik riyasetinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız koordinasyonunda, ilgili İlçe belediyeleri ile kaçak yapılaşmayı önleyici çalışmalar ve toplantılar yapmak,

(3) 5216 sayılı kanunun 7 nci maddesinin (z) bendi çerçevesinde; Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak,

 (4) İl sınırları dahilinde; ilçe belediyeleri ve Birimimizce tespiti ve hakkında işlem yapılan yapıların, verilerinin ortak bir veri tabanında saklanabilmesine yönelik ortak çalışma yapmak, bu sayede ilimiz kaçak yapı haritasının ortaya çıkarılması ve güncellenmesini sağlamak,

(5) Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait yapıların yıkımları konusunda, ilgili Birimlerimizle gerekli koordinasyonu sağlamak, yasal alt yapılarının oluşmasında ve yıkım konusunda gerektiğinde her türlü destek vermek,

(6) Başkanlığımıza iletilen vatandaş şikayetlerinin yasal süresi içerisinde sonuçlandırılarak, sonucundan vatandaşa geri bildirimde bulunmak,

(7) İl sınırları dâhilinde, Bursa Ovamız, tarım arazileri, Sit ve plansız alanlar başta olmak üzere, kurulmuş olan 5 ekip ile karadan ve İHA ile havadan rutin denetimler yaparak, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayı önleyici çalışmalarda bulunmak, kaçak yapı tespitleri yapmak, yapılan tespitleri ilgili ilçe Belediyesine iletmek,

(8) Ulaşım Daire Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz ve ilgili diğer birimlerimizin yürüttüğü projeler kapsamında, projelere engel teşkil eden işgale konu imalatların kaldırılmasının sağlanması,

9) Birimimizi ilgilendiren; İhale, Hizmet ve mal alımları vs. ile ilgili konularda, teknik şartnamelerin hazırlanarak, ilgili birimlerimize iletilmesi,

10) Birimimiz faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak,

11) İlgili birimlerimizle koordineli bir şekilde, Yalın Yönetim ve Kalite Sistemi uygulamalarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,

(12) Başta çocuklarımız olmak üzere; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini açıkça tehdit ederek her türlü suça mekan hazırlayan, metruk binaların tespitini yapmak, Valilikçe ya da ilgili ilçe belediyesince yıkımlarını sağlamak,

(13) Ruhsatsız ve kaçak yapılaşma hakkında halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

(14)  Müdürlüğe ait bütçe teklifini hazırlamak, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yürütmek,

(15)   Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde, 1 Şube Müdür V.(Uluslararası İlişkiler ve Yerel Yön. Uzm.), 2 Mimar,  1 İnşaat Mühendisi, 6 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 Makine Teknikeri, 1 Binted Personeli ve 5 Şoför olmak üzere Toplam 18 personel görevlidir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Kaçak Veya Ruhsatsız Yapı Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

1) Kurum veya vatandaş tarafından şikâyet edilen yapının ait durumunu ve adresini bildiren talep dilekçesi veya e-mail.

2)Varsa Söz konusu yeri gösterir kroki resim veya uygunsuzluğa ait bilgi ve belgeler

30 Gün