KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir .
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.


a. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; belediyecilik hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, başvurularınızın alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, interaktif hizmetlerimizin kullandırılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz; açık rıza vermeniz halinde ise hizmetlerin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize bilgilendirme, vb. ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

c. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iştiraklerimize, işletmelerimize, kanunen yetkili kamu kurumu, kuruluşu ve özel kişilere, yüklenicilerimize, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Belediyemiz; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler kanunu ve diğer mevzuatlar gereğince, kişisel verilerinizi işbu internet sitesinde yer alan e-Ödeme, e-Teklif, Busmek Kayıt, Orkestra Kayıt, Örgün Eğitimi Destekleyici Kurslar, Online Katı Atık Başvurusu, Sosyal Destek Başvurusu, Beyaz Masa Başvurusu ve diğer hizmetlere ait uygulamalar, Bursa Cepte mobil uygulaması ile Alo 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir. (Bu uygulamalara ve ilgili süreçlere özel aydınlatma ve rıza metinleri ilgili uygulamaların içerisinde ayrıca eklenmiştir.)
Kişisel verileriniz; hizmetin ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, hakların tesisi, kullanılması ve korunması ve Belediyemizin hukuki yükümlüklerinin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. Açık rızanızın varlığı halinde ise yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.

e. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bursa.bel.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda Belediye talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Belediye tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanununun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı bu linkten belediyemize iletebilirsiniz.

Başvurularınız Kurumumuz tarafından yapılacak incelemeler ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. C Blok No:1 PK:16270 Osmangazi / BURSA
Telefon: 444 16 00
Faks: (0224) 716 15 50
KEP Adresi: bursabuyuksehir.genelevrak@hs03.kep.tr