Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Emre Solak (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 22 56

E-Posta: emre.solak@bursa.bel.tr

Adres: Merinos AKKM Kuzey Kapısı Kuzey Ofisleri Kat:1 Osmangazi Bursa

Özgeçmiş

Spor İşleri Şube Müdürlüğü;


1 ŞUBE MÜDÜRÜ, 1 MEMUR, 1 KOORDİNATÖR,13 TESİS SORUMLUSU,9 KAYIT DANIŞMA(1 MEMUR), 6 HAVUZ OPERATÖRÜ, 24 PERSONEL,

 • 43 ANTRENÖR(YÜZME BRANŞI 18)
 • (VOLEYBOL BRANŞI 2)
 • (BASKETBOL BRANŞI 3)
 • (TENİS BRANŞI 4)
 • (SATRANÇ BRANŞI 3)
 •             (CİMNASTİK BRANŞI 5)
 •             (KARATE BRANŞI 3)
 •             (SUTOPU BRANŞI 1)
 •             (MASA TENİSİ BRANŞI 1)
 •             (GÜREŞ BRANŞI 1)
 •             (PİLATES BRANŞI 1)
 •             (OKÇULUK BRANŞI 1)
 •             12 CANKURTARAN
 •             3 MASÖR
 •             1 ŞOFÖR (İŞÇİ)
 •             66  HİZMETLİ PERSONEL

            Toplam 180 personelden oluşmaktadır.

MADDE 11- Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor İşleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Sportif tesisleşme hamlelerinde çağdaş hedefler ile buluşmak, ulusal ve uluslararası rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, çağdaş, modern ve kaliteli tesisler ile Bursa halkına spor kültürünü benimsetmek, millî ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için; yenilikçi, modern, çevreye duyarlı tesisleşmeler ile kurumsal yapıyı sağlamak, kaynakları verimli kullanarak ve bu doğrultuda Bursa’da sportif aynı zamanda sosyal alanda bütün organizasyon ve kurumlara katkı sağlayarak sağlıklı, ahlaklı ve başarılı nesiller yetiştirmek.
 2. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan spor tesisleri ve sahalarının işletilmesini, devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını, mevcut demirbaşları, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır halde bulundurulmasını, tesislerimizde yapılacak olan spor etkinliklerinin takviminin düzenlenmesini sağlamak.
 3. Büyükşehir Belediyesince organize edilmesi öngörülen turnuva, yarışma vb. sportif organizasyonlar ile gençlik hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak.
 4. Sporun yaygınlaşmasını sağlayarak, gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
 5. Büyükşehir Belediyesi faaliyet sınırları içerisinde bulunan her yaş ve kesime spor hizmetini sunmak için projeler üretmek ve uygulamak.
 6. Amatör spor kulüplerini desteklemek.
 7. İlimizdeki bulunan amatör spor kulüpleri, eğitim kurumları ve dernekleri müdürlük bünyesindeki spor tesislerinden imkanlar dahilinde yararlandırmak,
 8. Okullara spor malzemesi yardımı yapmak, okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği yapmak.
 9. Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerinin meclis kararı doğrultusunda tahsis işlemlerini yapmak.
 10. Yaz-Kış Spor Okulları açmak, yürütmek ve denetlemek.
 11. Millî Federasyonlar tarafından ilimizde yapılacak olan üst düzey spor organizasyonlarına destek olmak ve katkı sağlamak.
 12. Maddi ve manevi durumu spor yapmak için elverişli olmayan çocuklara yönelik projeler düzenleyerek, çocukların ruhsal, bedensel ve sosyolojik gelişimlerine katkıda bulunmak.
 13. Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerine spor malzemesi desteği yaparak, o bölgede yaşayan halkımızın kullanımına sunmak ve spor yapmalarını sağlamak.
 14. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ön görüşmeler yapmak.
 15. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül vermek.
 16. Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 17. Stratejik plan doğrultusunda performans programları hazırlamak.
 18. Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.
 19. Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 20. Geleneksel spor organizasyonları yapmak ve bu organizasyonlara destek sağlamak.
 21. Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik spor faaliyetleri ve organizasyonlar düzenlemek.
 22. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş, malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.
 23. Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.
 24. Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirlemek, çalışma programını hazırlamak ve işlemleri standartlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 25. Daire Başkanlığından yönlendirilen evrakların ilgili servislere havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 26. Müdürlüğün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. konularda takibini yapmak, devam çizelgesini kontrol etmek ve onaylamak, gerektiğinde işlem yapmak.
 27. Bütçe teklifini hazırlamak.
 28. Sorumluluk alanındaki işleri ve çalışanları denetlemek ve gerektiğinde raporlamak.
 29. Sayıştay, Mülkiye ve kurum müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde istenen belge ve bilgileri temin etmek.
 30. İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 31. Tesislerde etkinliklerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kalmasını temin etmek için gerekli bakım ve onarım işlemlerini yaptırmak.
 32. Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için birim sorumluları ile koordineli çalışarak personelin uyum içinde çalışmasını sağlamak.
 33. Daire Başkanının verdiği görevleri yerine getirmek.

 

Spor İşleri Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor İşleri Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. a) Bu yönetmeliğin 11. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları yapmak, Müdürlüğe ait bütün yazışmaları yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, paraflamak, işlem bittiğinde dosyasına kaldırtmak, arşivletmek.
 2. b) Müdürlük bünyesindeki personelin özlük işlerini (izin, rapor, terfi, disiplin, istirahat ve buna benzer) takip etmek ve eğitim almasını sağlamak, ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin aylık puantajını hazırlatmak, onaylamak, onaylatmak, süresi içerisinde ilgili daireye ulaştırmak.
 3. c) Daire Başkanından gelen evrakları ilgili birimlere zamanında havale ederek, çalışanları arasında gerekli koordineyi ve işbirliğini sağlamak.

ç) Görev alanına ait şikayet ve önerileri incelemek ve cevaplandırmak.

 1. d) Şube işlerinin yürütülmesinde uygulanacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi mevzuata erişim konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak.
 2. e) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda araştırma, planlama, örgütleme, işbirliği, koordinasyon, uygulama, yöneltme, bütçeleme, denetleme, değerlendirme ve raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 3. f) Müdürlük faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat, plan, program, bütçe ve tekniklerle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
 4. g) Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek kendilerine tebliğ etmek, personeli izlemek, denetlemek.

ğ) Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirmek ve geliştirmek.

 1. h) Mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

ı) Faaliyetlerin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik, yönergeleri hazırlatıp onaya sunmak.

 1. i) Şubeye ait görevleri faaliyet ve proje bazında izlemek.
 2. j) İzin, hastalık, görev vb. sebeplerle görevde bulunamayacağı zamanlarda yerine vekil bırakmak.
 3. k) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

l)Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak,

 1. m) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Daire Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, muhafazası, iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 2. n) Şube Müdürü; kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Spor İşleri Şube Müdürlüğü;


1 ŞUBE MÜDÜRÜ, 1 MEMUR, 1 KOORDİNATÖR,13 TESİS SORUMLUSU,9 KAYIT DANIŞMA(1 MEMUR), 6 HAVUZ OPERATÖRÜ, 24 PERSONEL,

 • 43 ANTRENÖR(YÜZME BRANŞI 18)
 • (VOLEYBOL BRANŞI 2)
 • (BASKETBOL BRANŞI 3)
 • (TENİS BRANŞI 4)
 • (SATRANÇ BRANŞI 3)
 •             (CİMNASTİK BRANŞI 5)
 •             (KARATE BRANŞI 3)
 •             (SUTOPU BRANŞI 1)
 •             (MASA TENİSİ BRANŞI 1)
 •             (GÜREŞ BRANŞI 1)
 •             (PİLATES BRANŞI 1)
 •             (OKÇULUK BRANŞI 1)
 •             12 CANKURTARAN
 •             3 MASÖR
 •             1 ŞOFÖR (İŞÇİ)
 •             66  HİZMETLİ PERSONEL

            Toplam 180 personelden oluşmaktadır.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Yaz-Kış Spor Okulları Kayıt Başvurusu

1) Kayıt Formu

1 Gün
Futbol Sahaları Kayıt Başvurusu

1) Başvuru Dilekçesi

3 Gün
Branşlarımızda Yetişkin Aylık Gruplarımız Kayıt Başvurusu

1) Kayıt Formu

1 Gün
Havuz Kiralama İşlemleri

1) Başvuru Dilekçesi

3 Gün