Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Mahmut Turunç

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Mahmut Turunç (Şb. Md.)

Telefon: 0224 716 22 82

Fax: -

E-Posta: mahmut.turunc@bursa.bel.tr

Adres: Merinos AKKM Kuzey Kapısı Kuzey Ofisleri Kat:1 Osmangazi Bursa

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

1 Gençlik Hizmetleri Şube Müdür , 3 Memur, 1 İnsan Kaynakları, 1 Koordinatör, 2 Tesis Sorumlusu, 1 Mali İşler, 1 Tekniker, 1 Evrak Kayıt, 1 Teknik ve İdari İşler, 1 Öğrenci işleri ve İdari İşler, 3 Ofis Destek, 5 Organizasyon, 1 Dış Görev Ar-Ge, 8 Hizmetli Personel, 6 Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 36 kişiden oluşmaktadır.

MADDE 9- Daire Başkanlığı bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

 • Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik tesislerinin işletilmesini, devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını, mevcut demirbaşları, müdürlüğe ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır hâlde bulundurulmasını, tesislerimizde yapılacak olan gençlik etkinliklerinin, faaliyetlerinin takviminin düzenlenmesini sağlamak.
 • İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite gençlerini ilgilendiren organizasyonlar ve eğitimler yapmak. Gençlerin karşılaşabilecekleri sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla; gençlerin beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal gelişimlerini destekleyen eğitsel beceri kazandıran etkinliklerin gerçekleştirildiği hizmet birimleri açmak ve faaliyetleri sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak. Gerektiğinde yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler hazırlamak,
 • Büyükşehir Belediyesince organize edilmesi öngörülen gençlik hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Çocuk ve Gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesi faaliyet sınırları içerisinde bulunan her yaş ve kesime gençlik hizmetlerini sunmak için projeler üretmek ve uygulamak.
 • Gençlik kampları açmak ve ilgili faaliyetleri yürüterek katılımcı gençlerin ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasını sağlamak,
 • Kent genelinde gençlik hizmetleri ile ilgili tüm altlıkların araştırılarak arşivlenmesini sağlamak, gerekli görülmesi halinde anketler yapmak/yaptırmak,
 • Gençlerin gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek her türlü sosyal faaliyetin düzenlenmesi, yurt içi veya yurt dışı kurslar, gençlik konulu seminerler, panel, konferans, çalıştay, festivaller, kamplar, vb düzenlenmelerin işlemlerini yürütmek. Bu doğrultuda yurt içi veya yurt dışından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üreterek üstlerine sunmak.
 • Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ön görüşmeler yapmak.
 • Milli ve Dini günleri kutlamak bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,
 • Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • Stratejik plan doğrultusunda performans programları hazırlamak.
 • Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.
 • Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş, malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.
 • Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.
 • Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirlemek, çalışma programını hazırlamak ve işlemleri standartlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Müdürlüğün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. konularda takibini yapmak, devam çizelgesini kontrol etmek ve onaylamak, gerektiğinde işlem yapmak.
 • Bütçe teklifini hazırlamak.
 • Sorumluluk alanındaki işleri ve çalışanları denetlemek ve gerektiğinde raporlamak.
 • Sayıştay, Mülkiye ve kurum müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde istenen belge ve bilgileri temin etmek.
 • İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Tesislerde etkinliklerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kalmasını temin etmek için gerekli bakım ve onarım işlemlerini yaptırmak.
 • Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için birim sorumluları ile koordineli çalışarak personelin uyum içinde çalışmasını sağlamak.
 • Daire Başkanının verdiği görevleri yerine getirmek.

 

 

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- Daire Başkanlığı bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. a) Bu yönetmeliğin 9. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları yapmak, Müdürlüğe ait bütün yazışmaları yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, paraflamak, işlem bittiğinde dosyasına kaldırtmak, arşivletmek.
 2. b) Müdürlük bünyesindeki personelin özlük işlerini (izin, rapor, terfi, disiplin, istirahat ve buna benzer) takip etmek ve eğitim almasını sağlamak, ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin aylık puantajını hazırlatmak, onaylamak, onaylatmak, süresi içerisinde ilgili daireye ulaştırmak.
 3. c) Daire Başkanından gelen evrakları ilgili birimlere zamanında havale ederek, çalışanları arasında gerekli koordineyi ve işbirliğini sağlamak.

ç) Görev alanına ait şikayet ve önerileri incelemek ve cevaplandırmak.

 1. d) Şube işlerinin yürütülmesinde uygulanacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi mevzuata erişim konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak.
 2. e) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda araştırma, planlama, örgütleme, işbirliği, koordinasyon, uygulama, yöneltme, bütçeleme, denetleme, değerlendirme ve raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 3. f) Müdürlük faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat, plan, program, bütçe ve tekniklerle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
 4. g) Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek kendilerine tebliğ etmek, personeli izlemek, denetlemek.

ğ) Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirmek ve geliştirmek.

 1. h) Mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

ı) Faaliyetlerin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik, yönergeleri hazırlatıp onaya sunmak.

 1. i) Şubeye ait görevleri faaliyet ve proje bazında izlemek.
 2. j) İzin, hastalık, görev vb. sebeplerle görevde bulunamayacağı zamanlarda yerine vekil bırakmak.
 3. k) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

l)Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak,

 1. m) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Daire Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, muhafazası, iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 2. n) Şube Müdürü; kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

İnsan Kaynakları

1 Gençlik Hizmetleri Şube Müdür , 3 Memur, 1 İnsan Kaynakları, 1 Koordinatör, 2 Tesis Sorumlusu, 1 Mali İşler, 1 Tekniker, 1 Evrak Kayıt, 1 Teknik ve İdari İşler, 1 Öğrenci işleri ve İdari İşler, 3 Ofis Destek, 5 Organizasyon, 1 Dış Görev Ar-Ge, 8 Hizmetli Personel, 6 Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 36 kişiden oluşmaktadır.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Gençlik ve İzcilik Kampları Kayıt Başvurusu

1) Online Kayıt Sistemi

2) Sağlık Beyanı Formu

3) Kimlik Fotokopisi

4) İzcilik Federasyonu Form 40 Belgesi

5) Kulüp Bilgi Formu

6) 2(İki) Adet Vesikalık Fotoğraf

3 Gün