Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

Esra ESER (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2008

Fax: 0224 716 20 60

E-Posta: esra.eser@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

Şikayet ve Önerileriniz içincevrekontrol.sbmd@bursa.bel.tr

İnsan Kaynakları: Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde, 1 Şube Müdürü, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Büro Elemanı, 6 Çevre Mühendisi,  1Çevre Yüksek Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi, 3 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni,1 İnşaat Teknikeri ve 3 Şoför olmak üzere 20 personel ile hizmet vermektedir.
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri:
Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına ve elektrikli araç şarj istasyonlarına “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları” Şube Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir.
 

Gürültü Kirliliği Kontrolü ve Denetimleri:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre “Ölçüm, Denetim, İzleme, İzin ve Yaptırım” konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki devri verilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı çevresel gürültü konusunda uzman 3 mühendis, 2 tekniker, 2 adet tip 1 gürültü ölçüm cihazı ve 2 adet gürültü haritalama programı ile “Çevre Denetim Birimi” oluşturulmuş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yetki devri yapılmamış (Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım haricinde) ilçe belediyelerinde çevreye yayılan gürültü düzeyinin kontrol altına alınması, denetimlerin yapılması ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Ve Denetimleri:
Bursa Büyükşehir Belediyemiz, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi konusunda yetki almıştır. Ayrıca; 06.09.2019 tarih ve 90 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve 13.11.2020 tarih ve 98 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda şikayetler değerlendirilmekte ve denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir.
 

Hava Kirliliği Ölçümleme ve Raporlama Projesi: 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Uludağ Birinci, İkinci ve Alaçam bölgelerinde 1 yıl süresince Hava Kalitesi İzleme Sistemi kurulması ve cihazların usulüne uygun güvenilir, sürekli ve doğru ölçümler yaparak mevcut bölgelerin hava kalitesi hakkında bilgi ve ölçüm sonuçlarının çıkarılması amacıyla “Hava Kirliliği Ölçümleme ve Raporlama Projesi” yapılmıştır. 14.05.2014 tarihinden itibaren ölçümler alınarak Uludağ Gelişim Projesi çerçevesinde kullanılmak üzere aylık raporlar hazırlanmaktadır.
 

Çevre Hizmetleri Şikâyet Ve Denetimleri:
Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve koordinasyon çalışmaları yapar, şikayetleri değerlendirir.
 

Bitkisel Atık Yağ Kontrolü Ve Denetimleri:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmış olduğumuz talep karşılığında, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince “bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek” ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulamak amacı ile söz konusu kanunun 12. maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediyemize yetki devri yapılmıştır. Bu kapsamda sınırlarımız dâhilinde bulunan bitkisel atık yağ üreticileri denetlenerek, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmaları sağlanmakta, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlem uygulamaktadır.


 

(1) İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.
(2) Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve koordinasyon çalışmaları yapar, şikayetleri değerlendirir.
(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda; ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izler, olumsuz etkilerini tespit eder, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapar, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlar, denetim ve proje çalışmalarını yürütür, şikayetleri değerlendirir, idari yaptırım uygular.
Yapılan denetim ve kontrollerde hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda, mer’i mevzuat çerçevesinde ve her yıl alınan İl Mahalli Çevre Kurul Kararları doğrultusunda; baca bakım ve temizliklerinin yapılması, yakma ile ilgili kurallara uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılması,  satışa sunulan katı yakıtların "Satış İzin Belgeleri" nin kontrollerinin yapılması ve bu kömürlerin belirlenen kararlara uygunluğunun araştırılması amacıyla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapar, numuneler alır ve müdahalede bulunur.
(4) Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikayetlere istinaden gerektiğinde diğer ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili kılınan kurum kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde, mer’i mevzuatta belirlenen esaslara uyulup uyulmadığını denetler, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlatır, bu raporları inceler ve değerlendirir, Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde Gürültü Şikayet Denetim/Tutanağı düzenleyerek karar alınmak üzere encümene gönderir ve yapılan iş ve işlemlerle ilgili hususları I. Hukuk Müşavirliği ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bilgi verir. Yapılan denetim sonuçlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderir.
(5) Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarını hazırlar veya hazırlatır.
 (7) Kent içerisinde çevresel kirlilik etkileri yüksek olan, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen kirletici sektörleri ve bunların çevresel etkilerini tespit eder, çevre envanteri ve çevre durum raporlarını hazırlar, belirli periyotlarda günceller.
(9) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen çevre projeleri çalışmalarını yürütür.
(10) Gıda dâhil 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerin, her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarının, müstakil elektrikli araç şarj istasyonlarının ve Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsat başvurularını mer’i mevzuata göre değerlendirir ve denetler. Müstakil elektrikli araç şarj istasyonları dışında, diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları için yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenler. 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni başvurularını değerlendirir. İnceleme Kurulunun koordinasyonunu sağlar. Ruhsatlandırma ile ilgili değerlendirme raporu hazırlayarak Belediye Başkanı veya yetkilendirdiği kişiye karar verilmesi için gönderir. Yasal mevzuatta tanımlanmayan ancak büyükşehirlerde emsal uygulamaları olan CNG talebinin olması halinde değerlendirir.
Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat örneklerini aylık olarak Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ ne ve ilgili ise ticaret siciline gönderir.
(11) Görev alanına giren konularla ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş broşür, kitapçık vb.) vb. etkinlik ve organizasyonları yapar, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, panel, fuar, vs.) katılır
(12) Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda; mer’i mevzuat gereğince; lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yapar, kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin, atık yağlarını kanalizasyona dökmelerini önlemek amacıyla çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile veya Valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlar, buna ilişkin kayıtları Valiliğe bildirir, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygular.
(13) Mer’i mevzuat doğrultusunda;
1.    a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
2.    b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlar.
3.    c) Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunar ve bu yazıların gönderilmesiyle ilgili diğer işlemleri yürütür
4.    d) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar
5.    e) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder ve işleyişini düzenler
6.    g) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenler, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlar.
(14) Kalite sisteminin uygulamasını sağlar, süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
(15) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
(16) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
(17) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin teminini sağlamak üzere ilgili iş ve işlemleri yapar, amacına uygun kullanımını sağlar.
(18) Görev alanına giren konularla ilgili faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlar.
(19) Çalışma ortamını geliştirir ve iş güvenliğini sağlar,
(20) Belediyenin çevre ile ilgili görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek uygulanmasını sağlar.
(22) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.
(22) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar.
(23) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar
(24) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.
(21) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Şikayet ve Önerileriniz içincevrekontrol.sbmd@bursa.bel.tr

İnsan Kaynakları: Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde, 1 Şube Müdürü, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Büro Elemanı, 6 Çevre Mühendisi,  1Çevre Yüksek Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi, 3 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni,1 İnşaat Teknikeri ve 3 Şoför olmak üzere 20 personel ile hizmet vermektedir.
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri:
Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına ve elektrikli araç şarj istasyonlarına “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları” Şube Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir.
 

Gürültü Kirliliği Kontrolü ve Denetimleri:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre “Ölçüm, Denetim, İzleme, İzin ve Yaptırım” konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki devri verilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı çevresel gürültü konusunda uzman 3 mühendis, 2 tekniker, 2 adet tip 1 gürültü ölçüm cihazı ve 2 adet gürültü haritalama programı ile “Çevre Denetim Birimi” oluşturulmuş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yetki devri yapılmamış (Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım haricinde) ilçe belediyelerinde çevreye yayılan gürültü düzeyinin kontrol altına alınması, denetimlerin yapılması ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Ve Denetimleri:
Bursa Büyükşehir Belediyemiz, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi konusunda yetki almıştır. Ayrıca; 06.09.2019 tarih ve 90 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve 13.11.2020 tarih ve 98 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda şikayetler değerlendirilmekte ve denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir.
 

Hava Kirliliği Ölçümleme ve Raporlama Projesi: 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Uludağ Birinci, İkinci ve Alaçam bölgelerinde 1 yıl süresince Hava Kalitesi İzleme Sistemi kurulması ve cihazların usulüne uygun güvenilir, sürekli ve doğru ölçümler yaparak mevcut bölgelerin hava kalitesi hakkında bilgi ve ölçüm sonuçlarının çıkarılması amacıyla “Hava Kirliliği Ölçümleme ve Raporlama Projesi” yapılmıştır. 14.05.2014 tarihinden itibaren ölçümler alınarak Uludağ Gelişim Projesi çerçevesinde kullanılmak üzere aylık raporlar hazırlanmaktadır.
 

Çevre Hizmetleri Şikâyet Ve Denetimleri:
Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve koordinasyon çalışmaları yapar, şikayetleri değerlendirir.
 

Bitkisel Atık Yağ Kontrolü Ve Denetimleri:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmış olduğumuz talep karşılığında, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince “bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek” ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulamak amacı ile söz konusu kanunun 12. maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediyemize yetki devri yapılmıştır. Bu kapsamda sınırlarımız dâhilinde bulunan bitkisel atık yağ üreticileri denetlenerek, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmaları sağlanmakta, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlem uygulamaktadır.


 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarına Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

1) Başvuru / Beyan Formu (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan)

2) Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) Malik ise; Tapu Sureti

3) 1/5.000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (BBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan üst yazı ekinde)

4) 1/1.000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği  (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde)

5) Yapı Kullanma İzin Belgesi ve tank hacimlerinin de işlenmiş olduğu Vaziyet Planı (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde) Mimari Proje (İlçe İmar Müdürlüğü’nden onaylı) yerinde incelenecek

6) Geçiş Yolu İzin Belgesi (BBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan) ve eki Vaziyet Planı

7) Yangın ve Patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu (BBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan)

8) Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

9) TSE 12820 Asgari Emniyet Mesafeleri Uygunluğu (Akaryakıt Satış İstasyonu ise)

    TSE 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG Satış İstasyonu ise)

    TS 13612 Hizmet Yeterlilik Belgesi (CNG faaliyeti için)

10) LPG Sorumlu Müdür Belgesi (Son tarihi kapsayan vizeli) (TMMOB) ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noter’de düzenlenmiş)

11) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise)

12) Ticaret Odası Kaydı

13) Vergi Levhası

14) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı (Yeni açılan tesisler için.) (BBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan)

15) Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

16) Tesis çalışanlarına ait Mesleki Eğitim Belgeleri (diploma, sertifika, vb)

17) Oto Yıkama Yağlama Faaliyeti varsa, Deşarj İzin Belgesi (BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden)

18) Elektrikli Araç Şarj Ünitesi varsa, Elektrik Kurumu’ndan Uygunluk Yazısı

5 GÜN
1.Sınıf Gsm’ye Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Fiziki Büyüme, Sınıf Yükselme, Devir işlemleri için de geçerlidir. Ayrıca Unvanı değişikliği yapıldıktan sonra istenilecek evraklardır)

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) İmar Durumu

3) 1/25000/ Ölçekli Ve 1/5000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Büyükşehir Belediyesinden Üstyazı İle)

4) 1/1000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden Üstyazı İle )

5) Yapı Kullanma İzin Belgesi

6) Onaylı Mimari Proje

7) Yapı Ruhsatı

8) Yapı Kayıt Belgesi olan işyerleri için ek olarak istenecek evraklar; LİHKAB (Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları) onaylı Aplikasyon Krokisi, Yapının tüm kat planlarının işlendiği Röperli Kroki ve kroki ile uyumlu mimari proje, Harita mühendisinden alacağı taahütname

9) Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Onaylı Vaziyet Planı Öreği

10) Çed Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme

11) Çevre İzni Ve Ya Çevre İzni Ve Lisans Belgesi

12) Yangın E Patlatmalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Raporu

13) Geçiş Yolu İzin Belgesi

14)Kapasite Raporu

15) İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Olarak Mevzuatta Öngörülen Tedbirlerin Alınmış Olması Ve Tabi Olduğu İzinler ( Mevzuat Kapsamında İşyerinde Alınan Önlemler İle İşyeri Hekim Sözleşmesi, İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi, Risk Değerlendirme Raporu, Acil Durum Eylem Planı Vs.)

16) Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Sorumlu Müdürlük Belgesi, Diploma Sureti/Oda Sicil Kaydı

17) Ticaret Odası Kaydı Ve Ticaret Sicili Gazetesi

18) Kira Sözleşmesi/ Mülkiyet Sahibi İse Tapu

19) İş Akım Şeması/Proje özeti/İmza Sirküleri

20) Patlatmadan Korunma Dokümanı

21) Sanayi Sicil Belgesi

22) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

23) Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Poliçesi

24) Atıkların bertarafına yönelik alınan önlemler sözleşme ve izinler 

25) Numarataj Yazısı ( Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

26) Tüm Evraklar Ayrıca Cd Ortamında Kopyası Teslim Edilecek

27) Fiziki Büyüme, Sınıf Yükselme, Devir işlemlerinde bir önceki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı

28) Mesleki eğitim yeterlilik Belgeleri (tehlikeli ve çok tehlikeli İşyerinde çalışan personelin)

29) İmar Uygunluk Belgesi (Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

15 GÜN
Gürültü Ölçüm Raporu

1) Dilekçe

2) Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporu

15 GÜN
Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarına Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Unvan Değişikliği)

1) (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan)

2) Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) -Malik ise; Tapu Sureti

3) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise) Eski unvan kapanış, yeni unvan açılış

4) Ticaret Odası Kaydı

5) Vergi Levhası

6) Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

10 GÜN
Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarına Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Devir İşlemleri İçin)

1. Başvuru / Beyan Formu (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan

2. Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) Malik ise; Tapu Sureti

3. Yapı Kullanma İzin Belgesi ve tank hacimlerinin de işlenmiş olduğu Vaziyet Planı (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde) Mimari Proje (İlçe İmar Müdürlüğü’nden onaylı) yerinde incelenecek

4. Geçiş Yolu İzin Belgesi (BBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan) ve eki Vaziyet Planı

5. Yangın ve Patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu

(BBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan)

6. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

7. TSE 12820 Asgari Emniyet Mesafeleri Uygunluğu (Akaryakıt Satış İstasyonu ise)

    TSE 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG Satış İstasyonu ise)

    TS 13612 Hizmet Yeterlilik Belgesi (CNG faaliyeti için)

8. LPG Sorumlu Müdür Belgesi (Son tarihi kapsayan vizeli) (TMMOB) ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noter’de düzenlenmiş)

9. Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise)

10. Ticaret Odası Kaydı

11. Vergi Levhası

12. Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

13. Devir Sözleşmesi (Noter’de düzenlenmiş) veya Mahkeme’den Tahliye Kararı

14. Tesis çalışanlarına ait Mesleki Eğitim Belgeleri (diploma, sertifika, vb)

15. Oto Yıkama Yağlama Faaliyeti varsa, Deşarj İzin Belgesi (BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden)

16. Elektrikli Araç Şarj Ünitesi varsa, Elektrik Kurumu’ndan Uygunluk Yazısı

 

15 GÜN
1.Sınıf Gayri sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İntibakı İşlemleri

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) Kira Sözleşmesi/Tapu Sureti

3) Ticaret Odası Kaydı Ve Ticaret Sicili Gazetesi

4) Verasetname

5) Feragatname

6) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Aslı (Merhuma Ait)

7) Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Poliçesi

10 GÜN
1. Sınıf GSM’ye ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Unvan Değişikliği)

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) Kira Sözleşmesi/Tapu Sureti

3) Ticaret Odası Kaydı E Ticaret Sicili Gazetesi

4) Yapı ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi

5) Güncel Vaziyet Planı

6) Numarataj Yazısı ( Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

7) Eski unvana ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı.

15 GÜN
1.Sınıf GSM’ye ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni)

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) Geçiş Yolu İzin Belgesi

3) İmar Durumu ( Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

4) 1/25000/ Ölçekli Ve 1/5000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Büyükşehir Belediyesinden)

5) 1/1000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

6) Yapı Ruhsatı (varsa Yapı Kullanma İzin Belgesi)

7) Onaylı Mimari Proje

8) İlçe Belediyesinden onaylı Vaziyet Planı

9) Kira Sözleşmesi/Tapu Sureti

10) Çed Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme

11) Numarataj Belgesi (Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

12) İmar Uygunluk Belgesi (Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

15 GÜN
2.Sınıf Akaryakıt LPG İstasyonu Ruhsatlarının İntibakı İşlemleri

1) Başvuru / Beyan Formu (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan)

2) Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) Malik ise; Tapu Sureti

3) Veraset İlamı

4) Muvafakatname

5) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise)

6) Ticaret Odası Kaydı

7) Vergi Levhası

8) Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

10 GÜN