Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

Esra ESER (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2008

Fax: 0224 716 20 60

E-Posta: esra.eser@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları: Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde, 1 Şube Müdürü, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Büro Elemanı, 6 Çevre Mühendisi,  2 Çevre Yüksek Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi, 3 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni,1 İnşaat Teknikeri ve 4 Şoför olmak üzere 22 personel ile hizmet vermektedir.
Şikayet ve Önerileriniz için: cevrekontrol.sbmd@bursa.bel.tr
 

Faaliyet ve Proje Bilgileri
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri:
Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına ve elektrikli araç şarj istasyonlarına “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları” Şube Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir
Gürültü Kirliliği Kontrolü ve Denetimleri:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre “Ölçüm, Denetim, İzleme, İzin ve Yaptırım” konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki devri verilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı çevresel gürültü konusunda uzman 3 mühendis, 2 tekniker, 2 adet tip 1 gürültü ölçüm cihazı ve 2 adet gürültü haritalama programı ile “Çevre Denetim Birimi” oluşturulmuş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yetki devri yapılmamış (Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım haricinde) ilçe belediyelerinde çevreye yayılan gürültü düzeyinin kontrol altına alınması, denetimlerin yapılması ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
 
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Ve Denetimleri:
Bursa Büyükşehir Belediyemiz, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi konusunda yetki almıştır. Ayrıca; 06.09.2019 tarih ve 90 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve 13.11.2020 tarih ve 98 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda şikayetler değerlendirilmekte ve denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir.
 
Çevre Hizmetleri Şikâyet Ve Denetimleri:
Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve koordinasyon çalışmaları yapar, şikayetleri değerlendirir.
 
Bitkisel Atık Yağ Kontrolü Ve Denetimleri:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapmış olduğumuz talep karşılığında, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince “bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek” ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulamak amacı ile söz konusu kanunun 12. maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediyemize yetki devri yapılmıştır. Bu kapsamda sınırlarımız dâhilinde bulunan bitkisel atık yağ üreticileri denetlenerek, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmaları sağlanmakta, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlem uygulamaktadır.
 

İnsan Kaynakları: Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde, 1 Şube Müdürü, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Büro Elemanı, 6 Çevre Mühendisi,  2 Çevre Yüksek Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi, 3 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni,1 İnşaat Teknikeri ve 4 Şoför olmak üzere 22 personel ile hizmet vermektedir.
Şikayet ve Önerileriniz için: cevrekontrol.sbmd@bursa.bel.tr
 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarına Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

1) Başvuru / Beyan Formu (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan)

2) Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) Malik ise; Tapu Sureti

3) 1/5.000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (BBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan üst yazı ekinde)

4) 1/1.000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği  (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde)

5) Yapı Kullanma İzin Belgesi ve tank hacimlerinin de işlenmiş olduğu Vaziyet Planı (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde) Mimari Proje (İlçe İmar Müdürlüğü’nden onaylı) yerinde incelenecek

6) Geçiş Yolu İzin Belgesi (BBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan) ve eki Vaziyet Planı

7) Yangın ve Patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu (BBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan)

8) Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

9) TSE 12820 Asgari Emniyet Mesafeleri Uygunluğu (Akaryakıt Satış İstasyonu ise)

    TSE 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG Satış İstasyonu ise)

    TS 13612 Hizmet Yeterlilik Belgesi (CNG faaliyeti için)

10) LPG Sorumlu Müdür Belgesi (Son tarihi kapsayan vizeli) (TMMOB) ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noter’de düzenlenmiş)

11) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise)

12) Ticaret Odası Kaydı

13) Vergi Levhası

14) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı (Yeni açılan tesisler için.) (BBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan)

15) Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

16) Tesis çalışanlarına ait Mesleki Eğitim Belgeleri (diploma, sertifika, vb)

17) Oto Yıkama Yağlama Faaliyeti varsa, Deşarj İzin Belgesi (BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden)

18) Elektrikli Araç Şarj Ünitesi varsa, Elektrik Kurumu’ndan Uygunluk Yazısı

5 GÜN
1.Sınıf Gsm’ye Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Fiziki Büyüme, Sınıf Yükselme, Devir işlemleri için de geçerlidir. Ayrıca Unvanı değişikliği yapıldıktan sonra istenilecek evraklardır)

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) İmar Durumu

3) 1/25000/ Ölçekli Ve 1/5000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Büyükşehir Belediyesinden Üstyazı İle)

4) 1/1000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden Üstyazı İle )

5) Yapı Kullanma İzin Belgesi

6) Onaylı Mimari Proje

7) Yapı Ruhsatı

8) Yapı Kayıt Belgesi olan işyerleri için ek olarak istenecek evraklar; LİHKAB (Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları) onaylı Aplikasyon Krokisi, Yapının tüm kat planlarının işlendiği Röperli Kroki ve kroki ile uyumlu mimari proje, Harita mühendisinden alacağı taahütname

9) Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Onaylı Vaziyet Planı Öreği

10) Çed Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme

11) Çevre İzni Ve Ya Çevre İzni Ve Lisans Belgesi

12) Yangın E Patlatmalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Raporu

13) Geçiş Yolu İzin Belgesi

14)Kapasite Raporu

15) İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Olarak Mevzuatta Öngörülen Tedbirlerin Alınmış Olması Ve Tabi Olduğu İzinler ( Mevzuat Kapsamında İşyerinde Alınan Önlemler İle İşyeri Hekim Sözleşmesi, İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi, Risk Değerlendirme Raporu, Acil Durum Eylem Planı Vs.)

16) Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Sorumlu Müdürlük Belgesi, Diploma Sureti/Oda Sicil Kaydı

17) Ticaret Odası Kaydı Ve Ticaret Sicili Gazetesi

18) Kira Sözleşmesi/ Mülkiyet Sahibi İse Tapu

19) İş Akım Şeması/Proje özeti/İmza Sirküleri

20) Patlatmadan Korunma Dokümanı

21) Sanayi Sicil Belgesi

22) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

23) Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Poliçesi

24) Atıkların bertarafına yönelik alınan önlemler sözleşme ve izinler 

25) Numarataj Yazısı ( Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

26) Tüm Evraklar Ayrıca Cd Ortamında Kopyası Teslim Edilecek

27) Fiziki Büyüme, Sınıf Yükselme, Devir işlemlerinde bir önceki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı

28) Mesleki eğitim yeterlilik Belgeleri (tehlikeli ve çok tehlikeli İşyerinde çalışan personelin)

29) İmar Uygunluk Belgesi (Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

15 GÜN
Gürültü Ölçüm Raporu

1) Dilekçe

2) Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporu

15 GÜN
Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarına Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Unvan Değişikliği)

1) (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan)

2) Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) -Malik ise; Tapu Sureti

3) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise) Eski unvan kapanış, yeni unvan açılış

4) Ticaret Odası Kaydı

5) Vergi Levhası

6) Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

10 GÜN
Akaryakıt Ve Lpg İstasyonlarına Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Devir İşlemleri İçin)

1. Başvuru / Beyan Formu (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan

2. Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) Malik ise; Tapu Sureti

3. Yapı Kullanma İzin Belgesi ve tank hacimlerinin de işlenmiş olduğu Vaziyet Planı (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde) Mimari Proje (İlçe İmar Müdürlüğü’nden onaylı) yerinde incelenecek

4. Geçiş Yolu İzin Belgesi (BBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan) ve eki Vaziyet Planı

5. Yangın ve Patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu

(BBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan)

6. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

7. TSE 12820 Asgari Emniyet Mesafeleri Uygunluğu (Akaryakıt Satış İstasyonu ise)

    TSE 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG Satış İstasyonu ise)

    TS 13612 Hizmet Yeterlilik Belgesi (CNG faaliyeti için)

8. LPG Sorumlu Müdür Belgesi (Son tarihi kapsayan vizeli) (TMMOB) ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noter’de düzenlenmiş)

9. Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise)

10. Ticaret Odası Kaydı

11. Vergi Levhası

12. Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

13. Devir Sözleşmesi (Noter’de düzenlenmiş) veya Mahkeme’den Tahliye Kararı

14. Tesis çalışanlarına ait Mesleki Eğitim Belgeleri (diploma, sertifika, vb)

15. Oto Yıkama Yağlama Faaliyeti varsa, Deşarj İzin Belgesi (BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden)

16. Elektrikli Araç Şarj Ünitesi varsa, Elektrik Kurumu’ndan Uygunluk Yazısı

 

15 GÜN
1.Sınıf Gayri sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İntibakı İşlemleri

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) Kira Sözleşmesi/Tapu Sureti

3) Ticaret Odası Kaydı Ve Ticaret Sicili Gazetesi

4) Verasetname

5) Feragatname

6) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Aslı (Merhuma Ait)

7) Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Poliçesi

10 GÜN
1. Sınıf GSM’ye ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Unvan Değişikliği)

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) Kira Sözleşmesi/Tapu Sureti

3) Ticaret Odası Kaydı E Ticaret Sicili Gazetesi

4) Yapı ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi

5) Güncel Vaziyet Planı

6) Numarataj Yazısı ( Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

7) Eski unvana ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı.

15 GÜN
1.Sınıf GSM’ye ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni)

1) Şirket Kaşeli Başvuru/ Beyan Formu

2) Geçiş Yolu İzin Belgesi

3) İmar Durumu ( Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

4) 1/25000/ Ölçekli Ve 1/5000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Büyükşehir Belediyesinden)

5) 1/1000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

6) Yapı Ruhsatı (varsa Yapı Kullanma İzin Belgesi)

7) Onaylı Mimari Proje

8) İlçe Belediyesinden onaylı Vaziyet Planı

9) Kira Sözleşmesi/Tapu Sureti

10) Çed Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme

11) Numarataj Belgesi (Bağlı Bulunduğu İlçe Belediyesinden)

12) İmar Uygunluk Belgesi (Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

15 GÜN
2.Sınıf Akaryakıt LPG İstasyonu Ruhsatlarının İntibakı İşlemleri

1) Başvuru / Beyan Formu (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan)

2) Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa istasyona ait kira sözleşmesi) (Noter’de düzenlenmiş) Malik ise; Tapu Sureti

3) Veraset İlamı

4) Muvafakatname

5) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası) (2003 öncesinde kurulmuş ise)

6) Ticaret Odası Kaydı

7) Vergi Levhası

8) Adres Teyit Yazısı (Bağlı bulunulan İlçe Belediyesinden)

10 GÜN

1.SINIF GSM 

Soru 1- İşyeri ruhsatı almak istiyorum. İzlenecek yol nedir?
İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Başvuru beyan Formunu doldurarak yetkili idareye başvurur. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.
Soru 2- Birinci sınıf gayrisıhhî müesses ne anlama gelir? 
Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini, tanımlar. 
Birinci sınıf GSM ruhsatına tabi işyerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “EK-2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” başlığı altında sayılmıştır.
Birinci sınıf GSM ruhsatı verilecek bazı işyerleri örnek olarak şunlardır;
- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri, 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri, boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları, 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler, gemi söküm yerleri, çimento fabrikaları, temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf üretim tesisleri, madeni yağ üretim tesisleri, şeker fabrikaları, bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar, 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları, ham deri işleme tesisleri
Soru 3- Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri ayrı ayrı ruhsat almak zorunda mıdır?
Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir. Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir. İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir. 
Soru 4- Ruhsatın işyerinde bulundurulması zorunlu mudur?
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılmalıdır. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca işyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fiyat tarifesi dışında herhangi bir levha asılamaz. Buna göre; işyeri açma ve çalışma ruhsatının işyerlerinde bulundurulması zorunludur.
Soru 5- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılırsa yaptırımı nedir?
Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler (ilgisine göre il özel idaresi veya belediye) tarafından kapatılır.
Soru 6- Sorumlu müdür tayini nasıl olur? Sorumlu müdürün görevi nedir? Hangi durumlarda sorumlu müdür atanır? Sorumlu müdürün mesul müdürden farkı nedir? 
Sorumlu müdür birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için geçerli olan bir kavramdır. Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Mes’ul müdür ise umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için geçerli bir kavramdır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul müdür yetkili idareye bildirilir.
Soru 7- Gayrisıhhî müesseselerde ruhsat değişikliği gerektiren haller nelerdir?
Gayrisıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz. Ruhsat değişikliği gerektiren haller şunlardır;
- Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. 
- Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. 
- Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.
Soru 8- İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli yeni ruhsat almayı gerektirir mi?
Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. 
- İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.   
- İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. 
- Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir. 
-İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.
Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.
Soru 9- İkinci sınıf ruhsatlı olup bir üst sınıfa geçen işyerinin birinci sınıf ruhsat alması için yasal olarak tanınan süre ne kadardır?
Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.  
Soru 10- Sağlık Koruma Bandı nedir?
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sadece sağlık koruma bandı tayini için yapılan başvurularda Yer Görme Ücreti alınır.

2.SINIF GSM-AKARYAKIT 

1) Akaryakıt ve/veya LPG satış istasyonu açmak istiyorum. İlk ne yapmam gerekiyor?
Kurulması planlanan alanın 1/5000 ve 1/1000 lik imar planı haritalarının “A” olarak işaretlenmesi gereklidir. 
2) Ruhsatımı bulunduğum ilçe belediyesinden alamaz mıyım?
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4/a maddesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi bakımından “Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini ifade eder” olarak tanımlanmıştır.
3) İstasyonu icradan satın aldım, ama eski işletici istasyonu terk etmiyor. Onun ruhsatının iptal edilerek tarafıma ruhsatın düzenlenmesini istiyorum. Ne yapmalıyım?
Kişiye akaryakıt istasyonuna ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiğinde, ruhsatta yazılı taşınmazın, ruhsatta yazılı kişi tarafından akaryakıt istasyonu olarak işletileceği anlaşılır. Bu şekilde ruhsatta belirtilen yer, taşınmaz akaryakıt istasyonu olarak nitelendirilirken ruhsatı alan kişi de işbu akaryakıt istasyonunu işletme hakkına sahip kişi olarak nitelendirilir.
Dolayısı ile eski işletici ile aranızda noterde “Ruhsat İşletme hakkı” devir sözleşmesinin yapılması gereklidir. Ya da mahkemeden tahliye kararının getirilmesi gereklidir ki var olan ruhsat hükmünü yitirip size (ya da başka birine)ruhsat düzenlenebilsin.
4) Çalışan bir istasyonun ruhsatını devir almak istiyorum, ancak yeni evrak isteniyor mu?
Önceden; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.1. maddesine göre; “Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir”. Hükmüne istinaden yeni işletmeci adına yeni bilgi ve belge istenmeden ruhsat düzenleniyordu. 
17.04.20201 de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yapılan değişiklikle Madde 8- (Değişik birinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/3 md.)” Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez.” ifadesi yer almıştır.
Getirilen yeni düzenleme ile birlikte, ruhsat vermeye yetkili idare tarafından, yerinde inceleme yaparak, istasyonların mevzuata uygunluğuna ilişkin denetim yapılacaktır. Denetim akabinde, istasyonlarda mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi” yapılması mümkün olmayacaktır. 
5) Asgari mesafe tespit tutanağını kim düzenliyor?
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.
6) Evraklarım tamam ise ruhsatımı hemen alabilir miyim?
Evraklar tamam olduktan sonra hizmet standartlarına göre 5 gün içerisinde ruhsat teslim edilir.
7) Ruhsatlı istasyonuma sonradan oto yıkama ilave etsem olur mu?
İlçe Belediyesi İmar Uygulama Müdürlüğü’nün onayı ile vaziyet planı, deşarj ruhsatının Dairemize iletilmesi halinde başvurunuz değerlendirilebilir.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

1.    Gürültünün insan sağlığı üzerine etkisi nedir?
    Gürültü Derecesi Etkilenme Aralığı (dBA) ‘na göre Sağlık Üzerine Etkileri
1.Derecedeki gürültüler 30-65 Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu.
2.Derecedeki gürültüler 65-90 Fizyolojik reaksiyonlar; kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler
3.Derece gürültüler 90-120 Fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları
4.Derece gürültüler 120-140 İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması
5.Derece gürültüler >140 Ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması

2.    Gürültü kirliliği şikayetlerimi hangi kurumlara bildirmem gerekli?
    Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ikamet eden vatandaşların gürültü kirliliği şikayetlerini yetki kapsamında İlçe Belediyelerine
    Kalan 14 ilçede ikamet eden vatandaşların gürültü kirliliği şikayetlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürlüğüne
    Ev faaliyetleri ve komşu gürültüleri, toplu taşıma araçlarında müzik sesinden kaynaklı gürültüleri, izinsiz yapılan mahalle düğünleri vb. için ilçe Zabıta veya kolluk kuvvetlerine (Polis ve Jandarma) bildirebilirsiniz.

3.    Gürültü konusunda yayımlanan kanun ve yönetmelikler nelerdir?
    Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği yayınlanmıştır.
    Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanmaktadır.

4.    Gürültü kirliliği hakkında ceza miktarları nedir? Caydırıcı cezalar uygulanıyor mu?
    2872 sayılı Çevre Kanununa göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara 2024 yılı itibariyle, konutlar İçin 7.667,00 TL, ulaşım araçları için 23.155,00 TL, işyerleri ve atölyeler İçin 77.372,00 TL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü İçin 232.264,00 TL idarî para cezası verilmektedir.

5.    Müzik Yayın izin Belgesi ‘ni nasıl ve nereden alabilirim/ Hangi kuruma başvurmam gerekli?
    Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde müzik yayını; Gerçek enstrüman ve/veya seslerle, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelik hükümlerine göre Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları  “Müzik Yayın İzni Belgesi almaları  zorunludur. Bu izin verilirken İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılır, değerlendirilir, müzik yayın izni verilir.
 

HAVA KİRLİLİĞİ

1.    Bursa ‘da hava kirliliği şikâyetleri için hangi kuruma başvurmalıyım?

    Sanayi kaynaklı hava kirliliği şikayetleri için “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilidir.

    Isınmadan kaynaklı hava kirliliği şikayetleri için “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

2.    Uygunsuz katı yakıt alım/satımı şikayetlerini hangi kuruma yapmalıyım?

    Sanayilerde kullanılan katı yakıt ihbarları için ALO181 hattı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ‘ne başvurulur.

    Isınmadan kaynaklı katı yakıt ihbarları için ALO153 hattı üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘ne başvurulur.

3.    Konutlarda kullanılan sobalarda kömür dışında yakıt kullanılabilir mi?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi düzenlenen kömürler, odun, kereste ve pelet vb. haricinde plastik, sunta, mdf, tekstil atıkları, boyalı veya vernikli tahta malzemelerin kullanımı yasaktır.

4.    Satın almak istediğim kömürün uygunluğunu nasıl anlayabilirim?

    Satın almak istenilen kömür torbasının üzerinde Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından uygunluk kodunun bulunmasına dikkat ederek (UB Kodlu).
    Satış işlemini gerçekleştiren işletme yetkilisinden Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş uygunluk belgesini sorgulayarak.

5.    Mahalleme doğalgaz geldi ancak komşularım soba kullanmaya devam edebilir mi?
    06.09.2019 tarih ve 90 No’lu İMÇK Kararı ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, İnegöl, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Yenişehir İlçelerinde mahalleye doğalgaz isale hattının ulaşması durumunda ev ve işyerlerinde (kamu binaları, lojmanları, hastane ve okullarda dahil olmak üzere) ısınma amaçlı olarak katı ve sıvı yakıt kullanımının sonlandırılarak alternatif temiz yakıt (doğalgaz, güneş, jeotermal, ısı pompaları, yenilenebilir enerji kaynakları vb.) kullanımına geçilmesine karar verilmiştir.
    Bu kapsamda ALO 153 Beyaz Masa Şikayet Hattına bildirim yaparak Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü teknik personellerimiz tarafından başvurunuz değerlendirilecektir.

6.    Isınmadan kaynaklı hava kirliliği şikayetlerinde idari yaptırım uygulaması var mıdır?

    Yapılan kontrollerde havayı kirliliğine sebebiyet verenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (d) bendine göre idari yaptırım uygulanmaktadır.

7.    Bursa için Temiz Hava Eylem Planları Raporu Oluşturuluyor mu? / Güncel mi?

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yılda bir alanında uzman personellerce Temiz Hava Eylem Planları Raporu oluşturularak “ https://bursa.csb.gov.tr/bursa-temiz-hava-plani-i-4760 ”  linki üzerinden kamuya paylaşılmaktadır.