Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü - Tuba SELİM

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Tuba SELİM (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1880

E-Posta: tuba.selim@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

1 Harita Mühendisi Şube Müdür V. 
1 Bilgisayar Yüksek Mühendisi,
1 Bilgisayar Mühendisi,
4 Harita Teknikeri,
1 Kadrolu İşçi (Veri Güncelleme Sorumlusu)
2 Şirket Personeli (1 adet Harita Teknikeri, 1 CBS Teknikeri) olmak üzere 10 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.
 

 

SUNULAN HİZMETLER:

 • Bursa genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarını yürütmek, Belediye birimleri, İlçe Belediyeleri ve kamu kurum/kuruluşlarındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarının koordinasyonu sağlamak ve gerekli hallerde protokollerin hazırlanarak onaya sunmak.
 • CBS teknolojileri ile her türlü coğrafi referanslı verinin elde edilmesi, depolanması, birbirleri ile ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, analizi ve kullanıma sunulması.
 • Verilerin kolay ve doğru kullanımını sağlamak.
 • CBS veri tabanı tasarımları yapılması, sistem analizleri, gereksinimlerini saptamak, gerekli durumlarda hizmet alınması konusunda rapor hazırlamak.
 • Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu CBS’ye yönelik uygulama programlarını hazırlamak.
 • Belediye Birimlerinin ihtiyaç duyduğu CBS Yazılımları ile ilgili eğitim verilmesi
 • CBS veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması.
 • Coğrafi Verilerin Ulusal veri modeli standartlarına uygun hale getirilmesi,
 • Belediye Birimlerinin kullanımına sunulmak üzere uydu ve/veya Ortofoto görüntüleri temin edilmesi.
 • Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımının sağlanması, web servislerin hazırlanarak kullanıma sunulması.
 • Belediye ve diğer kamu kurumları arasındaki coğrafi bilgi sistemi tabanlı veri, yazılım, ve semboloji standartlarının hazırlanması.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü harita ve CBS veri taleplerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması.
 • Tapu ve Kadastro Bilgilerini temin edilmesi, güncellenmesi ve bu bilgilerin CBS ortamında değerlendirilerek analize tabi tutulması.
 • Kent Rehberinin oluşturulması ile güncelliğinin sağlanması.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nün bu yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürüteceği faaliyetler ve bu faaliyetleri yürütürken görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir;

 1. Bursa genelinde ilgili mevzuat kapsamında coğrafi bilgi sistemi çalışmalarını yürütmek,
 2. Belediye birimleri, ilçe belediyeleri ve kamu kurum/kuruluşlarındaki coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması ve gerekli hallerde protokollerin hazırlanarak onaya sunmak,
 3. CBS teknolojileri ile her türlü coğrafi referanslı verinin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, birbirleri ile ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, analizi ve kullanıma sunulması,
 4. Bursa ilinde üretilmiş ve üretilmekte olan haritaları (hâlihazır, imar, kadastro, altyapı vb.) ilgili metinsel (mülkiyet, adres, arazi kullanımı, nüfus vb.) verilerle ilişkilendirerek, verilerin etkin ve doğru kullanımını sağlamak,
 5. Görev alanına giren konulara yönelik; yazılım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, veri tabanı tasarımlarını yapmak, coğrafi verilerin Bursa Büyükşehir Belediyesi veri modeline uygun hale getirmek ve diğer ulusal CBS altyapıları ile entegre olmasını sağlamak,
 6. Günümüz teknolojisini takip ederek ihtiyaçların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve belediyenin ihtiyaç duyduğu CBS’ye yönelik uygulamaları ve yazılımları hazırlamak ve bu yazılımlara yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,
 7. Belediye Birimlerinin kullanımına sunulmak üzere hava fotoğrafı, uydu ve/veya ortofoto görüntülerin temin edilmesini sağlamak,
 8. CBS veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılmasını sağlamak,
 9. CBS veri tabanında bulunan verilerin paylaşımı ve gerektiğinde web servislerinin oluşturularak verilerin sunulmasını sağlamak,
 10. Belediye ve diğer kamu kurumları arasındaki CBS tabanlı veri, yazılım ve semboloji standartlarını hazırlamak ve coğrafi verileri ulusal veri modeli standartlarına uygun hale getirmek,
 11. İç ve dış paydaşların kullanımına sunulmak üzere web tabanlı CBS uygulamalarını hazırlamak ve Web tabanlı haritalar (kent rehberi vb.) oluşturarak vatandaşların kullanımına sunmak,
 12. Kent rehberi, turizm haritası vb. basılı haritalar üreterek belediyeye gelir getirici projeler yapmak,
 13. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü harita ve CBS veri taleplerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılamak,
 14. Tapu ve kadastro bilgilerinin temin edilmesi, güncellenmesi ve bu bilgilerin CBS ortamında kullanıma sunulması,
 15. İlçelere ait numarataj verilerinin kurum bünyesindeki merkezi veri tabanına entegrasyonunu sağlamak ve bilgi teknolojilerini yakından takip ederek bu alandaki gelişmelerin sisteme aktarılmasını yürütmek,
 16. Daire Başkanı’nın ve sıralı amirlerin vereceği mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak,
 17. Belediyenin stratejik plan hazırlığı sürecinde sorumlu olunan odak alanına katılarak, hedeflerin belirlenmesi, faaliyetlerin oluşturulması ve diğer odak alanlarında da görevi olması durumunda çalışmalara katılarak stratejik planın oluşmasına katkı vermek,
 18. Bursa ili Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşumunu sağlayacak sayısal ve sözel verileri (Kadastro, Tapu, İmar, Altyapı, Hâlihazır, Numarataj ve Raster görüntüler vb.) ilgili kurumlardan temin etmek, gerektiğinde protokoller yapmak, temin edilen verilerin sistemde güncelliğini sağlamak.

 

İnsan Kaynakları

1 Harita Mühendisi Şube Müdür V. 
1 Bilgisayar Yüksek Mühendisi,
1 Bilgisayar Mühendisi,
4 Harita Teknikeri,
1 Kadrolu İşçi (Veri Güncelleme Sorumlusu)
2 Şirket Personeli (1 adet Harita Teknikeri, 1 CBS Teknikeri) olmak üzere 10 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.
 

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Harita Çıktı Satışı

1) Şahıs;

    A) Başvuru Dilekçesi

    B) Ödeme Makbuzu

2) Kurum;

    A) Kurum Vergi Numarası

    B) Resmi Kurum Kimliği

3 Gün
Sayısal Veri Satışı

1) Şahıs;

    A) Başvuru Dilekçesi

    B) Ödeme Makbuzu

2) Kurum;

    A) Kurum Vergi Numarası

    B) Resmi Kurum Kimliği

3 Gün