Şehir Planlama Şube Müdürlüğü - Ayşe IŞIK

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

Ayşe IŞIK (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1910

Fax: 0224 233 98 85

E-Posta: ayse.isik@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

 Müdürlüğümüzde; 1 Şube Müdürü, 21 Şehir Plancısı, 2 Teknisyen, 2 Tekniker, 1 GİS Operatörü (Harita Mühendisi), 4 Büro Elemanı olmak üzere toplam 31 personel görevlidir. 

 

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

(1) Şehir Planlama Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;
(2) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak onaylatmak.
(3) Onanlı Nazım İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, onaylatmak.
(4) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan - yaptırılan ve İlçe Belediye Meclis Kararına bağlanan Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak.
(5) Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan her türlü imara ilişkin karar ile İlçe Belediye Başkanlıklarınca iletilen, İlçe Belediye Meclisi’ne ait kararlar hakkında 5216 Sayılı Yasa çerçevesinde gereğini yapmak.
(6) Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.
(7) Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.
(8) Yasa ile plan ve plan değişikliği hazırlama yetkisi verilen, şehir geneline hizmet veren fonksiyonların yerlerinin tespitinde ve planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, 5216 sayılı Kanunda tanımlanan görevler kapsamında planı yapmak veya yaptırmak.
(9) Plan yapım surecinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak, yerinde tespit amacıyla arazi çalışması yapmak, veri toplamak, verileri düzenlemek.
(10) Nazım imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak.
(11) Planlama çalışmalarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi ve teknik hizmet vermek
(12) Sayısal İmar Planlarının Belediye´nin ilgili birimlerinin kullanımına yönelik olarak günceliğini sağlamak,
Gerek nazım planlar ile ilgili gerekse ilçe belediyeler imar planları ile ilgili arşivleri tutmak, bilgileri derlemek müdürlüğümüzün görevleri içinde yer almaktadır
(13) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder.
(14) Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında sonuçlanmasını sağlar.
(15) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
(16) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
(17) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
(18) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.
(19) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.
(20) Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir.
(21) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak, ekibin katılmasını sağlamak.
(22) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
(23) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
(24) Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.
(25) Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır.
(26) Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemler yapılır.
(27) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(28) Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst Yönetime karşı temsil eder.
(29) Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder.

İnsan Kaynakları

 Müdürlüğümüzde; 1 Şube Müdürü, 21 Şehir Plancısı, 2 Teknisyen, 2 Tekniker, 1 GİS Operatörü (Harita Mühendisi), 4 Büro Elemanı olmak üzere toplam 31 personel görevlidir. 

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İmar Planı Değişikliği

1) Talep sahibinin veya yasal vekilinin talep dilekçesi. (Vekalet ediliyor ise noter tasdikli vekalet örneği)

2) Tapu tescil belgesi örneği ve güncel onaylı tapu kaydı (En geç 1 (bir) ay içinde edinilmiş)

3) Yeterli karne grubunda (karne grupları ekteki tabloda) şehir plancısı imzalı plan revizyon/ilave/değişiklik paftaları (2 takım)

4) Yeterli karne grubunda (karne grupları ekteki tabloda) şehir plancısı imzalı plan revizyon/ilave/değişiklik açıklama raporu (2 takım)

5) Plan teklifi ve açıklama raporu sayısal verisi (CD-DVD)

6) Plan Teklifine ilişkin sunum

7) Belediye Meclisi için plan teklifi çoğaltmaları (16 takım)

8) Plan teklifine ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri

9) İmar planına esas onaylı jeolojik – jeoteknik etüt raporu

10) Yeterli karne grubu plan müellifinin güncel yeterlilik belgesi

11) Yeterli karne grubu plan müellifinin güncel Şehir Plancıları Odası büro tescil belgesi

12) Plan teklifine ilişkin yazışma ve belgeler

13) Plan teklifine ilişkin harç makbuzu

6 Ay
İmar Durumu

1) Talep sahibinin veya yasal vekilinin talep dilekçesi. (Vekalet ediliyor ise noter tasdikli vekalet örneği)

2) Tapu tescil belgesi örneği ve güncel onaylı tapu kaydı

3) Çap Örneği.

4) Onaylı plan/plan raporu örneği ücretine ilişkin makbuz

15 Gün
Plan/ Plan Raporu Örneği

1) Fotokopi veya pafta adedine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi yıl içerisinde belirlenen mali gelir tarifesine uygun ücret makbuzu

Anlık Gerçekleşme
Kurum Görüşü

1) Plan Değişikliği Paftası

2) Plan Değişikliği Açıklama Raporu

3) Sayısal verisi (CD-DVD)

30 Gün