İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü - Süleyman Arif TELLİ

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Süleyman Arif TELLİ (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1401

Fax: 0224 716 14 01

E-Posta: arif.telli@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 1 Uzman, 3 Şef, 4 Bilgisayar İşletmeni, 5 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 İstatistikçi, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Dağıtıcı, 4 İşçi ve 6 Şirket İşçisi olmak üzere 29 kişiden oluşmaktadır.

 

Sunulan Hizmetler

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde kurumun kadro planlaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini, personel ihtiyaçlarının sistemli bir biçimde tespitini, birimler arasında sayı ve nitelik yönünden ihtiyaçlar doğrultusunda personel dağılımını gerçekleştirmek,
 • Talimatlar ve mevzuatlar doğrultusunda personel atamalarını, yükselmelerini, nakil ve birimler arası yer değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve kurum personelinin izin, istirahat, intibak, terfi, hizmet birleştirme, geçici görevlendirme, disiplin, vb. özlük işlemlerinin mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Personelin işe geliş ve gidişlerinde kullanılan ‘Personel Devam Kontrol Sistemi’nin takibinin yapılmasını diğer birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı şeflikler aracılığıyla koordinasyonunu sağlayarak zamanında yerine getirilmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek ve sonuçlarından daire başkanına yazılı ve sözlü olarak bilgi vermek,
 • Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ile personelin verimli ve uyum içinde çalışmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirlemek ve kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak amacıyla iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İç ve dış denetim ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü bilgi ve belge taleplerini gizlilik kuralları içerisinde yazışmalarının yapılmasını sağlamak,
 • Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek,
 • Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde gereken iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Müdürlük ile ilgili arşiv, ayıklama ve imha işlemlerini yapmak.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR            

 • Kurumun kadro planlaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini, personel ihtiyaçlarının sistemli bir biçimde tespitini, birimler arasında sayı ve nitelik yönünden ihtiyaçlar doğrultusunda personel dağılımını gerçekleştirir.
 • Norm kadro esasları ve kurum ihtiyacı doğrultusunda kadro planlama ve iptal-ihdas işlemlerini yapar ve takip eder.
 • Müdürlüğün kadrosal yapısını inceler, gerekirse geliştirmek için üst yönetime önerilerde bulunur.
 • Kurumun hizmet politikası doğrultusunda istenen yetenek ve beceri düzeyinde ihtiyaç duyulan sayıda mevzuat dâhilinde personel alımını ve istihdam edilmesini sağlar.
 • Kurumdan istifa, emeklilik, ölüm v.b. nedenlerle görevden ayrılan personellerin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Talimatlar ve mevzuatlar doğrultusunda personel atamalarını, yükselmelerini, nakil ve birimler arası yer değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve takibini sağlar.
 • Belediyede çalışan personelin izin, istirahat, intibak, terfi, hizmet birleştirme vb. özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Kurum personelinin kurum içi ve dışı geçici görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Belediye çalışanlarının özlük bilgilerini elektronik ortam ve dokümanlar üzerinde güncelliğini sağlar.
 • Belediye personelinin özlük dosyalarını mevzuat çerçevesinde oluşturur ve arşivlenmesini sağlar.
 • Kurum Etik Komisyonunun oluşturulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine sağlar.
 • Memur personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği işlemlerinin mevzuatlar çerçevesinde yapılmasını sağlar.
 • Mal Bildirim Beyanların yasal süre içinde takibini ve kontrolünün yapılmasını sağlar.
 • Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (DETSİS - KAYSİS ) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 • Büyük Projelerde Görev alacak olan personellerle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Kurum Disiplin Amirleri Yönetmeliğini hazırlar ve güncelliğini sağlar.
 • 4688 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve takibini sağlar.
 • Kurumun çalışanları ile ilgili Sosyal Denge Sözleşmesinin hazırlanmasını sağlar.
 • Kurumda görev yapan yöneticilerin Vekalet Listesinin hazırlanmasını sağlar.
 • Ödül ve ikramiye işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Hizmet Takip Programına (HİTAP) veri aktarımının yapılmasını sağlar.
 • Memur Encümen üyelerinin belirlenmesi ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Belediye Başkan danışmanlarının sözleşmelerini hazırlayarak özlükleri ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince, Disiplin Kurulunun oluşturulmasını ile disiplin hükümlerinin takibini sağlar.
 • İşçi personelin toplu iş sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.
 • İşçi personellerin puantaj işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Yıl içerisinde sözleşmeli personel, sözleşmeli sanatçı ile geçici işçilerin çalıştırılabilmesi için Meclisten onay alınmasını sağlar.
 • Sözleşmeli personel, sözleşmeli sanatçılar ile geçici işçilerin işe başlayışlarından işten ayrılıncaya kadar her yıl sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar.
 • Sözleşmeli personel, sözleşmeli sanatçı ile işçi personellerin ücret artışlarının yapılmasını sağlar.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesinin hazırlanmasını ve güncelliğini sağlar.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi kapsamında kurumda çalışan personellerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının yapılmasını sağlar.
 • Kurum teşkilat şemasının hazırlanmasını ve güncelliğinin yapılmasını sağlar.
 • Hususi Damgalı Pasaport formunu onaylar.
 • Personelin işe geliş ve gidişlerinde kullanılan Personel Devam Kontrol Sisteminin
 • Takibini ve raporlamalarının yapılmasını sağlar.
 • Kurumda görev yapan personellerin Personel Kimlik Kartı ve Personel Tanıtım Kartı basımının yapılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 • 696 Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan personele ait veri tabanını oluşturulmasını ve her türlü raporlama, bilgi sağlama ve mevzuat çerçevesinde diğer işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Belediyeye ait lojmanların tahsis/tahliye, bakım ve onarımlarına ait iş ve işlemlerin yürütülmesine sağlar.
 • Birimin süreçlerine ait faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığı’na rapor edilmesini sağlar.
 • Belediyemizin iç ve dış denetiminde ilgili denetçiler tarafından talep edilen her türlü
 • bilgi, belge, tablo vs.yi hazırlayarak Denetçilere sunar.
 • Birimin etkin/verimli çalışmasına yönelik olarak gerekli tedbirleri alır.
 • İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ile personelin uyum içinde çalışmasını sağlar.
 • Daire Başkanlığı ve /veya Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • Daire Başkanlığından yönlendirilen evraklar ile ilgili işlemleri yapar.
 • Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde gereken iş ve işlemleri gerçekleştirir.
 • Kalite yönetim sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar.
 • Müdürlüğün Bütçe teklifi çalışmalarının yapılmasını sağlar.
 • Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirler. Yıllık, aylık çalışma planlarını hazırlar ve uygular.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 1 Uzman, 3 Şef, 4 Bilgisayar İşletmeni, 5 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 İstatistikçi, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Dağıtıcı, 4 İşçi ve 6 Şirket İşçisi olmak üzere 29 kişiden oluşmaktadır.

 

Sunulan Hizmetler

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde kurumun kadro planlaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini, personel ihtiyaçlarının sistemli bir biçimde tespitini, birimler arasında sayı ve nitelik yönünden ihtiyaçlar doğrultusunda personel dağılımını gerçekleştirmek,
 • Talimatlar ve mevzuatlar doğrultusunda personel atamalarını, yükselmelerini, nakil ve birimler arası yer değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve kurum personelinin izin, istirahat, intibak, terfi, hizmet birleştirme, geçici görevlendirme, disiplin, vb. özlük işlemlerinin mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Personelin işe geliş ve gidişlerinde kullanılan ‘Personel Devam Kontrol Sistemi’nin takibinin yapılmasını diğer birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı şeflikler aracılığıyla koordinasyonunu sağlayarak zamanında yerine getirilmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek ve sonuçlarından daire başkanına yazılı ve sözlü olarak bilgi vermek,
 • Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ile personelin verimli ve uyum içinde çalışmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirlemek ve kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak amacıyla iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İç ve dış denetim ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü bilgi ve belge taleplerini gizlilik kuralları içerisinde yazışmalarının yapılmasını sağlamak,
 • Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek,
 • Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde gereken iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Müdürlük ile ilgili arşiv, ayıklama ve imha işlemlerini yapmak.
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Personel Alımı ( MEMUR)

A) MEMUR (KPSS/EKPSS İle Yerleştirilmesi Yapılan Adayların İlk Müracaat İşlemleri)

    1) Atama Başvuru Formu

    2) Mal Bildirim Formu

    3) Aile Durum Belgesi

    4) İkametgâh Belgesi

    5) Nüfus Cüzdan Örneği

    6) Diploma (Aslı veya noter tasdikli)

    7) Cumhuriyet Başsavcılığı / E Devletten Alınacak Yeni Tarihli Sabıka Kaydı

    8) Askerlik Durum Belgesi (Yapılmış, muaf ya da ertelenmişse belgesi)

    9) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından “Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir ve Seyahat edebilir / Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak” ibareli Sağlık Kurulu Raporu Almak

    10) KPSS / EKPSS sonuç belgesi

    11) Fotograf

    12) Yerleştirildiği kadro veya pozisyonda Nitelik Kod Kılavuzu (Özel Koşullan – 2016/1) tablosunda yer alan kod veya kodların bulunması halinde, adayların bu kod ve kodlar karşılığında yer alan şartlara da sahip olduğunu gösterir belge

    13) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

B) NOT: Adaylar 1,2,3 ve 13 numaralı evrakları başvuru esnasında kurumumuzda dolduracaklardır.

1-2 AY
Personel Alımı ( İŞÇİ)

A) İŞÇİ (İŞKUR Tarafından KPSS kapsamında Normal, Engelli, Eski Hükümlü Personel İle İçişleri Bakanlığından Gönderilen Terör Mağdurlarının Müracaat İşlemleri)

    1) Mal Bildirim Formu

    2) Aile Durum Belgesi

    3) İkametgâh Belgesi

    4) Nüfus Cüzdan Örneği

    5) Diploma (Aslı veya noter tasdikli)

    6) Cumhuriyet Başsavcılığı / E Devletten Alınacak Yeni Tarihli Sabıka Kaydı

    7) Askerlik Durum Belgesi (Yapılmış, muaf ya da ertelenmişse belgesi)

    8) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından “Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir ve Seyahat edebilir / Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak” ibareli Sağlık Kurulu Raporu Almak

    9) KPSS / EKPSS sonuç belgesi

    10) Fotograf 11.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

B) NOT: Adaylar 1,2 ve 11 numaralı evrakları başvuru esnasında kurumumuzda dolduracaklardır.

30 GÜN