Zabıta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü - Samet KIŞLA

Zabıta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

Samet KIŞLA (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 33 04

Fax: 0224 716 33 35

E-Posta: samet.kisla@bursa.bel.tr

Adres: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:2/2 Osmangazi/BURSA


İnsan Kaynakları

1  Şube Müdür V.  5 Zabıta Komiseri,  2 Zabıta  Komiseri Yrd.  54 Zabıta Memuru,  1 Bilgisayar İşletmeni , 1 Tekniker, 1 Teknisyen 2 İşçi  olmak üzere toplam 67  kişiden oluşmaktadır.

 Çalışmalar

1 - Belediye karar organları ve yetkili kurulları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 - Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazılı emirleri doğrultusunda birimi ile ilgili kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirmek.

3 -  Belediyenin sorumlu olduğu alanlarda işletilecek otopark, taksi, minibüs durağı ve benzeri yerlerin yer teslimlerinde ilgili teknik elemanlara yardımcı olmak,

4 -  Belediye tarafından ruhsatlandırılan servis ve toplu taşıma araçlarını belediye kuralları ve ücret tarifeleri yönünden denetlemek. Mevzuat ile belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Başkanlıkça uygun görülenleri yürütmek.

5 - Terminallerde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek

6 - İl dışına gitmek isteyen ancak, maddi imkânı olmayan yoksul ve muhtaç kişilere yolcu bileti temin ederek dönüşlerini sağlamak,

7 -  Bursa Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen ; (M) serisinden minibüsler, (T)  serisinden taksiler, (D) serisinden dolmuşlar, (S) serisinden Servis araçları,   Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçları ve (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüslerinin; ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek.

8 - Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin birimi ile ilgili emirlerini yerine getirmek.

9 -  Vatandaş, Kurum ve Kuruluşların; Yol ve Kira Rayiç taleplerinin gerekli araştırmalar neticesi yerine getirilmesi sağlamak.

10 - Zabıta Şube Müdürlüğü (Trafik Hiz.) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanın da ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

11 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608,4825 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

(1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun, 6360 sayılı kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanunlarla, bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar,  K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, mahiyetindeki personelle, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesi sağlar ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri alır, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

(2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ‘de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

(3) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunun 7 ve 9.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/f. Maddesi, 5326 Sayılı kabahatler kanununun 4,19 ve 32. maddeleri, 02.04.1986 tarih, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümler gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen ; (M) serisinden minibüsler, (T)  serisinden taksiler, (D) serisinden dolmuşlar, (S) serisinden Servis araçları,   Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçları ve (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüslerinin; ruhsatlandırma iş ve işlemlerinin yürütür.

(4) Kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevler bağlamında; Toplu Taşıma Araçlarının (Servis, Minibüs, Özel Halk Otobüsü, Dolmuş, Taksi, diğer)  Ruhsat İş ve İşlemlerinin yürütülmesini sağlar.

 (5) İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanır.

 (6) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan

Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş – Minibüs- Servis Araçları Ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerini zabıta dairesi başkanının emir ve direktifleri doğrultusunda uygular, uygulatır.

 (7) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan,

Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerini zabıta dairesi başkanının talimatları doğrultusunda uygular, uygulatır.

(8) Zabıta Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip ederek mahiyetine iletir.

(9) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş – Minibüs- Servis Araçları Ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması için zabıta dairesi başkanının emir ve direktifleri doğrultusunda gerekli iş e işlemleri yapar, yaptırır.

(10) Zabıta Dairesi Başkanının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütmekle yükümlü olunan İşlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(11) Zabıta Şube Müdürlüğü (Trafik Denetleme) görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alınması, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması,

(12) Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini ve mesai saatlerine tam olarak uyulmasının denetlenmesi ve olumsuzların zabıta dairesi başkanlığına rapor edilmesini sağlar.

(13) Zabıta Şube Müdürlüğü (Trafik Denetleme) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlar.

(14) Zabıta Şube Müdürlüğü (Trafik Denetleme) kendisine bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme, terfi gibi personel işlemleri için daire başkanlığına önerilerde bulunur.

(15) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması sağlar.

(16) E-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevlerin yerine getirilmesi sağlar.

(17) Toplam Kalite çalışmaları bağlamında Kalite Sorumlusu olduğu Zabıta Denetim Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesini, veri analizlerinin hazırlanmasını, gerektiğinde süreç iyileştirmesi yapılmasına yönelik iş ve işlemleri yapar, yaptırır.

(18) Toplu Taşıma Araç Ruhsat Büro Amirliğince hazırlanan araç ruhsatları,  güzergâh izin belgelerini Zabıta Dairesi Başkanı’nın onayına sunar.

(19) Geçici İzin Belgelerini ( 15 gün süreli olarak verilmekte olan) imzalar.

(20) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesini sağlar.

(21) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlar.

(22) Zabıta Şube Müdürlüğü (Trafik Denetleme) çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar.

(23) Personel Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi, personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını sağlar.

(24) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.

 (25) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun görülen birim ve görevde çalıştırılması, denetim ve gözetiminin yapılması, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesini temin eder.

(26) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerdeki işyerleri meydan, parklar ve bahçeler bulvar vb. yerler ile Toplu Taşıma Araçlarının denetiminin, temizliğinin, düzeninin ve sağlık koşullarının denetlenmesi, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemlerin alınması ve aldırılmasını sağlar.

 (27) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aranması, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemesi iş ve işlemleri yaptırır.

(28) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetler.

(29) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,  meydan v.b. yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimlerin ve diğer iş ve işlemlerin yaptırılmasını sağlar.(26) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenlerin yürütülmesini sağlar.

 (30) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerinin alınması için mahiyetindeki ilgili birimleri görevlendirmesi,

 (31) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarların tespit ettirilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

 (32) Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde belediyemizce çalışma ruhsatı verilen Yazıhanelerin ve işyerlerinin denetim ve kontrolünü yaptırır.

(33) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununda belediye zabıtasına verilen görevlerin yaptırılmasını sağlar.

(34) Zabıta Şube Müdürlüğü (Trafik Denetleme) ihtiyacı olan malzemelerin talep ve temin edilmesini sağlar. Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarının tutulmasını sağlar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder ve işleyişini düzenler. Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını , avans alım ve kapatma yazılarının hazırlanmasını sağlar.

(35) Mer’i mevzuat doğrultusunda;

  1. a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
  2. b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlar.
  3. c) Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunar ve bu yazıların gönderilmesiyle ilgili diğer işlemleri yürütür
  4. d) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar.

(36) Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

(37) Stratejik Plana uyumun sağlanması ve gerekli iş ve işlemlerin yaptırılmasını sağlar.

(38) 6360 sayılı Kanunun  “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi” başlıklı 1. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “ … büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.” ve Aynı kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen “….“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. …...” hükmü  gereği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve  ilgili karar organlarınca  alınacak kararlar ile  gerekli görüldüğü taktirde, zabıta görev, yetki ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilçe zabıta müdürlükleri arasındaki  uyum ve koordinasyonun sağlanması için zabıta dairesi başkanınca verilen emir ve direktifler doğrultusunda çalışmalarda bulunulmasını sağlar.

(39) Görev alanına giren konularla ilgili faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlar.

(40) Çalışma ortamını geliştirir ve iş güvenliğini sağlar,

(41) Belediyenin zabıta ile ilgili görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek uygulanmasını sağlar.

(42) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(43) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.

(44) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar.

(45) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

(46) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda görev alır.

İnsan Kaynakları

1  Şube Müdür V.  5 Zabıta Komiseri,  2 Zabıta  Komiseri Yrd.  54 Zabıta Memuru,  1 Bilgisayar İşletmeni , 1 Tekniker, 1 Teknisyen 2 İşçi  olmak üzere toplam 67  kişiden oluşmaktadır.

 Çalışmalar

1 - Belediye karar organları ve yetkili kurulları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 - Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazılı emirleri doğrultusunda birimi ile ilgili kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirmek.

3 -  Belediyenin sorumlu olduğu alanlarda işletilecek otopark, taksi, minibüs durağı ve benzeri yerlerin yer teslimlerinde ilgili teknik elemanlara yardımcı olmak,

4 -  Belediye tarafından ruhsatlandırılan servis ve toplu taşıma araçlarını belediye kuralları ve ücret tarifeleri yönünden denetlemek. Mevzuat ile belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Başkanlıkça uygun görülenleri yürütmek.

5 - Terminallerde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek

6 - İl dışına gitmek isteyen ancak, maddi imkânı olmayan yoksul ve muhtaç kişilere yolcu bileti temin ederek dönüşlerini sağlamak,

7 -  Bursa Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen ; (M) serisinden minibüsler, (T)  serisinden taksiler, (D) serisinden dolmuşlar, (S) serisinden Servis araçları,   Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçları ve (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüslerinin; ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek.

8 - Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin birimi ile ilgili emirlerini yerine getirmek.

9 -  Vatandaş, Kurum ve Kuruluşların; Yol ve Kira Rayiç taleplerinin gerekli araştırmalar neticesi yerine getirilmesi sağlamak.

10 - Zabıta Şube Müdürlüğü (Trafik Hiz.) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanın da ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

11 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608,4825 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Toplu Tasıma Aracı Devir İşlemleri Devir Eden

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) Mali Hiz. Dairesi Başkanlığından Borcu Yoktur belgesi

4) Eski Belediye Çalışma Ruhsatı

1 Gün
Toplu Taşıma Aracı Devir İşlemleri Devir Alan (Şirket ise)

1) Dilekçe

2) Ticari Plaka Tahsis Belgesi,(Özel Toplu Taşıma Araçlarında Aranmaz)

3) Araçları Kullanmaya Yetecek Sürücü Belgesi ( Şirketlerde Aranmaz)

4) Sicil Gazetesi

5) Vergi Levhası

6) Oda Kayıt Belgesi

1 Gün
Toplu Taşıma Aracı Devir İşlemleri Devir Alan (Şahıs ise)

1) Ticari Plaka Tahsis Belgesi

2) Sürücü Belgesi Fotokopisi

3) Ticari Faaliyeti Olmadığına Dair Belge

4) Kapaklı Dosya

1 Gün
A Tipi Güzergâh İzin Belgesi Verilmesi

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) Sürücü Belgesi Fotokopisi

4) Taşıt Sürücüsünün Sabıka Kaydı

5) Son 5 Yıllık Sürücü Detay Bilgisi

6) Psikoteknik Raporu

7) Rehber Personelin Dip. Fotokopisi

8) Mali Sorumluluk Sigorta Fotokopisi

9) SRC Belgesi

10) Kimlik Fotokopisi

11) Vergi Levhası

1 Gün
B Tipi Güzergâh İzin Belgesi Verilmesi

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) Sürücü Belgesi Fotokopisi

4) Taşıt Sürücüsünün Sabıka Kaydı

5) Son 5 Yıllık Sürücü Detay Bilgisi

6) Psikoteknik Raporu

7) Rehber Personelin Dip. Fotokopisi

8) Mali Sorumluluk Sigorta Fotokopisi

9) Kimlik Fotokopisi

10) Vergi Levhası

11) Oda Kayıt Belgesi

12) SRC Belgesi

13) A.T.S Montaj ve Kamera-Araç Takip Sistemi

1 Gün
C Tipi Güzergâh İzin Belgesi Verilmesi

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) sgkgov.tr den Personel Listesi

4) Vergi Levhası fotokopisi

1 Gün
S Tipi Güzergâh İzin Belgesi Verilmesi

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) Personel Listesi

4) T.C Kimlik No

5) Belediye Çalışma Ruhsatı

6) A.T.S Montaj

1 Gün
S/B tipi Güzergâh İzin Belgesi Verilmesi

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) Belediye Çalışma Ruhsatı

4) Okul/İşyeri Onaylı Öğrenci Listesi

5) Sürücü Belgesi Fotokopisi

6) Taşıt Sürücüsünün Sabıka Kaydı

7) Son 5 Yıllık Sürücü Detay Bilgisi

8) Psikoteknik Raporu

9) Rehber Personelin Dip. Fotokopisi

10) Mali Sorumluluk Sigorta Fotokopisi

11) Kimlik Fotokopisi

12) Vergi Levhası

13) A.T.S Montaj

1 Gün
Kamyonet İzin Belgesi

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) Vergi Levhası Fotokopisi

1 Gün
Kamyon İzin Belgesi

1) Dilekçe

2) Trafik Ruhsat Fotokopisi

3) Vergi Levhası Fotokopisi

1 Gün
Model Değişikliği (Şahıs)

1) Dilekçe

2) Yeni Araç Ruhsat Fotokopisi

3) Eski Araç Trafikten Çekme Belgesi Veya Noter Satışı Fotokopisi

4) Eski Belediye Çalışma Ruhsatı

1 Gün
Model Değişikliği (Şirket ise)

1) Dilekçe

2) Yeni araç ruhsat fotokopisi

3) Eski araç trafikten çekme belgesi veya noter satışı fotokopisi

4) Eski belediye çalışma ruhsatı

Kayıp Zayi (Taksi-Dolmuş-Minibüs-Servis-Ö.H.O)

1) Dilekçe

2) Trafik ruhsatı fotokopisi

1 Gün
Geçici İzin Belgesi (Arıza yapan Servis Araçları İçin)

1) Kaza Raporu

2) Servis Aracı Arıza Raporu

3) Kaza Yapan Araçların Ruhsat Fotokopileri

4) Araç plakaları

5) Sigorta poliçesi

6) Güzergâh Belgeleri Listesi

7) Dilekçe

1 Gün
Vatandaş Dilekçeleri

1) Vatandaşın Talep veya Şikâyeti İle İlgili Yazılı Dilekçesi

2) Varsa Konu ile İlgili Görseller

1 Gün
Cimer Başvuruları

1) Vatandaşın Talep veya Şikâyeti İle İlgili Yazılı Dilekçesi

2) Varsa Konu ile İlgili Görseller

Bilgi Edinme Başvuruları

1) Vatandaşın Talep veya Şikâyeti İle İlgili Yazılı Dilekçesi

2) Varsa Konu ile İlgili Görseller

15 Gün
Ulakbel Başvuruları

1) Talep, Şikâyet, Öneri

2) Vatandaşın talep veya şikâyeti İle ilgili Cimer başvurusu

3) Varsa konu ile ilgili görseller

2 Gün
Yol Rayiç Bedeli

1) Vatandaş Dilekçesi

2) Bursa içi ve ilçeleri ile diğer iller arası yol Harcırah bedeli belgesi

1 Gün