Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı - Yıldız ODAMAN CİNDORUK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Yıldız ODAMAN CİNDORUK (Daire Başkanı)

E-Posta: yildiz.cindoruk@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 A Blok Kat 3 P.K.16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6360 sayılı Kanun ve diğer ilgili Kanun ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentimizde doğal kaynakların ve çevre sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapar veya yaptırır, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder ve gerekli önlemleri alır veya aldırır.
 2. Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını idare ve temsil eder. Başkanlık Makamı ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirler, üst makam onayına sunar, onaylanan politikaların uygulanışını izler, personeline bu konuda gerekli açıklamalarda bulunur.
 3. Kamu kurum-kuruluşları ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, talep ve evrakları değerlendirir ve evrakın ilgili şubesine havalesini yapar.
 4. Belediyeyi ve birimini ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler ve konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
 5. Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
 6. Toplam kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin uygulanmasını sağlar.
 7. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamının sürekli olarak geliştirilmesini sağlar.
 8. Şube müdürlüklerinin çalışma alanları ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilçe belediyeleriyle koordinasyonu sağlar.
 9. Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda görev alır.
 10. Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda konusu ile ilgili olarak düzenlenen kurullarda görev alır. Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar, gerekli durumlarda kuruluşlarla sözleşme ve/ veya protokoller yapar.
 11. Birimiyle ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve genel sekreter yardımcılığına sunulmasını sağlar.
 12. Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar.
 13. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarının düzenlenmesinde İnceleme Kurulu Başkanı olarak görev alır.
 14. İç ve dış denetimlerde çalışmaları yönlendirir.
 15. Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.
 16. Personelin mesleki eğitimine katkı sağlamak için personele iç ve dış eğitim aldırılmasını sağlar.
 17. Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlar.
 18. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 19. Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini değerlendirir.
 20. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 21. Daire Başkanlığının bütçe teklifini hazırlar.
 22. Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.
 23. Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder.
 24. Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapar; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütür.   
 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6360 sayılı Kanun ve diğer ilgili Kanun ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentimizde doğal kaynakların ve çevre sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapar veya yaptırır, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder ve gerekli önlemleri alır veya aldırır.
 2. Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını idare ve temsil eder. Başkanlık Makamı ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirler, üst makam onayına sunar, onaylanan politikaların uygulanışını izler, personeline bu konuda gerekli açıklamalarda bulunur.
 3. Kamu kurum-kuruluşları ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, talep ve evrakları değerlendirir ve evrakın ilgili şubesine havalesini yapar.
 4. Belediyeyi ve birimini ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler ve konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
 5. Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
 6. Toplam kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin uygulanmasını sağlar.
 7. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamının sürekli olarak geliştirilmesini sağlar.
 8. Şube müdürlüklerinin çalışma alanları ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilçe belediyeleriyle koordinasyonu sağlar.
 9. Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda görev alır.
 10. Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda konusu ile ilgili olarak düzenlenen kurullarda görev alır. Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar, gerekli durumlarda kuruluşlarla sözleşme ve/ veya protokoller yapar.
 11. Birimiyle ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve genel sekreter yardımcılığına sunulmasını sağlar.
 12. Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar.
 13. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarının düzenlenmesinde İnceleme Kurulu Başkanı olarak görev alır.
 14. İç ve dış denetimlerde çalışmaları yönlendirir.
 15. Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.
 16. Personelin mesleki eğitimine katkı sağlamak için personele iç ve dış eğitim aldırılmasını sağlar.
 17. Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlar.
 18. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 19. Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini değerlendirir.
 20. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 21. Daire Başkanlığının bütçe teklifini hazırlar.
 22. Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.
 23. Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder.
 24. Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapar; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütür.