Kent Estetiği Şube Müdürlüğü - Yükseler GÖKTAŞ

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü

Yükseler GÖKTAŞ (Şb. Md. V.)

Telefon: 0224 716 2705

Fax: 0224 716 27 60

E-Posta: yukseler.goktas@bursa.bel.tr

Adres: Altınova Yerleşkesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. 26/2 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İdareye ilişkin bilgiler: 
Müdürlüğümüz toplam 131 personel ile hizmet vermektedir.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10– (1) Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğundaki kentsel mekanlarda (ana arter, bulvar, cadde, meydan, tarihi eser çevreleri, tesis, anıt, köprülü kavşak, bat - çık, refüj, tretuvar, alt - üst geçit ve benzeri yerler) görüntü kirliliği oluşturan ve kent estetiğini bozan uygunsuzlukları tespit etmek, temizlik, bakım, onarım, tasarım, düzenleme gibi çalışmalar ile uygunsuzlukları gidermek veya giderilmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirmek ve takibini yapmak.

(2) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde gerek görülmesi veya Başkanlık Makamı’nın talimatları doğrultusunda ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak estetik açıdan heykel, boyama, çini kaplama, panel kaplama, çit, resim, aydınlatma. ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.

  (3)Estetik ve fonksiyonel sürdürülebilir bir kent yaşamı için kentin tarihi değerlerini koruyan, fiziksel ve estetik kalitesini arttıran, katma değer kazandıran stratejiler geliştirmek, ar-ge/iş-ge çalışmaları yapmak.

 (4) Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan ana arterlerdeki kentsel donatı elemanlarının iyileştirme çalışmalarını yapmak.

 (5) Kent estetiği alanında çalışmalar yürüten iç ve dış paydaşlar (belediyemiz birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüsler) arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç durumunda çalışma grupları oluşturmak ve çalışmaları planlamak. 

(6)Kent estetiği konularında çalışma yürüten belediye personelinin ihtiyaç durumunda görsel vizyonunun artması ve mesleki gelişim sağlaması amacıyla yurtiçi ve yurtdışı teknik inceleme, çalıştay, seminer ve konferanslara gönderilmesini teklif etmek.

 (7)Kent estetiği çalışmalarına yönelik danışmanlık/mal/hizmet alımı veya yapım ihaleleri ile ilgili teknik şartname ve evrakları hazırlamak, ihale birimine sunmak, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek, devam eden işlere ait ara hak edişler ile tamamlanan işlere ait kesin hesap hak edişlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlanmak,hak edişleri süresi içerisinde inceleyerek ödeme evrakları düzenlemek.

(8) İdari sözleşmeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde tamamlanan işler için kabul komisyonlarını oluşturmak, geçici ve kesin kabulleri süresi içerisinde yapmak.

 (9) Mükellef tarafından idaremize beyana dayalı yapılan İlan ve Reklam Uygunluk Başvurusunu yerinde inceleyerek Büyükşehir Belediyemiz İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirmek, değerlendirme sonucunu başvuru sahibine ve ilgili birimlere tebliğ etmek.

            (10)Büyükşehir Belediyemiz İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğundaki yerlerdeki ilan ve reklam elemanlarının uygunluk kontrollerini yapmak, uygun olanları tahakkuklandırmak üzere Gelir Şube Müdürlüğüne bildirmek, uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamak.

 (11)  Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde , ana arter ve servis yolları üzerindeki ilan ve reklam elemanları ile ilgili muhtelif çalışmalar için işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.             

 (12) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak.

(13) Hizmet alanı ile ilgili iş ve işlemleri düzenli bir şekilde, kanunlara ve mevzuata uygun olarak yürütmek.

(14) Birim faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak.

(15) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.

(16) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunmak.

(17)İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmede koordinasyon yapmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(18)Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

(19)Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

İdareye ilişkin bilgiler: 
Müdürlüğümüz toplam 131 personel ile hizmet vermektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Bina Cephesine Konulacak Reklam Elemanı;

- Dilekçe veya uygunluk başvuru formu, - Reklam elemanının ölçekli tasarım örneği, - Bina cephesinin fotoğrafı üzerinde reklam elemanının yerinin işaretlenmesi, - Marka tescil belgesi (varsa), - Bina yönetimi tarafından alınacak kararın örneği,(Mülk sahibinden izin)

30 Gün
Çatı Reklam Elemanları;

- Dilekçe veya uygunluk başvuru formu, - Reklam elamanının ölçülendirilmiş ve ölçekli tasarım örneği. - Reklam elamanı konulacak bina cephesinin fotoğrafı üzerinde fotomontaj tekniği ile hazırlanmış renkli tasarım örneği. - Marka tescil belgesi (varsa), - Yapılmak istenen reklam elemanının ölçülerini, kullanılan malzemeyi gösteren teknik detay projesi istenir. (Mühendis veya Mimar Onaylı) - Sigorta poliçesi ( Maddi ve Manevi zararları kapsayacak şekilde olacaktır.) - Bina yönetimi tarafından alınacak kararın örneği,(Mülk sahibinden izin)

30 Gün
Bina Bahçesine Konulacak Reklam Elemanı;

Dilekçe veya uygunluk başvuru formu, - Ölçülendirilmiş tasarım örneği,(Detay projesi) - Kira kontratı veya tapu örneği, - Reklam elemanının konulacağı alanın fotoğrafı üzerinde yerinin işaretlenmesi, - Bina yönetimi tarafından alınacak kararın örneği,(Mülk sahibinden izin) - Marka tescil belgesi (varsa),

30 Gün
Bina Sağır Duvarlara Konulacak Reklam Elemanı;

- Dilekçe veya uygunluk başvuru formu, - Reklam elemanının konulacağı alanın fotoğrafı üzerinde yerinin işaretlenmesi, - Bina yönetimi tarafından alınacak kararın örneği,(Mülk sahibinden izin) - Ölçülendirilmiş tasarım örneği.(Detay projesi) - Sigorta poliçesi ( Maddi ve Manevi zararları kapsayacak şekilde olacaktır.) (Boya ile yapılacak uygulamalarda istenmeyebilir.) - Reklamcı ile yapılan reklam elemanı bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi. - Marka tescil belgesi (varsa),

30 Gün
Bez Afiş Uygulamaları;

Dilekçe veya uygunluk başvuru formu, - Afiş ebatları, - Afiş asılacak binanın fotoğrafı üzerine afiş yerinin işaretlenmesi - Uygulamanın başlangıç ve bitiş süresinin bildirilmesi - Marka tescil belgesi (varsa),

30 Gün
Araç Reklam Hizmetleri;

- Dilekçe veya uygunluk başvuru formu, - Ruhsat fotokopisi, Tasarım ebatları - Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf - Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge.

30 Gün
Totem vb. Reklam Elemanı;

7 Totem vb. Reklam Elemanı; 1. Dilekçe veya uygunluk başvuru formu, 2. Reklam elemanının konulacağı alanın fotoğrafı üzerinde yerinin işaretlenmesi, 3. 1/1000 ölçekli kadastro sınırları işlenmiş hâlihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi.(parselin pafta, ada, parsel numarası ile parsel alanı belirtilecektir.) 4. Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden alınacak noter tasdikli muvafakat name. 5. Sigorta poliçesi ( maddi ve manevi zararları kapsayacak şekilde olacaktır.) 6. Yapılmak istenen totem reklam tabelasının ölçülerini, reklam yüzey alanını, kullanılan malzemeyi gösteren teknik detay projesi istenir. (Mühendis veya Mimar Onaylı) 7. Marka tescil belgesi (varsa), 8. Reklamcı ile yapılan reklam elemanı bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi. 30 Gün

30 Gün