Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Telefon: 0224 716 2255

Adres: Merinos AKKM Kuzey Kapısı Kuzey Ofisleri Kat:1 Osmangazi Bursa


 • Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda, diğer daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlayarak, yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek odaları, kamu kurumları, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle Gençlik ve Spor hizmetlerine yönelik çalışmalar yapmak ve sonuçları takip etmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları, görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak.
 • Daire Başkanlığı olarak, Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin ilgili kısımlarını hazırlamak.
 • Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek.
 • Daire Başkanlığı personelinin izin planlarını, görevlendirmelerini ve görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlayarak, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışma planlarını koordine eder, çalışmaları denetler.

MADDE 7- Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları;

 • Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda, diğer daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlayarak, yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek odaları, kamu kurumları, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle Gençlik ve Spor hizmetlerine yönelik çalışmalar yapmak ve sonuçları takip etmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları, görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak.
 • Daire Başkanlığı olarak, Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin ilgili kısımlarını hazırlamak.
 • Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek.
 • Daire Başkanlığı personelinin izin planlarını, görevlendirmelerini ve görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlayarak, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışma planlarını koordine eder, çalışmaları denetler.
 • Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevleri tam ve zamanında yerine getirmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

MADDE 8- Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. a) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak.
 2. b) Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, koordine etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yapılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak.
 3. c) Kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak.

ç) Daire hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve temini için üst makamlara teklifte bulunmak.

 1. d) Gelen giden evrakların havalesini yapmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 2. e) Belgelerin tam, doğru ve güncel olarak tutulması, dosyalanması, saklanması, gizliliğinin korunması ve arşivlenmesini yaptırmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki iç-dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak.
 3. f) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek.
 4. g) Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için girişimde bulunmak.

ğ) Personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerileri sunmak.

 1. h) Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, mesai devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak.

ı) Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak.

 1. i) Kendisi de dahil, personelin herhangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek.
 2. j) Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak.
 3. k) Daire Başkanlığına ait görevleri faaliyet ve proje bazında izlemek.
 4. l) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında üst yönetime bilgi vermek, üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
 5. m) Daire bünyesindeki personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 6. n) Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, Müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, Müdürlere emir ve talimat vermek.

o)Daire Başkanlığına bağlı personeli mesai saatleri dışında da görevlendirmek, işin yapılıp yapılmadığının takibi ile mesailerini imzalamak.

ö)Daire Başkanlığı ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.

 1. p) Daire Başkanlığına bağlı bütün personel ile kendisine bağlı her birimde, Kanun ve Tüzüklere uygun olmak kaydı ile personel hareketlerini (izin, dış görev) planlamak, denetlemek ve görev vermek.
 2. r) Görevlendirme durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek.
 3. s) Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından üst yönetime karşı sorumludur.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda, diğer daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlayarak, yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek odaları, kamu kurumları, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle Gençlik ve Spor hizmetlerine yönelik çalışmalar yapmak ve sonuçları takip etmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları, görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak.
 • Daire Başkanlığı olarak, Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin ilgili kısımlarını hazırlamak.
 • Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek.
 • Daire Başkanlığı personelinin izin planlarını, görevlendirmelerini ve görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlayarak, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışma planlarını koordine eder, çalışmaları denetler.