Zabıta Dairesi Başkanlığı

Cevdet ÖZGÜR (Daire Başkanı)

Telefon: 0224 716 33 01

Fax: 0224 716 33 34

E-Posta: cevdet.ozgur@bursa.bel.tr

Adres: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı    No: 2/2 OSMANGAZİ / BURSA


(1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun, 6360 sayılı kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  diğer ilgili Kanunlarla, bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar,  K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

(2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

(3) İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Dairesi Başkanlığını yönetir.

(4) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan

Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş – Minibüs- Servis Araçları Ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerini uygular, uygulatır.

 (5) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan,

Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerinin uygular, uygulatır.

(6) Zabıta Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatın takip edilmesi ve mahiyetine iletilmesini sağlar.

(7) Zabıta Dairesi Başkanlığı görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, daire başkanlığına bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetki dâhilindeki tedbirlerin alınmasını, mevzuatların takip edilmesini sağlar.      

(8)Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri ile Meclis, Encümen ve UKOME kararlarını uygular, uygulanmasını sağlar.

(9)Üst makamlar tarafından düzenlenecek olan toplantılara iştirak edilmesi, istenilen bilgilerin verilmesi ve verilen talimatların alınmasını sağlar.

(10) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenler ve personele açıklamalarda bulunur.

(11) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır.

(12) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarını gözden geçirerek, plan ve programlar yapılarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar, daire başkanlığı birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirler, başkanlık onayına sunar.

(13) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, özlük haklarının gerçekleştirilmesi,  onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin kullandırılması,  personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını sağlar.

(14) Personelin ihtisas ve becerilerine göre, uygun görülen birim ve görevde çalıştırılması denetim ve gözetiminin yapılması, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesini sağlar.

(15) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğinin, düzeninin ve sağlık koşullarının denetlenmesi, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemlerin alınmasını sağlar.

(16) Zabıta Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek birimlerin görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartır.

(17) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Performans Esaslı Bütçesi’nin hazırlanması ve uygulamanın bu doğrultuda yaptırılmasını sağlar.

(18) Personelin çalışmalarının denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlar.

(19) Son teknolojik gelişmelerin izleyerek, buna göre Zabıta Dairesi Başkanlığı araç, gereç,  donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesi ve takviye edilmesi için Başkanlık Makamına talepte bulunur.

(20) Zabıta Dairesi Başkanlığına ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkilerinin kullanılmasını sağlar.

(21) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

(22) Zabıta Dairesi Başkanlığı yazışmalarında 1 nci derece imza yetkisini kullanır.

(23) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

(24) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlar.

(25) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunulması, afetzedelere yardımcı olunmasını sağlar.

(26) e-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevleri yerine getirir.

(27) Ş.Ö.K ileti cevap formlarını hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.

(28) Harcama Yetkilisi olarak Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

(29) Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

(30) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, Stratejik Plana uyumun sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.

(31) 6360 sayılı Kanunun  “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi” başlıklı 1. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “ büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.” ve Aynı kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen “Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır.” hükmü gereği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili karar organlarınca alınacak kararlar ile gerekli görüldüğü takdirde, zabıta görev, yetki ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilçe zabıta müdürlükleri arasındaki uyum ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalarda bulunulmasını sağlar.

(32) Zabıtanın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren yerler ile ana arterlerde; görüntü Kirliliği yaratan ve yürürlükte bulunan Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak konulan tüm reklam elemanlarının (kâğıt afiş - el ilanı –  pankart - tabela – totem – vinil - vb. ) denetim ve kontrolünü yaptırır.

(33) Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde belediyemizce çalışma ruhsatı verilen yazıhanelerin ve işyerlerinin denetim ve kontrolünü yaptırır.

(34) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununda belediye zabıtasına verilen görevlerin yaptırılmasını sağlar.

(35) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Zabıta Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda görev alır.

(36) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği  zabıta tarafından yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapar, yaptırır, Tüketicinin haklarının korunması ile bilinçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaları yürütür.

(37) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmeliklerle, zabıtaca yürütülmesi gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.

          (38) Yetkileri Doğrultusunda; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde zabıta şube müdürlüklerinde görevli personeller vasıtasıyla; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

 1. a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler.
 2. b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular.
 3. c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler.
 4. d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler.
 5. e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder.
 6. f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler.
 7. g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler.
 8. h) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder.

            ı) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder.

 1. i) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.
 2. j) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

(39) Sorumluluğu; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde; kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(40) İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar

(1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun, 6360 sayılı kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  diğer ilgili Kanunlarla, bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar,  K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

(2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete ’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

(3) İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Dairesi Başkanlığını yönetir.

(4) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan

Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi - Dolmuş – Minibüs- Servis Araçları Ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerini uygular, uygulatır.

 (5) Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen ve yürürlükte bulunan,

Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerinin uygular, uygulatır.

(6) Zabıta Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatın takip edilmesi ve mahiyetine iletilmesini sağlar.

(7) Zabıta Dairesi Başkanlığı görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, daire başkanlığına bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetki dâhilindeki tedbirlerin alınmasını, mevzuatların takip edilmesini sağlar.      

(8)Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri ile Meclis, Encümen ve UKOME kararlarını uygular, uygulanmasını sağlar.

(9)Üst makamlar tarafından düzenlenecek olan toplantılara iştirak edilmesi, istenilen bilgilerin verilmesi ve verilen talimatların alınmasını sağlar.

(10) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenler ve personele açıklamalarda bulunur.

(11) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır.

(12) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarını gözden geçirerek, plan ve programlar yapılarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlar, daire başkanlığı birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirler, başkanlık onayına sunar.

(13) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, özlük haklarının gerçekleştirilmesi,  onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin kullandırılması,  personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını sağlar.

(14) Personelin ihtisas ve becerilerine göre, uygun görülen birim ve görevde çalıştırılması denetim ve gözetiminin yapılması, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesini sağlar.

(15) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğinin, düzeninin ve sağlık koşullarının denetlenmesi, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemlerin alınmasını sağlar.

(16) Zabıta Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek birimlerin görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartır.

(17) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Performans Esaslı Bütçesi’nin hazırlanması ve uygulamanın bu doğrultuda yaptırılmasını sağlar.

(18) Personelin çalışmalarının denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlar.

(19) Son teknolojik gelişmelerin izleyerek, buna göre Zabıta Dairesi Başkanlığı araç, gereç,  donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesi ve takviye edilmesi için Başkanlık Makamına talepte bulunur.

(20) Zabıta Dairesi Başkanlığına ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkilerinin kullanılmasını sağlar.

(21) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

(22) Zabıta Dairesi Başkanlığı yazışmalarında 1 nci derece imza yetkisini kullanır.

(23) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

(24) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlar.

(25) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunulması, afetzedelere yardımcı olunmasını sağlar.

(26) e-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevleri yerine getirir.

(27) Ş.Ö.K ileti cevap formlarını hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.

(28) Harcama Yetkilisi olarak Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

(29) Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

(30) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyar, Stratejik Plana uyumun sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.

(31) 6360 sayılı Kanunun  “Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi” başlıklı 1. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “ büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.” ve Aynı kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen “Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır.” hükmü gereği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili karar organlarınca alınacak kararlar ile gerekli görüldüğü takdirde, zabıta görev, yetki ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilçe zabıta müdürlükleri arasındaki uyum ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalarda bulunulmasını sağlar.

(32) Zabıtanın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren yerler ile ana arterlerde; görüntü Kirliliği yaratan ve yürürlükte bulunan Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak konulan tüm reklam elemanlarının (kâğıt afiş - el ilanı –  pankart - tabela – totem – vinil - vb. ) denetim ve kontrolünü yaptırır.

(33) Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde belediyemizce çalışma ruhsatı verilen yazıhanelerin ve işyerlerinin denetim ve kontrolünü yaptırır.

(34) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununda belediye zabıtasına verilen görevlerin yaptırılmasını sağlar.

(35) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Zabıta Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda görev alır.

(36) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği  zabıta tarafından yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapar, yaptırır, Tüketicinin haklarının korunması ile bilinçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaları yürütür.

(37) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmeliklerle, zabıtaca yürütülmesi gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.

          (38) Yetkileri Doğrultusunda; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde zabıta şube müdürlüklerinde görevli personeller vasıtasıyla; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

 1. a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler.
 2. b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular.
 3. c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler.
 4. d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler.
 5. e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder.
 6. f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler.
 7. g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler.
 8. h) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder.

            ı) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder.

 1. i) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.
 2. j) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

(39) Sorumluluğu; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde; kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(40) İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar