İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü - Abdulkadir Albayrak

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü

Abdulkadir Albayrak (Şb.Md.V.)

Telefon: 0 224 716 34 05 (08:00-17:00 saatleri arası) / Santral : 0224 716 34 17 veya 110 (7/24 saatleri arası)

Fax: 0 224 716 34 04

E-Posta: abdulkadir.albayrak@bursa.bel.tr

Adres: Üçevler Mh. 3. Sk. No:21 16120 Nilüfer/BURSA

Özgeçmiş

İNSAN KAYNAKLARI :

1 İtfaiye Müdahale Şube Müdürü, 4 İtfaiye Şube Müdürü, 5 İtfaiye Amiri, 26 İtfaiye Çavuşu,1 İtfaiye İdari İşler Amiri,1 İtfaiye Destek Amiri,1 Gönüllü İtfaiyeciler ve Cankurtaran Amiri,1 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Amiri, 3 Makine İkmal Birim Amiri, 3 İtfaiye Onbaşısı, 330 İtfaiye Eri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Teknisyen, 3 Memur, 2 Bilgisayar İşletmeni, 1 Kadrolu İşçi,149 Binted personeli  olmak üzere toplam  533 personel ile hizmet vermektedir.

 

SUNULAN HİZMETLER :

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 maddesi çerçevesinde belirtilen;
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15316 sayılı Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince, kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.


KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE YÖNERGE
•  10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
•  13.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
•  2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
•  2009/15316 Ekli Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
•  21.10.2006 tarihli 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği,
•  05.06.1964 tarihli 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü,
•  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi,

 

MADDE 7– (1) Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile verilen görev esasları doğrultusunda; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek deprem, yangın, su baskını, yoğun kar, buzlanma ve fırtına gibi her türlü afetin müdahale edilmesinde ve afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde, can ve mal kurtarma çalışmalarına bizzat yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlar. (2) Müdürlüğünün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirler, çalışma programını hazırlar ve işlemleri standartlaştırmaya yönelik çalışmalar yapar. (3) İtfaiye hizmetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesi için yıllık, aylık çalışma planları yapar. (4) Müdürlüğünün yıllık eğitim planlarını hazırlar, personeline hizmet içi eğitimlerini yaptırarak, hizmet verimliklerinin ve mesleki bilgilerini geliştirmesine yardımcı olur. (5) Müdürlüğünde bulunan motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımlarını yaptırarak hizmete hazır durumda tutulmasını sağlar, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için de Daire Başkanına öneride bulunur. (6) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlenmesi için talepte bulunarak ilgili dairesine gönderilmesini sağlar. (7) Meydana gelen yangın, kurtarma ve doğal afetlere bizzat katılarak sevk ve organizasyonu sağlar, olayın en asgari sürede ve minimum zararla atlatılması için de mahiyetindeki yangın personeli arasında iş bölümü yapar. (8) Yangın, kurtarma veya doğal afet çalışmaları sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar, olay yeri incelemesini yaparak, yangın, kurtarma veya doğal afetin çıkış nedenini belirler. (9) Talep edilmesi durumlarında Belediye sınırları dışındaki yangın, kurtarma veya doğal afet çalışmalarına katılır. (10) Yangın yerinde personelinin can ve mal güvenliğini sağlar. (11) Belediye İtfaiye yönetmeliğindeki formlara göre; Yangın İhbar Formu ile Yangın Raporunun düzenlenmesini sağlar. (12) Yangın, kurtarma ve doğal afetler ile ilgili yapılan tüm çıkışların Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki formlara göre; günlük, aylık ve yıllık olarak istatistiklerinin tutulmasını sağlar, değerlendirir, imzalayarak ilgili kuruluşlara gönderilmesini sağlar. (13) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirler, ilgili birime talepte bulunur ve çalışır durumda olmalarını sağlar. İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5/8 (14) Bir yangın anında itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yerlerini belirleyerek standartlara uygun olarak yapılması için ilgili birime talepte bulunur. (15) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında yangın personeli ile birlikte tatbikatlar yaparak bilgilendirir. (16) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetleyerek işbirliğini sağlar, talep üzerine eğitimlerini verir ve büyük ölçekli yangın ve doğal afetlerde gerekirse yardıma çağırır. (17) Şehrin nüfus artışı ve buna bağlı olarak büyüme ile diğer faktörleri de dikkate alarak, etkili bir itfaiye hizmeti için yeterli sayıda personel, bina, araç ve malzemelerin temin edilmesi için Daire Başkanına öneride bulunur. (18) Daire Başkanının olmadığı durumlarda adına ulusal ve uluslararası her türlü afet veya yangınları kapsayan önleyici tedbirler ile ilgili toplantılara katılır. (19) Daire Başkanlığından yönlendirilen evrakların Müdürlüğü içindeki servisine havalesini yapar ve sonuçlandırılmasını sağlar. (20) Müdürlüğünün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma v.b. gibi takibini yapar, devam çizelgelerini kontrol eder, onaylar ve gerektiğinde işlem yapar. (21) Birimindeki personelinin yıllık izinlerini mevsim ve iş koşullarına göre hazırlatarak, Daire Başkanının onayına sunar. (22) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar. (23) İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. (24) Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ile personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar. (25) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. (26) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

İNSAN KAYNAKLARI :

1 İtfaiye Müdahale Şube Müdürü, 4 İtfaiye Şube Müdürü, 5 İtfaiye Amiri, 26 İtfaiye Çavuşu,1 İtfaiye İdari İşler Amiri,1 İtfaiye Destek Amiri,1 Gönüllü İtfaiyeciler ve Cankurtaran Amiri,1 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Amiri, 3 Makine İkmal Birim Amiri, 3 İtfaiye Onbaşısı, 330 İtfaiye Eri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Teknisyen, 3 Memur, 2 Bilgisayar İşletmeni, 1 Kadrolu İşçi,149 Binted personeli  olmak üzere toplam  533 personel ile hizmet vermektedir.

 

SUNULAN HİZMETLER :

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 maddesi çerçevesinde belirtilen;
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15316 sayılı Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince, kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.


KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE YÖNERGE
•  10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
•  13.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
•  2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
•  2009/15316 Ekli Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
•  21.10.2006 tarihli 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği,
•  05.06.1964 tarihli 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü,
•  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi,

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İtfaiye Olay Raporlarının Verilmesi Hizmeti

1) Dilekçe, Vatandaş Açık Rıza Ve İzin Tercihi Metni (Müdürlükten veya online https://www.bursa.bel.tr/sayfa/e-belediye-5 Adresinden Temin Edilebilir.)

 

6 Gün
Yangın Güvenliği Hizmeti Verilmesi

1) Belge Gerekmiyor. (112 Acil Çağrı Merkezi hattına bildirim veya bizzat gelerek müracaat)

11-30 dk.
Arama - Kurtarma Hizmeti Verilmesi

1) Belge Gerekmiyor. (112 Acil Çağrı Merkezi hattına bildirim veya bizzat gelerek müracaat)

11-30 dk.
Su Baskınlarına Müdahale Hizmeti Verilmesi

1) Belge Gerekmiyor. ( 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İhbar hattına bildirim veyahut bizzat gelerek müracaat)

11-30 dk.
Yangın Güvenliği Veya Diğer Hizmetlerin Verilmesi

1) Dilekçe

2) Vatandaş Açık Rıza ve İzin Tercihi Metni

3) Ücret Ödendiğine Dair Dekont

2 Gün