Yazılım Şube Müdürlüğü

Kemal Demir (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1012

Fax: 0224 716 10 03

E-Posta: kemal.demir@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Yazılım Şube Müdürlüğü;
1 Yazılım Şube Müdürü, 1 Yazılım Servis Sorumlusu, 12 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 6 Yazılım Destek Personeli, 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 21 adet kişiden oluşmaktadır.

Sunulan Hizmetler

 1. E- Belediye uygulama yazılımının işletilmesini, bakımını ve geliştirilmesini sağlar.
 2. Belediye Birimlerinin özel yazılım taleplerinin incelenmesi, iç imkânlarla yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun yazılımın bulunması, şartname hazırlığı yapılarak teminini sağlar ve işletir.
 3. Belediye birimleri için İç imkanlarla yazılacak yazılımlar için Analiz, Geliştirme, test etme ve birim eğitimlerini vererek işletmeye alınmasını sağlar.
 4. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyacağı Mobil uygulamalarını yapar/yaptırır.
 5. Hizmetlerin elektronik ve mobil ortama taşınması uygulamalarını yapar/yaptırır ve geliştirilmesini sağlar.
 6. Geliştirilen web ve mobil uygulamaların vatandaşın kolay ve güvenli şekilde erişimini sağlar.
 7. Belediyemize bağlı kurumlar, iştirak şirketleri ve diğer kurumlarla veri paylaşımı yapacak entegrasyonları yapar/yaptırır.
 8. Veri tabanlarının bakımlarını yapar, işletilmesini sağlar.
 9. Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
 10. Kurum yazılım politikalarını belirler. Yönerge hazırlar ve uygular/uygulatır.
 11. Paket programların lisanslı teminini sağlar.
 12. Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi web sitesinin yapılmasını, düzenlenmesini ve yayınlanmasını sağlamak.
 13. Kurum içi yeni web sitelerinin tasarımı, düzenlenmesi, işletilmesinin sağlar.
 14. Yazılımlar arası entegrasyon için web servisleri yazar, yazdırır.

Yazılım Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

(1) E- Belediye uygulama yazılımının işletilmesini, bakımını ve geliştirilmesini sağlar.

(2) Belediye Birimlerinin özel yazılım taleplerinin incelenmesi, iç imkânlarla yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun yazılımın bulunması, şartname hazırlığı yapılarak teminini sağlar ve işletir.

(3) Belediye birimleri için İç imkanlarla yazılacak yazılımlar için Analiz, Geliştirme, test etme ve birim eğitimlerini vererek işletmeye alınmasını sağlar.

(3) Paket programların lisanslı teminini sağlar.

(4) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyacağı Mobil uygulamaları yapar/yaptırır.

(5) Hizmetlerin elektronik ve mobil ortama taşınması uygulamalarını yapar/yaptırır ve geliştirilmesini sağlar.

(7) Geliştirilen web ve mobil uygulamaların vatandaşın kolay ve güvenli şekilde erişimini sağlamak.

(8) Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi web sitesinin yapılmasını, düzenlenmesini ve yayınlanmasını sağlamak.

(9) Kurum içi yeni web sitelerinin tasarımı, düzenlenmesi ve işletilmesini sağlamak.

(10) Yazılımlar arası entegrasyon için web servisleri yazar, yazdırır.

(11) Belediyemize bağlı kurumlar, iştirak şirketleri ve diğer kurumlarla veri paylaşımı yapacak entegrasyonları yapmak/yaptırmak.

(12) Geliştirilen yazılımların kaynak kodlarını uygun bir yazılım ortamında takibini sağlamak.

(13) Veri tabanlarının bakımlarını yapmak, işletilmesini sağlamak.

(14) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.

(15) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

(16) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.

(17) Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.

(18) Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda “Gerçekleştirme Görevlisi” yetkisine sahiptir.

(19) Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.

(20) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.

(21) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde  performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.

(22) Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.

(23) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.

(24) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.

(25) Müdürlüğünün görev alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.

(26) Görev alanına giren ve etkileşimde olduğu kanun ve mevzuatları takip eder.                     

(27) Görev alanına giren konularda yapılacak toplantı, seminer, fuar, teknik inceleme, gibi etkinlikleri katılım sağlar. Müdürlüğü adına katılım sağlayacakları belirler, üst yöneticisine sunar.

(28) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

(29) Müdürlüğün idare ve temsil edilmesini sağlar.

(30) Görev alanına giren ve etkileşimde olduğu konularda yayınlanan basılı veya dijital ortamdaki doküman ve dergileri takip ederek gerekli olanlar için abone olunmasını sağlar.

(31) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.

(32) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(33) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

(34) Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

(35) Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.

(36) Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.

(37) Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli ve doğru yapılmasını sağlar, yıl sonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar.

(38) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(39) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.

(40) Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.

(41) Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(42) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarını organize eder, organize edilmiş toplantılara katılır, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanların da görev olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.

(43) Tespit edilmiş Stratejik Plan dahilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

(44) Belediyenin İç Kontrol Eylem Planına katkı koyar, raporlarını hazırlar.

(45) Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.

(46) Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(47) Müdürlük personelini görev içi eğitimlerle takviye edilmesini ve gelişen teknolojilere uyum sağlayacak biçimde personel bilgi düzeyinin geliştirilmesini sağlar.

(48) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.

(49) Personelin, Stajyer öğrencilerin aylık puantajını hazırlatır, onaylar, onaylatır, süresi içinde ilgili Daireye ulaşmasını sağlar.

(50) Üniversite, Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin yaz ve dönem stajlarının Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde yapılmasını sağlar.

(51) Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılır, ekibin katılmasını sağlar.

(52) Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet sistemi, Cimer vb üzerinden gelen şikâyet, istek vb dilekçelerin sonuçlandırılmasını sağlar

(53) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.

(54) Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(55) Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.

(56) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.

(57) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

(58) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

(59) BGYS kapsamında çalışmalar yürütmek, sistemin işlerliğini desteklemek.

(60) KVKK kapsamındaki çalışmalara destek vermek.

İnsan Kaynakları

Yazılım Şube Müdürlüğü;
1 Yazılım Şube Müdürü, 1 Yazılım Servis Sorumlusu, 12 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 6 Yazılım Destek Personeli, 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 21 adet kişiden oluşmaktadır.