Müzeler Şube Müdürlüğü - Goncagül MERİÇ

Müzeler Şube Müdürlüğü

Goncagül MERİÇ (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 3737

Fax: 0224 716 30 97

E-Posta: goncagul.meric@bursa.bel.tr

Adres: Merinos AKKM Doğu Kapısı Girişi 2. Kat Osmangazi / BURSA

Özgeçmiş

İNSAN KAYNAKLARI

Personel

Adet

Şube Müdür V.

1

Memur

12

Kadrolu İşçi

1

Tam Zamanlı Sözleşmeli

4

Özel Şirket

44

Toplam

62


SUNULAN HİZMETLER

 • Halkın müzelerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayıcı tedbirler almak.
   
 • Müze koleksiyonunun zenginleştirilmesi ve yeni müze açma çalışmalarının kontrolünü, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Ziyaretçilerin müzecilik hizmetlerini eksiksiz, kesintisiz ve düzenli olarak almasını sağlar.
 • Müze ve müzedeki eserlerle ilgili tanıtım faaliyetlerini yürütür. 
 • Müzelik eser ve müze eserlerinin envanterini / TMY işlemlerini yapar. 
 • Toplumun ilgisini müzelere çekmek amacıyla eğitici kurslar, konferanslar geziler, şenlikler seminerler düzenleyerek; Bursa halkının kültür hayatının gelişimine katkıda bulunmak.

Görev Tanımı

 • 1)İlimizde bulunan geçmiş medeniyetlere ait kültürlerin tespitini yapmak ve teşhirlerine yönelik inceleme çalışmalarının ardından korunması ve tanıtılması amacıyla yeni müzeler açmak.
 • 2) Müzelerimizde konusuyla ilgili alanlarda bilimsel, eğitsel teknik ve yönetim hizmetlerini uygulamak, yürütmek ve ülke kültürüne katkı sağlamak.
 • 3) Müze koleksiyonlarını geliştirmek amacıyla gerçek veya tüzel kişilerle irtibat kurularak satın alma veya bağış yoluyla müze koleksiyonlarının zenginleştirilmesini sağlamak.
 • 4) Müzelerdeki eserlerin tasnif ve tescil çalışmalarının ardından envanter kayıtlarının yapılarak mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içerisinde ilmi teşhirini yapmak.
 • 5) Müzelik değerdeki eserlerin bakım ve muhafazasını sağlamak. Konservasyon veya restorasyon gerektirenleri rapor etmek.
 • 6) Toplumun ilgisini müzelere çekmek amacıyla eğitici kurslar, konferanslar geziler, şenlikler seminerler düzenleyerek; Bursa halkının kültür hayatının gelişimine katkıda bulunmak.
 • 7) Bursa’da bulunan eğitim öğretim kurumlarıyla iş birliği yaparak, öğrencilerin müzeleri tanımasına yardımcı olmak ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla eğitimlerine katkı sağlamak.
 • 8) Kent kültürünü yansıtan sürekli ve geçici sergiler planlamak, uygulamak ve yapılan sergilerle ilgili katalog çalışması yapmak.
 • 9) Kültürümüzün tanıtımı ve devamlılığının sağlanması adına hizmet veren, Bursa Kent Müzesi, Hünkâr Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Hüsnü Züber Evi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi ile Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi’nin yanı sıra, Muradiye Türbeleri, 2. Murad Türbesi, Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid Türbesi, Hüdavendigar Türbesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinde sunulan ziyaret hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • 10) Halkın, birimimize bağlı tüm hizmet alanlarından en iyi şekilde yararlanabilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • 11) Müzelerin yıllık eser, ziyaretçi, sergi, gelir durumu vb. istatistik bilgilerinin doğru ve düzenli olarak hazırlanması faaliyetlerini yürütmek.
 • 12) Arkeopark, adıyla hizmet veren açık hava müzesi niteliğindeki arkeolojik sit alanında yapılan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

 

 

Müzeler Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13 - (1) Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren birimlerde, görev ve sorumluluk dâhilindeki mekân ve fiziki alanlarda çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

            (2) İnsanlığın soyut ve somut kültürel mirasını oluşturan yazılı ve görsel malzemeleri etüt, eğitim ve bedii zevki arttırmak amacıyla korumak, araştırmak, anlatmak ve sergileyerek, kültürel yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yerel, ulusal ve uluslararası sergi, gösteri, seminer, eğitim çalışmaları, şenlikler vb. çalışmalar yapmak.

(3) Tüm müzecilik faaliyetlerini, T.C. Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Özel Müzeler ve Denetimleri” ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği hakkındaki mevzuatlarda yer alan hususlar uyarınca yürütmek.

(4) Müze koleksiyonlarının zenginleştirilmesi ile yeni müze açma çalışmalarının kontrolü, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

(5) Müze koleksiyonlarında yer alan taşınır kültür varlıkları ve müze teşhire konu demirbaşların envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, teşhir edilen eserlerin konservasyon ve/veya restorasyon gerektirenleri gerçekleştirmek veya ilgili birime rapor ederek gerekli çalışmaların takibini yapmak.

(6) Müze koleksiyonlarının zenginleştirilmesi çalışmalarına yönelik olarak müzelere kazandırılması planlanan eser, eşya ve/veya malzemelerin, alınıp alınmayacağına karar vermek. Alınması durumunda Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli çalışmaları yapmak.

(7) Müzelere bağış, satın alma ve devir yoluyla girişi yapılan, envanter ve demirbaş değeri olan malzemelerin ayniyat işlerini “Taşınır Mal Yönetmeliği” ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

(8) Ulusal ve Uluslararası anlamda müzecilik adına yapılan yenilikleri takip ederek ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve müzelerde bulunan eserlerle ilgili bilimsel ve mesleki çalışmaları teşvik etmek.

 

(9) Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren birimlerde; film ve fotoğraf çekilmesi, kayıt alınması, bilimsel ve mesleki çalışmalar yapılmasına ilişkin hususlarda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Birimlerde Fotoğraf Çekilmesi ve Görüntü Alınmasına İlişkin Kurallar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili yönergeleri uygulanır.

 

(10) Toplumumuzda bilim kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan meraklarını arttırarak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlamak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası kamp, kurs, seminer, konferans, eğitim programları, gösteriler, sergiler, şenlikler vb. çalışmaları yürütmek.

(11) Müdürlüğe bağlı;  açık hava müzesi niteliğindeki arkeolojik sit alanlarında da müzecilik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

(12) Müzelerde yapılacak etkinliklerde, müze yapısının, içindeki eşyaların, eserlerin, estetik bütünlüğünün ve varsa sahip olduğu tarihi dokusunun zarar görmesini engelleyecek tedbirler almak veya alınmasının gerekliliği hususunu ilgili birime raporla bildirmek.

(13) Müzelerde çalışma gün ve saatlerinin tespitini yapmak. Müzelerin ziyarete açık olduğu gün ve saatler dışında istisnai durumlarda ziyarete açılması durumunda, ziyaretin bağlı olunan Daire Başkanlığının yazılı talimatı doğrultusunda, görevlendirilen personel refakatinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

(14) Külliyeler ve Müzeler ile ilgili basılı ve görsel tanıtım materyallerinin yanı sıra özel tanıtım filmleri, CD ler, müzikli ve anlatımlı multivizyon gösterilerine yönelik çalışmaların çok dilli olarak yapılması faaliyetlerini yürütmek ve gerektiğinde yapılan çalışmalara destek sağlamak.

(15)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili yapılacak danışmanlık, proje/uygulama hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje/uygulama hizmet alım sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak.

(16)  İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile hedef kitle arasında koordinasyon sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek.

(17) Müzelere Gönüllü Katılımcılığı özendirmek ve Müzeler Şube Müdürlüğü Gönüllü Katılım Sistemi uyarınca organize etmek.

(18) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

(19) Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlamak

(20) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.

(21) Faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütmek.

(22) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak

(23) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(24) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

  (25) Eğitsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunur ve bunları destekler.

  (26)Geleneksel sanatların ve zanaatların tanıtılması ve yaşatılması için faaliyetlerde bulunur ve destekler.

 

İNSAN KAYNAKLARI

Personel

Adet

Şube Müdür V.

1

Memur

12

Kadrolu İşçi

1

Tam Zamanlı Sözleşmeli

4

Özel Şirket

44

Toplam

62


SUNULAN HİZMETLER

 • Halkın müzelerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayıcı tedbirler almak.
   
 • Müze koleksiyonunun zenginleştirilmesi ve yeni müze açma çalışmalarının kontrolünü, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Ziyaretçilerin müzecilik hizmetlerini eksiksiz, kesintisiz ve düzenli olarak almasını sağlar.
 • Müze ve müzedeki eserlerle ilgili tanıtım faaliyetlerini yürütür. 
 • Müzelik eser ve müze eserlerinin envanterini / TMY işlemlerini yapar. 
 • Toplumun ilgisini müzelere çekmek amacıyla eğitici kurslar, konferanslar geziler, şenlikler seminerler düzenleyerek; Bursa halkının kültür hayatının gelişimine katkıda bulunmak.

Görev Tanımı

 • 1)İlimizde bulunan geçmiş medeniyetlere ait kültürlerin tespitini yapmak ve teşhirlerine yönelik inceleme çalışmalarının ardından korunması ve tanıtılması amacıyla yeni müzeler açmak.
 • 2) Müzelerimizde konusuyla ilgili alanlarda bilimsel, eğitsel teknik ve yönetim hizmetlerini uygulamak, yürütmek ve ülke kültürüne katkı sağlamak.
 • 3) Müze koleksiyonlarını geliştirmek amacıyla gerçek veya tüzel kişilerle irtibat kurularak satın alma veya bağış yoluyla müze koleksiyonlarının zenginleştirilmesini sağlamak.
 • 4) Müzelerdeki eserlerin tasnif ve tescil çalışmalarının ardından envanter kayıtlarının yapılarak mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içerisinde ilmi teşhirini yapmak.
 • 5) Müzelik değerdeki eserlerin bakım ve muhafazasını sağlamak. Konservasyon veya restorasyon gerektirenleri rapor etmek.
 • 6) Toplumun ilgisini müzelere çekmek amacıyla eğitici kurslar, konferanslar geziler, şenlikler seminerler düzenleyerek; Bursa halkının kültür hayatının gelişimine katkıda bulunmak.
 • 7) Bursa’da bulunan eğitim öğretim kurumlarıyla iş birliği yaparak, öğrencilerin müzeleri tanımasına yardımcı olmak ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla eğitimlerine katkı sağlamak.
 • 8) Kent kültürünü yansıtan sürekli ve geçici sergiler planlamak, uygulamak ve yapılan sergilerle ilgili katalog çalışması yapmak.
 • 9) Kültürümüzün tanıtımı ve devamlılığının sağlanması adına hizmet veren, Bursa Kent Müzesi, Hünkâr Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Hüsnü Züber Evi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi ile Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi’nin yanı sıra, Muradiye Türbeleri, 2. Murad Türbesi, Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid Türbesi, Hüdavendigar Türbesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinde sunulan ziyaret hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • 10) Halkın, birimimize bağlı tüm hizmet alanlarından en iyi şekilde yararlanabilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • 11) Müzelerin yıllık eser, ziyaretçi, sergi, gelir durumu vb. istatistik bilgilerinin doğru ve düzenli olarak hazırlanması faaliyetlerini yürütmek.
 • 12) Arkeopark, adıyla hizmet veren açık hava müzesi niteliğindeki arkeolojik sit alanında yapılan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Bursa Kent Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

30 dk.
Karagöz Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Hünkâr Köşkü Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Merinos Enerji Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Bursa Göç Tarihi Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Bursa Vakıf Kültürü Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Bursa Yaşam Kültürü Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

20 dk
Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi

1) Ücretsiz, Rehberli Tur ise Randevulu

30 dk
Zindankapı Kafe

1) Ücretsiz, Rehberli Tur (Randevu İle)

20 dk

MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze İletişim Bilgileri


Telefon: 0224 716 37 37 Fax: 0224 716 30 97
Adres: Merinos AKKM Doğu Kapısı Girişi 2. Kat Osmangazi / BURSA
Mail: bursamuze@bursa.bel.tr –  muzelersbmd@bursa.bel.tr

www.bursamuze.com

Bursa Kent Müzesi

Tel: 0 224 716 37 90 Fax: 0224 716 3796
http://www.bursakentmuzesi.com/
Pazartesi hariç haftanın her günü saat 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Hocaalizade Mah. Atatürk Caddesi, No:8 16020 Heykel / Osmangazi/BURSA

Hünkâr Köşkü Müzesi

Tel: 0 224 329 34 98 – 99
http://hunkarkosku.bursa.bel.tr/
Pazartesi hariç haftanın her günü saat 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Mollaarap Mah. Köşk Caddesi No:2 Yıldırım/BURSA

Karagöz Müzesi

Tel: 0 224 716 37 61
http://www.karagozmuzesi.com/
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Çekirge Caddesi Çekirge Mah. 16070 Osmangazi/BURSA

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi

Tel: 0 224 716 3718
http://tesktilmuzesi.bursa.bel.tr/
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Merinos AKKM Doğu Kapısı Girişi Osmangazi/BURSA

Merinos Enerji Müzesi

Tel: 0 224 716 3722
http://bursamerinosenerjimuzesi.com/
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Merinos AKKM Kuzey Kapısı Girişi Osmangazi/BURSA

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Tel: 0 224 716 3719
http://bursagocmuzesi.com/
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Merinos AKKM Doğu Kapısı Girişi 2. Kat Osmangazi/BURSA

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi

Tel: 0 224 716 21 68
http://vakifkulturumuzesi.com
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Merinos AKKM Doğu Kapısı Girişi 2. Kat Osmangazi/BURSA

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi

Tel: 0 224 716 37 80 Fax: 0 224 716 37 72
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Alipaşa Mah. 3. Başar Sok. No:9 Osmangazi/BURSA

Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi

Tel: 0 224 716 37 32
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatlerinde açıktır.
Muradiye Mah. Halil İnalcık Sok. Muradiye Medresesi Osmangazi/BURSA

Arkeopark Aktopraklık Höyük  Açıkhava Müzesi

Tel: 0 224 223 26 87
Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatleri arasında açıktır.
Akçalar Sanayi Bölgesi Abdallar Cad. No:10 Nilüfer/BURSA

Zindankapı

Tel:0 224 716 37 37

Pazartesi hariç haftanın her günü saat: 09:30-17:30 saatleri arasında açıktır.
Pınarbaşı Mah. 1. Zindankapı Sok. No:57 Osmangazi/BURSA

Muradiye Külliyesi
Güvenlik: 0 505 181 12 29

Osmangazi-Orhangazi Türbeleri
Güvenlik: 0 505 180 49 16

Yıldırım Beyazıd Türbesi
Güvenlik: 0 542 345 47 80

I. Murat Türbesi
Güvenlik: 0 505 181 12 10

Yeşil Türbe
Güvenlik: 0 505 180 49 68

 

 

1)İlimizde bulunan geçmiş medeniyetlere ait kültürlerin tespitini yapmak ve teşhirlerine yönelik inceleme çalışmalarının ardından korunması ve tanıtılması amacıyla yeni müzeler açmak.
2) Müzelerimizde konusuyla ilgili alanlarda bilimsel, eğitsel teknik ve yönetim hizmetlerini uygulamak, yürütmek ve ülke kültürüne katkı sağlamak.
3) Müze koleksiyonlarını geliştirmek amacıyla gerçek veya tüzel kişilerle irtibat kurularak satın alma veya bağış yoluyla müze koleksiyonlarının zenginleştirilmesini sağlamak.
4) Müzelerdeki eserlerin tasnif ve tescil çalışmalarının ardından envanter kayıtlarının yapılarak mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içerisinde ilmi teşhirini yapmak.
5) Müzelik değerdeki eserlerin bakım ve muhafazasını sağlamak. Konservasyon veya restorasyon gerektirenleri rapor etmek.
6) Toplumun ilgisini müzelerin yanı sıra bilim ve teknolojiye çekmek amacıyla eğitici kurslar, konferanslar geziler, şenlikler seminerler düzenleyerek; Bursa halkının kültür hayatının gelişimine katkıda bulunmak.
7) Bursa’da bulunan eğitim öğretim kurumlarıyla iş birliği yaparak, öğrencilerin müzeleri tanımasına yardımcı olmak ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla eğitimlerine katkı sağlamak.
8) Kent kültürünü yansıtan sürekli ve geçici sergiler planlamak, uygulamak ve yapılan sergilerle ilgili katalog çalışması yapmak.
9) Kültürümüzün tanıtımı ve devamlılığının sağlanması adına hizmet veren, Bursa Kent Müzesi, Hünkâr Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Hüsnü Züber Evi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Bıçak Müzesi, Cumalıkızık Köy Müzesi ile Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi’nin yanı sıra, Muradiye Türbeleri, Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid Türbesi, Hüdavendigar Türbesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinde sunulan ziyaret hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
10) Halkın, birimimize bağlı tüm hizmet alanlarından en iyi şekilde yararlanabilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
11) Müzelerin yıllık eser, ziyaretçi, sergi, gelir durumu vb. istatistik bilgilerinin doğru ve düzenli olarak hazırlanması faaliyetlerini yürütmek.
12) Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
13) Toplumumuzda bilim kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan meraklarını arttırarak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.
14) Arkeopark, adıyla hizmet veren açık hava müzesi niteliğindeki arkeolojik sit alanında yapılan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

BAĞLI BİRİMLER

MÜZELER

 1. Bursa Kent Müzesi
 2. Hünkâr Köşkü Müzesi
 3. Karagöz Müzesi
 4. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi
 5. Merinos Enerji Müzesi
 6. Bursa Göç Tarihi Müzesi
 7. Bursa Vakıf Kültürü Müzesi
 8. Bursa Yaşam Kültürü Müzesi
 9. Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi
 10. Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi
 11. Zindan Kapı

SULTAN KÜLLİYELERİ

 1. Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri
 2. Sultan Murat Hüdavendigar  Külliyesi ve Muradiye Külliyeleri
 3. Sultan Yıldırım Beyazıt  Külliyesi
 4. Sultan Çelebi Mehmet Külliyesi ( Yeşil Türbesi )
 5. Sultan 2. Murad Külliyesi