Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü - Çağlar Ekşi

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

Çağlar Ekşi (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 2004

Fax: 0224 716 20 60

E-Posta: sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 A Blok Kat 3 P.K.16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

Şikayet ve Önerileriniz için: Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 3 Yüksek Çevre Mühendisi, 1 Yüksek Makine Mühendisi, 1 Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi, 3 Çevre Mühendisi, 1 Yüksek İnşaat Mühendisi, 1 Yüksek Ziraat Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Büro elemanı ve 1 şoför olmak üzere toplam 17 personel ile hizmet vermektedir.

 

 • Katı atık düzenli depolama alanları/ entegre katı atık tesisleri/aktarma istasyonları gibi her türlü katı atık tesisinin planlaması, projelendirilmesi ve yatırımının sağlanması.
 • Sıfır Atık Çalışmalarının yürütülmesi. Belediye binalarına Sıfır Atık Belgesi alınması.
 • Özel Atıkların Yönetimi; Belediyemiz birimlerinden kaynaklanan atık piller, atık yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL)’ler yetkilendirilmiş kuruluşlar, izin/lisansı bulunan firmalar tarafından toplanması, bertaraf tesislerine gönderilmesi. 
 • Kurumsal ve kent ölçeğinde sera gazı envanteri oluşturulması ve İklim Uyum Planında öngörülen hedeflere ulaşılması amacıyla çalışmaların yürütülmesi. 
 • Enerji biriminin oluşturulması ve enerji verimliliği çalışmalarının yürütülmesi.
 • Evsel katı atık bertaraf tarifesinin belirlenmesi. İl düzeyinde tarife bedellerinin belirlenmesine yönelik sürecin koordinasyonunun sağlanması.
 • Belediyemiz birimlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkların izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilmesi.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi.
 • ISO 14001 Çevre Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi.
 • İlköğretim okullarında, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Ana kucağı eğitim merkezlerinde öğrencilere ve BUSMEK kurslarındaki kursiyerlere sıfır atık, çevre kirliliği, enerji tasarrufu konularında eğitim verilmesi. 
 • İlçe belediyeleri ile koordinasyon çalışmaları yapılması.
 • Kentin çevre sorunlarının çözümünde katılımcılığı sağlamak, kurumlar arası iletişimi geliştirerek oluşan sinerji ile etkin çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla çeşitli kurumlarla (Uludağ Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vb.) protokol yapılması.
 • Ulusal ve Uluslararası hibe programı projelerinin yürütülmesi.
 • Çocuklar başta olmak üzere halkın çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim materyalleri (broşür, kitapçık, eğitim CD’si vb.) hazırlanması ve çeşitli mecralarda dağıtımının sağlanması.
 • Çeşitli fuar şenlik vb. organizasyonlara geri dönüşüm vb. atölye çalışmaları ile katılım ve yarışma şenlik vb. düzenlenmesi.
 • İstatistik verilerinin tutulması.
   

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 (1) İş Programını Belediyenin Stratejik plan ve performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.

(2) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(3) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.

 

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi atık yönetim planlarını yapar ve/veya yaptırır, uygulanmasını sağlar.

(4) Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu sınırlar dâhilinde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik çevre projelerinin araştırılmasını ve uygulanmasını sağlar.

 (5) Evsel katı atık bertaraf tarifesini belirler. İl düzeyinde tarife bedellerinin belirlenmesine yönelik sürecin koordinasyonunu yürütür

(6) Katı atık düzenli depolama alanları/ entegre katı atık tesisleri/aktarma istasyonları gibi her türlü katı atık tesisinin planlamasını, projelendirilmesini ve yatırımını sağlar.

(7) Kamuoyunda çevre bilincinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenler, eğitimler verir.

(8) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.

 (9) ISO 14001Çevre Yönetimi çalışmalarını yürütür.

(10) Aktarma istasyonlarının planlanmasını, projelendirilmesini ve yatırımının koordinasyonunu sağlar.

(11) Düzenli depolama alanları lotları projelendirilmesini ve inşaatının takibini sağlar

(12) Kurumsal atık yönetimini (tehlikeli atık, tıbbi atık, ÖTL, atık pil, bitkisel atık yağ, atık madeni yağ) sağlar.

(13) İklim değişikliği azaltım ve iklim değişikliği uyum planının güncellenmesini sağlar.

(14)Sera gazı emisyon envanterinin güncellenmesini sağlar,

(15)Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapar ve projeler geliştirir, il düzeyinde gerekli koordinasyonu sağlar,

(16) İklim değişikliğinin etkilerine karşı kenti dirençli hale getirmeye yönelik projeler geliştirir ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygular,

(17)Enerji birimini oluşturur ve aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir

 • Tüm binalarda enerji Etütlerinin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
 • Binalarda enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 • Binaların Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
 • Çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi
 • Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasının sağlanması
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik fizibilite ve uygulamalar/yatırımlar yapılması
 • Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Enerji Bakanlığına gönderilmesi,
 • ISO 50001 sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları ilgili müdürlüklerle birlikte yürütür.

 (18) İl düzeyinde sıfır atık uygulamalarıyla ilgili koordinasyonu sağlar,

Sıfır Atık kapsamında projeler geliştirir ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte uygular,

Belediye bina ve tesislerinde sıfır atık altyapısının kurulmasını sağlar,

 (19) BEBKA vb. fon kaynağı araştırır, geliştirir ve proje yürütür.

(20)Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapar/yaptırır ve uygulanmasını sağlar,

 (21)Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla  ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapar, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunur,

 (22) Daire Başkanlığından havale edilen evrakları ilgili birim ve personele havale eder, takibini yapar.

(23) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.

(24) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.       

(25) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.                                                                                                                                                                                         

(26) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.                                                                                                          

(27) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanarak ilgili birime sunulmasını sağlar.

(28) İş güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(29) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(30) Personel hareketlerini (izin vb.) planlar ve denetler.

 (31) Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(32) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu almak için çalışmaları yönlendirir.

(33) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar.

(34) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

(35) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.

(36) Mer’i mevzuat doğrultusunda;

 • a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 • b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlar.
 • c) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar
 • d) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder ve işleyişini düzenler
 • e) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenler, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlar.
 • f) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

 

Şikayet ve Önerileriniz için: Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 3 Yüksek Çevre Mühendisi, 1 Yüksek Makine Mühendisi, 1 Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi, 3 Çevre Mühendisi, 1 Yüksek İnşaat Mühendisi, 1 Yüksek Ziraat Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Büro elemanı ve 1 şoför olmak üzere toplam 17 personel ile hizmet vermektedir.

 

1. Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması 
2. Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Planlama, Projelendirme Ve Yatırım Çalışmaları
3. Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem ve ATY Üretim) Tesisi Kurulması
4. Doğu Bölgesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2. Lot İnşaatı Yapım İşi 
5. Aktarma İstasyonları Projeleri
6. Sıfır Atık Projesi 
7.Özel Atık Yönetimi ve Koordinasyonu
8. İklim Değişikliği Çalışmaları
9.Yeşil Bina Sertifika Çalışmaları 
10. Enerji Verimliliği Çalışmaları
11. Evsel Katı Atık Tarifesi Çalışmaları
12. Tehlikeli Atıkların Yönetimi
13. Entegre Yönetim Sistemi Çalışmaları (ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi)   
14. Çevre Eğitimleri 
15. Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği
16-Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları için Proje Çalışmaları 
17. Farkındalık ve Bilinçlendirme Çalışmaları