Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü - Çağlar Ekşi

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

Çağlar Ekşi (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 2004

Fax: 0224 716 20 60

E-Posta: sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C blok kat 6 P.K.16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

Şikayet ve Önerileriniz için: Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 4 Yüksek Çevre Mühendisi, 1 Makine Yüksek Mühendisi, 1 Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Ziraat Yüksek Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Büro elemanı ve 1 şoföru olmak üzere toplam 15 personel ile hizmet vermektedir.

 

Sunulan Hizmetler

 • Katı atık düzenli depolama alanları/ entegre katı atık tesisleri/aktarma istasyonları gibi her türlü katı atık tesisinin planlamasını, projelendirilmesini ve yatırımını sağlamaktadır.
 • Evsel katı atık bertaraf tarifesini belirler. İl düzeyinde tarife bedellerinin belirlenmesine yönelik sürecin koordinasyonunu yürütür
 • Sıfır Atık Çalışmalarının yürütmektedir.
  • Atık Piller icin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği işlemler yürütülmekte olup, bu tür atıkların depolama alanlarına kabul edilmesi yasaktır. Soz konusu yonetmelik kapsamında; Okul, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlık, Alışveriş Merkezleri, Metro istasyonları vb. toplama noktalarında bulunan atık pil kutularında biriken atık piller, Bursa Buyukşehir Belediyesi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP Derneği (Taşınabilir Pil Ureticileri ve İthalatcıları Derneği) ile protokolu bulunan İlce Belediyeleri tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmek üzere TAP Derneğine teslim edilmektedir.
  • Atık Yağlar için Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. İdaremizden kaynaklanan atık yağların lisanslı kuruluş olan PETDER’e teslimi gerçekleştirilmektedir.
  • Bitkisel Atık Yağlar icin “Bitkisel Atık Yağların Kontrolu Yonetmeliği” gereği işlemler yurutulmektedir. Konut, otel, lokanta, yemek sanayi vb. yerlerden kaynaklanan kullanılmış kızartmalık atık yağların kanalizasyona, dere vb. alıcı ortama dokulmesini onlemek amacıyla, Buyukşehir Belediyesi ve İlce Belediyeleri ile protokolu bulunan cevre lisanslı firmalar tarafından toplanması sağlanmaktadır. Kızartmalık yağlar site, BUSMEK binaları, muhtarlık gibi muhtelif yerlerde bulunan bidon ve makinalarla toplanmaktadır.
  • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ilçe belediyeleri ile koordinasyon çalışması yapılmaktadır. Belediyemiz birimlerinden kaynaklanan ÖTL’lerin lisanslı firmalara ve/veya Bakanlık tarafından ÖTL toplama, taşımaya yönelik olarak yetkilendirilmiş kuruluş olan Lastik Sanayicileri Derneği’ne (LASDER) verilmesi sağlanmaktadır.
  • Okullar, BUSMEK, Gençlik Kampı ve Kent Konseyi gibi farklı platformlarda çevre eğitimi çalışmaları ve çevre bilincini arttırmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
  • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ilçe belediyeleri ile koordinasyon ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
  • Çocuklar başta olmak üzere halkın çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim materyalleri (broşür, kitapçık, eğitim CD’si vb.) hazırlanmakta ve çeşitli mecralarda dağıtılmaktadır.
  • Kentimizde bulunan düzensiz depolama sahaları rehabilite edilerek yeşil alana dönüştürülmektedir.
  • Kentin çevre sorunlarının çözümünde katılımcılığı sağlamak, kurumlar arası iletişimi geliştirerek oluşan sinerji ile etkin çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla çeşitli kurumlarla (Uludağ Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vb.) protokoller yapılmaktadır.
  • Kentimizde atık toplama veriminin arttırılması ve ilçe belediyeler tarafından toplanan katı atıkların sağlıklı koşullarda bertarafının sağlanmasında katı atık toplama ve taşıma mesafeleri önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilçe belediyelerinin katı atık taşıma mesafelerini kısaltmak amacıyla katı atık aktarma istasyonları yapılmaktadır.
  • Belediyemizin kurumsal olarak kentimizin de il ölçeğinde sera gazı envanterinin hesaplanması ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
 • Enerji birimini oluşturmak ve enerji verimliliği çalışmalarını yürütmek.
 • ISO 50001 sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları ilgili müdürlüklerle birlikte yürütür.
 • ISO 14001 Çevre Yönetimi çalışmalarını yürütür.

 

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) İş Programını Belediyenin Stratejik plan ve performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.

(2) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(3) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.

 

İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi atık yönetim planlarını yapar ve/veya yaptırır, uygulanmasını sağlar.

(4) Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu sınırlar dâhilinde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik çevre projelerinin araştırılmasını ve uygulanmasını sağlar.

 (5) Evsel katı atık bertaraf tarifesini belirler. İl düzeyinde tarife bedellerinin belirlenmesine yönelik sürecin koordinasyonunu yürütür

(6) Katı atık düzenli depolama alanları/ entegre katı atık tesisleri/aktarma istasyonları gibi her türlü katı atık tesisinin planlamasını, projelendirilmesini ve yatırımını sağlar.

(7) Kamuoyunda çevre bilincinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenler, eğitimler verir.

(8) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.

 (9) ISO 14001Çevre Yönetimi çalışmalarını yürütür.

(10) Aktarma istasyonlarının planlanmasını, projelendirilmesini ve yatırımının koordinasyonunu sağlar.

(11) Düzenli depolama alanları lotları projelendirilmesini ve inşaatının takibini sağlar

(12) Kurumsal atık yönetimini (tehlikeli atık, tıbbi atık, ÖTL, atık pil, bitkisel atık yağ, atık madeni yağ) sağlar.

(13) İklim değişikliği azaltım ve iklim değişikliği uyum planının güncellenmesini sağlar.

(14)Sera gazı emisyon envanterinin güncellenmesini sağlar,

(15)Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapar ve projeler geliştirir, il düzeyinde gerekli koordinasyonu sağlar,

(16) İklim değişikliğinin etkilerine karşı kenti dirençli hale getirmeye yönelik projeler geliştirir ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygular,

(17)Enerji birimini oluşturur ve aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir

 • Tüm binalarda enerji Etütlerinin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
 • Binalarda enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 • Binaların Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
 • Çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi
 • Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasının sağlanması
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik fizibilite ve uygulamalar/yatırımlar yapılması
 • Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Enerji Bakanlığına gönderilmesi,
 • ISO 50001 sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları ilgili müdürlüklerle birlikte yürütür.

 (18) İl düzeyinde sıfır atık uygulamalarıyla ilgili koordinasyonu sağlar,

Sıfır Atık kapsamında projeler geliştirir ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte uygular,

Belediye bina ve tesislerinde sıfır atık altyapısının kurulmasını sağlar,

 (19) BEBKA vb. fon kaynağı araştırır, geliştirir ve proje yürütür.

(20)Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapar/yaptırır ve uygulanmasını sağlar,

 (21)Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla  ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapar, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunur,

 (22) Daire Başkanlığından havale edilen evrakları ilgili birim ve personele havale eder, takibini yapar.

(23) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.

(24) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.       

(25) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.                                                                                                                                                                                         

(26) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.                                                                                                          

(27) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanarak ilgili birime sunulmasını sağlar.

(28) İş güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(29) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(30) Personel hareketlerini (izin vb.) planlar ve denetler.

 (31) Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(32) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu almak için çalışmaları yönlendirir.

(33) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar.

(34) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

(35) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.

(36) Mer’i mevzuat doğrultusunda;

 1. a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 2. b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlar.
 3. c) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar
 4. d) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder ve işleyişini düzenler
 5. e) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenler, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlar.
 6. f) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

 

Şikayet ve Önerileriniz için: Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 4 Yüksek Çevre Mühendisi, 1 Makine Yüksek Mühendisi, 1 Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Ziraat Yüksek Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Büro elemanı ve 1 şoföru olmak üzere toplam 15 personel ile hizmet vermektedir.

 

Sunulan Hizmetler

 • Katı atık düzenli depolama alanları/ entegre katı atık tesisleri/aktarma istasyonları gibi her türlü katı atık tesisinin planlamasını, projelendirilmesini ve yatırımını sağlamaktadır.
 • Evsel katı atık bertaraf tarifesini belirler. İl düzeyinde tarife bedellerinin belirlenmesine yönelik sürecin koordinasyonunu yürütür
 • Sıfır Atık Çalışmalarının yürütmektedir.
  • Atık Piller icin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği işlemler yürütülmekte olup, bu tür atıkların depolama alanlarına kabul edilmesi yasaktır. Soz konusu yonetmelik kapsamında; Okul, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlık, Alışveriş Merkezleri, Metro istasyonları vb. toplama noktalarında bulunan atık pil kutularında biriken atık piller, Bursa Buyukşehir Belediyesi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP Derneği (Taşınabilir Pil Ureticileri ve İthalatcıları Derneği) ile protokolu bulunan İlce Belediyeleri tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmek üzere TAP Derneğine teslim edilmektedir.
  • Atık Yağlar için Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. İdaremizden kaynaklanan atık yağların lisanslı kuruluş olan PETDER’e teslimi gerçekleştirilmektedir.
  • Bitkisel Atık Yağlar icin “Bitkisel Atık Yağların Kontrolu Yonetmeliği” gereği işlemler yurutulmektedir. Konut, otel, lokanta, yemek sanayi vb. yerlerden kaynaklanan kullanılmış kızartmalık atık yağların kanalizasyona, dere vb. alıcı ortama dokulmesini onlemek amacıyla, Buyukşehir Belediyesi ve İlce Belediyeleri ile protokolu bulunan cevre lisanslı firmalar tarafından toplanması sağlanmaktadır. Kızartmalık yağlar site, BUSMEK binaları, muhtarlık gibi muhtelif yerlerde bulunan bidon ve makinalarla toplanmaktadır.
  • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ilçe belediyeleri ile koordinasyon çalışması yapılmaktadır. Belediyemiz birimlerinden kaynaklanan ÖTL’lerin lisanslı firmalara ve/veya Bakanlık tarafından ÖTL toplama, taşımaya yönelik olarak yetkilendirilmiş kuruluş olan Lastik Sanayicileri Derneği’ne (LASDER) verilmesi sağlanmaktadır.
  • Okullar, BUSMEK, Gençlik Kampı ve Kent Konseyi gibi farklı platformlarda çevre eğitimi çalışmaları ve çevre bilincini arttırmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
  • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ilçe belediyeleri ile koordinasyon ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
  • Çocuklar başta olmak üzere halkın çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim materyalleri (broşür, kitapçık, eğitim CD’si vb.) hazırlanmakta ve çeşitli mecralarda dağıtılmaktadır.
  • Kentimizde bulunan düzensiz depolama sahaları rehabilite edilerek yeşil alana dönüştürülmektedir.
  • Kentin çevre sorunlarının çözümünde katılımcılığı sağlamak, kurumlar arası iletişimi geliştirerek oluşan sinerji ile etkin çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla çeşitli kurumlarla (Uludağ Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vb.) protokoller yapılmaktadır.
  • Kentimizde atık toplama veriminin arttırılması ve ilçe belediyeler tarafından toplanan katı atıkların sağlıklı koşullarda bertarafının sağlanmasında katı atık toplama ve taşıma mesafeleri önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilçe belediyelerinin katı atık taşıma mesafelerini kısaltmak amacıyla katı atık aktarma istasyonları yapılmaktadır.
  • Belediyemizin kurumsal olarak kentimizin de il ölçeğinde sera gazı envanterinin hesaplanması ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
 • Enerji birimini oluşturmak ve enerji verimliliği çalışmalarını yürütmek.
 • ISO 50001 sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları ilgili müdürlüklerle birlikte yürütür.
 • ISO 14001 Çevre Yönetimi çalışmalarını yürütür.

 

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

 1. BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ REVİZE EDİLMESİ VE ENTEGRE KATI ATIK TESİSİ/TESİSLERİ İLE AKTARMA İSTASYONLARI İÇİN ALTERNATİF PROJE ALANLARI YER SEÇİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞİ
 2. ÖZEL ATIK YÖNETİMİ VE KOORDİNASYONU
 3. EVSEL KATI ATIK TARİFESİ ÇALIŞMALARI
 4. AKTARMA İSTASYONLARI PROJELERİ
 5. ENTEGRE KATI ATIK GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSİ PLANLAMA SÜRECİ
 6. İNEGÖL KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI ATIK İŞLEME (FİZİKSEL ÖN İŞLEM) TESİSİNİN YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ
 7. İNEGÖL KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI 2. VE 3. AŞAMA LOTLARININ REVİZE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
 8. SIFIR ATIK PROJESİ
 9. ÇEVRE EĞİTİMLERİ VE ÇEVRE DOSTU OKUL (YEŞİL KARNE) PROJESİ
 10. 10.ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI  
 11. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI
 12. 12.YEŞİL BİNA SERTİFİKASI
 13. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI