Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü - Çağlar Ekşi

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

Çağlar Ekşi (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 2004

Fax: 0224 716 20 60

E-Posta: sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 A Blok Kat 3 P.K.16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 2 Yüksek Çevre Mühendisi, 1 Yüksek Makine Mühendisi, 1 Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi, 3 Çevre Mühendisi, 1 Yüksek İnşaat Mühendisi, 1 Yüksek Ziraat Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Büro elemanı ve 1 şoför olmak üzere toplam 16 personel ile hizmet vermektedir.

Şikayet ve Önerileriniz için: Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

 

1. Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması 
2. Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Planlama, Projelendirme Ve Yatırım Çalışmaları
3. Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem ve ATY Üretim) Tesisi Kurulması
4. Doğu Bölgesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2. Lot İnşaatı Yapım İşi 
5. Aktarma İstasyonları Projeleri
6. Sıfır Atık Projesi 
7.Özel Atık Yönetimi ve Koordinasyonu
8. İklim Değişikliği Çalışmaları
9.Yeşil Bina Sertifika Çalışmaları 
10. Enerji Verimliliği Çalışmaları
11. Evsel Katı Atık Tarifesi Çalışmaları
12. Tehlikeli Atıkların Yönetimi
13. Entegre Yönetim Sistemi Çalışmaları (ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi)   
14. Çevre Eğitimleri 
15. Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği
16-Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları için Proje Çalışmaları 
17. Farkındalık ve Bilinçlendirme Çalışmaları
 

 

 

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 2 Yüksek Çevre Mühendisi, 1 Yüksek Makine Mühendisi, 1 Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi, 3 Çevre Mühendisi, 1 Yüksek İnşaat Mühendisi, 1 Yüksek Ziraat Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Çevre Koruma Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Büro elemanı ve 1 şoför olmak üzere toplam 16 personel ile hizmet vermektedir.

Şikayet ve Önerileriniz için: Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü sifiratikveiklimdegisikligi.sbmd@bursa.bel.tr

 

1.SIFIR ATIK NEDİR?
“Sıfır Atık”;  Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak bertarafa gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımı ifade eder.
Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2.SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Büyükşehir belediyeleri; a) Büyükşehir entegre atık yönetim planını, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyumlu hale getirmekle, b) İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

3.Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşebilen atıklar nelerdir?

4. SIFIR ATIK SİSTEMİ KAPSAMINDA BİRİKTİRİLEN ATIKLAR NEREYE VERİLECEKTİR?
Sıfır Atık Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Bina ve yerleşkelerin, sıfır atık yönetim sistemini kurarak EK-1’de yer alan uygulama takvimi doğrultusunda sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verirler.” hükmü yer almaktadır.

Ambalaj atıklarımı nasıl biriktireceğim? Biriktirdikten sonra ne yapacağım?
Evde, işyerlerinizde, alışverişlerinizde kullandığınız ürünlerin ambalajlarını ayrı şekilde biriktirebilirsiniz. Evinizde iseniz ambalaj atıklarınızı, diğer çöplerinizden farklı olarak mavi renkteki çöp torbalarında biriktirmelisiniz. Apartman görevlisine bu şekilde teslim etmeniz geri dönüşümün ilk adımı olarak yeterli olacaktır. Ayrı olarak biriktirdiğiniz ambalajlarınızı ister belediyeniz tarafından temin edilmiş geri dönüşüm konteynerlerine de bırakabilir, iş yerinizde veya okulunuzda geri dönüşüm kutuları var ise bu noktalara da atıklarınızı atabilirsiniz. Bu konteynerler bağlı bulunduğunuz ilçe belediyeniz tarafından düzenli olarak toplatılmak zorundadır.
Atık pillerimi nereye verebilirim?
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği bu tür atıkların depolama alanlarına kabul edilmesi yasaktır. Söz konusu yönetmelik ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; Okul, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlık, Alışveriş Merkezleri, Metro istasyonları vb. toplama noktalarında bulunan atık pil kutularında biriken atık piller, İlçe Belediyeleri tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmek üzere TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) Derneğine teslim edilmektedir. 
Bitkisel atık yağları nereye verebilirim?
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü yönetmeliği gereği bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri tarafından toplanır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık yağlar toplanamaz. 
Bitkisel atık yağlarınızı ayrı bir kapta biriktirerek bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine verebilirsiniz.
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarımı (AEEE) nereye verebilirim?
Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik gereği kullandığınız elektrikli ve elektronik eşyalar atık haline geldiğinde bunları ilçe belediyelerin sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde oluşturduğu toplama sistemine/toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine, dağıtıcıların/distrübütörlerin, üreticilerin veya AEEE işleme tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine/sistemlerine verebilirsiniz.

Cam atıklarımı nereye verebilirim?
Cam atıklarınızı ilçe belediyenizde bulunan atık getirme merkezi, cam şişe kumbaralarına bırakabilirsiniz ya da ilçe belediyesinin ambalaj atığı toplama sistemine verebilirsiniz.

Tekstil atıklarımı nereye verebilirim?
Tekstil atıklarınızı ilçeniz genelinde cadde ve sokaklarda bulunan tekstil atığı toplama kutularına atabilirsiniz.

5. İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalaması şeklinde ifade edilebilir. Hava durumundan farklı olarak iklim, bir yerin meteorolojik olaylarını uzun süreler içinde gözlemler. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır.
İklim değişikliği ise; nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda veya değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler olarak ifade edilebilir. Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği; fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir.

6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?
Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.
Enerji Verimliliğinin Amaçları Nelerdir?
-Enerji maliyetlerinin azaltılması,
-Enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması,
-Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonları ile diğer çevresel etkilerin azaltılmasıdır.