Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü - A.Hüsamettin EDE

Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

A.Hüsamettin EDE (Şb. Md.)

Telefon: 0224 716 1101

E-Posta: ahmet.ede@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16240 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları
1 Şube Müdürü, 1 Haberleşme servis sorumlusu, 3 Telefon Teknisyeni, 1 Telsiz Teknisyeni-Elektronik Tamir ve Bakım Personeli, 1 Güvenlik sistemleri Mühendisi, 3 Güvenlik Sistemleri Teknik Personeli, 1 GSM Sistemleri Mühendisi, 4 GSM Sistemleri Teknik Personeli, 1 Geçiş Hakkı Mühendisi, 1 Geçiş Hakkı Teknik Personeli, 1 Bilişim Teknolojileri AR-GE Mühendisi, 1 Elektronik Sistemler Teknik Personeli, 1 Ambar Sorumlusu, 1 Bilgisayar İşletmeni (Büro-Evrak sorumlusu), olmak üzere toplam 21 kişiden oluşmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

 1) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin, telefon ve telsiz haberleşme sistemlerini sürekli çalışır halde tutar bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir,
2) Birimler arası organizasyonunu gerçekleştirmek, telsiz ve telefon haberleşme cihazlar ve sistemlerini takip eder.
3) Elektronik cihaz ve sistemleri (fakslar, fotoğraf makineleri, video kameralar, TV’ler ve uydu sistemleri, uydu alıcıları, çanak antenler, navigasyonlar, mesafe ölçüm cihazı, Gps cihazı, ses kayıt cihazları, radyo, müzik set, seslendirme ve anons sistemleri vb.), Haberleşme cihaz ve sistemi (telefon santralı, ip setler, telefon makineleri, telsiz telefonlar, telsiz cihazları vb.) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapar ve şartnameleri hazırlar, kurulumlarını yapar/yaptırır, işler halde tutar.
4) Belediye birimlerin ihtiyacı olan data amaçlı (GSM, Araç takip, telefon, uydu telefonu) hatlarının ve Kablo TV hatlarının tesis edilmesini ve işler halde tutulmasını sağlar
5) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kendi sistemleri için gerekli olacak Kesintisiz güç kaynaklarının temini ve kurulmasını sağlar.
6) Elektronik Güvenlik Sistemleri (CCTV, Yangın alarm, Hırsız alarm) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak şartnameleri hazırlatır, kurulumlarını yaptırır ve kurulu bulunan güvenlik sistemlerinin bakım onaranlarını yaparak işler halde tutulmasını sağlar.
7) Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onaranların yapılmasını koordine eder.
8) Canlı yayın kameraları tesis ederek işler halde tutulmasını sağlar.
9) Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
10) Elektronik haberleşme sistemi ve donanımlarının (Baz istasyonu, Saha dolapları) yerinin kiralanması süreçlerini yürütür.
11) Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanlarının (Baz istasyonu) Yer Seçim belgesi taleplerinin değerlendirme süreçlerini yürütür.
12) Mobil Baz istasyonların kurulum taleplerini değerlendirir.
13) Baz istasyonları kurulum şikayetlerini inceleyip değerlendirir.
14) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan lisans almış Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin mevcut altyapıları kullanma taleplerinin, altyapı ruhsatlanmalarındaki geçiş hakkı süreçlerini yürütmek. Gerekli sözleşmelerin hazırlanarak işletmeci ve Belediye arasında imzalanmasının takibini sağlar.
15) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Belediye adına haberleşme ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak koordinasyonu sağlar.
16) Büyükşehir Belediyesi ana telefon santrallerinin işletilmesinin sağlar.
17) Teknolojiler için gerekli donanım güncellenmesi ve çalışır vaziyette tutulmasını sağlar, geliştirmek için çözüm önerileri üretir.

 

Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 •  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin,  telefon ve telsiz haberleşme sistemlerini sürekli çalışır halde tutar bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir,
 • Birimler arası organizasyonunu gerçekleştirmek, telsiz ve telefon haberleşme cihazlar ve sistemlerini takip eder.
 • Elektronik cihaz ve sistemleri (fakslar, fotoğraf makineleri, video kameralar, Tv ler ve uydu sistemleri, uydu alıcıları, çanak antenler, navigasyonlar, mesafe ölçüm cihazı, Gps cihazı, ses kayıt cihazları, radyo, müzik set, seslendirme ve anons sistemleri vb..,), Haberleşme cihaz ve sistemi (telefon santralı, ip setler, telefon makineleri, telsiz telefonlar, telsiz cihazları vb) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapar ve şartnameleri hazırlar, kurulumlarını yapar/yaptırır, işler halde tutar.
 • Belediye birimlerin ihtiyacı olan Data amaçlı (GSM, Araç takip, telefon, uydu telefonu)  hatlarının ve Kablo tv hatlarının tesis edilmesini ve işler halde tutulmasını sağlar
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kendi sistemleri için gerekli olacak Kesintisiz güç kaynaklarının temini ve kurulmasını sağlar.
 • Elektronik Güvenlik Sistemleri (CCTV, Yangın alarm, Hırsız alarm) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak şartnameleri hazırlatır, kurulumlarını yaptırır ve kurulu bulunan güvenlik sistemlerinin bakım onarımlarını yaparak işler halde tutulmasını sağlar.
 • Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılmasını koordine eder.
 • Canlı yayın kameraları tesis ederek işler halde tutulmasını sağlar.
 • Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
 • Elektronik haberleşme sistemi ve donanımlarının (Baz istasyonu, Saha dolapları) yerinin kiralanması süreçlerini yürütür.
 • Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanlarının (Baz istasyonu) Yer Seçim belgesi taleplerinin değerlendirme süreçlerini yürütür.
 • Mobil Baz istasyonların kurulum taleplerini değerlendirir.
 • Baz istasyonları kurulum şikayetlerini inceleyip değerlendirir.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan lisans almış Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin mevcut altyapıları kullanma taleplerinin, altyapı ruhsatlanmalarındaki geçiş hakkı süreçlerini yürütmek. Gerekli sözleşmelerin hazırlanarak işletmeci ve Belediye arasında imzalanmasının takibini sağlar.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Belediye adına haberleşme ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak koordinasyonu sağlar.
 • Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir
 • Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 • Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
 • Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
 • Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
 • Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
 • Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
 • Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 • Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 • Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisine sahiptir.
 • Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 • Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 • Müdürlüğün idare ve temsil edilmesini sağlar.
 • Periyodik olarak yayınlanan basılı yayınları takip ederek gerekli olanlar için abone olunmasını sağlar.
 • Çalışmalarına konu olan tüm işlemlere ilişkin belge akışının ve dokümantasyonun hazırlanmasını sağlar.
 • Teknolojiler için gerekli donanım güncellenmesi ve çalışır vaziyette tutulmasını sağlar, geliştirmek için çözüm önerileri üretir.
 • Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 • Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanların da görev olması durumunda çalışmalara katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 • Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 • Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılır, ekibin katılmasını sağlar.
 • Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli ve doğru yapılmasını sağlar, yılsonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar.
 • Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 • Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 • Müdürlük personelini görev içi eğitimlerle takviye edilmesini ve gelişen teknolojilere uyum sağlayacak biçimde personel bilgi düzeyinin geliştirilmesini sağlar.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • Çalışma ortamını sürekli geliştirir ve iş güvenliğini sağlar.
 • İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 • Tespit edilmiş Stratejik Plan dâhilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 • Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 • Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 • Personelin, Stajyer öğrencilerin aylık puantajını hazırlatır, onaylar, onaylatır, süresi içinde ilgili Daireye ulaştırır.
 • Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 • Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 • Üniversite, Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin yaz ve dönem stajlarının Müdürlüğünde yapılmasını sağlar.
 • Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet sistemi, Cimer vb üzerinden gelen şikâyet, istek vb dilekçelerin sonuçlandırılmasını sağlar Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
 • Belediyenin İç Kontrol Eylem Planına katkı koyar, raporlarını hazırlar.
 • Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
 • Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.
 • BGYS kapsamında çalışmalar yürütmek, sistemin işlerliğini desteklemek.
 • KVKK kapsamındaki çalışmalara destek vermek.

İnsan Kaynakları
1 Şube Müdürü, 1 Haberleşme servis sorumlusu, 3 Telefon Teknisyeni, 1 Telsiz Teknisyeni-Elektronik Tamir ve Bakım Personeli, 1 Güvenlik sistemleri Mühendisi, 3 Güvenlik Sistemleri Teknik Personeli, 1 GSM Sistemleri Mühendisi, 4 GSM Sistemleri Teknik Personeli, 1 Geçiş Hakkı Mühendisi, 1 Geçiş Hakkı Teknik Personeli, 1 Bilişim Teknolojileri AR-GE Mühendisi, 1 Elektronik Sistemler Teknik Personeli, 1 Ambar Sorumlusu, 1 Bilgisayar İşletmeni (Büro-Evrak sorumlusu), olmak üzere toplam 21 kişiden oluşmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

 1) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin, telefon ve telsiz haberleşme sistemlerini sürekli çalışır halde tutar bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir,
2) Birimler arası organizasyonunu gerçekleştirmek, telsiz ve telefon haberleşme cihazlar ve sistemlerini takip eder.
3) Elektronik cihaz ve sistemleri (fakslar, fotoğraf makineleri, video kameralar, TV’ler ve uydu sistemleri, uydu alıcıları, çanak antenler, navigasyonlar, mesafe ölçüm cihazı, Gps cihazı, ses kayıt cihazları, radyo, müzik set, seslendirme ve anons sistemleri vb.), Haberleşme cihaz ve sistemi (telefon santralı, ip setler, telefon makineleri, telsiz telefonlar, telsiz cihazları vb.) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapar ve şartnameleri hazırlar, kurulumlarını yapar/yaptırır, işler halde tutar.
4) Belediye birimlerin ihtiyacı olan data amaçlı (GSM, Araç takip, telefon, uydu telefonu) hatlarının ve Kablo TV hatlarının tesis edilmesini ve işler halde tutulmasını sağlar
5) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kendi sistemleri için gerekli olacak Kesintisiz güç kaynaklarının temini ve kurulmasını sağlar.
6) Elektronik Güvenlik Sistemleri (CCTV, Yangın alarm, Hırsız alarm) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak şartnameleri hazırlatır, kurulumlarını yaptırır ve kurulu bulunan güvenlik sistemlerinin bakım onaranlarını yaparak işler halde tutulmasını sağlar.
7) Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onaranların yapılmasını koordine eder.
8) Canlı yayın kameraları tesis ederek işler halde tutulmasını sağlar.
9) Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
10) Elektronik haberleşme sistemi ve donanımlarının (Baz istasyonu, Saha dolapları) yerinin kiralanması süreçlerini yürütür.
11) Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanlarının (Baz istasyonu) Yer Seçim belgesi taleplerinin değerlendirme süreçlerini yürütür.
12) Mobil Baz istasyonların kurulum taleplerini değerlendirir.
13) Baz istasyonları kurulum şikayetlerini inceleyip değerlendirir.
14) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan lisans almış Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin mevcut altyapıları kullanma taleplerinin, altyapı ruhsatlanmalarındaki geçiş hakkı süreçlerini yürütmek. Gerekli sözleşmelerin hazırlanarak işletmeci ve Belediye arasında imzalanmasının takibini sağlar.
15) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Belediye adına haberleşme ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak koordinasyonu sağlar.
16) Büyükşehir Belediyesi ana telefon santrallerinin işletilmesinin sağlar.
17) Teknolojiler için gerekli donanım güncellenmesi ve çalışır vaziyette tutulmasını sağlar, geliştirmek için çözüm önerileri üretir.

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Sabit GSM Haberleşme Sistemleri Tesis Yeri Yer Seçim Başvurusu

1) Dilekçe Survey Dosyası (Planlanan Alanın Site Adı, Adres Ve Koordinat Bilgileri, Kurulacak Tüm Sektör Antenlerine Ait Güvenlik Mesafeleri, Anten Ve Diğer Cihazların Varsa Kabin Veya Konteynerin Fotoğraflar Üzerinde Ayrıntılı Yerleşim Planı

2) Sektör Yönlerinin Fotoğrafları Elektrik Bağlantısının Nasıl Sağlanacağı Konusunda Açıklamalar Ve Kroki Bilgilerini İçermelidir) İmzalı olmalıdır.

3) Güvenlik Sertifikası Yer Seçim Bedelinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı Da İbraz Edilmek Zorundadır.)

20 Gün
Sabit GSM Haberleşme Sistemleri Tesis Yeri Kiralama Başvurusu

1) Dilekçe Survey Dosyası (Planlanan Alanın Site Adı, Adres Ve Koordinat Bilgileri, Kurulacak Tüm Sektör Antenlerine Ait Güvenlik Mesafeleri, Anten Ve Diğer Cihazların Varsa Kabin Veya Konteynerin Fotoğraflar Üzerinde Ayrıntılı Yerleşim Planı, Sektör Yönlerinin Fotoğrafları Elektrik Bağlantısının Nasıl Sağlanacağı Konusunda Açıklamalar Ve Kroki Bilgilerini İçermelidir) İmzalı olmalıdır.

2) Güvenlik Sertifikası Yer Seçim Bedelinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı Da İbraz Edilmek Zorundadır)

3) Kiralama Ücretinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı da İbraz Edilmek Zorundadır)

22 Gün
Mobil GSM Haberleşme Sistemleri Tesis Yeri Kiralama Başvurusu

1) Dilekçe Survey Dosyası (Mobil Aracın Site Adı,

2) Konumlandırılacak Yerin Adres Ve Koordinat Bilgileri

3) Kurulacak Tüm Sektör Antenlerine Ait Güvenlik Mesafeleri

4) Araç Plakası (Sürücünün TC. Kimlik Numarası Ve Kroki Bilgilerini İçermelidir)

5) Güvenlik Sertifikası Kiralama Ücretinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı da İbraz Edilmek Zorundadır.)

1 Gün
Saha Dolabı Yer Seçim Başvurusu

1) Dilekçe (Dolabın ebatları, görseli eklenecek)

2) Planlanan Alanın Adres Ve Koordinat Bilgileri Saha Keşif Hizmet Bedelinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı da İbraz Edilmek Zorundadır)

3) Kiralama Ücretinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı da İbraz Edilmek Zorundadır)

30 Gün
Saha Dolabı Yeri Kiralama Başvurusu

1) Dilekçe (Dolabın ebatları, görseli eklenecek)

2) Planlanan Alanın Adres Ve Koordinat Bilgileri Saha Keşif Hizmet Bedelinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı da İbraz Edilmek Zorundadır)

3) Kiralama Ücretinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı da İbraz Edilmek Zorundadır)

32 Gün
Geçiş Hakkı Kiralama Başvurusu

1) Başvuru Dilekçesi Güzergâh Bilgisi (CD Ortamında)

2) Etüd/Saha Keşif Hizmeti Bedelinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı da İbraz Edilmek Zorundadır)

3) Geçiş Hakkı Ücretinin Tahsil Edildiğine Dair Tahsilat Makbuzu Fotokopisi (Aslı Da İbraz Edilmek Zorundadır)

47 Gün
Elektromanyetik Alan Ölçüm Talebi

1) Dilekçe veya Web Sitesinden Şikayet Öneri Katkı Formu Doldurularak Başvurulması (Açık Adres Bilgisi - TC Kimlik No - Tel No bilgilerini içermelidir)

1 Hafta