Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Kadem Kesimoğlu

Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kadem Kesimoğlu (Şb.Md.)

Telefon: 0224 716 31 11

Fax: 0224 716 33 34

E-Posta: kadem.kesimoglu@bursa.bel.tr

Adres: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:2/2 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları 

 1  Şube Müdürü  , 6 Zabıta Komiseri,  51 Zabıta Memuru, 2 VHKİ, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 binted  İşçi  olmak üzere toplam 62 kişiden oluşmaktadır.

 • - Çevre Denetimleri
 • - Yapı Kontrol Denetimleri
 • - Görüntü Kirliliği
 • - Görsel Kirlilikle Mücadele ( Reklam Elemanları)
 • - Kent Hali Denetimleri
 • - Rusum  ve Künye Kontrolleri
 • - Valilik ile İş birliği ( Uçucu Madde-Sigara Denetimleri)
 • - Tüketici Haklarına yönelik denetim ve kontroller

Görev Yetki ve Sorumluluklar

1 - Belediye karar organları ve yetkili kurulları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 -  Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah ve tasfiye kararı alınan gecekonduları ile 775 sayılı Kanun kapsamında kalan diğer gecekonduları, tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak.

3 - 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki yapı ve binaları tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak

4 - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu`nun 7/z maddesi gereği afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde araç gereç ve zabıta desteği sağlamak

5 - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, mülki amirlerce Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmesi ve yıkılması istenen yapı ve binaların tahliye ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak,

6 - İmar Mevzuatı kapsamında yetkili birim ve kurullar tarafından hukuka uygun olarak alınmış yıkım kararlarının uygulanması konusunda, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının araç, gereç ve teknik destek taleplerine imkânlar nispetinde destek sağlamak,

7 - Belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları üzerinde bulunan işgal vasıflı yapı ve binaların yıkılması yönündeki taleplere destek sağlamak,

8 - Güncel yıkım teknikleri konusunda yurtiçi ve yurt dışında araştırma yapmak, üniversiteler ile ortak proje hazırlamak ve uygulamak,

9 -  Müdürlüğün görev alanı ile ilgili gelen vatandaş şikâyetlerini değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak

10 -  Büyükşehir Belediyesi Reklam-İlan Yönetmeliği`ne göre denetim yapmak ve bu Yönetmelik ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,

11 -  3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Büyükşehir Belediyesi imar birimi fen elemanları ile birlikte denetim yapmak, tutanak düzenlemek, bu kapsamdaki iş ve işlemlerin takibini yapmak ve durumdan ilgili birimlere bilgi vermek,

14 -  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği`ne göre, Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf faaliyetlerini denetlemek, izinli depolama sahaları dışındaki yerlere dökülmesini önlemek ve her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletenler hakkında yasal işlem yapmak

15 -  Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerde görev yapmak üzere tören mangası oluşturmak ve bu törenlerde başkanlığın vermiş olduğu zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

16 -  Sebze ve Meyve Hallerinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek

17 -  Su Ürünleri Halinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,

18 - Tüketici haklarının korunmasına yönelik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ile belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. Tüketici hakları ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve özendirici faaliyetlerde bulunmak

19 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

1 - Belediye karar organları ve yetkili kurulları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 -  Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah ve tasfiye kararı alınan gecekonduları ile 775 sayılı Kanun kapsamında kalan diğer gecekonduları, tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak.

3 - 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki yapı ve binaları tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak

4 - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu`nun 7/z maddesi gereği afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde araç gereç ve zabıta desteği sağlamak

5 - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, mülki amirlerce Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmesi ve yıkılması istenen yapı ve binaların tahliye ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak,

6 - İmar Mevzuatı kapsamında yetkili birim ve kurullar tarafından hukuka uygun olarak alınmış yıkım kararlarının uygulanması konusunda, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının araç, gereç ve teknik destek taleplerine imkânlar nispetinde destek sağlamak,

7 - Belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları üzerinde bulunan işgal vasıflı yapı ve binaların yıkılması yönündeki taleplere destek sağlamak,

8 - Güncel yıkım teknikleri konusunda yurtiçi ve yurt dışında araştırma yapmak, üniversiteler ile ortak proje hazırlamak ve uygulamak,

9 -  Müdürlüğün görev alanı ile ilgili gelen vatandaş şikâyetlerini değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak

10 -  Büyükşehir Belediyesi Reklam-İlan Yönetmeliği`ne göre denetim yapmak ve bu Yönetmelik ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,

11 -  3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Büyükşehir Belediyesi imar birimi fen elemanları ile birlikte denetim yapmak, tutanak düzenlemek, bu kapsamdaki iş ve işlemlerin takibini yapmak ve durumdan ilgili birimlere bilgi vermek,

14 -  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği`ne göre, Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf faaliyetlerini denetlemek, izinli depolama sahaları dışındaki yerlere dökülmesini önlemek ve her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletenler hakkında yasal işlem yapmak

15 -  Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerde görev yapmak üzere tören mangası oluşturmak ve bu törenlerde başkanlığın vermiş olduğu zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

16 -  Sebze ve Meyve Hallerinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek

17 -  Su Ürünleri Halinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,

18 - Tüketici haklarının korunmasına yönelik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ile belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. Tüketici hakları ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve özendirici faaliyetlerde bulunmak

19 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

İnsan Kaynakları 

 1  Şube Müdürü  , 6 Zabıta Komiseri,  51 Zabıta Memuru, 2 VHKİ, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 binted  İşçi  olmak üzere toplam 62 kişiden oluşmaktadır.

 • - Çevre Denetimleri
 • - Yapı Kontrol Denetimleri
 • - Görüntü Kirliliği
 • - Görsel Kirlilikle Mücadele ( Reklam Elemanları)
 • - Kent Hali Denetimleri
 • - Rusum  ve Künye Kontrolleri
 • - Valilik ile İş birliği ( Uçucu Madde-Sigara Denetimleri)
 • - Tüketici Haklarına yönelik denetim ve kontroller

Görev Yetki ve Sorumluluklar

1 - Belediye karar organları ve yetkili kurulları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 -  Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah ve tasfiye kararı alınan gecekonduları ile 775 sayılı Kanun kapsamında kalan diğer gecekonduları, tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak.

3 - 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki yapı ve binaları tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak

4 - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu`nun 7/z maddesi gereği afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde araç gereç ve zabıta desteği sağlamak

5 - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, mülki amirlerce Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmesi ve yıkılması istenen yapı ve binaların tahliye ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yaptırmak,

6 - İmar Mevzuatı kapsamında yetkili birim ve kurullar tarafından hukuka uygun olarak alınmış yıkım kararlarının uygulanması konusunda, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının araç, gereç ve teknik destek taleplerine imkânlar nispetinde destek sağlamak,

7 - Belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları üzerinde bulunan işgal vasıflı yapı ve binaların yıkılması yönündeki taleplere destek sağlamak,

8 - Güncel yıkım teknikleri konusunda yurtiçi ve yurt dışında araştırma yapmak, üniversiteler ile ortak proje hazırlamak ve uygulamak,

9 -  Müdürlüğün görev alanı ile ilgili gelen vatandaş şikâyetlerini değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak

10 -  Büyükşehir Belediyesi Reklam-İlan Yönetmeliği`ne göre denetim yapmak ve bu Yönetmelik ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,

11 -  3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Büyükşehir Belediyesi imar birimi fen elemanları ile birlikte denetim yapmak, tutanak düzenlemek, bu kapsamdaki iş ve işlemlerin takibini yapmak ve durumdan ilgili birimlere bilgi vermek,

14 -  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği`ne göre, Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf faaliyetlerini denetlemek, izinli depolama sahaları dışındaki yerlere dökülmesini önlemek ve her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletenler hakkında yasal işlem yapmak

15 -  Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerde görev yapmak üzere tören mangası oluşturmak ve bu törenlerde başkanlığın vermiş olduğu zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

16 -  Sebze ve Meyve Hallerinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek

17 -  Su Ürünleri Halinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,

18 - Tüketici haklarının korunmasına yönelik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ile belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. Tüketici hakları ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve özendirici faaliyetlerde bulunmak

19 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Vatandaş Dilekçeleri

1) Vatandaşın Talep veya Şikâyeti İle ilgili Yazılı Dilekçesi

2) Varsa Konu ile İlgili Görseller

15 Gün
Cimer Başvuruları

1) Vatandaşın Talep veya Şikâyeti İle ilgili Yazılı Dilekçesi

2) Varsa Konu ile İlgili Görseller

30 Gün
Bilgi Edinme Başvuruları

1) Bilgi veya Belge talebi

2) Vatandaşın talep veya şikâyeti İle ilgili yazılı dilekçesi

3) Varsa konu ile ilgili görseller

15 Gün
Ulakbel Başvuruları

1) Talep, Şikâyet, Öneri

2) Vatandaşın talep veya şikâyeti İle ilgili Cimer başvurusu

3) Varsa konu ile ilgili görseller

2 Gün
Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesi

1) Muhtarlığın veya Vatandaşın Dilekçe ile başvurması

2) (Üst Makamın Oluru)

15 Gün