Kamulaştırma Şube Müdürlüğü - Süleyman Bulut

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

Süleyman Bulut (Şb. Md. V.)

Telefon: 0224 716 2540

Fax: 0224 7162464

E-Posta: suleyman.bulut@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:1 C- Blok Kat:1 16080 Osmangazi / BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları:
Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü (Harita Mühendisi), 12 Harita Teknikeri, 2 İnşaat Teknikeri,1 İnşaat Teknisyeni, 1 Tarım Teknikeri, 1 Kamulaştırma Memuru, 1 Şef ve 1 Sürveyan olmak üzere toplam 20 personel ile hizmet vermektedir.

 

 Kamulaştırma Servisi 

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği 5 Yıllık İmar Programı içerisinde yer alacak kamulaştırma programının hazırlanmasına ilişkin gerekli işlemleri yaparak onaylanması için Belediye Meclisi’ne sunmak.
 • 5 Yıllık İmar Programının yürürlüğe girmesinden sonra ihtiyaç duyulabilecek kamulaştırma işlemlerini Belediye Meclisi’ne sunmak.
 • Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Yıllık İmar Programında yer alan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma işlemlerini yapıp belediye adına tescil veya terkinlerini sağlamak.
 • Belediyenin kamulaştıracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde gerekli terkin işlemlerini sağlamak.
 • Kamulaştırılacak arsa, arazi ve tesisler için Encümen kararı almak, gerektiği hallerde kamu yararı onayını almak üzere Valilik Makamına sunmak.
 • Kamulaştırılacak alanın her türlü pafta, plan ve mülkiyet haritasını temin etmek, bu konuda bilgi ve belge toplamak.
 • Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu kurulması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Kamulaştırma işlemlerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyon Raporu yazımı ve Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının hazırlanması ile ilgili gereken sekretarya görevini yürütmek.
 • Kamulaştırma işlemlerine ilişkin parsel sahiplerinin uzlaşmaya çağırılması (tebligat) gibi konularda gereken işlemleri yapmak.
 • Tapu Müdürlüğünde, Belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.
 • Kamulaştırma sonucu Belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak ve kullanım amacına uygun ilgili daireye teslim etmek.
 • Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp yıkılması gereken binaları gerekiyorsa I. Hukuk Müşavirliği ile birlikte hareket etmek suretiyle tahliye etmek, ilgili kurumlardaki işlemlerini tamamlayarak yıkıma hazır hale getirilmesini sağlamak ve yıkım işlemlerinin yapılması için belediyemizin ilgili birimlerine teslim etmek.
 • Uzlaşma sağlanamayan taşınmaz malikleri hakkında bedel tespit ve tescil için dava açılmasını sağlamak, açılan davaların sonuçlanmasına kadar olan süreçte gerekli olacak bilgi, belge ve görüşleri sunmak.
 • Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye’ye karşı açılan davaları, I. Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip etmek, sonuçlanmasına kadar olan süreçte gerekli olacak bilgi, belge ve görüşleri sunmak.
 • Özel ve tüzel kişilerden gelen kamulaştırma taleplerinin değerlendirilmesi hususunda gerekli işlemleri yapmak ve bu doğrultuda cevaplandırmak.
 • Daire başkanlığının ve şube müdürlüğünün konusu ile ilgili verebileceği diğer görevleri yürütmek

 

Kamulaştırmasız El Atma Servisi 

 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer kanunlar doğrultusunda kamulaştırma işlemi yapılmaksızın fiili ya da hukuki olarak el atıldığı iddiası ile dava açılan taşınmazlarla ilgili olarak, yasa hükümleri gereğince gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • El atmaya konu taşınmaz ile ilgili başta arşiv kayıtlarından gerekli araştırmaların yapılması ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarla daha önce yapılmış bir işlem olup olmadığı, ödeme ve diğer konuları tespit etmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılarak, takibinin yapılması
 • Konusu mahkemeye intikal etmiş bulunan taşınmazlarla alakalı olarak emsal değerlerinin temini, savunmaya esas bilgilerin ve belgelerin ilgili birimlerden temin edilerek hukuk müşavirliğine iletilmesi
 • Bedelleri mahkeme kararlarına istinaden ödenmiş taşınmazların tapuda tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tüm kamulaştırmasız el atma ve diğer dava kayıtlarının tutulması.
 • Daire başkanlığının ve şube müdürlüğünün konusu ile ilgili verebileceği diğer görevleri yürütmek.

İnsan Kaynakları:
Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü (Harita Mühendisi), 12 Harita Teknikeri, 2 İnşaat Teknikeri,1 İnşaat Teknisyeni, 1 Tarım Teknikeri, 1 Kamulaştırma Memuru, 1 Şef ve 1 Sürveyan olmak üzere toplam 20 personel ile hizmet vermektedir.

 

 Kamulaştırma Servisi 

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği 5 Yıllık İmar Programı içerisinde yer alacak kamulaştırma programının hazırlanmasına ilişkin gerekli işlemleri yaparak onaylanması için Belediye Meclisi’ne sunmak.
 • 5 Yıllık İmar Programının yürürlüğe girmesinden sonra ihtiyaç duyulabilecek kamulaştırma işlemlerini Belediye Meclisi’ne sunmak.
 • Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Yıllık İmar Programında yer alan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma işlemlerini yapıp belediye adına tescil veya terkinlerini sağlamak.
 • Belediyenin kamulaştıracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde gerekli terkin işlemlerini sağlamak.
 • Kamulaştırılacak arsa, arazi ve tesisler için Encümen kararı almak, gerektiği hallerde kamu yararı onayını almak üzere Valilik Makamına sunmak.
 • Kamulaştırılacak alanın her türlü pafta, plan ve mülkiyet haritasını temin etmek, bu konuda bilgi ve belge toplamak.
 • Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu kurulması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Kamulaştırma işlemlerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyon Raporu yazımı ve Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının hazırlanması ile ilgili gereken sekretarya görevini yürütmek.
 • Kamulaştırma işlemlerine ilişkin parsel sahiplerinin uzlaşmaya çağırılması (tebligat) gibi konularda gereken işlemleri yapmak.
 • Tapu Müdürlüğünde, Belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.
 • Kamulaştırma sonucu Belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak ve kullanım amacına uygun ilgili daireye teslim etmek.
 • Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp yıkılması gereken binaları gerekiyorsa I. Hukuk Müşavirliği ile birlikte hareket etmek suretiyle tahliye etmek, ilgili kurumlardaki işlemlerini tamamlayarak yıkıma hazır hale getirilmesini sağlamak ve yıkım işlemlerinin yapılması için belediyemizin ilgili birimlerine teslim etmek.
 • Uzlaşma sağlanamayan taşınmaz malikleri hakkında bedel tespit ve tescil için dava açılmasını sağlamak, açılan davaların sonuçlanmasına kadar olan süreçte gerekli olacak bilgi, belge ve görüşleri sunmak.
 • Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye’ye karşı açılan davaları, I. Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip etmek, sonuçlanmasına kadar olan süreçte gerekli olacak bilgi, belge ve görüşleri sunmak.
 • Özel ve tüzel kişilerden gelen kamulaştırma taleplerinin değerlendirilmesi hususunda gerekli işlemleri yapmak ve bu doğrultuda cevaplandırmak.
 • Daire başkanlığının ve şube müdürlüğünün konusu ile ilgili verebileceği diğer görevleri yürütmek

 

Kamulaştırmasız El Atma Servisi 

 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer kanunlar doğrultusunda kamulaştırma işlemi yapılmaksızın fiili ya da hukuki olarak el atıldığı iddiası ile dava açılan taşınmazlarla ilgili olarak, yasa hükümleri gereğince gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • El atmaya konu taşınmaz ile ilgili başta arşiv kayıtlarından gerekli araştırmaların yapılması ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarla daha önce yapılmış bir işlem olup olmadığı, ödeme ve diğer konuları tespit etmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılarak, takibinin yapılması
 • Konusu mahkemeye intikal etmiş bulunan taşınmazlarla alakalı olarak emsal değerlerinin temini, savunmaya esas bilgilerin ve belgelerin ilgili birimlerden temin edilerek hukuk müşavirliğine iletilmesi
 • Bedelleri mahkeme kararlarına istinaden ödenmiş taşınmazların tapuda tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tüm kamulaştırmasız el atma ve diğer dava kayıtlarının tutulması.
 • Daire başkanlığının ve şube müdürlüğünün konusu ile ilgili verebileceği diğer görevleri yürütmek.
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Kamulaştırma Talebi

1) Dilekçe

2) Kimlik Fotokopisi

3) Tapu Fotokopisi

180 Gün