İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü - Çağdaş Büyük

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Çağdaş Büyük (Şb.Md.V.)

Telefon: 0(224) 444 16 00

E-Posta: cagdas.buyuk@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü: 1 Şube Müdür V. 4 İş Güvenliği Uzmanı, 1 Sağlık Memuru, 1 Hemşire, 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 8 personel ile hizmet vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.

 (2) Merkezi İSG Kurulu sekretaryasını yürütür. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında; rehberlik, risk değerlendirmesi, eğitim ve sağlık konularındaki gözetim hizmetlerinin koordinasyonunu ve İSG Kurul kararlarının uygulanmasını ve kontrolünü sağlar. Çalışan sağlık dosyası kayıtlarının arşivini tutar. 

(3) Görev alanıyla ilgili kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını yerine getirir.  

(4) İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili yerel ve ulusal gelişmeleri takip eder. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik plan, proje hazırlar.

(5) Belirlenmiş olan hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretir. Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir.

(6) Mesai saatlerinin verimli kullanılmasını, personelin uyum içerisinde çalışmasını sağlar.

(7) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

(8) Belediye Başkanlığının Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili Kalite Sistem çalışmalarını hazırlar. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(9) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlar.

(10) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur.

(11) Müdürlüğe ait bina, demirbaş, araç, gereç ve sarf malzemelerini hazır tutar ve amaca uygun olarak kullanımını sağlar.

(12) Arşiv Yönetmeliği’ne uygun olarak müdürlüğün kayıt ve arşiv sisteminin oluşturulmasını, kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını sağlar.

(13) Daire Başkanlığı ve/veya Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(14) İlgili konularda kurumu iç ve dış müşteriye karşı temsil eder.

(15) Müdürlük personelini üst yönetime karşı temsil eder.

(16) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

İnsan Kaynakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü: 1 Şube Müdür V. 4 İş Güvenliği Uzmanı, 1 Sağlık Memuru, 1 Hemşire, 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 8 personel ile hizmet vermektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Bilgi Talebi

1) Dilekçe

30 Gün