Zabıta Esenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Zeki Demirtaş

Zabıta Esenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Zeki Demirtaş (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 31 21

Fax: 0224 7163334 

E-Posta: zeki.demirtas@bursa.bel.tr

Adres: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı    No: 2/2 OSMANGAZİ / BURSA 

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

1  Şube Müdür V.  ,1 Zabıta Amiri , 3  Zabıta Komiseri,   70  Zabıta Memuru, 1 Şef, 1 VHKİ ,  1 Bilgisayar İşletmeni ,  1 Mühendis   olmak üzere toplam 79  kişiden oluşmaktadır.

Görevleri

1 – Belediye Meclisi ve Encümeninin aldığı kararları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 - Belediyemiz mülkiyetindeki işyerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, ruhsat şartlarına aykırı olarak faaliyet gösterdiği veya çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen iş yerleri hakkında faaliyetten men ve ruhsat iptali de dâhil olmak üzere gerekli kararı almak ve gereği için ilgili birimlere bildirmek.

3 -Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek işlerin yürütülmesini sağlamak.

4 –Görev ve sorumluluk alanlarında bulunan   meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda yapılan kazı ve diğer çalışmaları denetlemek ve izinsiz olanlar hakkında yasal işlem başlatmak, işgal ve seyyar satıcılık yapanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yaparak malları müsadere etmek.

5 -  Yetkili birimin talebi üzerine,  gerçek ve tüzel kişilere ait işgallerin tahliyesi için gerekli ekip ve ekipman desteğini vermek ve tahliyesini sağlamak,

6 -  Çevresel gürültü yapan kişi ve işyerleri hakkında Büyükşehir Belediyesi çevre denetim biriminin almış olduğu kararları uygulamak ve bu konuda belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek.

7 -  7201 sayılı Tebligat Kanununa göre verilen görevleri yapmak,

8 - Deniz araçları için izinsiz çekek yeri, bağlama alanı ve iskele oluşturulmasına engel olmak ve kıyı alanlarına izinsiz bağlanmış veya terk edilmiş deniz araçlarının kaldırılmasını sağlamak, sahil ve kıyı şeritlerinin denetim ve kontrollerini yapmak

9- Büyükşehir belediyesine ait olan parklar ve bahçelerin denetim ve kontrol işlemlerini yürütmek

10 -  Açık ve yazılı izin olmaksızın sahil dolgu alanları, park, bahçe, yeşil alan, meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, yaya kaldırımı ve benzeri kamuya ait ortak kullanım alanlarının işgal edilmesini önlemek, buralarda mal satışına engel olmak ve seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,

11 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

12 -  Dilencilik faaliyetlerini önlemek ve bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapmak,

13 -  Evsiz vatandaşları Büyükşehir Belediyesinin belirlediği konaklama yerlerine götürmek,

14 -  Ana arter ve meydanlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı her türlü tanıtım etkinlikleri ile aktivite başvurularını değerlendirmek, izin vermek ve bunların denetimini yapmak,

15 - Müdürlüğün görev alanı ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak,

16 - Tarihi ve turistik açıdan önem arz eden prestij meydanlarında yerli ve yabancı turistlere danışmanlık hizmeti vermek, turistlerin şikâyet ve müracaatlarını değerlendirmek, turistleri rahatsız eden hanutçuluk faaliyetlerine engel olmak ve bu konuda alınmış kararları uygulamak,

1 - Belediye karar organları ve yetkili kurulları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 - 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, belediyemiz mülkiyetindeki işyerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

3 - 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyalleri satan, belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesine dair işlerin yürütülmesini sağlamak.

4 -  Ruhsat düzenleme görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiş iş yerlerinden ruhsatsız olarak faaliyete geçtiği, ruhsat şartlarına aykırı olarak faaliyet gösterdiği veya çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen iş yerleri hakkında faaliyetten men ve ruhsat iptali de dâhil olmak üzere gerekli kararı almak ve gereği için ilgili birimlere bildirmek.

5 - Ruhsat düzenleme görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiş iş yerlerinin ruhsatları ile ilgili hususlarda bildirilen şikâyet vb. konuları değerlendirerek gereğini yapmak

6 -  Sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak ve bu işyerleri hakkında yetkili mercilerin almış olduğu faaliyetten men kararlarını uygulamak ve takibini yapmak,

7 -  Meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda yapılan kazı ve diğer çalışmaları denetlemek ve izinsiz olanlar hakkında yasal işlem başlatmak,

8 -  Yetkili birimin talebi üzerine, belediyenin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları üzerindeki, gerçek ve tüzel kişilere ait işgallerin tahliyesi için gerekli ekip ve ekipman desteğini vermek ve tahliyesini sağlamak,

9 -  Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde çevresel gürültü yapan kişi ve işyerleri hakkında Büyükşehir Belediyesi çevre denetim biriminin almış olduğu kararları uygulamak ve bu konuda belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek.

10 -  Belediye birimlerinin posta yolu ile tebliğ edemedikleri tebligatları, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapmak,

11 - Deniz araçları için izinsiz çekek yeri, bağlama alanı ve iskele oluşturulmasına engel olmak ve kıyı alanlarına izinsiz bağlanmış veya terk edilmiş deniz araçlarının kaldırılmasını sağlamak.

12 -  Açık ve yazılı izin olmaksızın sahil dolgu alanları, park, bahçe, yeşil alan, meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, yaya kaldırımı ve benzeri kamuya ait ortak kullanım alanlarının işgal edilmesini önlemek, buralarda mal satışına engel olmak ve seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,

13 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

14 -  Dilencilik faaliyetlerini önlemek ve bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapmak,

15 -  Sokakta yaşayan evsiz vatandaşları Büyükşehir Belediyesinin belirlediği konaklama yerlerine götürmek,

16 -  Ana arter ve meydanlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı her türlü tanıtım etkinlikleri ile aktivite başvurularını değerlendirmek, izin vermek ve bunların denetimini yapmak,

17 - Müdürlüğün görev alanı ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak,

18 - Ruhsat düzenleme görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiş diğer iş yerlerine ruhsat vermek.

19 - Ruhsat düzenleme görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiş ruhsatlı iş yerlerini denetlemek.

İnsan Kaynakları

1  Şube Müdür V.  ,1 Zabıta Amiri , 3  Zabıta Komiseri,   70  Zabıta Memuru, 1 Şef, 1 VHKİ ,  1 Bilgisayar İşletmeni ,  1 Mühendis   olmak üzere toplam 79  kişiden oluşmaktadır.

Görevleri

1 – Belediye Meclisi ve Encümeninin aldığı kararları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

2 - Belediyemiz mülkiyetindeki işyerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, ruhsat şartlarına aykırı olarak faaliyet gösterdiği veya çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen iş yerleri hakkında faaliyetten men ve ruhsat iptali de dâhil olmak üzere gerekli kararı almak ve gereği için ilgili birimlere bildirmek.

3 -Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek işlerin yürütülmesini sağlamak.

4 –Görev ve sorumluluk alanlarında bulunan   meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda yapılan kazı ve diğer çalışmaları denetlemek ve izinsiz olanlar hakkında yasal işlem başlatmak, işgal ve seyyar satıcılık yapanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yaparak malları müsadere etmek.

5 -  Yetkili birimin talebi üzerine,  gerçek ve tüzel kişilere ait işgallerin tahliyesi için gerekli ekip ve ekipman desteğini vermek ve tahliyesini sağlamak,

6 -  Çevresel gürültü yapan kişi ve işyerleri hakkında Büyükşehir Belediyesi çevre denetim biriminin almış olduğu kararları uygulamak ve bu konuda belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek.

7 -  7201 sayılı Tebligat Kanununa göre verilen görevleri yapmak,

8 - Deniz araçları için izinsiz çekek yeri, bağlama alanı ve iskele oluşturulmasına engel olmak ve kıyı alanlarına izinsiz bağlanmış veya terk edilmiş deniz araçlarının kaldırılmasını sağlamak, sahil ve kıyı şeritlerinin denetim ve kontrollerini yapmak

9- Büyükşehir belediyesine ait olan parklar ve bahçelerin denetim ve kontrol işlemlerini yürütmek

10 -  Açık ve yazılı izin olmaksızın sahil dolgu alanları, park, bahçe, yeşil alan, meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, yaya kaldırımı ve benzeri kamuya ait ortak kullanım alanlarının işgal edilmesini önlemek, buralarda mal satışına engel olmak ve seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,

11 -  Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 5326 ve 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

12 -  Dilencilik faaliyetlerini önlemek ve bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapmak,

13 -  Evsiz vatandaşları Büyükşehir Belediyesinin belirlediği konaklama yerlerine götürmek,

14 -  Ana arter ve meydanlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı her türlü tanıtım etkinlikleri ile aktivite başvurularını değerlendirmek, izin vermek ve bunların denetimini yapmak,

15 - Müdürlüğün görev alanı ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak,

16 - Tarihi ve turistik açıdan önem arz eden prestij meydanlarında yerli ve yabancı turistlere danışmanlık hizmeti vermek, turistlerin şikâyet ve müracaatlarını değerlendirmek, turistleri rahatsız eden hanutçuluk faaliyetlerine engel olmak ve bu konuda alınmış kararları uygulamak,

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

1) Başvuru Beyan Formu

2) Güncel Kira Sözleşmesi

3) Vergi Levhası

4) Oda Kayıt Belgesi

5) Ustalık Belgesi / Mesleki Eğitim Belgesi

6) İmza Sirküleri (Şirketler İçin)

7) İtfaiye Raporu / 6 kg KKT Yangın Tüpü

8) Onaylı Mimari Proje (Fen İşleri Daire Bşk. Onaylı)

9) Hijyen Eğitim Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 2. Maddesindeki İş Kollarından)

10) Güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi

11) Emniyet Müdürlüğü Görüş Yazısı (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İse İstenir)

12) Mesafe Ölçüm Yazısı ( Alkollü İçkilerin Satışı ve Sunumunun Yapılabilmesi İçin)

1-45 Gün
Vatandaş Dilekçeleri

1) Vatandaşın Talep veya Şikâyeti İle İlgili Yazılı Dilekçesi

2) Varsa Konu ile İlgili Görseller

15 Gün
Cimer Başvuruları

1) Talep, Şikâyet, Öneri ve Katkı Kaydı

30 Gün
Bilgi Edinme Başvuruları

1) Bilgi veya Belge Talebi

15 Gün
Ulakbel Başvuruları

1) Talep, Şikâyet, Öneri

2) Vatandaşın talep veya şikâyeti İle ilgili Cimer başvurusu

3) Varsa konu ile ilgili görseller

2 Gün