Yapı İşleri Şube Müdürlüğü - Güran Özmüş

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

Güran Özmüş (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2834

E-Posta: guran.ozmus@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası

Özgeçmiş

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Yetki Kullanımı

 • Başkanlık Makamınca verilen yetki gereği üst yönetim, Daire Başkanı ile iç/ dış müşterilere karşı Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarını Yapı İşleri Şube Müdürü yerine getirir, Şube Müdürlüğü’nü temsil ve idare eder. Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu Daire Başkanı ve diğer üst yönetim yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirir.
 • Gerçekleştirme görevlisi, ihalesi gerçekleştirilen işlerde kontrol amirliği görevlerini yürütür.
 • Kendisine bağlı teknik ve idari personelin çalışmalarını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda yönlendirir, denetler, işlerin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar, çalışanlar arasındaki gerekli koordinasyonu sağlar.
 • Şube Müdürlüğünde görevli teknik ve idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek işlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar. Özlük iş ve işlemlerini (izin talepleri, puantaj oluşturulması vb.) takip eder, eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sürekli gelişim sağlamak adına mesleki, kalite ve hizmet içi eğitim almalarını sağlar. Şube Müdürlüğü personelinin uyum içinde ve yüksek motivasyonla çalışmasını mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılmasını sağlar. Şube Müdürlüğünde görevli stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar. Şube Müdürlüğünde kullanılan kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, israfı önler.

 

Yapı İşleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

 • Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Müdürlük bütçesi doğrultusunda, Şube Müdürlüğü görev/ yetki alanına giren ve planlanan yatırımlara yönelik çalışmaları yürütmek, onaylı projelerin uygulanmasını sağlamak üzere, yeni yapı ve tadilat işlerine yönelik olarak ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre, yapım/imalat işlerini gerçekleştirmek, gerekmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş görüş/izinlerini almak, ruhsat başvurusu yapmak. Bu doğrultuda;
  1. İlgili birimlerden gelen onaylı projelere ilişkin sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, dini, idari vb. amaçlı yeni yapı inşaatları, tescilli olmayan mevcut yapıların tadilat işlerini yapmak/yaptırmak. Planlanan /talep edilen yapım/imalat işlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzenli yürütülmesini, fen ve sanat kurallarına uygun olarak zamanında bitirilmesini sağlamak.
  2. Müdürlükçe gerçekleştirilecek yapım/tadilat işleri için ihale/alım yapmak, TUS görevlerini üstlenmek.
  3. Yapım esnasında gerekli ise ilgili kurum ve kuruluşların görüş/izin/onayını almak.
  4. Gerekmesi halinde inşaatı tamamlanan yapılara yönelik yapı kullanma izin belgesi için gerekli evrakları sağlayarak başvuru yapmak.
 • Müdürlüğün iş ve işlemlerinin şeffaf, planlı, verimli, mevzuata ve kurumun politikalarına uygun yürütülmesini sağlamak, yapılan tüm çalışmaları ilgili makama iletmek.
 • Kamu kurum-kuruluşları, diğer birim ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen ve müdürlüğe havale edilen dilekçe, resmi yazı vb. evrakları değerlendirmek, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek. Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen isteklerin kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.
 • Belediyenin misyon, vizyon ve kalite politikaları doğrultusunda Şube Müdürlüğünün stratejik hedeflerinin oluşturulmasını ve uygulanması sağlamak.
 • Performans programındaki Şube Müdürlüğünü hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak, aksayan yönlerinin belirlenerek çözüm üretilmesini sağlamak.
 • Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak, Meclis’ ce onaylanan bütçe ödeneğine uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek.
 • Gerekmesi halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun şartlarına göre ihale/alım yapmak. İhale/alıma yönelik teknik şartname, yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale/alım işlemlerini yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak, ihale komisyonlarında görev almak, yapılan işin şartnamesine/sözleşmesine göre denetimini yapmak, T.U.S. görevlerini üstlenmek, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak zamanında tamamlanmasını sağlamak, yapımı gerçekleştirilen imalatları kullanıma hazır hale getirmek, hakediş/kesin hesap/kesin hakediş/ödemeye esas evrakların, gerekmesi halinde iş artışı oluru, yeni fiyat oluru, iş bitime belgesi vb. evrakları tanzim/tetkik etmek, işlerin kabul/kayıt ve tahakkuk işlemlerini Gerçekleştirme Görevlisi onayıyla yürütmek.
 • Şube Müdürlüğü ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlayarak, ilgili makamlara sunmak.
 • Yapılan çalışmaların izleme raporlarını Belediye Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/Daire Başkanının belirlediği periyotlarda sunmak, brifing vermek,
 • Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda çalışma yürütmek.
 • Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ilgili prosedür doğrultusunda protokol yapmak, işlem tesis etmek.
 • Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı takip etmek, Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerinde buna göre hareket etmek.
 • Gerekmesi/talep olması halinde proje/yatırımları, belirlenecek yer ve mekanlarda sergi/seminer vb. düzenleyerek tanıtmak,
 • Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen eğitim/seminer/konferans/çalıştay vb. etkinliklere ayrıca ulusal/uluslararası teknik incelemelere katılmak,
 • Gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye istinaden her türlü teknik desteği vermek.
 • Mer’i mevzuat doğrultusunda;
  1. Şube Müdürlüğüne gelen veya gönderilen tüm evrakların kaydedilmesini, ilgili personele gönderilmesini, tüm yazışmaların Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını, giden-gelen evrakların ve tüm belgelerin Şube Müdürlüğünün standart dosya planlarına uygun olarak dosyalanmasını/arşivlenmesini sağlamak. Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kayıt defterlerinin yıl sonunda kapatılmasını sağlamak, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
  2. Şube Müdürlüğü demirbaş ve ambar kayıtlarının tutulmasını sağlamak, ambar giriş-çıkışını kontrol etmek ve işleyişini düzenlemek. Taşınır mal ve malzeme hareketlerinin takibini yapmak, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek.
  3. Şube Müdürlüğü idari yapıları ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda kalite sistemlerine ilişkin belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek, uyulmasını sağlamak.
  1. Sürekli iyileşmeyi esas alan TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının gerektirdiği koşulları sağlamak, yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, iyileştirmeye açık noktaları tespit etmek, aksiyon önerisinde bulunmak. Şube Müdürlüğünce yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde, müdürlük faaliyet/hizmetlerinin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi/ortadan kaldırılması, ulusal/uluslararası mevzuata uyum sağlanması adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek.
  3. 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında, şikayetlerin ele alınması sürecini planlamak, tasarlamak, geliştirmek, işletmek, sürdürmek ve iyileştirmek adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Şikâyetleri ele alma süreçlerinde vatandaş odaklı yaklaşım sergilemek, yapılan ve kaydedilen şikâyetler ile ilgili süreçlerde yürütülen faaliyetlerin izlenmesini ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
  4. ISO 50001Enerji Yönetim Sistemi standardı kapsamında, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji verimliliğin arttırılması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi, mevcut kaynakların etkin kullanılması ve sürekliliğinin sağlanması adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek.
  5. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gereği, birim çalışanlarına yönelik hastalık, yaralanma, kaza vb. işle ilgili risklerin azaltılmasını ve önlenmesini amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerekli faaliyetleri yerine getirmek ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak. İş koluyla ilgili İSG Kurul kararlarının uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak.
  6. ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gereği, kurumsal bilgi güvenliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin sağlanması konusunda yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek.
  7. Tüm kalite yönetim sistemleri için iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek.

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Hizmet Binaları Bakım ve Onarım talepleri

Talep dilekçesi (Vatandaş) Resmi Yazı (Kurum)

30 Gün
İhale Dosyası Hazırlanması

Başkanlık Oluru

30 Gün
Hak Ediş Talebi Dilekçe (Müteahhit) 30 Gün
İş Denetleme Belgesi

Dilekçe (Müteahhit)

25 Gün
Kesin Hesap

Dilekçe (Müteahhit)

180 Gün
İş Deneyim Belgesi

Dilekçe (Müteahhit)

25 Gün
Teminat Çözümleri

Teminatın yarısı çözülecek ise- talep dilekçesi, -geçici kabul tutanağı, Teminatın tamamı çözülecek ise; -SSK borcu yoktur belgesi, kesin kabul tutanağı

25 Gün
Kesin Kabul

Dilekçe (Müteahhit)

25 Gün
İş Durum Belgesi

Dilekçe (Müteahhit)

25 Gün
İş Bitirme Belgesi

Dilekçe (Müteahhit)

25 Gün
Geçici Kabul

Dilekçe (Müteahhit)

25 Gün