Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü - Erman Özen

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

Erman Özen (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2006

Fax: 0224 716 20 60

E-Posta: atikyonetimi.sbmd@bursa.bel.tr

Adres:Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 3 Çevre Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 5 İnşaat Teknikeri, 3 Çevre Koruma Teknikeri,     1 Çevre Teknikeri, 2 Harita Teknikeri, 1 Harita Kadastro Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Teknisyen, 1 Şef ve 3 Şoför olmak üzere toplam 23 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

 1. Bursa İli Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanları İşletimi
 2. Laboratuvar Kontrol ve İzleme Faaliyetleri
 3. Batı Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi ve Muhtelif İlçelerin Belediye Atıklarının Katı Atık Depolama Alanlarına Nakliyesi İşi.
 4. Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Tıbbi Atıkların Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi
 5. Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
 6. İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
 7. İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem) Tesisinin Yapılması ve İşletilmesi
 8. Hafriyat Toprağı, İnşaat / Yıkıntı Atıkları Kontrolü ve Denetimi

 

3.Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 7 – (1)İş Programını Belediyenin Stratejik plan ve performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.

 (2) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(3) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.

(4) Katı atık düzenli depolama alanları/ Entegre katı atık tesisleri/katı atık aktarma istasyonları gibi atıkla ilgili tüm tesislerin işletimini sağlar.

(5) Katı atıkların (evsel, tehlikeli olmayan sanayi atıkları, özel atıklar vb.) aktarma istasyonlarından sonra taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirir, ve tesislerin işletilmesini sağlar.

(6) Vahşi çöp depolama alanlarının rehabilite edilmesini sağlar.

(7)Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin yürütülmesini ve tesis işletimini sağlar

(8) Deponi gazından elektrik enerjisi üretim santralini işletir veya işlettirir.

(9)  Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütür, yönetim planını hazırlar.

 (10)Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirler, kurar ve/veya kurdurtur, işletir ve/veya işlettirir.

(11) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetler, bu kapsamda Hafriyat Toprağı ve İnşaat yıkıntı atıklarından kaynaklanan kirliliği tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve koordinasyon çalışmaları yapar, şikayetleri değerlendirir.

 (12)Yıl içerisinde yapılan denetim sonuçlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirir.

 (13) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygular,

 (14)Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi, Atık Taşıma ve Kabul Belgesini düzenler ve Araç Takip Sisteminin takibini yapar.

ISO 14000 Çevre Yönetimi ve diğer kalite yönetim sistemi çalışmalarına katkı sağlar.

 (15)Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapar/yaptırır ve uygulanmasını sağlar,

 (16)Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla  ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapar, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunur,

 (17) Daire Başkanlığından havale edilen evrakları ilgili birim ve personele havale eder, takibini yapar.

(18) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.

(19) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.       

(20) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.                                                                                                                                                                                          

(21) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.                                                                                                           

(22) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanarak ilgili birime sunulmasını sağlar.

(23) İş güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(24) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(25) Personel hareketlerini (izin vb.) planlar ve denetler.

 (26) Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(27) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu almak için çalışmaları yönlendirir.

(28) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar.

(29) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

(30) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.

(31) Mer’i mevzuat doğrultusunda;

 1. a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 2. b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlar.
 3. c) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar
 4. d) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder ve işleyişini düzenler
 5. e) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenler, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlar.
 6. f) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

 

 

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 3 Çevre Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 5 İnşaat Teknikeri, 3 Çevre Koruma Teknikeri,     1 Çevre Teknikeri, 2 Harita Teknikeri, 1 Harita Kadastro Teknikeri, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Teknisyen, 1 Şef ve 3 Şoför olmak üzere toplam 23 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

 1. Bursa İli Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanları İşletimi
 2. Laboratuvar Kontrol ve İzleme Faaliyetleri
 3. Batı Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi ve Muhtelif İlçelerin Belediye Atıklarının Katı Atık Depolama Alanlarına Nakliyesi İşi.
 4. Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Tıbbi Atıkların Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi
 5. Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
 6. İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
 7. İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem) Tesisinin Yapılması ve İşletilmesi
 8. Hafriyat Toprağı, İnşaat / Yıkıntı Atıkları Kontrolü ve Denetimi

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Katı Atık Depolama Alanlarına Gelen Evsel Ve Tehlikeli Olmayan Sanayi Atıklarının Bertaraf Edilmesi

Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanına Atık Başvurusu işlemi

  Gerekli olması ve istenmesi halinde akrediite bir laboratuvarda yapılmış atık analiz raporu

1-10 Gün
Hafriyat Toprağı Sahası İzin İşlemleri

 Başvuru  Dilekçesi

 Şirketler için Ticaret Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

 İmza Sirküleri

 Arazinin Mülkiyet Durumunu Gösterir Belge

 Kamu Arazileri İçi İlgili Kamu Kuruluşundan Alınmış Alan Ve Koordinat Belirtilerek Alınmış Muvafakat Belgesi

 Özel Şahsa Ait Taşınmazlar İçin Noter Tasdikli Muvafakat Belgesi

 Taşınmazın Durumuna göre İlgili Kurumdan Alınacak Görüş Yazısı

 Arazinin Koordinatlı Krokisi, Nazım İmar Plan Durumu Ve Uygulama İmar Durumu

 

 

15 GÜN
Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Başvurusu Süreci

Başvuru Dilekçesi

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar İçin)

Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

Oda Kaydı (Şirketler İçin)

İmza Sirküleri

Vergi Levhası

Araçların Ruhsat Fotokopileri

Uydu Takip Sistemi Montaj Formu (Gps)

Araç Kapılarına Aracın Ruhsat Sahibinin bilgilerinin yapıştırıldığına ilişkin fotoğraf.(Plaka bilgisi ile Araç Ruhsat Sahibinin adı)

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyacak Şahıs /Firmalar İçin Taahhütname

İzin Belgesi bedelinin ödendiğine dair dekont.

7 GÜN