Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü - Erman Özen

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

Erman Özen (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2006

Fax: 0224 716 20 60

E-Posta: atikyonetimi.sbmd@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü; 1 Şube Müdürü, 5 Mühendis, 12 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Şef, 1 Ofis Personeli, 1 kadrolu işçi ve 4 işçi olmak üzere toplam 26 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler
1.    Çevre Yatırımları Kontrollük Hizmetleri

 • 1.1.    Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletimi
  • 1.1.1.    Laboratuvar Kontrol ve İzleme Faaliyetleri
 • 1.2.    Doğu Bölgesi Katı Atık Depolama Alanında Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem + ATY Üretim) Tesisi İşletimi
 • 1.3.    Aktarma İstasyonları İşletimi 
 • 1.4.    Metan Gazından Enerji Elde Edilmesi
  • 1.4.1.    Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
  • 1.4.2.    Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
 • 1.5.    Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Tıbbi Atıkların Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi 


2.    Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrol ve Denetimi

 • 2.1.    Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Denetimi
 • 2.2.    Hafriyat Belge Denetimleri
 • 2.3.     Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanları İzinlendirme 
   

 

3.Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 7 – (1)İş Programını Belediyenin Stratejik plan ve performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.

 (2) Daire Başkanı tarafından kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(3) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.

(4) Katı atık düzenli depolama alanları/ Entegre katı atık tesisleri/katı atık aktarma istasyonları gibi atıkla ilgili tüm tesislerin işletimini sağlar.

(5) Katı atıkların (evsel, tehlikeli olmayan sanayi atıkları, özel atıklar vb.) aktarma istasyonlarından sonra taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirir, ve tesislerin işletilmesini sağlar.

(6) Vahşi çöp depolama alanlarının rehabilite edilmesini sağlar.

(7)Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin yürütülmesini ve tesis işletimini sağlar

(8) Deponi gazından elektrik enerjisi üretim santralini işletir veya işlettirir.

(9)  Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütür, yönetim planını hazırlar.

 (10)Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirler, kurar ve/veya kurdurtur, işletir ve/veya işlettirir.

(11) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetler, bu kapsamda Hafriyat Toprağı ve İnşaat yıkıntı atıklarından kaynaklanan kirliliği tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve koordinasyon çalışmaları yapar, şikayetleri değerlendirir.

 (12)Yıl içerisinde yapılan denetim sonuçlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirir.

 (13) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygular,

 (14)Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi, Atık Taşıma ve Kabul Belgesini düzenler ve Araç Takip Sisteminin takibini yapar.

ISO 14000 Çevre Yönetimi ve diğer kalite yönetim sistemi çalışmalarına katkı sağlar.

 (15)Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapar/yaptırır ve uygulanmasını sağlar,

 (16)Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla  ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapar, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunur,

 (17) Daire Başkanlığından havale edilen evrakları ilgili birim ve personele havale eder, takibini yapar.

(18) Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir.

(19) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.       

(20) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.                                                                                                                                                                                          

(21) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.                                                                                                           

(22) Birimi ile ilgili faaliyet programlarının periyodik olarak hazırlanarak ilgili birime sunulmasını sağlar.

(23) İş güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(24) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

(25) Personel hareketlerini (izin vb.) planlar ve denetler.

 (26) Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(27) İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu almak için çalışmaları yönlendirir.

(28) Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlar.

(29) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

(30) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.

(31) Mer’i mevzuat doğrultusunda;

 1. a) Müdürlüğe gelen veya gönderilen (gelen-giden) tüm evrakların kaydedilerek ilgili personele gönderilmesini ve giden-gelen evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 2. b) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kayıt defterlerini yılsonunda kapatır, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlar.
 3. c) Müdürlük ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlar
 4. d) Müdürlüğün demirbaş ve ambar kayıtlarını tutar, ambar giriş-çıkışını kontrol eder ve işleyişini düzenler
 5. e) Mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenler, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlar.
 6. f) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

 

 

İnsan Kaynakları
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü; 1 Şube Müdürü, 5 Mühendis, 12 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Şef, 1 Ofis Personeli, 1 kadrolu işçi ve 4 işçi olmak üzere toplam 26 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler
1.    Çevre Yatırımları Kontrollük Hizmetleri

 • 1.1.    Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletimi
  • 1.1.1.    Laboratuvar Kontrol ve İzleme Faaliyetleri
 • 1.2.    Doğu Bölgesi Katı Atık Depolama Alanında Atık İşleme (Fiziksel Ön İşlem + ATY Üretim) Tesisi İşletimi
 • 1.3.    Aktarma İstasyonları İşletimi 
 • 1.4.    Metan Gazından Enerji Elde Edilmesi
  • 1.4.1.    Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
  • 1.4.2.    Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Alanı Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletimi
 • 1.5.    Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Tıbbi Atıkların Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi 


2.    Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrol ve Denetimi

 • 2.1.    Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Denetimi
 • 2.2.    Hafriyat Belge Denetimleri
 • 2.3.     Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanları İzinlendirme 
   

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Katı Atık Depolama Alanlarına Gelen Evsel Ve Tehlikeli Olmayan Sanayi Atıklarının Bertaraf Edilmesi

1) Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanına Atık Başvurusu işlemi

2) Gerekli olması ve istenmesi halinde akrediite bir laboratuvarda yapılmış atık analiz raporu

1-10 Gün
Hafriyat Toprağı Sahası İzin İşlemleri

1) Başvuru  Dilekçesi

2) Şirketler için Ticaret Sicil Kaydı,

3) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

4) İmza Sirküleri

5) Arazinin Mülkiyet Durumunu Gösterir Belge

6) Kamu Arazileri İçi İlgili Kamu Kuruluşundan Alınmış Alan Ve Koordinat Belirtilerek Alınmış Muvafakat Belgesi

7) Özel Şahsa Ait Taşınmazlar İçin Noter Tasdikli Muvafakat Belgesi

8) Taşınmazın Durumuna göre İlgili Kurumdan Alınacak Görüş Yazısı

9) Arazinin Koordinatlı Krokisi, Nazım İmar Plan Durumu Ve Uygulama İmar Durumu

 

15 GÜN
Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Başvurusu Süreci

1) Başvuru Dilekçesi

2) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar İçin)

3) Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

4) Oda Kaydı (Şirketler İçin)

5) İmza Sirküleri

6) Vergi Levhası

7) Araçların Ruhsat Fotokopileri

8) Uydu Takip Sistemi Montaj Formu (Gps)

9) Araç Kapılarına Aracın Ruhsat Sahibinin bilgilerinin yapıştırıldığına ilişkin fotoğraf.(Plaka bilgisi ile Araç Ruhsat Sahibinin adı)

10) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyacak Şahıs /Firmalar İçin Taahhütname

11) İzin Belgesi bedelinin ödendiğine dair dekont.

7 GÜN

İNŞAAT KAZIMDAN ÇIKAN HAFRİYATLARI BERTARAF ETMEK İSTİYORUM. NEREDE BERTARAF EDEBİLİRİM?

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Bursa İli sınırları içindeki hafriyat toprağı depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek Belediye Başkanlığımız sorumluluğunda yer almaktadır.

İnşaat ve kazıdan çıkan hafriyat atıklarınızın bertarafını, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından izin verilen Depolama Sahalarında gerçekleştirilebilirsiniz.

Depolama Sahaları listesine ulaşmak için tıklayınız.

Listede yer alan sahalar haricinde izinsiz bir alana döküm yapılması durumunda 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden cezai işlem uygulanmaktadır.

 

GÜNCEL HAFRİYAT BERTARAF ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Hafriyat Atıklarına ait bertaraf ücretleri Bursa ilinde Belediye Başkanlığımız tarafından belirlenmekte ve her yıl Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından güncellenmektedir. 2023 Yılı Hafriyat Bertaraf Ücretlerine İlişkin Gelir Tarifesi aşağıda yer almaktadır.

https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/birimek/4cp9t42oqr288s8.pdf

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından belirlenen tarife ücreti harici ücret talep eden sahaların olması durumunda Belediye Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

444 16 00 – ALO 153 BEYAZ MASA

 

İNŞAAT/YIKINTI ATIĞI GERİ KAZANIM TESİSİ AÇMAK İSTİYORUM

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında verilen Geri Kazanım Tesisi İzinleri 9 Ekim 2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren   “Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

ARSAMA/TARLAMA HAFRİYAT DOLGUSU YAPMAK İSTİYORUM

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 27.10.2021 tarihli ve 1788 Karar No’lu Meclis Kararı Madde 1'de "... metreküp miktarı fark etmeksizin verilecek tüm depolama/dolgu/rehabilitasyon başvurularının Burkent A.Ş adına izinlendirilmesinin"  kararı alınmıştır. Bu nedenle talep edilen tüm izinlendirme işlemleri Burkent A.Ş. adına verilmektedir.

İlk Başvuru aşamasında:

1-Başvuru Dilekçesi

2-a) Şahıslar için (Kimlik Fotokopisi)

   b) Şirketler için (Ticaret Sicil Kaydı-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği-İmza Sirküsü)

3-Tapu fotokopisi

4- Başvuru sahibi yer sahibi değil ise tüm hissedarların noter onaylı muvafakatnamesi

5-İmar planı durumuna bakılarak başvuru sahibinden (İlçe Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Alt Yapı Kurumları vb.) kurum görüşleri istenir.

Kurum görüşleri uygunsa;

Harita Mühendisi onaylı dolgu projesi istenir. Dolgu projesi ve kübaj hesapları kontrol edilerek

2023 Yılı Gelir tarifesine göre tahakkuklandırma yapılır.       

(https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/birimek/4cp9t42oqr288s8.pdf )

Tahakkuk edilen tutara ilişkin alındı belgesi (ödeme dekontu) Belediye Başkanlığımıza teslim edilir ve Burkent A.Ş. adına izinlendirme işlemi gerçekleştirilerek talep edilen arsaya/tarlaya dolgu işlemleri gerçekleştirilir.

 

ATIK TAŞIMA VE KABUL BELGESİ ALMAK İSTİYORUM

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında “Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır.” denilmektedir.

Buna göre Atık Taşıma ve Kabul Belgesi almak isteyen Atık Üreticileri, hybs.bursa.bel.tr internet adresi üzerinden üye olarak başvuruda bulunmalıdırlar. Belge başvurusundan sonra hafriyat firması, ilçe belediyesi ve depolama sahası onayı alınarak atık üreticileri aynı web adresi üzerinden Atık Taşıma ve Kabul Belgelerini alabilirler.  Başvuru için ilgili kullanma kılavuzlarına https://hybs.bursa.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İNŞAAT/ALTYAPI KAZIMDAN ÇIKAN HAFRİYAT TOPRAĞINI GEÇİCİ OLARAK DEPOLAMAK İSTİYORUM

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarının geçici biriktirilmesi ve geri kazanılması ile ilgili yönetimi sağlamak Belediye Başkanlığımız sorumluluk alanında bulunmaktadır.

Bu bağlamda; Hafriyat Toprağı Geçici Depolama İzni için aşağıdaki belgeler ile birlikte Belediye Başkanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 1. Geçici depolama yapılması talep edilen taşınmazın tapu kaydı ya da yer sahibinin noter onaylı muvafakatnamesi
 2. Geçici depolama izni taahhütnamesi 
 3. İmza Sirküsü
 4. Vergi Levhası
 5. Hafriyatın çıkacağı kazıya ait kübaj miktarını gösteren belge
 6. Hafriyatın çıkacağı parsele ait Atık Taşıma ve Kabul Belgesi

İstanen belgeler ile eksiksiz şekilde başvuru yapılmasını müteakip teknik ekipler tarafından geçici depolama talep edilen alan incelenerek geçici depolamanın azami kot yüksekliği, süresi ve şartları belirlenir ve 2023 yılı Gelir Tarifesine                (https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/birimek/4cp9t42oqr288s8.pdf ) göre Geçici Depolama İzin Bedeli ve Teminat Bedeli alınarak izinlendirme işlemi gerçekleştirilir.

 

İNŞAAT ALANIMA TEMEL GERİ DOLGU/ PEYZAJ AMACI İLE DOLGU YAPMAK İSTİYORUM

Hafriyatın, Atık Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlenmiş sahalardan gelmesi ve Atık Taşıma ve Kabul Belgesi alınmış bir sahaya gitmesi kaydıyla; yapı ruhsatı ve kübaj miktarını gösteren dolgu projesi ile birlikte Belediye Başkanlığımıza başvuruda bulunulması durumunda izin verilmektedir. Kazıdan çıkan geri dolgu/peyzaj harici kalan kısmı ise izinli hafriyat sahalarında bertaraf edilmelidir. Aksinin tespiti durumunda 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden cezai işlem uygulanacaktır.

 

HAFRİYAT TOPRAĞIMI ÇİMENTO/TUĞLA FABRİKASINA HAMMADDE OLARAK VERMEK İSTİYORUM

Hammadde olarak verilmesi talep edilen malzemenin bertarafı, daha önce Atık Taşıma ve Kabul Belgesi alınmış bir parselden çıkacak ise Hafriyat Taşıma İzin Belgesi almış ve GPS sinyali açık araçlar ile izinli sahalarda (https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/birimek/4cp9t42oqr288s8.pdf) yapılabilmektedir.

 

HAFRİYAT KAZIMDAN NİTELİKLİ MALZEME ÇIKTI. KENDİ PROJEMDE KULLANMAK İSTİYORUM

Madencilik faaliyetine yönelik olmayan yol, demir yolu, hava limanı, liman, tünel, toplu konut yapılacak alanlar, kanal, baraj, gölet gibi yapıların gerçekleştirilmesi ile yapı ve inşaat alanı için kazı faaliyetlerinin yapılması esnasında zorunlu olarak çıkarılan malzemenin hafriyat malzemesi niteliğinde olması halinde, faaliyet sahibi tarafından 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebilir. Ancak proje faaliyetinin ruhsatlı bir alanda gerçekleşmesi, faaliyet esnasında ortaya çıkan malzemenin, yapı ve inşaat malzemesi (I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) bendi) dışında, ruhsata konu maden grubunda olduğunun tespiti halinde, ortaya çıkarılan maden, ruhsat sahibinin talebi halinde Devlet hakkının ödenmesi kaydıyla ruhsat sahibine bırakılır. Ruhsat sahibinin talepte bulunmaması halinde ise ruhsata konu bu maden, kaynak kaybına sebebiyet verilmemesi için proje sahibi tarafından büyükşehir olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına diğer illerde ise il özel idaresine devredilir. (Maden Yönetmeliği Madde 52)

 

EVİMDE TADİLAT YAPTIM. ÇIKAN MOLOZLARI BERTARAF ETMEK İSTİYORUM.

Evlerde yapılan tadilatlar sonucu ortaya inşaat/yıkıntı atıklarının alınması için bağlı bulunulan ilçe belediyesine başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

HAFRİYAT DEPOLAMA SAHASI AÇMAK İSTİYORUM

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Bursa İli sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek Belediye Başkanlığımız sorumluluğunda bulunmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre ise  “Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere,  belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” denilmekte olup 1788 sayılı Meclis Kararına istinaden Hafriyat Depolama sahası açma yetkisi yalnızca Bursa Büyükşehir iştiraki olan Burkent A.Ş.’ye verilmiş olup özel şahıs ya da kurumlara izin verilmemektedir.

 

KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMÜ YAPILMASI DURUMUNDA CEZASI NE KADAR?

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.

Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici, taşıyıcı ve depolayanlar hakkında Çevre Kanunu’nun 20 (r) ve (g) bendlerinde belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik, tebliğ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyeti ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

Buna göre 2023 yılına ait güncel ceza miktarları aşağıda yer almaktadır:

g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 73.243 TL idarî para cezası verilir.

r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 273.267  Türk lirasından 1.093.070 Türk lirasına kadar, idarî para cezası verilir. (Kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.)

 

 

HAFRİYAT TAŞIMA İZİN BELGESİ ALMAK İSTİYORUM

Aşağıda belirtilen “Hafriyat Taşıma İzin Belgesi” için istenen evraklar hazırlanarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hafriyat Taşıma İzin Belgesi İçin İstenen Evraklar:

1.Şirket Kaşeli ve Şahıs imzalı Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar İçin)

3.Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

4.Oda Kaydı (Şirketler İçin)

5.İmza Sirküleri

6.Vergi Levhası

7.Araçların Ruhsat Fotokopileri

8. Uydu Takip Sistemi Montaj Formu (Gps)

9.Araç Kapılarına Ruhsat Sahibinin İsmi ve Fotoğrafı

10. Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyacak Şahıs /Firmalar İçin Taahhütname

Belediyemiz veznelerine Bursa Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi doğrultusunda Hafriyat Taşıma Ruhsat Ücreti yatırılarak Hafriyat Taşıma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

 

HAFRİYAT TAŞIMA İZİN BELGEMİ KAYBETTİM/YIRTILDI. YENİ BELGE ALMAK İSTİYORUM:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile şahsen müracaat edilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi doğrultusunda “Kayıp, Çalıntı ve Yıpranma nedeni ile yenileme” kaleminde belirtilen bedel Belediyemiz veznelerine ödenerek Hafriyat Taşıma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

 

TAŞIMA İZİN BELGE SÜREM BİTTİ. UZATMAK İSTİYORUM:

Aşağıda belirtilen “Hafriyat Taşıma İzin Belgesi” için istenen evraklar hazırlanarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Belediyemiz veznelerine Bursa Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi doğrultusunda Hafriyat Taşıma Ruhsat Ücreti yatırılarak Hafriyat Taşıma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

Hafriyat Taşıma İzin Belgesi İçin İstenen Evraklar:

1.Şirket Kaşeli ve Şahıs imzalı Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar İçin)

3.Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

4.Oda Kaydı (Şirketler İçin)

5.İmza Sirküleri

6.Vergi Levhası

7.Araçların Ruhsat Fotokopileri

8. Uydu Takip Sistemi Montaj Formu (Gps)

9.Araç Kapılarına Ruhsat Sahibinin İsmi ve Fotoğrafı

10. Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyacak Şahıs /Firmalar İçin Taahhütname

 

TAŞIMA İZİN BELGEMİ İPTAL ETMEK İSTİYORUM

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne konuyu belirtir dilekçe ile müracaat edilerek 7 gün içerisinde iptal işlemi gerçekleştirilir.

 

PLAKA DEĞİŞTİRDİM. TAŞIMA İZİN BELGEMİ GÜNCELLEMEK İSTİYORUM

Aşağıda belirtilen “Hafriyat Taşıma İzin Belgesi” için istenen evraklar hazırlanarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Belediyemiz veznelerine Bursa Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi doğrultusunda Hafriyat Taşıma Ruhsat Ücreti yatırılarak Hafriyat Taşıma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

Hafriyat Taşıma İzin Belgesi İçin İstenen Evraklar:

1.Şirket Kaşeli ve Şahıs imzalı Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar İçin)

3.Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

4.Oda Kaydı (Şirketler İçin)

5.İmza Sirküleri

6.Vergi Levhası

7.Araçların Ruhsat Fotokopileri

8. Uydu Takip Sistemi Montaj Formu (Gps)

9.Araç Kapılarına Ruhsat Sahibinin İsmi ve Fotoğrafı

10. Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyacak Şahıs /Firmalar İçin Taahhütname