Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü - Ferhat ARIKAN

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Ferhat ARIKAN (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2740

Fax: 0224 716 27 61

E-Posta: ferhat.arikan@bursa.bel.tr

Adres: Altınova Yerleşkesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. 26/2 Kat:1 Osmangazi/BURSA


İnsan Kaynakları

1 Müdür , 3 İnşaat Mühendisi, 3 Makine Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Harita Mühendisi, 1 İşletme Mühendisi, 1 Endüstri Mühendisi, 1 Uluslararası İlişkiler, 3 İnşaat Teknikeri, 2 Harita Teknikeri, 2 Makine Teknikeri, 5 Teknisyen, 1 Şef, 1 Memur, 5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Yönetici asistanı, 3 Usta, 5 İşçi, 8 Şoför ve 3 Hizmetli toplam 52 kişiden oluşmaktadır.Bağlantılar:

 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri kapsamında verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
(2) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7.ve 8. Maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. ve 9. Maddesine göre İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve 26199 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi hizmetlerinin yürütülmesi ile Madde: 18’de belirtilen iş ve işlemlerin takip edilerek yerine getirilmesini sağlamak.
(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak.
(4) Ulaşım, trafik ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak.
(5) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis, toplu taşıma araçları ve taksi sayıları ile bilet ücret ve tarifelerini belirlemek, toplu taşım araçlarının zaman ve güzergâhlarını tespit etmek.
(6) Güzergâhlardaki toplu taşıma durak yerlerinin belirlenmesi, kapalı durak ve durak levhalarının üretimini, montajını, bakımını, onarımını ve yenilenmesini sağlamak.
(7) Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki kara, hava ve deniz ulaşımı ile trafik planlama çalışmaları kapsamında yol geometrik düzenleme ve hemzemin kavşak projeleri, yaya ve bisiklet ulaşımı projeleri, sanat yapıları dahil her türlü farklı düzey köprülü kavşak projeleri, alt-üst yaya geçitleri, raylı sistem projeleri, havai hat kablolu sistem (teleferik) projeleri, çocuk trafik eğitim parkı projeleri, toplu taşıma aktarma merkezleri, karayolu- havayolu ve deniz yolu ulaşım tesislerinin planlaması ile ulaşım ve trafik yönetim kontrol merkezi projelerini yapmak, yaptırmak ve uygulanması konusunda koordinasyon sağlamak.
(8) Belediyemiz sorumluluğundaki ana trafik arterlerinde ulaşım projeleri çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere güzergâh profillerinin çıkarılmasını, arazi modellemesinin ve kübaj hesabının yapılmasını sağlamak.
(9) Otopark politikası geliştirerek otopark alanlarının saptanması, planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
(10) Nazım İmar Planı çerçevesinde Büyükşehir Ulaşım Ana Planının uygulanması konusunda projeler yapmak ve yapılacak projelere katkı koyarak uygunluğunu kontrol etmek.
(11) Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine göre hazırlanan Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri ile imar mevzuatı kapsamında geçiş yolu ön izin ve izin belgesi düzenlemek.
(12) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında ana trafik arterlerinde yapılacak altyapı kazıları, yol, kavşak, asfalt, yeşil alan ve benzeri çalışmalar ile karayolu üzerindeki her türlü çalışmalar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak gerekli trafik izinleri vermek, alternatif yol ve güzergâh belirlenmesini sağlamak.
(13) UKOME Kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya yaptırmak, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
(14) UKOME Kurulunda görüşülecek konuların gündemini hazırlamak, UKOME Kurul Başkanının onayına sunarak gündemin kurul üyelerine ulaştırılmasını sağlamak.
(15) Alınan UKOME Kurulu kararlarının yazılmasını, Kurul Başkanına ve üyelere imzalatılmasını, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayına sunulmasını, onaylanan kararların dağıtımını ve dosyalanmasını temin etmek.
(16) Toplu taşım, ulaşım ve trafik düzenlemeleri konusunda gerektiğinde yönetmelik hazırlanmasını ve bu yönetmeliklerin uygulanması konusunda katkı sağlamak.
(17) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek.
(18) Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda daire başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak ve uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek.

İnsan Kaynakları

1 Müdür , 3 İnşaat Mühendisi, 3 Makine Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Harita Mühendisi, 1 İşletme Mühendisi, 1 Endüstri Mühendisi, 1 Uluslararası İlişkiler, 3 İnşaat Teknikeri, 2 Harita Teknikeri, 2 Makine Teknikeri, 5 Teknisyen, 1 Şef, 1 Memur, 5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Yönetici asistanı, 3 Usta, 5 İşçi, 8 Şoför ve 3 Hizmetli toplam 52 kişiden oluşmaktadır.Bağlantılar:

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Vatandaşlardan Gelen Talepler

1) Talep Dilekçesi

2) Talebi Gösterir kroki (Varsa)

30 Gün
İlk Kez Ticari Plaka (S-T-M-D) Alacak Gerçek Şahıslar İçin Tahsis Belgesi Talebi

1) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde en az üç (3) yıldır ikamet edildiğini belirtir şekilde onaylı, muhtarlıkça tanzim edilecek ikametgâh veya Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek adres beyan raporu veya www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden temin edilecek tarihçeli yerleşim yeri belgesi.

2) Nüfus cüzdan fotokopisi

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (II) ve 34. maddesinin (D) fıkrasında tarif edilen suçlardan sabıkalı olunmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı (www.turkiye.gov.tr -e-devlet- adresinden temin edilebilir)

4) Noterlikçe tanzim edilecek, “Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğime, Ticari Tahsis Belgesini aldıktan sonra, 2 (iki) ay içinde Oda Kayıt Belgesini Ulaşım Dairesi Başkanlığına getireceğimi kabul ve taahhüt ederim.” ibaresini içeren taahhütname.

5) Sürücü belgesi fotokopisi. Sürücü belgesi olmayan şahısların başvuruları kabul edilmemektedir. Sürücü belgesinin sınıfı, plakanın trafik ruhsatında tescilli olduğu cinsten aracı veya tescillenecek aracı kullanmaya yeterli olmalıdır. T ve D serisinden plakaların tescilli olduğu otomobil cinsinden araçlar için en az B sınıfı, S ve M serisinden plakaların tescilli olduğu minibüs cinsinden araçlar için eski tip ehliyetlerde en az B, yeni tip ehliyetlerde en az D1, S ve M serisinden plakaların tescilli olduğu otobüs cinsinden araçlar için eski tip ehliyetlerde en az E, yeni tip ehliyetlerde en az D sınıfı aranmaktadır.

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek, aktif sigortalı olunmadığını, çıkış/terk bilgisini gösteren, güncel tarihli hizmet dökümü (www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden temin edilebilir, işten ayrılış bildirgesi kabul edilmemektedir). Emeklilerde emeklilik bilgisini gösterir yazı.

7) Herhangi bir vergi dairesinden temin edilecek, ticari hiçbir faaliyetin olmadığını gösterir mükellefiyet kaydı (www. intvrg.gib.gov.tr adresinden temin edilebilir, ticari bir faaliyet varsa başvuru öncesinde mutlaka sonlandırılacaktır)

8) Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından temin edilecek, Belediyemiz nezdinde herhangi bir borcun bulunmadığına dair belge

9) Devir alınacak plakanın trafik tescil ruhsatının ve çalışma ruhsatının aslı (tahditli plakayı boşa çıkarma belgesiyle işlem tesis edilmeyecektir)

10) Devir eden şahsın/şirketin ilgili odasından faaliyet belgesi.

11) 1 Adet mavi kapaklı dosya

15 Gün
'S'' Serisinden Plaka Devir Alacak Tüzel Kişiler İçin Tahsis Belgesi Talebi

1) Ticaret ve Sanayi Odasından Sicil Kayıt Belgesi

2) İmza Sirküleri

3) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi. (Şirketin Faaliyet Konusunun Servis Taşımacılığı Olduğunu Belirten Gazete)

4) Vergi levhası fotokopisi

5) Noterlikçe tanzim edilecek, “Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz” ibaresini içeren taahhütname

6) Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından temin edilecek, Belediyemiz nezdinde herhangi bir borcun bulunmadığına dair belge.

7) Devir alınacak aracın trafik tescil ruhsatının ve çalışma ruhsatının aslı (tahditli plakayı boşa çıkarma belgesiyle işlem tesis edilmeyecektir).

8) Devir eden şahsın/şirketin ilgili odasından faaliyet belgesi

9) 1 Adet mavi kapaklı dosya.

15 Gün
'S'' Serisinden İkinci Plakasını Devir Alacak Gerçek Kişiler İçin Tahsis Belgesi Talebi

1) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde en az üç (3) yıldır ikamet edildiğini belirtir şekilde onaylı, muhtarlıkça tanzim edilecek ikametgâh veya Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek adres beyan raporu veya www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden temin edilecek tarihçeli yerleşim yeri belgesi.

2) Nüfus cüzdan fotokopisi.

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (II) ve 34. maddesinin (D) fıkrasında tarif edilen suçlardan sabıkalı olunmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı (www.turkiye.gov.tr -e-devlet- adresinden temin edilebilir).

4) Kayıtlı olunan ilgili odadan faaliyet belgesi.

5) İlk aracın trafik ruhsat fotokopisi.

6) Sürücü belgesi fotokopisi. Sürücü belgesi olmayan şahısların başvuruları kabul edilmemektedir. Sürücü belgesinin sınıfı, plakanın trafik ruhsatında tescilli olduğu cinsten aracı veya tescillenecek aracı kullanmaya yeterli olmalıdır. T ve D serisinden plakaların tescilli olduğu otomobil cinsinden araçlar için en az B sınıfı, S ve M serisinden plakaların tescilli olduğu minibüs cinsinden araçlar için eski tip ehliyetlerde en az B, yeni tip ehliyetlerde en az D1, S ve M serisinden plakaların tescilli olduğu otobüs cinsinden araçlar için eski tip ehliyetlerde en az E, yeni tip ehliyetlerde en az D sınıfı aranmaktadır.

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek, 4/B kaydınızın bulunduğunu, primlerinizin güncel olarak ödendiğini gösterir hizmet dökümü (4/B primleri şoförlük meslek kodu üzerinden ödenecektir). Emekliler de emekli bilgisini gösterir yazı.

8) Ülke sınırları içerisinde servis taşımacılığı faaliyetinizin olduğuna dair vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı (www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden temin edilebilir). Servis taşımacılığı faaliyeti (nace kodu: 493903) haricinde başka herhangi bir ticari faaliyet bulunmayacaktır. Vergi levhası, vergi levhalarında sadece ana faaliyet konusu belirtilebildiğinden kabul edilmemektedir.

9) Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından temin edilecek, Belediyemiz nezdinde herhangi bir borcun bulunmadığına dair belge.

10) Devir alınacak plakanın trafik tescil ruhsatının ve çalışma ruhsatının aslı (tahditli plakayı boşa çıkarma belgesiyle işlem tesis edilmeyecektir).

11) Devir eden şahsın/şirketin ilgili odasından faaliyet belgesi.

12) 1 Adet mavi kapaklı dosya.

15 Gün
Geçiş Yolu İzin Belgesi Talebi

1) Tapu veya kiralık ise kira kontratı

2) 1/5000 ölçekli imar durum belgesi (BBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından alınmış)

3) 1/1000 ölçekli imar durum belgesi (İlçe belediyesinden alınmış)

4) Aplikasyon krokisi (LİHKAB’dan alınmış)

5) 1/200 ölçekli vaziyet planı (Tesis araç giriş ve çıkışı ile her türlü bina ve tankları gösterir-5 adet)

6) Yapı ruhsatı

7) Yapı kullanma izin belgesi

45 Gün
Trafik Çalışma İzni Talebi (Yol çalışması ve kapatılması)

1) Dilekçe

2) Kroki

3) Trafik İşaretleme Projesi

4) Aykome Kazı Ruhsatı.

5 Gün
Açık –Kapalı Otopark İzin Belgesi Talebi

1) Tapu Fotokopisi

2) Kiralık ise noter tasdikli kira sözleşmesi

3) Hisseli ise hissedarlardan vekaletname

4) Kadastro Çapı (Lisanslı Harita Kadastro Bürosundan Alınmış)

5) 1/1000 ölçekli imar durum belgesi (İçe Belediyesi onaylı)

6) 1/200 ölçekli otopark vaziyet planı (sorumlu Mimar veya Mühendis onaylı 3 adet)

    Not: Yol dışı açık otopark olarak işletilmesi düşünülen parselin alanı minimum 250 m2 olmalıdır.

90 Gün