Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü - Ali ALTINOĞLU

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

Ali ALTINOĞLU (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2904

E-Posta: ali.altinoglu@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 3. Kat 16090 BURSA


İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 34 Personel (mimar, mühendis, sanat tarihçisi, arkeolog, peyzaj mimarı, restoratör, tekniker, teknisyen, evrak dağıtım görevlisi) olmak üzere toplam 35 kişi ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Müdürlük bütçesi doğrultusunda, Şube Müdürlüğü görev/ yetki alanında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapılar ile somut olmayan kültürel miras değerlerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaları yürütmek, proje ihtiyaçlarına yönelik olarak imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilgili kurulların ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari-mühendislik proje tasarım çalışmalarını yapmak, projeleri onaylamak/revize etmek, ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak, onaylı projelerin uygulanmasını sağlamak, gerekmesi halinde ruhsat başvurularını yapmak, Bursa Alan Başkanlığı/İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmalarını, Yönetim Planlarını ve bu konularla ilgili süreçleri yönetmek. Bu doğrultuda;

 1. Tarihi kültürel mirası koruma projeleri ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının, bilimsel yöntemlerle yapılacak yapı projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
 2. Tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapı ile müştemilatlarının projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
 3. Kentsel sit alanları ile koruma alanlarında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik cephe sağlıklaştırma, cadde, yaya yolları ve meydan/çevre düzenleme projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projeyi hazırlamak/hazırlatmak.
 4. Kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sokaktaki diğer yapıların oluşturduğu tarihi kent dokusunu gösteren alanlarda tanıtım ve yönlendirme tabelalarının projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
 5. İlgili kurum ve kuruluşların izinleri ile bu kurumlarla yapılacak protokol vb. işlemler doğrultusunda arkeolojik sit alanlarındaki kazıların yapılmasını sağlamak üzere destek vermek; korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlarda ve gerekli görülmesi halinde yakın çevresinde arkeolojik araştırma kazısı yapmak/yaptırmak.
 6. Gerekmesi halinde proje yapımı için hizmet/danışmanlık alımı yapmak, mesleki kontrollük hizmetleri yürütmek
 7. Gerekmesi halinde hazırlanan projeleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak.
 8. Gerekmesi halinde onaylanan projelere istinaden yapı ruhsatı için gerekli belgeleri sağlayarak başvuru yapmak.
 9. Onaylı projeleri, uygulamasını yapmak/yaptırmak veya uygulanmasını sağlamak üzere Belediye’nin ilgili birimlerine yönlendirmek.
 10. Yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde hazırlanan projeleri revize etmek.
 11. Müdürlükçe gerçekleştirilen yapım/tadilat işleri için ihale/alım yapmak.
 12. Yapım esnasında gerekli ise ilgili kurum ve kuruluşların görüş/izin/onayını almak.
 13. Gerekmesi halinde restorasyon/rekonstrüksiyon uygulaması tamamlanan yapılara yönelik yapı kullanma izin belgesi için gerekli evrakları sağlayarak başvuru yapmak.
 14. Belediye sınırları içerisinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile koruma alanları ve sit alanlarında bulunan ve tehlike arz eden maili inhidam durumundaki yapıların fen raporlarını düzenleyerek ilgili kurumlara ve birimlere iletilmesini sağlamak.
 15. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının envanterinin hazırlanması ve/veya hazırlatılması, yayınlanması ile Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü arşiv bilgi sistemini geliştirmek.
 16. Koruma çalışmalarında halk katılımını sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirmek. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasların tanıtımına yönelik kitapçıklar hazırlamak/hazırlatmak ve yayınlamak.
 17. Koruma amaçlı projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak.
 18. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile kullanıcılar arasında koordinasyon sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile gerçekleştirilen Koruma Koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek.
 19. Müdürlüğe bağlı olarak kurulan Bursa Alan Başkanlığı/İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmaları kapsamında başvuru dosyasının hazırlanması/hazırlatılması, gerekli yönetim planlarının hazırlanması/hazırlatılmasını sağlamak, süreci takip etmek, kurum içi ve dışında koordinasyonu sağlamak, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan alanlarda izleme sürecini yönetmek, alanlara yönelik onaylanmış/onaylanacak olan Yönetim Planı’nın eylem planı tablolarındaki faaliyetlerin kurumlarca uygulanma durumunu takip etmek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak periyodik faaliyet raporları ve çalışma programları oluşturmak, dünya mirası ile ilgili etkinlikler, toplantılar vb. düzenlemek, bu etkinliklere katılım sağlamak, Alan Başkanlığı’nın sekretarya hizmetini yürütmek.

 

Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nün

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Yetki Kullanımı

 • Başkanlık Makamınca verilen yetki gereği üst yönetim, Daire Başkanı ile iç/ dış müşterilere karşı Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumluluklarını Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürü yerine getirir, Şube Müdürlüğü’nü temsil ve idare eder. Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu Daire Başkanı ve diğer üst yönetim yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirir.
 • Gerçekleştirme görevlisi, ihalesi gerçekleştirilen işlerde kontrol amirliği görevlerini yürütür.
 • Kendisine bağlı teknik ve idari personelin çalışmalarını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda yönlendirir, denetler, işlerin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar, çalışanlar arasındaki gerekli koordinasyonu sağlar.
 • Şube Müdürlüğünde görevli teknik ve idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek işlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar. Özlük iş ve işlemlerini (izin talepleri, puantaj oluşturulması vb.) takip eder, eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sürekli gelişim sağlamak adına mesleki, kalite ve hizmet içi eğitim almalarını sağlar. Şube Müdürlüğü personelinin uyum içinde ve yüksek motivasyonla çalışmasını mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılmasını sağlar. Şube Müdürlüğünde görevli stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak. Şube Müdürlüğünde kullanılan kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, israfı önler.

 

Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları

 • Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Müdürlük bütçesi doğrultusunda, Şube Müdürlüğü görev/ yetki alanında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapılar ile somut olmayan kültürel miras değerlerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaları yürütmek, proje ihtiyaçlarına yönelik olarak imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilgili kurulların ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari-mühendislik proje tasarım çalışmalarını yapmak, projeleri onaylamak/revize etmek, ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak, onaylı projelerin uygulanmasını sağlamak, gerekmesi halinde ruhsat başvurularını yapmak, Bursa Alan Başkanlığı/İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmalarını, Yönetim Planlarını ve bu konularla ilgili süreçleri yönetmek. Bu doğrultuda;
  1. Tarihi kültürel mirası koruma projeleri ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının, bilimsel yöntemlerle yapılacak yapı projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
  2. Tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapı ile müştemilatlarının projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
  3. Kentsel sit alanları ile koruma alanlarında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik cephe sağlıklaştırma, cadde, yaya yolları ve meydan /çevre düzenleme projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projeyi hazırlamak/hazırlatmak.
  4. Kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sokaktaki diğer yapıların oluşturduğu tarihi kent dokusunu gösteren alanlarda tüm kent mobilyaları, tanıtım ve yönlendirme tabelalarının projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
  5. Planlanan/talep edilen projelerin ve tasarımların imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak zamanında bitirilmesini sağlamak.
  6. Gerekmesi halinde proje yapımı için hizmet/danışmanlık alımı yapmak, mesleki kontrollük hizmetleri yürütmek
  7. Gerekmesi halinde hazırlanan projeleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak.
  8. Gerekmesi halinde onaylanan projelere istinaden yapı ruhsatı için gerekli belgeleri sağlayarak başvuru yapmak.
  9. Yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde hazırlanan projeleri revize etmek.
  10. Müdürlükçe gerçekleştirilecek yapım/tadilat işleri için ihale/alım yapmak, TUS görevlerini üstlenmek.
  11. Planlanan /talep edilen yapım/imalat işlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzenli yürütülmesini, fen ve sanat kurallarına uygun olarak zamanında bitirilmesini sağlamak.
  12. Yapım esnasında gerekli ise ilgili kurum ve kuruluşların görüş/izin/onayını almak.
  13. Gerekmesi halinde restorasyon/rekonstrüksiyon uygulaması tamamlanan yapılara yönelik yapı kullanma izin belgesi için gerekli evrakları sağlayarak başvuru yapmak.
  14. Belediye sınırları içerisinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile koruma alanları ve sit alanlarında bulunan ve tehlike arz eden maili inhidam durumundaki yapıların fen raporlarını düzenleyerek ilgili kurumlara ve birimlere iletilmesini sağlamak.
  15. İlgili kurum ve kuruluşların izinleri ile bu kurumlarla yapılacak protokol vb. işlemler doğrultusunda arkeolojik sit alanlarındaki kazıların yapılmasını sağlamak üzere destek vermek; korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlarda ve gerekli görülmesi halinde yakın çevresinde arkeolojik araştırma kazısı yapmak/yaptırmak.
  16. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının envanterinin hazırlanması ve/veya hazırlatılması, yayınlanması ile Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü arşiv bilgi sistemini geliştirmek.
  17. Koruma çalışmalarında halk katılımını sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirmek. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasların tanıtımına yönelik kitapçıklar hazırlamak/hazırlatmak ve yayınlamak.
  18. Koruma amaçlı projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak.
  19. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile kullanıcılar arasında koordinasyon sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile gerçekleştirilen Koruma Koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek.
  20. Müdürlüğe bağlı olarak kurulan Bursa Alan Başkanlığı/ İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmaları kapsamında başvuru dosyasının hazırlanması/hazırlatılması, gerekli yönetim planlarının hazırlanması/hazırlatılmasını sağlamak, süreci takip etmek, kurum içi ve dışında koordinasyonu sağlamak, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan alanlarda izleme sürecini yönetmek, alanlara yönelik onaylanmış/onaylanacak olan Yönetim Planı’nın onaylanacak olan Yönetim Planı’nın eylem planı tablolarındaki faaliyetlerin kurumlarca uygulanma durumunu takip etmek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak periyodik faaliyet raporları ve çalışma programları oluşturmak, dünya mirası ile ilgili etkinlikler, toplantılar vb. düzenlemek, bu etkinliklere katılım sağlamak, Alan Başkanlığı’nın sekretarya hizmetini yürütmek.
 • Müdürlüğün iş ve işlemlerinin şeffaf, planlı, verimli, mevzuata ve kurumun politikalarına uygun yürütülmesini sağlamak, yapılan tüm çalışmaları ilgili makama iletmek.
 • Kamu kurum-kuruluşları, diğer birim ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen ve müdürlüğe havale edilen dilekçe, resmi yazı vb. evrakları değerlendirmek, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek. Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen isteklerin kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.
 • Belediyenin misyon, vizyon ve kalite politikaları doğrultusunda Şube Müdürlüğünün stratejik hedeflerinin oluşturulmasını ve uygulanması sağlamak.
 • Performans programındaki Şube Müdürlüğünü hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak, aksayan yönlerinin belirlenerek çözüm üretilmesini sağlamak.
 • Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak, Meclis’ ce onaylanan bütçe ödeneğine uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek.
 • Gerekmesi halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun şartlarına göre ihale/alım yapmak. İhale/alıma yönelik teknik şartname, yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale/alım işlemlerini yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak, ihale komisyonlarında görev almak, yapılan işin şartnamesine/sözleşmesine göre denetimini yapmak, T.U.S. görevlerini üstlenmek, işin uygun norm ve standartlarda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak zamanında tamamlanmasını sağlamak, yapımı gerçekleştirilen imalatları kullanıma hazır hale getirmek, hakediş/kesin hesap/kesin hakediş/ödemeye esas evrakların, gerekmesi halinde iş artışı oluru, yeni fiyat oluru, iş bitime belgesi vb. evrakları tanzim/tetkik etmek, işlerin kabul/kayıt ve tahakkuk işlemlerini Gerçekleştirme Görevlisi onayıyla yürütmek.
 • Şube Müdürlüğü ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlayarak, ilgili makamlara sunmak.
 • Yapılan çalışmaların izleme raporlarını Belediye Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/Daire Başkanının belirlediği periyotlarda sunmak, brifing vermek,
 • Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda çalışma yürütmek.
 • Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ilgili prosedür doğrultusunda protokol yapmak, işlem tesis etmek.
 • Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı takip etmek, Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerinde buna göre hareket etmek.
 • Gerekmesi/talep olması halinde proje/yatırımları belirlenecek yer ve mekanlarda sergi/seminer vb. düzenleyerek tanıtmak,
 • Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen eğitim/seminer/konferans/çalıştay vb. etkinliklere ayrıca ulusal/uluslararası teknik incelemelere katılmak,
 • Gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye istinaden her türlü teknik desteği vermek.
 • Mer’i mevzuat doğrultusunda;
  1. Şube Müdürlüğüne gelen veya gönderilen tüm evrakların kaydedilmesini, ilgili personele gönderilmesini, tüm yazışmaların Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını, giden-gelen evrakların ve tüm belgelerin Şube Müdürlüğünün standart dosya planlarına uygun olarak dosyalanmasını/arşivlenmesini sağlamak. Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kayıt defterlerinin yıl sonunda kapatılmasını sağlamak, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açarak tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
  2. Şube Müdürlüğü demirbaş ve ambar kayıtlarının tutulmasını sağlamak, ambar giriş-çıkışını kontrol etmek ve işleyişini düzenlemek. Taşınır mal ve malzeme hareketlerinin takibini yapmak, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek.
  3. Şube Müdürlüğü idari yapıları ile ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda kalite sistemlerine ilişkin belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek, uyulmasını sağlamak.
  1. Sürekli iyileşmeyi esas alan TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının gerektirdiği koşulları sağlamak, yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, iyileştirmeye açık noktaları tespit etmek, aksiyon önerisinde bulunmak. Şube Müdürlüğünce yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde, müdürlük faaliyet/hizmetlerinin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi/ortadan kaldırılması, ulusal/uluslararası mevzuata uyum sağlanması adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek.
  3. 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında, şikayetlerin ele alınması sürecini planlamak, tasarlamak, geliştirmek, işletmek, sürdürmek ve iyileştirmek adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Şikâyetleri ele alma süreçlerinde vatandaş odaklı yaklaşım sergilemek, yapılan ve kaydedilen şikâyetler ile ilgili süreçlerde yürütülen faaliyetlerin izlenmesini ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
  4. ISO 50001Enerji Yönetim Sistemi standardı kapsamında, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji verimliliğin arttırılması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi, mevcut kaynakların etkin kullanılması ve sürekliliğinin sağlanması adına yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek.
  5. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gereği, birim çalışanlarına yönelik hastalık, yaralanma, kaza vb. işle ilgili risklerin azaltılmasını ve önlenmesini amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerekli faaliyetleri yerine getirmek ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak. İş koluyla ilgili İSG Kurul kararlarının uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak.
  6. ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gereği, kurumsal bilgi güvenliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin sağlanması konusunda yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek.
  7. Tüm kalite yönetim sistemleri için iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek.

 

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 34 Personel (mimar, mühendis, sanat tarihçisi, arkeolog, peyzaj mimarı, restoratör, tekniker, teknisyen, evrak dağıtım görevlisi) olmak üzere toplam 35 kişi ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluklar çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Müdürlük bütçesi doğrultusunda, Şube Müdürlüğü görev/ yetki alanında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapılar ile somut olmayan kültürel miras değerlerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaları yürütmek, proje ihtiyaçlarına yönelik olarak imar planları, ilgili kanun, yönetmelik ve ilgili kurulların ilke kararlarına göre, uygun norm ve standartlarda mimari-mühendislik proje tasarım çalışmalarını yapmak, projeleri onaylamak/revize etmek, ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak, onaylı projelerin uygulanmasını sağlamak, gerekmesi halinde ruhsat başvurularını yapmak, Bursa Alan Başkanlığı/İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmalarını, Yönetim Planlarını ve bu konularla ilgili süreçleri yönetmek. Bu doğrultuda;

 1. Tarihi kültürel mirası koruma projeleri ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının, bilimsel yöntemlerle yapılacak yapı projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
 2. Tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapı ile müştemilatlarının projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
 3. Kentsel sit alanları ile koruma alanlarında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik cephe sağlıklaştırma, cadde, yaya yolları ve meydan/çevre düzenleme projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projeyi hazırlamak/hazırlatmak.
 4. Kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sokaktaki diğer yapıların oluşturduğu tarihi kent dokusunu gösteren alanlarda tanıtım ve yönlendirme tabelalarının projelerini hazırlamak/hazırlatmak.
 5. İlgili kurum ve kuruluşların izinleri ile bu kurumlarla yapılacak protokol vb. işlemler doğrultusunda arkeolojik sit alanlarındaki kazıların yapılmasını sağlamak üzere destek vermek; korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlarda ve gerekli görülmesi halinde yakın çevresinde arkeolojik araştırma kazısı yapmak/yaptırmak.
 6. Gerekmesi halinde proje yapımı için hizmet/danışmanlık alımı yapmak, mesleki kontrollük hizmetleri yürütmek
 7. Gerekmesi halinde hazırlanan projeleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüş/onayına sunmak.
 8. Gerekmesi halinde onaylanan projelere istinaden yapı ruhsatı için gerekli belgeleri sağlayarak başvuru yapmak.
 9. Onaylı projeleri, uygulamasını yapmak/yaptırmak veya uygulanmasını sağlamak üzere Belediye’nin ilgili birimlerine yönlendirmek.
 10. Yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde hazırlanan projeleri revize etmek.
 11. Müdürlükçe gerçekleştirilen yapım/tadilat işleri için ihale/alım yapmak.
 12. Yapım esnasında gerekli ise ilgili kurum ve kuruluşların görüş/izin/onayını almak.
 13. Gerekmesi halinde restorasyon/rekonstrüksiyon uygulaması tamamlanan yapılara yönelik yapı kullanma izin belgesi için gerekli evrakları sağlayarak başvuru yapmak.
 14. Belediye sınırları içerisinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile koruma alanları ve sit alanlarında bulunan ve tehlike arz eden maili inhidam durumundaki yapıların fen raporlarını düzenleyerek ilgili kurumlara ve birimlere iletilmesini sağlamak.
 15. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının envanterinin hazırlanması ve/veya hazırlatılması, yayınlanması ile Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü arşiv bilgi sistemini geliştirmek.
 16. Koruma çalışmalarında halk katılımını sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirmek. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasların tanıtımına yönelik kitapçıklar hazırlamak/hazırlatmak ve yayınlamak.
 17. Koruma amaçlı projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak.
 18. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile kullanıcılar arasında koordinasyon sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile gerçekleştirilen Koruma Koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek.
 19. Müdürlüğe bağlı olarak kurulan Bursa Alan Başkanlığı/İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmaları kapsamında başvuru dosyasının hazırlanması/hazırlatılması, gerekli yönetim planlarının hazırlanması/hazırlatılmasını sağlamak, süreci takip etmek, kurum içi ve dışında koordinasyonu sağlamak, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan alanlarda izleme sürecini yönetmek, alanlara yönelik onaylanmış/onaylanacak olan Yönetim Planı’nın eylem planı tablolarındaki faaliyetlerin kurumlarca uygulanma durumunu takip etmek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak periyodik faaliyet raporları ve çalışma programları oluşturmak, dünya mirası ile ilgili etkinlikler, toplantılar vb. düzenlemek, bu etkinliklere katılım sağlamak, Alan Başkanlığı’nın sekretarya hizmetini yürütmek.
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Kültürel Miras (UNESCO) Eğitim Talebi

1) Dilekçe

1 Yıl (Eğitim Yılı İçerisinde)
Tarihi Yapıların Restorasyon Talebi

1) Dilekçe

30 Gün
Vatandaştan Gelen, Hizmet Binaları ve Bakım Onarım Talepleri

1) Dilekçe

30 Gün
Hakediş Talebi

1) Dilekçe

25 Gün
İş Denetleme Belgesi

1) Dilekçe

25 Gün
Kesin Hesap

1) Dilekçe

180 Gün
İş Deneyim Belgesi

1) Dilekçe

30 Gün
Teminat Çözüm Talepleri

1) Teminatın yarısı çözülecek ise;

    A) Talep Dilekçesi

    B) Geçici Kabul Tutanağı

2) Teminatın tamamı çözülecek ise;

    A) SSK borcu yoktur belgesi. -Kesin hesap ve kesin kabulünün yapılmış olması şartı ile.

25 Gün
Kesin Kabul

1) Talep Dilekçesi

25 Gün
İş Durum Belgesi Talepleri

1) Talep Dilekçesi

25 Gün
İş Bitirme Belgesi

1) Talep Dilekçesi

30 Gün
Geçici Kabul

1) Talep Dilekçesi

30 Gün
Proje Talepleri

1) Talep Dilekçesi

12 Ay
Park Yapım Süreci

1) Vatandaş Başvuru Dilekçesi

12 Ay
Bakım Onarım Süreci

1) Vatandaş Başvuru Dilekçesi

1 Yıl
Kurumlardan Gelen Peyzaj Uygulama Talebi

1) Başvuru Dilekçesi

2 Ay
Şikayet, Öneri ve Katkı Başvuruları

1) Talep Dilekçesi

48 Saat
CİMER Başvuruları

1) Talep Dilekçesi

30 Gün