Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Cüneyt TAŞKESEN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Cüneyt TAŞKESEN (Daire Başkanı)

Telefon: 0224 716 1000

Fax: 0224 716 10 09

E-Posta: cuneyt.taskesen@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

 • Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirir.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine eder.
 • Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek verir.
 • Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapar.
 • İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri alır.
 •  Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirler,
 •  Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır,
 •  Kurum içi ve Kurum dışı verileri toplamak, yönetimsel analiz ve istatistikleri oluşturur,
 •  E- Belediye, YBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirir.
 • Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapar.
 • Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama yetkisine sahiptir.
 • Başkanlık ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.
 • Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
 • Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nı temsil eder.
 • Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.
 • Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
 • Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 • Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 • Bağlı birimlerindeki tüm personele görev dağılımını yapar.
 • Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 • Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 • Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.
 • Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 • Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 • Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
 • Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir.
 • Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.
 • Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
 • Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine göre havalesini yapar.
 • Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırır.
 • Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder.
 • Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 • Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 • Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder.
 • Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.
 • Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.
 • Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlar.
 • İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 • Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
 • Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar.
 • Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar.
 • İzinleri denetler ve koordine eder.
 • Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder.
 • Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
 • Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder.
 • Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder.
 • Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Üst Yöneticisine karşı sorumludur.
 • Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.”
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 • Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirir.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine eder.
 • Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek verir.
 • Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapar.
 • İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri alır.
 •  Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirler,
 •  Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır,
 •  Kurum içi ve Kurum dışı verileri toplamak, yönetimsel analiz ve istatistikleri oluşturur,
 •  E- Belediye, YBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirir.
 • Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapar.
 • Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama yetkisine sahiptir.
 • Başkanlık ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.
 • Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
 • Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nı temsil eder.
 • Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.
 • Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
 • Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 • Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 • Bağlı birimlerindeki tüm personele görev dağılımını yapar.
 • Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 • Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 • Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.
 • Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 • Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 • Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
 • Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir.
 • Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.
 • Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
 • Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine göre havalesini yapar.
 • Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırır.
 • Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder.
 • Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 • Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 • Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder.
 • Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.
 • Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.
 • Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlar.
 • İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 • Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
 • Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar.
 • Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar.
 • İzinleri denetler ve koordine eder.
 • Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder.
 • Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
 • Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder.
 • Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder.
 • Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Üst Yöneticisine karşı sorumludur.
 • Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.”
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.