Trafik Şube Müdürlüğü

Enes Altun (Şb. Md.V.)

Telefon: 0224 716 27 08

Fax: 716 27 81

E-Posta: enes.altun@bursa.bel.tr

Adres: Altınova Yerleşkesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. 26/2 Kat:1 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları:

1 Müdür, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Kimyager 6 Tekniker, 9 Teknisyen, 1 Şef, 1 Memur,16 Kadrolu İşçi, 57 Binted Personeli olmak üzere 98 kişiden oluşmaktadır.

 

Sinyalizasyon Birimi Faaliyetleri

Kent içi trafik sinyalizasyon sistemlerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi Trafik Sinyalizasyon birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bursa Kentiçi Trafik sinyalizasyon sistemine bağlı kavşaklar, 24 saat kontrol edilerek, sinyalizasyon sistemini oluşturan sinyal direkleri, sinyal üniteleri, kablolar ve kavşak kontrol cihazının herhangi bir şekilde arızalanması veya hasara uğratılması sonucu bu arıza ve hasarlar en kısa sürede giderilerek sistemin sağlıklı olarak çalışması sağlanmaktadır.

Ayrıca sinyalize kavşakların değişen araç yoğunluklarına göre en uygun yeşil sürelerle işletilmesi için devamlı sinyal programı optimizasyonu yapılmaktadır.

 

Trafik Yatay işaretleme ( Yol Çizgi ) Birimi Faaliyetleri

Kent içi yollarda Yolu kullanan sürücülere özellikle gece aydınlatması olmayan yollarda yol aksını belirterek güvenli sürüş yapmalarını, sürücüleri uyararak yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini, seyir halindeki araç sürücülerine yol üzerindeki fiziki durumları, katılımları, yol ayrımlarını ve hız limitlerini daha önceden bildirmek, kavşak alanları ve virajlar da sürücüleri yavaşlamaları hakkında uyarmak amacı ile gerekli çizgi işaretlemeleri yapılarak, karayolu trafik güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunulmaktadır.

 

Trafik Levha Birimi Faaliyetleri

Kent içi yolların trafik işaret ve bilgi levhalarının standartlara uygun olarak yapılması, montajı, bakım ve onarımları ile yıkanarak temizlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

1) 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri ile belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

(2) Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu ana arterlerde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak.

 • Sayım ve etütler sonucu gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhalarını koymak ve yer işaretlemelerini yapmak.
 • Yapım ve bakım sorumluğunda bulunan yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlere, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak.
 • Yapım ve bakım sorumluğunda olan yol ve kavşaklarda bulunan aksaklıkların düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Bursa Kentiçi Trafik Sinyalizasyon Sistemine dahil sinyalize kavşakların yapım ve bakım onarım çalışmalarını 7 gün 24 saat sürekli yapmak ve ışık sürelerini trafik yoğunluklarına göre sürekli güncellemek.
 • Bursa Kentsel Trafik Yönetim Projesi (Trafik Sinyalizasyon Kontrol Merkezi) ile ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak ve projenin tamamlanmasından sonra işletmesini sağlamak.
 • Trafik Şube Müdürlüğünün çalışma alanında bulunan konulardan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kuruluna girecek olan başvurulardan tarafına havale edilen konularda inceleme yapmak ve gerekli raporları hazırlamak.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapım ve bakımından sorumlu olduğumuz karayollarında trafik güvenliği sağlanması bakımından gerekli olan trafik işaret levhalarının her türlü imalat ve montaj işleri ile bu işlere ait bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki yapım ve bakımından sorumlu olduğumuz karayollannda yol çizgi işaretlemeleri ile yaya geçidi çizgilerini Karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak yapmak.
 • Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı koymak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek.
 • Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak.
 • Büyükşehir Belediyesi Analitik Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak.
 • Mal ve hizmet alınması halinde, 4734 sayılı K.İ.K ve ilgili yönetmelikler kapsamında gereken iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak.
 • Yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak.
 • Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Personel hareketlerini (izin, vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlamak,
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun kullanımını sağlamak.
 • Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara sorunu ileterek gereğinin yapılması sağlamak.
 • Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak. Aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.
 • Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek. Bağlı olduğu Daire Başkam ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İnsan Kaynakları:

1 Müdür, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Kimyager 6 Tekniker, 9 Teknisyen, 1 Şef, 1 Memur,16 Kadrolu İşçi, 57 Binted Personeli olmak üzere 98 kişiden oluşmaktadır.

 

Sinyalizasyon Birimi Faaliyetleri

Kent içi trafik sinyalizasyon sistemlerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi Trafik Sinyalizasyon birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bursa Kentiçi Trafik sinyalizasyon sistemine bağlı kavşaklar, 24 saat kontrol edilerek, sinyalizasyon sistemini oluşturan sinyal direkleri, sinyal üniteleri, kablolar ve kavşak kontrol cihazının herhangi bir şekilde arızalanması veya hasara uğratılması sonucu bu arıza ve hasarlar en kısa sürede giderilerek sistemin sağlıklı olarak çalışması sağlanmaktadır.

Ayrıca sinyalize kavşakların değişen araç yoğunluklarına göre en uygun yeşil sürelerle işletilmesi için devamlı sinyal programı optimizasyonu yapılmaktadır.

 

Trafik Yatay işaretleme ( Yol Çizgi ) Birimi Faaliyetleri

Kent içi yollarda Yolu kullanan sürücülere özellikle gece aydınlatması olmayan yollarda yol aksını belirterek güvenli sürüş yapmalarını, sürücüleri uyararak yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini, seyir halindeki araç sürücülerine yol üzerindeki fiziki durumları, katılımları, yol ayrımlarını ve hız limitlerini daha önceden bildirmek, kavşak alanları ve virajlar da sürücüleri yavaşlamaları hakkında uyarmak amacı ile gerekli çizgi işaretlemeleri yapılarak, karayolu trafik güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunulmaktadır.

 

Trafik Levha Birimi Faaliyetleri

Kent içi yolların trafik işaret ve bilgi levhalarının standartlara uygun olarak yapılması, montajı, bakım ve onarımları ile yıkanarak temizlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Vatandaş Talepleri

1) Dilekçe

2) Şikayet,Öneri ve Katkı Formu

3) Cimer

30 Gün
Muhtar Talepleri

1) Talep Formu

30 Gün
Hakediş Talebi

1) Dilekçe

30 Gün
İş Deneyim Belgesi

1) Dilekçe

30 Gün
Geçici veya Kesin Kabul

1) Dilekçe

30 Gün
Teminat Çözümleri

1) Teminatın Yarısı Çözülecek İse;

    A) Talep Dilekçesi ve Geçici Kabul Tutanağı

2) Teminatın Tamamı Çözülecek İse;

    A) Talep Dilekçesi

    B) SGK Borcu Yoktur Belgesi, Kesin Hesap Ve Kesin Kabulünün Yapılmış Olması Şartı İle.

30 Gün
Kesin Hesap

1) Dilekçe

30 Gün