Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü - Ahmet Ağlan

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü

Ahmet Ağlan (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1937

Fax: 0224 716 1980

E-Posta: ahmet.aglan@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İdari yapı:

Şube Müdür V. (Jeoloji Mühendisi), 1 Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi, 1 Jeoloji Yüksek Mühendisi, 3 Jeoloji Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Teknikeri, 1 Büro Elemanı toplam 10 personel görevlidir.

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen konu ve kaynaklara göre gerçekleştirmektedir.

Kanunlar:

3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Yönetmelikler:

BBB İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2019), BBB İmar Yönetmeliği eki Zemin ve Temel Etütleri İlke ve Esasları

Sunulan Hizmetler:

İhale yolu veya birim personelince Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarla ilgili inşaat yatırım projeleri, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik etüt raporları ve/veya parsel ölçeğinde zemin etüt raporlama işi yaptırılması ve onaylanması.

İmar planlarına esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik açıdan yerleşime uygunluk rapor ve haritalarını yapmak veya yaptırmak.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti ve/veya yatırımlarına ait alanlarda detaylı Zemin ve temel Etüt raporlama işinde sondaj çalışmalarının arazide denetlenmesi ve sondaj teslim tutanağının tutulması.

Zemin ve Temel Etüt çalışması sırasında farklı zemin koşullarıyla karşılaşılması durumunda görüş bildirilmesi ve saha tespit tutanağı hazırlanması.

Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirdiği projelerinin sonuç ürünlerini CBS tabanlı oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak

Doğal afetlerde (heyelan, toprak kayması, sel vb.) ve binalarda oluşan hasar tespitlerinde, müdahale ve önlem alınması amacı ile teknik rapor oluşturulması.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde teknik kadrosu eksik olan ilçe belediyelere ruhsata esas zemin etüt raporlarının teknik kadro oluşturulana kadar onaylanarak destek verilmesi.

Bursa ili sınırları içerisinde kalan alanların zemin sınıflaması ve sismik tehlike değerlendirme projesinin TUBİTAK-MAM işbirliği ile gerçekleştirilmesi.

Afet risk yönetimi, kentsel risklerin belirlenmesi, tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,   

Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

Dirençli bir Bursa için (Deprem, sel, kaya düşmesi, heyelan vb.) gerekli olan projelerin üretilmesi ve/veya diğer kurumlarca bilimsel olarak uygulanan projelere destek verilmesi.

Görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde panel, bilgi şöleni, konferans, seminer v.b etkinlikler düzenlemek,

 

 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Madde 8 -(10):  Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediye yatırımlarına ait düzenlenecek, parsel ölçeğinde yapılacak zemin ve temel etüt raporlarını yapar, yaptırır, kontrol eder onaylanması için yasal işlemleri uygular.

 Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyece hazırlanan planların, planlamaya yönelik jeolojik jeoteknik etüt çalışmalarını yapar, yaptırır, kontrol eder ve onaylanması için gerekli yasal işlemleri uygular.

 Belediye yatırımlarına ait zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanması ve planlamaya yönelik jeolojik jeoteknik etüt raporları kapsamında yapılan detaylı (sondajlı) etütlerde, sondajın yeterli derinlikte yapılıp yapılmadığını kontrol eder, yeraltı suyu ölçümü yapar ve sondaj teslim tutanağı hazırlar.

Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ruhsata esas zemin etüt raporlarındaki uygulamalarda birlik ve bütünlüğü sağlayıcı önlem ve kararları alarak mevzuatla ilgili tereddüde düşülen konularda görüş bildirerek yönlendirme yapılması, 17 İlçe Belediyeleri ile yerinde görüşmeler yapıp, koordinasyonun sağlanması.

 Parsel ölçeğinde yapılan zemin ve temel etüt çalışmalarında farklı zemin şartlarıyla ve/veya arazide inşaat uygulama güçlükleriyle karşılaşılması durumunda birimimize başvurulması halinde saha tespit tutanağı düzenlenerek teknik görüş verir.

Heyelan, Toprak Kayması, Kaya Düşmesi vb. doğal afetlerden dolayı yapılarda oluşan hasarların tespit edilmesi ve önlem alınması amacı ile teknik rapor düzenler. İlgili birim ve/veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bildirir.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde zemin ve zemin şartlarına bağlı risk durumlarına yönelik çalışmalar yapar/yaptırır. Çalışma sonuçlarına göre hazırlanan raporları ilgili dairelere gönderir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan/yaptırılan veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından bilgi amaçlı gönderilen İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporlarının arşivlenmesini yapar. İhtiyaç duyulması halinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları/Kişiler/Firmalar ile paylaşır.

 Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, doğal afetlere bağlı risklere yönelik yapılan çalışmalar için her türlü desteği sağlar ve çalışma sonuçlarını ilgili idarelerle paylaşır.

 Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder.

  Personele havale edilen işin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında sonuçlanmasını sağlar.

  Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

 Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

 Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

  Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.

   Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

   Kalite Sistemi uygulamasına yönelik çalışmaları gerçekleştirir.

 Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılmak, ekibin katılmasını sağlamak.

 İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

  Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

 Personel hareketlerini ( izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

  Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlanır.

  Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemler yapılır.

   Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 Daire Başkanını maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de Üst Yönetime karşı temsil eder.

  Şube Müdürlüğünü iç/dış müşteriye karşı temsil eder.

 Müdürlüğün yürüttüğü yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

Gerçekleştirilen işlemler için; Bursa Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesinde belirlenen miktarlar üzerinden ücret tahakkuk işlemlerini gerçekleştirir.

İdari yapı:

Şube Müdür V. (Jeoloji Mühendisi), 1 Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi, 1 Jeoloji Yüksek Mühendisi, 3 Jeoloji Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Teknikeri, 1 Büro Elemanı toplam 10 personel görevlidir.

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen konu ve kaynaklara göre gerçekleştirmektedir.

Kanunlar:

3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Yönetmelikler:

BBB İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2019), BBB İmar Yönetmeliği eki Zemin ve Temel Etütleri İlke ve Esasları

Sunulan Hizmetler:

İhale yolu veya birim personelince Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarla ilgili inşaat yatırım projeleri, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik etüt raporları ve/veya parsel ölçeğinde zemin etüt raporlama işi yaptırılması ve onaylanması.

İmar planlarına esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik açıdan yerleşime uygunluk rapor ve haritalarını yapmak veya yaptırmak.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti ve/veya yatırımlarına ait alanlarda detaylı Zemin ve temel Etüt raporlama işinde sondaj çalışmalarının arazide denetlenmesi ve sondaj teslim tutanağının tutulması.

Zemin ve Temel Etüt çalışması sırasında farklı zemin koşullarıyla karşılaşılması durumunda görüş bildirilmesi ve saha tespit tutanağı hazırlanması.

Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirdiği projelerinin sonuç ürünlerini CBS tabanlı oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak

Doğal afetlerde (heyelan, toprak kayması, sel vb.) ve binalarda oluşan hasar tespitlerinde, müdahale ve önlem alınması amacı ile teknik rapor oluşturulması.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde teknik kadrosu eksik olan ilçe belediyelere ruhsata esas zemin etüt raporlarının teknik kadro oluşturulana kadar onaylanarak destek verilmesi.

Bursa ili sınırları içerisinde kalan alanların zemin sınıflaması ve sismik tehlike değerlendirme projesinin TUBİTAK-MAM işbirliği ile gerçekleştirilmesi.

Afet risk yönetimi, kentsel risklerin belirlenmesi, tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,   

Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

Dirençli bir Bursa için (Deprem, sel, kaya düşmesi, heyelan vb.) gerekli olan projelerin üretilmesi ve/veya diğer kurumlarca bilimsel olarak uygulanan projelere destek verilmesi.

Görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde panel, bilgi şöleni, konferans, seminer v.b etkinlikler düzenlemek,

 

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Zemin ve Temel Etüt Raporu (Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik)

1) Dilekçe

2) Tapu

3) İmar Durumu

4) Kotlu Kroki

5) Vaziyet Planı

6) Mimari Kesitler

7) İlgili Parselin Mevcut Durumunu Gösteren Fotoğraflar

8) Statik-Mimari Proje Bilgi Föyü

9) Aplikasyon Krokisi

10) Sondaj-Araştırma Çukuru Teslim Tutanağı

11) Sondaj Logları

12) Araştırma Çukuru Föyü

13) Gözlem Kuyusu Föyleri

14) Laboratuvar Föyleri

15) Zemin Numunesi ve/veya Gözlem Kuyusu Fotoğrafları

16) Jeolojik Enine Kesitler

17) Jeofizik ve Sismik Etüt Çıktıları

18) Sıvılaşma

19) Şev Stabilitesi

20) Yapı-Zemin Etkileşimi Analizleri vb

21) Proje Müellif Taahhütnameleri

22) Arazi Çalışmalarının Video Çekimlerinin Bulunduğu CD.

12 Gün
Müdürlüğümüz Veri Tabanında Yer Alan Harita ve Raporların Verilmesi

1) Başvuru Sahibinin;

    A) Şahıs-TC Kimlik Numarası,

    B) Şirket- Kurum Vergi Numarası,

    C) Talep Edilen Veriye Ait Bilgi (Pafta Adı, Ada ve Parsel Numaraları, Planlama Sınırı, Kroki, Harita vs.)

15 Gün
Vatandaştan Beyaz Masaya Gelen Başvuruların Cevaplanması

1) Yazılı ve/veya E-Posta Şeklinde Beyaz Masaya Yapılan Başvuru

2) Kendi Parseline Özel Zeminle İlgili Bilgi İstendiğinde; Tapu Kaydı

7 Gün