Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü - Kübra Güzelsesli

Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Kübra Güzelsesli (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1931

Fax: 0224 233 96 06

E-Posta: kubra.guzelsesli@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

1-İDARİ BİLGİLER

Şube Müdürlüğü 1 müdür, 3 mimar, 1 kentsel tasarımcı ve 1 şehir plancısı olmak üzere 6 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler:

 • Kamusal kullanım alanlarının kentin ihtiyaçları doğrultusunda mekânsal ve görsel kalitesini geliştirici, ilgili imar planları ve mevzuat çerçevesinde kentsel tasarım projeleri yapar,
 • Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi sonrasında sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde kamusal alanların kullanımına dair ilke ve esaslar belirler ve kentsel tasarım rehberleri hazırlar,
 • Kent mobilyalarının, donatı elemanlarının ve diğer objelerin tasarımlarını yapar ve uygulamalarının yapılmasını sağlar, mevcut donatıların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üretir, envanterinin çıkarılmasını sağlar,
 • Kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sokak sağlıklaştırma projeleri yapar,

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 1. Büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluğundaki kamusal kullanım alanlarının, kentin ihtiyaçları doğrultusunda mekânsal ve görsel kalitesini geliştirici, ilgili imar planları ve mevzuat çerçevesinde kentsel tasarım projeleri veya vizyon projeleri yapmak veya yaptırmak,
 2. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi sonrasında sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde kamusal alanların kullanımına dair ilke ve esaslar belirlemek ve kentsel tasarım rehberleri hazırlamak veya hazırlatmak,
 3. Büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluğundaki alanlarda kent mobilyalarının, donatı elemanlarının ve diğer objelerin tasarımlarını yapmak ve ilgili birimlerle birlikte uygulanmalarını sağlamak, mevcut donatıların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üretmek ya da ürettirmek, envanterinin çıkarılmasını sağlamak,
 4. Kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sokak sağlıklaştırma projeleri yapmak, Başkanlık makamınca uygun görülen kamu/özel mülkiyete ait bina cephelerine estetik kazandırıcı cephe tasarım veya basit iyileştirme projeleri yapmak ya da yaptırmak,
 5. Müdürlük faaliyet alanında kalan işlerle ilgili proje ve tasarım yarışmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenmiş yarışmalara katılmak, bu amaçla baskı, yayın vb. hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,
 6. Kentsel tasarım ve kent estetiği ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları ve ulusal/uluslararası alanda literatür taraması yapmak,
 7. Kentsel tasarım şube müdürlüğü ile ilgili inceleme, tespit, denetim v.b. işlemleri yapmak,
 8. Toplumu bilgilendirmek amacıyla kentsel tasarım şube müdürlüğünün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, kentsel tasarım kılavuzu hazırlamak, hazırlatmak,
 9. Müdürlük bünyesinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin danışmanlık/mal/hizmet alımı ve yapım ihaleleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasını ve kontrollük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 10. Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, takibini yapmak/yaptırmak ve onaylamak,
 11. Gerektiğinde çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek; konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları ve benzeri bilgi paylaşım etkinliklerine katılmak, görüş bildirmek ve organize etmek, 
 12. Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, kalite süreçlerine ait faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.
 13. Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirmek, gereğinin yapılmasını sağlamak, vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak,
 14. Müdürlüğün genel görevleri ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projelerin yapılması ve yürütülmesi ile ihtiyaç halinde, çalışma yürüten belediye personelinin görsel vizyonunun artması ve mesleki gelişim sağlaması amacıyla bilgi, deneyim ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzenlenen eğitim, teknik inceleme, çalıştay, seminer ve konferanslara katılmasını sağlamak,
 15. Müdürlüğe ait evrak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,

1-İDARİ BİLGİLER

Şube Müdürlüğü 1 müdür, 3 mimar, 1 kentsel tasarımcı ve 1 şehir plancısı olmak üzere 6 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler:

 • Kamusal kullanım alanlarının kentin ihtiyaçları doğrultusunda mekânsal ve görsel kalitesini geliştirici, ilgili imar planları ve mevzuat çerçevesinde kentsel tasarım projeleri yapar,
 • Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi sonrasında sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde kamusal alanların kullanımına dair ilke ve esaslar belirler ve kentsel tasarım rehberleri hazırlar,
 • Kent mobilyalarının, donatı elemanlarının ve diğer objelerin tasarımlarını yapar ve uygulamalarının yapılmasını sağlar, mevcut donatıların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üretir, envanterinin çıkarılmasını sağlar,
 • Kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sokak sağlıklaştırma projeleri yapar,

Devam Eden Projeler:

 • Kent Meydanı Kentsel Tasarım Projesi
 • Çekirge Teras Projesi

 

Planlanan Projeler:

 • Tarihi Aks Kentsel Tasarım Rehberi
 • Bursa Kent Mobilyaları Tasarımı
 • Yeşil Koridor Projesi