Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - Hakan BEBEK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hakan BEBEK (Daire Başkanı )

Telefon: 0224 716 2833

Fax: 0224 716 28 99

E-Posta: hakan.bebek@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 2. Kat 16090 BURSA

Özgeçmiş

Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Yetki Kullanımı

 • Başkanlık Makamınca verilen yetki gereği üst yönetim ile iç/ dış müşterilere karşı Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumluluklarını Daire Başkanı yerine getirir, Daire Başkanlığını temsil ve idare eder. Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer üst yönetim yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirir.
 • Harcama yetkilisi, ihaleli işlerde ihale yetkilisi görevlerini yürütür.
 • Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda yönlendirir, denetler, işlerin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar, Müdürlükler arasındaki gerekli koordinasyonu sağlar.
 • Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerde görevli teknik ve idari personelin Disiplin Amiri sıfatıyla görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek işlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar. Özlük iş ve işlemlerini (izin talepleri, puantaj oluşturulması vb.) takip eder, eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sürekli gelişim, sağlamak adına mesleki, kalite ve hizmet içi eğitim almalarını sağlar. Daire Başkanlığı personelinin uyum içinde ve yüksek motivasyonla çalışmasını, mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılmasını sağlar. Daire Başkanlığında kullanılan kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, israfı önler.

 

Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları

 • Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Etüd Proje Şube Müdürlüğü, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü bünyesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4734, 4735 ve 2886 sayılı İhale Kanunları ve bağlı mevzuatı çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Daire Başkanlık bütçesi doğrultusunda planlanan kamu yatırımlarının projelendirilerek yapımına, mevcut yapıların tadilatına, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapılar ile somut olmayan kültürel miras değerlerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaları yürütmek, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğüne bağlı Bursa Alan Başkanlığı/ İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmalarını, Yönetim Planlarını ve bu konularla ilgili süreçleri yönetmek.
 • İlgili mevzuatlar ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda, yukarıda sayılan faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili kurum politikaları ile uyumlu politikalar geliştirmek, üst makam onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanmasını sağlamak, iş ve işlemlerin şeffaf, planlı, verimli yürütülmesini sağlamak, yapılan tüm çalışmaları ilgili makama iletmek.
 • Kamu kurum-kuruluşları, diğer birim ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, resmi yazı vb. evrak ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili Müdürlükte yürütülmesini, Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen isteklerin kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.
 • Belediyenin misyon, vizyon ve kalite politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, Meclis’ ce onaylanan bütçe ödeneğine uygun iş ve işlemleri Harcama yetkilisi onayı ile uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun şartlarına göre ihale/alım yapmak. İhale/alıma yönelik dosya hazırlanmasını, ihale/alım işlemlerinin yürütmesini, işin denetiminin yapılmasını, işlerin kabul/kayıt ve tahakkuk işlemlerinin yürütmesini İhale Yetkilisi/ Harcama Yetkilisi onayıyla sağlamak.
 • Daire Başkanlığı ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlayarak, ilgili makamlara sunmak.
 • Yapılan çalışmaların izleme raporlarını Belediye Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısının belirlediği periyotlarda sunmak, brifing vermek,
 • Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda çalışma yürütmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ilgili prosedür doğrultusunda protokol yapmak.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı takip etmek, bağlı Şube Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinde buna göre hareket etmek.
 • Gerekmesi/talep olması halinde proje/yatırımları, belirlenecek yer ve mekanlarda sergi/seminer vb. düzenleyerek tanıtmak,
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen eğitim/seminer/konferans/çalıştay vb. etkinliklere ayrıca ulusal/uluslararası teknik incelemelere katılmak,
 • Gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye istinaden her türlü teknik desteğin verilmesini sağlamak.
 • Mer’i mevzuat doğrultusunda tüm yazışmaların Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını, kaydedilmesini, gelen-giden tüm evrakların standart dosya planlarına uygun olarak dosyalanmasını/arşivlenmesini, ilgili personele yönlendirilmesini, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini, Daire Başkanlığı idari yapılarında ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda sürekli iyileşmeyi esas alan TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının, Şube Müdürlükleri faaliyet/hizmetlerinin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi/ortadan kaldırılması amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının, şikayetlerin ele alınması sürecini doğru yönetmek müşteri memnuniyetini sağlamak ve vatandaş odaklı hareket etmek adına 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi standardının, mevcut enerji kaynaklarının etkin kullanılması için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının, Şube Müdürlük çalışanlarına yönelik işle ilgili risklerin azaltılması ve önlenmesini amaçlayan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının, kurumsal bilgi güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması konusunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirmek, Daire Başkanlık faaliyet alanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Tüm kalite yönetim sistemleri için iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek.

 

 

Fen İşleri Daire Başkanlığının

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Yetki Kullanımı

 • Başkanlık Makamınca verilen yetki gereği üst yönetim ile iç/ dış müşterilere karşı Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumluluklarını Daire Başkanı yerine getirir, Daire Başkanlığını temsil ve idare eder. Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer üst yönetim yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirir.
 • Harcama yetkilisi, ihaleli işlerde ihale yetkilisi görevlerini yürütür.
 • Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda yönlendirir, denetler, işlerin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar, Müdürlükler arasındaki gerekli koordinasyonu sağlar.
 • Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerde görevli teknik ve idari personelin Disiplin Amiri sıfatıyla görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek işlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar. Özlük iş ve işlemlerini (izin talepleri, puantaj oluşturulması vb.) takip eder, eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sürekli gelişim, sağlamak adına mesleki, kalite ve hizmet içi eğitim almalarını sağlar. Daire Başkanlığı personelinin uyum içinde ve yüksek motivasyonla çalışmasını, mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılmasını sağlar. Daire Başkanlığında kullanılan kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, israfı önler.

 

Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları

 • Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Etüd Proje Şube Müdürlüğü, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü bünyesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4734, 4735 ve 2886 sayılı İhale Kanunları ve bağlı mevzuatı çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Daire Başkanlık bütçesi doğrultusunda planlanan kamu yatırımlarının projelendirilerek yapımına, mevcut yapıların tadilatına, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapılar ile somut olmayan kültürel miras değerlerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaları yürütmek, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğüne bağlı Bursa Alan Başkanlığı/ İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmalarını, Yönetim Planlarını ve bu konularla ilgili süreçleri yönetmek.
 • İlgili mevzuatlar ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda, yukarıda sayılan faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili kurum politikaları ile uyumlu politikalar geliştirmek, üst makam onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanmasını sağlamak, iş ve işlemlerin şeffaf, planlı, verimli yürütülmesini sağlamak, yapılan tüm çalışmaları ilgili makama iletmek.
 • Kamu kurum-kuruluşları, diğer birim ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, resmi yazı vb. evrak ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili Müdürlükte yürütülmesini, Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen isteklerin kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.
 • Belediyenin misyon, vizyon ve kalite politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, Meclis’ ce onaylanan bütçe ödeneğine uygun iş ve işlemleri Harcama yetkilisi onayı ile uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun şartlarına göre ihale/alım yapmak. İhale/alıma yönelik dosya hazırlanmasını, ihale/alım işlemlerinin yürütmesini, işin denetiminin yapılmasını, işlerin kabul/kayıt ve tahakkuk işlemlerinin yürütmesini İhale Yetkilisi/ Harcama Yetkilisi onayıyla sağlamak.
 • Daire Başkanlığı ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlayarak, ilgili makamlara sunmak.
 • Yapılan çalışmaların izleme raporlarını Belediye Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısının belirlediği periyotlarda sunmak, brifing vermek,
 • Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda çalışma yürütmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ilgili prosedür doğrultusunda protokol yapmak.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı takip etmek, bağlı Şube Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinde buna göre hareket etmek.
 • Gerekmesi/talep olması halinde proje/yatırımları, belirlenecek yer ve mekanlarda sergi/seminer vb. düzenleyerek tanıtmak,
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen eğitim/seminer/konferans/çalıştay vb. etkinliklere ayrıca ulusal/uluslararası teknik incelemelere katılmak,
 • Gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye istinaden her türlü teknik desteğin verilmesini sağlamak.
 • Mer’i mevzuat doğrultusunda tüm yazışmaların Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını, kaydedilmesini, gelen-giden tüm evrakların standart dosya planlarına uygun olarak dosyalanmasını/arşivlenmesini, ilgili personele yönlendirilmesini, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini, Daire Başkanlığı idari yapılarında ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda sürekli iyileşmeyi esas alan TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının, Şube Müdürlükleri faaliyet/hizmetlerinin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi/ortadan kaldırılması amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının, şikayetlerin ele alınması sürecini doğru yönetmek müşteri memnuniyetini sağlamak ve vatandaş odaklı hareket etmek adına 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi standardının, mevcut enerji kaynaklarının etkin kullanılması için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının, Şube Müdürlük çalışanlarına yönelik işle ilgili risklerin azaltılması ve önlenmesini amaçlayan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının, kurumsal bilgi güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması konusunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirmek, Daire Başkanlık faaliyet alanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Tüm kalite yönetim sistemleri için iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek.

 

Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Yetki Kullanımı

 • Başkanlık Makamınca verilen yetki gereği üst yönetim ile iç/ dış müşterilere karşı Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumluluklarını Daire Başkanı yerine getirir, Daire Başkanlığını temsil ve idare eder. Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer üst yönetim yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirir.
 • Harcama yetkilisi, ihaleli işlerde ihale yetkilisi görevlerini yürütür.
 • Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda yönlendirir, denetler, işlerin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar, Müdürlükler arasındaki gerekli koordinasyonu sağlar.
 • Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerde görevli teknik ve idari personelin Disiplin Amiri sıfatıyla görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek işlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar. Özlük iş ve işlemlerini (izin talepleri, puantaj oluşturulması vb.) takip eder, eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sürekli gelişim, sağlamak adına mesleki, kalite ve hizmet içi eğitim almalarını sağlar. Daire Başkanlığı personelinin uyum içinde ve yüksek motivasyonla çalışmasını, mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılmasını sağlar. Daire Başkanlığında kullanılan kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, israfı önler.

 

Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları

 • Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Etüd Proje Şube Müdürlüğü, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü bünyesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4734, 4735 ve 2886 sayılı İhale Kanunları ve bağlı mevzuatı çerçevesinde, Bursa kentinin ihtiyaçları, Belediyenin stratejik plan ve performans programları ile Daire Başkanlık bütçesi doğrultusunda planlanan kamu yatırımlarının projelendirilerek yapımına, mevcut yapıların tadilatına, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile tescilsiz olup korunmaya değer tarihi ve kültürel nitelik taşıyan yapılar ile somut olmayan kültürel miras değerlerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaları yürütmek, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğüne bağlı Bursa Alan Başkanlığı/ İznik Alan Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme çalışmalarını, Yönetim Planlarını ve bu konularla ilgili süreçleri yönetmek.
 • İlgili mevzuatlar ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda, yukarıda sayılan faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili kurum politikaları ile uyumlu politikalar geliştirmek, üst makam onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanmasını sağlamak, iş ve işlemlerin şeffaf, planlı, verimli yürütülmesini sağlamak, yapılan tüm çalışmaları ilgili makama iletmek.
 • Kamu kurum-kuruluşları, diğer birim ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, resmi yazı vb. evrak ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili Müdürlükte yürütülmesini, Bilgi Edinme Kanunu gereği gelen isteklerin kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.
 • Belediyenin misyon, vizyon ve kalite politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, Meclis’ ce onaylanan bütçe ödeneğine uygun iş ve işlemleri Harcama yetkilisi onayı ile uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun şartlarına göre ihale/alım yapmak. İhale/alıma yönelik dosya hazırlanmasını, ihale/alım işlemlerinin yürütmesini, işin denetiminin yapılmasını, işlerin kabul/kayıt ve tahakkuk işlemlerinin yürütmesini İhale Yetkilisi/ Harcama Yetkilisi onayıyla sağlamak.
 • Daire Başkanlığı ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlayarak, ilgili makamlara sunmak.
 • Yapılan çalışmaların izleme raporlarını Belediye Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısının belirlediği periyotlarda sunmak, brifing vermek,
 • Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda çalışma yürütmek.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ilgili prosedür doğrultusunda protokol yapmak.
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konulardaki yayınları ve mevzuatı takip etmek, bağlı Şube Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinde buna göre hareket etmek.
 • Gerekmesi/talep olması halinde proje/yatırımları, belirlenecek yer ve mekanlarda sergi/seminer vb. düzenleyerek tanıtmak,
 • Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen eğitim/seminer/konferans/çalıştay vb. etkinliklere ayrıca ulusal/uluslararası teknik incelemelere katılmak,
 • Gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye istinaden her türlü teknik desteğin verilmesini sağlamak.
 • Mer’i mevzuat doğrultusunda tüm yazışmaların Resmi Yazışma Kurallarına göre yapılmasını, kaydedilmesini, gelen-giden tüm evrakların standart dosya planlarına uygun olarak dosyalanmasını/arşivlenmesini, ilgili personele yönlendirilmesini, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini, Daire Başkanlığı idari yapılarında ilgili bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Belediye Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda sürekli iyileşmeyi esas alan TS EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının, Şube Müdürlükleri faaliyet/hizmetlerinin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi/ortadan kaldırılması amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının, şikayetlerin ele alınması sürecini doğru yönetmek müşteri memnuniyetini sağlamak ve vatandaş odaklı hareket etmek adına 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi standardının, mevcut enerji kaynaklarının etkin kullanılması için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının, Şube Müdürlük çalışanlarına yönelik işle ilgili risklerin azaltılması ve önlenmesini amaçlayan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının, kurumsal bilgi güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması konusunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirmek, Daire Başkanlık faaliyet alanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yapılan/yapılacak olan faaliyetlere katkı koymak, belirlenen prosedürlere uygun hareket etmek. Tüm kalite yönetim sistemleri için iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek.