Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Derya ÖZGÖK

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Derya ÖZGÖK (Daire Başkanı)

Telefon: 0224 716 38 00

Fax: 0224 716 16 40

E-Posta: derya.ozgok@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No:1 C Blok Kat:5 16080 Osmangazi/BURSA


1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Endüstri Mühendisi, 4 Makine Mühendisi,  1 Mali Hizmet Uzmanı, 1 İstatistikçi, 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Fizikçi, 4 Ofis Destek personeli ile hizmetlerini yürütmektedir.

 • İdarenin stratejik planını hazırlamak, gerektiğinde revize etmek ve kurumun uygulamasını sağlamak, izlemek, üst yönetici ve kamuoyu ile paylaşmak.
 • Stratejik plana uygun olarak yıllık performans programlarını hazırlamak, izlemek ve raporlamak.
 • İdarenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Belediye Meclisine sunmak.
 • Kurumun iç kontrol eylem planını hazırlamak,  revize etmek ve iç kontrol standartlarının birimler tarafından yerine getirilmesini koordine etmek,
 • Birimlerin aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve aylık raporları üst yönetime sunmak.
 • İdarenin yatırım planlarının oluşturulmasını sağlamak, belirli periyotlarda uygulamayı izlemek, analiz ve sonuçlarını üst yönetime sunmak.
 • Şehir strateji belgesini hazırlamak, bu alandaki politikaları belirlemeye yönelik araştırma ve analiz yapmak.
 • Kurumun ve birimlerin kaynak kullanımını izlemeye yönelik iş zekâsı uygulamaları geliştirmek.
 • Belediye yatırım ve hizmet raporlarını Valilik, ilgili Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na iletmek.
 • Kurumun yatırımlarının ihtiyaç duyulması halinde kamu yatırım programına alınmasını sağlamak.
 • Kurumun temel ve alt süreçlerini belirlemek, yönetim sistemleri ve yalın yönetim araçları ile sürekli iyileştirme sağlamak.
 • Kurumsal kaynakların verimli kullanımına yönelik politika belirlemek, süreçlerde iş ve zaman etütleri yapmak, analiz etmek, kaynak tüketimini optimize etmek.
 • İdarenin iş hedefleri doğrultusunda birimlerin ihtiyaç duyduğu kaynakları belirlemek, mevcut kaynak kullanım verimliliğini ölçmek ve kaynak tüketimini sürekli iyileştirmek.
 • Kurumun misyon, vizyon ve yönetim politikalarını belirlemek, personel ve kamuoyu ile paylaşmak.
 • Kurumun entegre yönetim sistemi kapsamındaki yönetim standartlarının yerine getirilmesini sağlamak.
 • Kurumun hizmet standartlarını belirlemek ve kamuoyu ile paylaşmak.
 • Kurumsal hizmetlerin kurum içi,  kurum dışı paydaş memnuniyet anketlerini yapmak, analiz etmek, iyileştirilmesi gereken alan ve işlemleri belirlemek,  birimlerle geliştirmek.
 • Birimlerin, bağlı kurum ve şirketlerin istatistiki bilgilerini düzenli olarak derlemek, arşivlemek, analiz etmek ve ilgili makamlara sunmak.
 • Kurum yönetici ve çalışanlarının; stratejik planlama, iç kontrol standartları,  yönetim sistemleri ve yalın uygulamalar hakkında eğitimler almasını sağlamak, kapasitesini geliştirmek.
 • Dairenin stratejik hedeflerini, faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini belirlemek, bütçe teklifini ve faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Daire arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen dilekçe ve talepleri değerlendirmek.
 • Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Endüstri Mühendisi, 4 Makine Mühendisi,  1 Mali Hizmet Uzmanı, 1 İstatistikçi, 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Fizikçi, 4 Ofis Destek personeli ile hizmetlerini yürütmektedir.