Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı - Ahmet BAYHAN

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Ahmet BAYHAN (Daire Başkanı)

Telefon: 0224 716 1643

Fax: 0224 716 1647

E-Posta: ahmetbayhan@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C blok kat 6 P.K.16270 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İNSAN KAYNAKLARI

1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 2 Memur, 40 Binted personeli ve 33 Beyaz Masa ve 153 Personeli personeli ile birlikte toplam 79 kişi ile hizmet vermektedir. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plân, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak.
 • Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, koordine etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yapılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak.
 • Kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak.
 • Daire hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve temini için üst makamlara teklifte bulunmak.
 • Öncelikle Daire içinde olmak üzere, gerektiğinde Belediyenin diğer birimleri ve ilgili kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek, gelen giden evrakların havalesini yapmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Belgelerin tam, doğru ve güncel olarak tutulması, dosyalanması, saklanması, gizliliğinin korunması ve arşivlenmesini yaptırmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki iç-dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak.
 • Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek.
 • Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için girişimde bulunmak.
 • Personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerileri sunmak.
 • Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, mesai devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak.
 • Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak.
 • Kendisi de dâhil, personelin herhangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması hâlinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek.
 • Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak.
 • Daire Başkanlığına ait görevleri faaliyet ve proje bazında izlemek.
 • Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında üst yönetime bilgi vermek, üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
 • Daire bünyesindeki personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Daire Başkanlığına bağlı personeli mesai saatleri dışında da görevlendirmek, işin yapılıp yapılmadığının takibi ile mesailerini imzalamak.
 • Görevlendirme durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek.
 • Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından üst yönetime karşı sorumludur.
 • Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile ilgili ekonomik, sosyal ve kültürel konularda haber niteliği taşıyan her türlü yazılı bilgiyi “Basın Bülteni” olarak hazırlamak ve yayınlamak.
 • Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, gerektiğinde basın açıklaması hazırlamak ve açıklama yapılmasını sağlamak.
 • Bursa merkez ve ilçelerde bulunan basın kuruluşlarını ziyaret etmek.
 • Belediyenin; basın, yayın, halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre, merkez ve ilçelerde yürütülmesini sağlamak.
 • Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ve faaliyetleri konusunda ilgili Daire Başkanlıklarından bilgi alarak kamuoyunu bilgilendirmek.
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek.
 • Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak.
 • Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen başvuruları mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirerek ilgili daire başkanlıkları tarafından cevaplandırılmasını sağlamak.

İlgili mevzuat ve Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevlerin yürütülmesini sağlamak.

İNSAN KAYNAKLARI

1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 2 Memur, 40 Binted personeli ve 33 Beyaz Masa ve 153 Personeli personeli ile birlikte toplam 79 kişi ile hizmet vermektedir.