Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü - Fuat Akın

Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

Fuat Akın (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1476

Fax: +90 224 716 15 33

E-Posta: fuat.akin@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C Blok 4. kat 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

Personel Bilgileri;

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Şube Müdürü, 3 Memur, 1 Sözleşmeli Memur ve 6 BİNTED Personeli olmak üzere, toplamda 11 personel ile hizmet vermektedir.

 • Belediyemizin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlamak.
 • Bursa ile dünya kentleri arasında Kardeş Şehir ve işbirliği ilişkilerini düzenlemek, mevcut kardeş şehirlerle koordinasyonları geliştirmek ve yürütmek, Kardeş Şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını ve birbirlerine yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
 • Belediyemizin davetlisi olarak yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin yemek, konaklama, ulaşım ve organizasyon işlerini yürütmek.
 • Belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluşlarla kurduğu ve kuracağı ilişkileri sağlıklı yürütmek, konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslararası iletişim ağından (internet) da faydalanılarak söz konusu bilgileri derleyip düzenlemek ve Belediyemiz heyetlerinin yurt dışı seyahatleri sırasında bu bilgileri kullanılabilir hâle getirmek.
 • Yerel yönetimler aracılığı ile uluslararası kurum ve kuruluşlar, kültür ve sanat kurumları ile ilişki kurmak, işbirliğini sağlamak ve hedef ülkenin insanlarına doğrudan ulaşarak maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak.
 • Uluslararası kuruluş, Kardeş Şehir ve diğer dünya şehirlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak.
 • Belediye, bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışan yönetici ve personele resmi görevlendirmelerinde yurt dışı çıkışları konusunda hizmet pasaportu ve vize işlemleri noktasında destek olmak.
 • Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak, bunları tertip edip ülkemizin etkinlik ve güvenilirliğine katkı sağlamak, dostane ilişkileri geliştirmek.
 • Bursa’nın gelişmiş diğer dünya kentleri arasında ilk sırayı alması için gerek teknik, gerekse kültürel her türlü projenin araştırılıp temini ve teşvikinde ön çalışmalar yapmak, bilgi akışı sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını sağlamak.
 • Dış medyada Bursa’yı takip etmek, elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Bursa’nın yüksek imaj ve prestijinin korunmasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak.
 • Bursa’ya katkı sağlayacağı düşünülen çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, diğer belediyeler, STK’lar, eğitim kurumları ve muhtarlıkların düzenlediği bütün etkinlik ve organizasyonlara konaklama, yemek, ikram, ulaşım, temsil, tören, ağırlama gibi konularda destek olmak.
 • Şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlere, misyon şefi ve temsilcilerine kentimizin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla verilecek hediyelerin ve kent anı objelerinin tedarikini ve takdimini sağlamak.
 • Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırmak.
 • Başkanlık makamının resmi kabulleri, ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcileri ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların Belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yapacakları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak ve Belediyemizin yabancı kurumlarla yazışmalarını yapmak.
 • AB’ye katılım sürecinde, Bursa genelinde gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, AB üyesi ve aday ülkelerle işbirliği, iletişim, eşgüdüm platformlarının oluşturulması ve AB’nin sağladığı fonlardan Bursa’nın etkin bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • AB üye ve aday ülkelerin yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile iletişim, bilgi alışverişi ve koordinasyonun, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşecek etkinliklerden haberdar olarak çeşitli etkinliklere ve toplantılara aktif olarak katılımın sağlanması suretiyle Belediye’nin AB adaylık sürecinde etkin rol oynamasını ve Bursa’nın kurumsal ve sosyal anlamda AB üyeliğine hazırlanmasını sağlamak.
 • AB üye ve aday ülkeler ile ortak projeler hazırlamak, takibini yapmak, AB’den sağlanan fon ve destek programlarından Büyükşehir Belediyesinin en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak; AB ülkelerindeki eğitim olanaklarını araştırmak ve elde edilen bilgileri Bursa kamuoyu ile paylaşmak.
 • AB organizasyon yapısı, işleyişi ve kurumsal yapısı hakkında sivil toplum kuruluşları, basın, ilgili kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • AB ile organik bağ kurarak kaynakların ve dokümanların derlenmesi ve çeviri çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Gerektiğinde spora teşvik amacıyla üstün başarı gösteren sporculara ödül tedarik ve takdimini sağlamak.
 • Bursa genelinde düzenlenen tören, nikâh, cenaze, açılış vb. etkinliklerde Başkanlık Makamının çelenk sunumlarını gerçekleştirmek.
 • Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Şube Müdürlüğünü sevk, idare ve temsil etmek.
 • Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Kalite sisteminin sürekli uygulanabilirliğini ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.
 • Birim personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlamak, oluşabilecek sorunlara yönelik personeline yardımcı olmak.
 • Birim personeline Yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.
 • Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlamak.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
 • Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması ile personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş-sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak.
 • Şube Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak.
 • Bütçe teklifini hazırlamak.36) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak.

Personel Bilgileri;

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Şube Müdürü, 3 Memur, 1 Sözleşmeli Memur ve 6 BİNTED Personeli olmak üzere, toplamda 11 personel ile hizmet vermektedir.