Gelirler Şube Müdürlüğü

Onur Gülter (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1760

Fax: 0224 233 95 89

E-Posta: onur.gulter@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

 

İnsan Kaynakları: 

Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Mali Hizmetler Uzman Yard., 2 Servis Şefi, 44 çalışan ile toplam 48 personel  görev yapmaktadır

 

Sunulan Hizmetler

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak,
 • Büyükşehir Belediyesinin tahsilatlarını takip etmek, sınıflandırmak, raporlamak ve tahakkuku tahsiline bağlı gelirleri tahakkuk ettirmek gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarının izlenmesini sağlamak,
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olup, yasal süreler içinde ödenmeyen alacakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre cebren tahsil etmek,
 • Yasal süreler içinde ödenmeyen ve Gelir Müdürlüğü tarafından tahsil edilemeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için Hukuk Müşavirliğine müracaatta bulunmak,
 • Büyükşehir Belediyesine ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilen tarifeleri yayınlamak,
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde İcra Müdürlükleri ile Bursa Mahkemeleri’nde yapılan satışlara tellallık hizmeti vermek ve Belediye tellallık harcını takip, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
 • İlçe Belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşların Belediyemize vereceği payların veya Belediyemizin başka kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılacak payların, ilgili yasal mevzuatı gereğince tahakkuklarının yapılması hesaplarının incelenmesi ve takibi kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Belediye alacakları tahsilinde kullanılan makbuz ve alındı makbuz, zimmet ve alındı kayıt defter kayıtlarını kontrol etmek bunların muhafazasını sağlamak,
 • Mesai saatleri içinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildar arası görev bölümünü sağlamak,
 • Yapılan tahsilatları gün sonunda toplanan paraları bankaya teslim etmek,
 • Büyükşehir Belediyesinin gelirlerine ilişkin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak,
 • Yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak,
 • Büyükşehir Belediyesine bağlı gelir tahakkuk ve tahsilat yetkisine sahip birimlere yönelik olarak danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek,
 • Gelirle ilgili düzenlemeyi yapan, ücreti belirleyen, ruhsatı veren, hesaplamayı yapan birimlerden yapılacak talep doğrultusunda, bütçeye gelir kaydedilen tutarlardan yapılacak ret ve iade işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Başka müdürlüklerce tahakkuk ettirilip takip edilen gelirlerde, ilgili birimlere alacaklarının takibi için bildirim görevini yerine getirmek,
 • Takvim yılı sonu itibariyle zamanaşımına uğrayacak borçlu mükelleflerin vergi, resim ve harçların V.U.K’un 103. Maddesi gereği ilanen tebliği işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmaktadır.

 

İnsan Kaynakları: 

Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Mali Hizmetler Uzman Yard., 2 Servis Şefi, 44 çalışan ile toplam 48 personel  görev yapmaktadır

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İlan ve Reklam Vergisi Beyannamelerinin Alınması

1) Bizzat başvurulması durumunda;

    A) Beyanname formu E-beyan

    B) Belediyemiz web sitesindeki e-beyan bölümündeki form doldurularak beyanname verme işlemi gerçekleştirilebilir.

10 Dk
Yangın Sigorta Vergisi, Biletli- Biletsiz Eğlence Yerleri Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi İşlemleri

1) Yangın Sigorta Beyanı Formu

2) Eğlence Vergisi Beyanı Formu 

Beyanname Verilmesi Süreci

1) Beyanname formu (Bu form posta yoluyla ya da elden Belediyemize teslim edilir. Bu form beyanın ait olduğu aydan bir sonraki ayın 20'sine kadar Belediyemize ulaştırılmak zorundadır.)

2) (Posta ile gönderilen beyanlara ait beyan tarihi Belediyemizin Evrak Kayıt İşlemindeki tarih dikkate alınır.) Bu işlem vergi mükellefiyeti devam ettikçe her ay devam eder.

1 Gün
Beyanname Değerlendirilme Süreci

1) 1 gün süren Beyanname değerlendirme sürecinin ardından; vergi beyanlarını, Beyan Tarihinden Sonraki Ayın 20'sine Kadar; TAHSİLAT kısmında belirtilen şekillerde ödeme yapılabilir.

1 Gün
Mali Konulu İnceleme, Düzeltme ve İndirim talebi

1) Dilekçe

5 Gün
Katı Atık Bedeli İşlemleri

1) Atık sahamıza atık getirecek firmalar; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlığının onlıne atık yönetimi uygulamasına üye girişi yaparak, e-Taahhütname girişi yapar.

2) Söz konusu firmanın geçmiş borcu yoksa Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından onaylanan barkodlu Taahhütnamesi ile birlikte atık işlemini yapar ve işlemle birlikte tahakkuk ekrana anında düşer ve tahsilatı bir sonraki ayın, 25'ine kadar TAHSİLAT kısmında Belirtilen şekillerde ödenmesi gerekir.

1 Gün
Harcama İştirak Payları

1) Harcama İştirak Payı İhbarnamesi;

    A) Mükellefe tebliğ edildiği tarihten sonra TAHSİLAT kısmındaki şekillerde ödenebilir,

    B) Harcama iştirak payları 6 ay süreli 4 taksit halinde ödenir,

    C) Ödemelerin tamamının İhbarnamenin ulaşma tarihinden sonraki 1 ay içinde peşin olarak yapılması halinde, %25 indirim uygulanır. (BBB Meclisinin 15.01.2013 tarih ve 116 sayılı kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı’nın alınmamasına karar verilmiştir. Bu tarihten önce tahakkuk etmiş olan alacakların tahsilat süreci devam etmektedir.)

10 Dk.
Tahsilat

1) Vergi beyanıysa;

    A) Değerlendirmesi yapılıp hazırlanmış, diğer borç kalemleri ile ilgiliyse işlemleri bitip tahakkuklanmış Belediyemize ait bütün ödemeler Kimlik / Vergi numaranızla birlikte;

    B) İnternet Sitemizdeki E- BELEDİYE kısmından tüm Banka Kartlarıyla yapılabilir.

    C) Vakıfbank, Halk Bank ve Denizbank’a ait IBAN numaramıza; tüm Banka Şubelerinden yapılabilir

    D) Ziraat Bankası tüm şubelerinden yapılabilir

    E) Belediyemiz veznelerinden Nakit ya da Banka Kartıyla yapılabilir.

2) Belirtilen şekillerde ödemeniz yapılamıyorsa, işleminizle ilgili birime başvurulmalıdır.

15 Dk.