Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü - Arslan Hazım BATTIR

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

Arslan Hazım BATTIR (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2410

Fax: 0224 7162410

E-Posta: hazim.battir@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:1 C- Blok Kat:1 16270 Osmangazi / BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü (Harita Mühendisi), 3 Harita Mühendisi, 1 Orman Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 6 Harita Teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Şef, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bilgisayar İşletmeni, 4 İşçi, 1 Büro Elemanı olmak üzere toplam 22 personel ile hizmet vermektedir.


Sunulan Hizmetler

 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; mülkiyet bilgilerini temin etmek, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmelik eklerine göre gruplandırılarak liste halinde çıktılarının alınması ve bilgisayar ortamında saklanmasını sağlamak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterini tutmak ve bedel tespitlerini yaparak/yaptırarak güncelleştirilmesini sağlamak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, tahsisi, takası, trampası, ipotek edilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması, hasılat paylaşımı yöntemi ile değerlendirilmesi, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devri vb iş ve işlemlerini yürütmek, bu işlerle ilgili görev tanımına giren konularda sözleşme ve protokollerin hazırlanmasını sağlamak.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak, tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin mevcut yasalar ve mevzuata uygun olarak kiralanmasını sağlamak.
 • Açık-kapalı otoparkların, çatılı ve çatısız yerlerin işletilmesini, kiralanmasını veya kullanım bedeli karşılığında kullandırılmasını, bu yerlerle ilgili sözleşmelerin yapılmasını, yasalar çerçevesinde idari ve hukuki işlemler dâhil evrak gelişimini sağlamak.
 • Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait taşınır ve taşınmaz malların ihale ile kiralanmasından sonraki aşamada, kiracı ile mülk sahibi Belediye arasında, dönem kira sözleşmelerini hazırlamak.
 • Kiralanan ve kullanım bedeli karşılığında kullandırılan yerlerin sözleşmeye uygun işletilip işletilmediğini denetlemek.
 • Kiracıların devir, iş değişikliği ve tadilat taleplerini ilgili dairelerle yazışma yaparak değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Kiralanan ve kullanım bedeli karşılığı kullandırılan mülklerin mevzuata uygun kira tahakkuklarını hazırlatarak, tahsilatın yapılması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak.
 • Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat dâhilinde gerekli hukuki takibatı yapmak ve yaptırmak.
 • Kiracıların ve kullanım bedeli karşılığı tahsis yapılan müstecirlerin sicil dosyalarım tutmak, tamamlamak ve muhafaza edilmesini sağlamak.        
 • Belediye ile iştirakler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
 • Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların tespit işlemlerinin yapılarak, taşınmaz tespit tutanaklarının düzenlenmesini sağlamak.
 • Tespit yapılan taşınmazlar üzerinde varsa fuzuli şagile ilişkin kullanım alanlarının, ne amaçla kullanıldığının, ne kadar süredir kullanıldığının belirlenmesini sağlamak.
 • Yapılan işgallere yönelik ecrimisil ihbarnamesini düzenleyerek, fuzuli şagile gerekli tebligatı yapmak.
 • Tahakkuk ve tahsilatın yapılabilmesi için, evrakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na iletilmesini sağlamak.
 • Yapılan tespit ve ecrimisil işlemlerine ilişkin evrakın muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Şube müdürlüğümüz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemlerin sayısal arşivini oluşturmak ve cad ortamına işlenerek vektörel veri olarak muhafaza etmek.
 • Belediyemize bağışlanmak istenen taşınmazların iş ve işlemlerini yürütmek ve tapu tescillerini gerçekleştirmek.
 • Belediyemiz ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini sağlamak amacıyla izale-i şüyu veya şufa davası açılması için teklifte bulunmak, hissedarlar tarafından açılan izale-i şüyu davalarında Hukuk Müşavirliği’nce istenilen bilgi, belgeleri sağlamak, keşfi sırasında yer göstermek, yetki verilmesi halinde davalara bizzat katılmak, pey sürmek, gerektiğinde satın almak.
 • Gerekli görülmesi halinde Gayrimenkul ihalelerine katılmak.
 • Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlarda cins tashihi yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Medeni Kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Belediyemizin hissedarı olduğu ve kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki hissemizin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesine göre diğer hissedarlara satış işlemlerini yapmak; buna ilişkin Kıymet Takdir Komisyon Raporu yazımı ve Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının hazırlanması ile ilgili gereken sekretarya görevini yürütmek, parsel sahiplerinin uzlaşmaya çağırılması (tebligat) gibi konularda gereken işlemleri yapmak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda kamu yararı dikkate alınarak ilgili kurumlardan taşınmazın tahsis işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişiliklere ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak.
 • Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde gerekli terkin işlemlerini sağlamak.
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca gerekli ipotek ve terkin işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Atıl durumdaki belediye parsellerinin tespitini yapmak, taşınmazların aktif hale getirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı ile imar planı değişikliği teklifinde bulunmak.
 • Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje, araştırma yapmak veya yaptırmak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların her yıl emlak rayiç değerlerinin güncellenmesi ve ilgili dairesine bildirilmesini sağlamak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların emlak beyannamelerinin ilgili belediyelerine verilmesini sağlamak.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların mevcut yasalar ve mevzuata uygun olarak işletmeye vermek, dönem işletme sözleşmelerini hazırlamak.
 • Açık ve kapalı otoparkların, bina veya açık alanların işletilmesini, kullanım bedeli karşılığında kullandırılmasını, bu yerlerle ilgili sözleşmelerin yapılmasını, yasalar çerçevesinde idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.
 • İşletmeye verilen ve kullanım bedeli karşılığında kullandırılan yerlerin sözleşmeye uygun işletilip işletilmediğini denetlemek.
 • İşletmecilerin devir, iş değişikliği ve tadilat taleplerini ilgili dairelerin görüşü alınarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • İşletmeye verilen ve kullanım bedeli karşılığı kullandırılan taşınmazların mevzuata uygun tahakkuklarını hazırlayarak, tahsilâtın yapılması için ilgili dairesine iletilmesini sağlamak.
 • Sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve kullanıcılar hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat dâhilinde gerekli hukuki takibatı yapmak ve yaptırmak.
 • İşletmecilerin ve kullanım bedeli karşılığı tahsis yapılan kullanıcıların sicil dosyalarını tutmak, tamamlamak ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın yasa ve mevzuat, talimatı doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
 • Bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü (Harita Mühendisi), 3 Harita Mühendisi, 1 Orman Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 6 Harita Teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Şef, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bilgisayar İşletmeni, 4 İşçi, 1 Büro Elemanı olmak üzere toplam 22 personel ile hizmet vermektedir.


Sunulan Hizmetler

 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların; mülkiyet bilgilerini temin etmek, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmelik eklerine göre gruplandırılarak liste halinde çıktılarının alınması ve bilgisayar ortamında saklanmasını sağlamak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterini tutmak ve bedel tespitlerini yaparak/yaptırarak güncelleştirilmesini sağlamak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, tahsisi, takası, trampası, ipotek edilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması, hasılat paylaşımı yöntemi ile değerlendirilmesi, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devri vb iş ve işlemlerini yürütmek, bu işlerle ilgili görev tanımına giren konularda sözleşme ve protokollerin hazırlanmasını sağlamak.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak, tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin mevcut yasalar ve mevzuata uygun olarak kiralanmasını sağlamak.
 • Açık-kapalı otoparkların, çatılı ve çatısız yerlerin işletilmesini, kiralanmasını veya kullanım bedeli karşılığında kullandırılmasını, bu yerlerle ilgili sözleşmelerin yapılmasını, yasalar çerçevesinde idari ve hukuki işlemler dâhil evrak gelişimini sağlamak.
 • Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait taşınır ve taşınmaz malların ihale ile kiralanmasından sonraki aşamada, kiracı ile mülk sahibi Belediye arasında, dönem kira sözleşmelerini hazırlamak.
 • Kiralanan ve kullanım bedeli karşılığında kullandırılan yerlerin sözleşmeye uygun işletilip işletilmediğini denetlemek.
 • Kiracıların devir, iş değişikliği ve tadilat taleplerini ilgili dairelerle yazışma yaparak değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Kiralanan ve kullanım bedeli karşılığı kullandırılan mülklerin mevzuata uygun kira tahakkuklarını hazırlatarak, tahsilatın yapılması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak.
 • Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat dâhilinde gerekli hukuki takibatı yapmak ve yaptırmak.
 • Kiracıların ve kullanım bedeli karşılığı tahsis yapılan müstecirlerin sicil dosyalarım tutmak, tamamlamak ve muhafaza edilmesini sağlamak.        
 • Belediye ile iştirakler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
 • Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların tespit işlemlerinin yapılarak, taşınmaz tespit tutanaklarının düzenlenmesini sağlamak.
 • Tespit yapılan taşınmazlar üzerinde varsa fuzuli şagile ilişkin kullanım alanlarının, ne amaçla kullanıldığının, ne kadar süredir kullanıldığının belirlenmesini sağlamak.
 • Yapılan işgallere yönelik ecrimisil ihbarnamesini düzenleyerek, fuzuli şagile gerekli tebligatı yapmak.
 • Tahakkuk ve tahsilatın yapılabilmesi için, evrakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na iletilmesini sağlamak.
 • Yapılan tespit ve ecrimisil işlemlerine ilişkin evrakın muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Şube müdürlüğümüz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemlerin sayısal arşivini oluşturmak ve cad ortamına işlenerek vektörel veri olarak muhafaza etmek.
 • Belediyemize bağışlanmak istenen taşınmazların iş ve işlemlerini yürütmek ve tapu tescillerini gerçekleştirmek.
 • Belediyemiz ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini sağlamak amacıyla izale-i şüyu veya şufa davası açılması için teklifte bulunmak, hissedarlar tarafından açılan izale-i şüyu davalarında Hukuk Müşavirliği’nce istenilen bilgi, belgeleri sağlamak, keşfi sırasında yer göstermek, yetki verilmesi halinde davalara bizzat katılmak, pey sürmek, gerektiğinde satın almak.
 • Gerekli görülmesi halinde Gayrimenkul ihalelerine katılmak.
 • Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlarda cins tashihi yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Medeni Kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Belediyemizin hissedarı olduğu ve kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki hissemizin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesine göre diğer hissedarlara satış işlemlerini yapmak; buna ilişkin Kıymet Takdir Komisyon Raporu yazımı ve Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının hazırlanması ile ilgili gereken sekretarya görevini yürütmek, parsel sahiplerinin uzlaşmaya çağırılması (tebligat) gibi konularda gereken işlemleri yapmak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda kamu yararı dikkate alınarak ilgili kurumlardan taşınmazın tahsis işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişiliklere ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak.
 • Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde gerekli terkin işlemlerini sağlamak.
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca gerekli ipotek ve terkin işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Atıl durumdaki belediye parsellerinin tespitini yapmak, taşınmazların aktif hale getirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı ile imar planı değişikliği teklifinde bulunmak.
 • Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje, araştırma yapmak veya yaptırmak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların her yıl emlak rayiç değerlerinin güncellenmesi ve ilgili dairesine bildirilmesini sağlamak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların emlak beyannamelerinin ilgili belediyelerine verilmesini sağlamak.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların mevcut yasalar ve mevzuata uygun olarak işletmeye vermek, dönem işletme sözleşmelerini hazırlamak.
 • Açık ve kapalı otoparkların, bina veya açık alanların işletilmesini, kullanım bedeli karşılığında kullandırılmasını, bu yerlerle ilgili sözleşmelerin yapılmasını, yasalar çerçevesinde idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.
 • İşletmeye verilen ve kullanım bedeli karşılığında kullandırılan yerlerin sözleşmeye uygun işletilip işletilmediğini denetlemek.
 • İşletmecilerin devir, iş değişikliği ve tadilat taleplerini ilgili dairelerin görüşü alınarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • İşletmeye verilen ve kullanım bedeli karşılığı kullandırılan taşınmazların mevzuata uygun tahakkuklarını hazırlayarak, tahsilâtın yapılması için ilgili dairesine iletilmesini sağlamak.
 • Sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve kullanıcılar hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat dâhilinde gerekli hukuki takibatı yapmak ve yaptırmak.
 • İşletmecilerin ve kullanım bedeli karşılığı tahsis yapılan kullanıcıların sicil dosyalarını tutmak, tamamlamak ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın yasa ve mevzuat, talimatı doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
 • Bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Taşınmazlarının Satışı

1) Dilekçe

2) (Taşınmaz Başka Kamu Kurumu İle Hissedar İse İlgili Kurumun Şüfa Hakkını Kullanıp Kullanmayacağının Belirlenmesi)

3) Meclis Süresi

4) Encümen Süreci

5) Kıymet Taktir Aşaması

6) İhale Süreci/Uzlaşma Komisyonu

7) Gelirlerin Tahsili Süreci

8) Tapu Tescil Aşaması

90 Gün
Şahıs Taşınmazlarının Satın Alması

1) Dilekçe Taşınmazın Tapu Kaydı

2) Kimlik fotokopisi

3) Meclis Süresi

4) Kıymet Taktir Aşaması

5) Satın alma Komisyonu

6) Tapu Tescil Aşaması

7) Taşınmaz Beledinin Ödenmesi  süreci

90 Gün
Taşınmaz Tahsisi

1) Resmi Yazı (Kamu Kurum ve Kuruluşları)

2) Meclis Süresi

3) Protokol Hazırlanması

4) Yer Tesliminin yapılması

90 Gün
Taşınmazlarının Bedelli veya Bedelsiz Devri

1) Resmi Yazı (Kamu Kurum ve Kuruluşları)

90 Gün
Taşınmazlarının Kiralanması

1) Dilekçe

90 Gün
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüküm ve Tasarrufundaki Yerlerin Kullanıma Verilmesi

1) Dilekçe Talep edilen yere ait bilgiler (Fotoğraf, Kroki Vb.)

90 Gün
Belediyemiz Mülkiyetinde Olan Kiracıların Devir İşlemleri

1) Dilekçe (Devir Alan ve Devir Etmek İsteyen)

2) Devir Almak İsteyin Adli Sicil Kaydı

3) Devir Almak İsteyin Kimlik Fotokopisi

4) Devir Almak İsteyen Tüzel Kişilik İse Şirket Bilgileri

30 Gün
Belediyemiz Mülkiyeti Hüküm ve Tasarrufu altındaki yerlerin işgali işlemleri (Ecrimisil)

1) Tespit tutanağı veya dilekçe

2) TC veya vergi no bilgileri

3) Adres bilgileri

4) Vergi Levhası

45 gün