Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü - Zeynep ÇELİKTAŞ

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü

Zeynep ÇELİKTAŞ (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2938

Fax: 0224 716 29 74

E-Posta: zeynep.celiktas@bursa.bel.tr

Adres: Çukurca Mah. 6.Çiğdem Sok. No:8 Osmangazi/BURSA


İnsan Kaynakları

29 Memur, 7 Sözleşmeli Memur, 14 Binted Teknik personel ile hizmet vermektedir.

SUNULAN HİZMETLER

 • Şehir girişlerinin ve ana arterlerinin çevre düzenlemelerini yapar.
 • Kent meydanlarını planlarına uygun olarak düzenler.
 • Parklar, dinlenme ve spor alanları, çocuk oyun alanları, ağaçlandırma alanları ve kent koruları tesis eder.
 • Kent mobilyalarını temin eder, mevcut olanların bakımını yapar.
 • Mevcut ana arterlerin, parkların, yeşil alanların, ağaçlandırma alanlarının, kent meydanlarının, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının bakım ve çevre düzenlemesi işlerini yapar.
 • Otomatik sulama tesisatı yapım ve bakım işlerini yapar.
 • Bursa büyükşehir belediyesi sınırları dahilindeki karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, alt ve üst geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırılmaları ve park projelerini yapar.

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kent dokusu içindeki açık ve yeşil alan ve aktif ya da pasif rekreasyonel alanlarının; kimliklerinin belirlenmesi ile yıllık çalışma ve yatırım programının hazırlanmasına katkıda bulunur, kent dokusu içinde yer alan açık-yeşil alan sistemlerinin tespit çalışmalarında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile birlikte diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlar, çalışmaları sonuçlandırır ve idareye sunar.

(2) Kentsel tasarım ve uygulama ile ilgili trafik düzenleme planlarına göre Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, kavşakların, peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırılmaları ile park projelerini yapar.

(3) Yeşil alanların yapım ve bakımlarını, bitki budamalarını, bitki hastalık ve zararlılarına karşı mücadele işlerini müdürlük personeli veya ihale ile yapılmasını sağlar ve denetler.

(4) Sorumluluk alanlarındaki yeşil alanlar için için gerekli olan gübre, torf, toprak, çim tohumu, zirai ilaç vb. malzemeleri temin eder ve ihtiyaçlara uygun olarak kullanılmasını sağlar, dağıtımını yapar.

(5) Şube Müdürlüğünün gereksinimlerine uygun her türlü zirai malzemeler, ekipmanlar ve makinelerin temini için gerekli teknik şartnameleri hazırlar, Daire Başkanlığına sunar.

(6) Yeşil alanlarda gerekli kent mobilyaları, çocuk oyun grupları ve spor aletleri ile ilgili ihtiyaçların tespit edilmesini ve teminini sağlar. Söz konusu malzemelerin alanlara dağıtımını yaparak bakım işlerini yürütür.

(7) Eğitim, dini tesisler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait çevre düzenlemesi ve kent mobilyaları ile ilgili başvuruları değerlendirerek kaynaklar ölçüsünde yapılmasını sağlar.

(8) Kent içinde atıl durumda bulunan alanları, yol, kavşak, ve köprü kenarları ve benzeri yerlerin tespitini yaparak bu alanların imar planlarına uygun olarak yeşil alan veya park olarak düzenlenmesini sağlar.

(9) Sorumluluğundaki yeşil alanlarda elektrik, su tesisatı ve sulama sistemi gibi altyapı çalışmalarını yaparak, bakımını ve denetimini ve varsa tamir onarım işlerini yürütür.

(10) Büyükşehir Belediyesinin kutlama tören vb. faaliyetlerinde tören alanlarının düzenlenmesine yardımcı olur ve bunun için diğer birimlerle koordineli çalışarak destek sağlar.

(11)Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri düzenli bir şekilde, ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütmek.

(12) Müdürlük bünyesinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin danışmanlık/mal/hizmet alımı ve yapım ihaleleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasını ve kontrollük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yürütmek.

(13) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak.

(14) Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite Anlayışı doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunmak, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmede koordinasyon yapmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(15) Belediyenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şube müdürlüğü ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, kalite süreçlerine ait faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.

(16) Birim faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak.

(17) Müdürlüğün genel görevleri ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projelerin yapılmasını ve yürütülmesi ile ihtiyaç halinde, çalışma yürüten belediye personelinin görsel vizyonunun artması ve mesleki gelişim sağlaması amacıyla teknik inceleme, çalıştay, seminer ve konferanslara katılmasını sağlamak.

(18) Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek. Personel hareketlerinin (izin, vb.) takip edilmesini, mesai saatlerinin etkin/ verimli kullanılması ve personelin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

(19) Müdürlük personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.

(20) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.

(21) Müdürlük hizmet alanına giren çalışmalar ile ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirmek, gereğinin yapılmasını sağlamak.  Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.

(22) Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve görevlendirildiğinde kurumu temsil etmek.

İnsan Kaynakları

29 Memur, 7 Sözleşmeli Memur, 14 Binted Teknik personel ile hizmet vermektedir.

SUNULAN HİZMETLER

 • Şehir girişlerinin ve ana arterlerinin çevre düzenlemelerini yapar.
 • Kent meydanlarını planlarına uygun olarak düzenler.
 • Parklar, dinlenme ve spor alanları, çocuk oyun alanları, ağaçlandırma alanları ve kent koruları tesis eder.
 • Kent mobilyalarını temin eder, mevcut olanların bakımını yapar.
 • Mevcut ana arterlerin, parkların, yeşil alanların, ağaçlandırma alanlarının, kent meydanlarının, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının bakım ve çevre düzenlemesi işlerini yapar.
 • Otomatik sulama tesisatı yapım ve bakım işlerini yapar.
 • Bursa büyükşehir belediyesi sınırları dahilindeki karayolu refüjleri ve yollar üzerindeki meydanların, alt ve üst geçitlerin peyzaj düzenlemeleri ve yaya yollarının ağaçlandırılmaları ve park projelerini yapar.
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Park Yapım Süreci

1) Dilekçe

2 Ay
Bakım Onarım Süreci

1) Dilekçe

1 Yıl
Budama Çalışmaları

1) Dilekçe

1 Ay
Kurumlardan Gelen Peyzaj Uygulama Talebi

1) Dilekçe

2 Ay
Kent Mobilyaları ile İlgili Taleplerin Karşılanması

1) Dilekçe

12 Ay