Harita Şube Müdürlüğü

Hakan Alban (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2450

E-Posta: hakan.alban@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları
Harita Şube Müdürlüğü, 1 Şube Müdürü, 5 Harita Mühendisi, 13 Harita Teknikeri, 1 Harita Teknisyeni, 1 Evrak Memuru, 3 İşçi olmak üzere toplam 24 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.


Sunulan Hizmetler

 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine göre Belediyemiz mülkiyetindeki parsellerde yola terk, ifraz, tevhit ile ihdas çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacına yönelik, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • 5216 Sayılı Kanunun 7. ve 11. maddelerine istinaden ilçe Belediyelerinin imar uygulama planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve karar için Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne sunmak.
 • Kent bütününde mülkiyeti Belediyemize ait olan parsellerin veya Belediyemizce yürütülen projelerdeki mülkiyet sorunlarını çözmek amacıyla, imar uygulaması yapmak/yaptırmak veya kamulaştırma haritası hazırlamak/hazırlatmak.
 • Parselasyon planlarının uygulanması sonucu kamuya terki yasal kısıtlılıklardan ötürü sağlanamamış olan yeşil alanlara, yollara, bulvarlara, meydanlara, otoparklara vs. ilişkin kamulaştırma haritalarının 5 yıllık imar programı çerçevesinde hazırlanarak gerekli kamulaştırmaların yapılmasını sağlamak.
 • Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü yer tespitlerinin yapılmasını sağlamak.
 • 1.Hukuk Müşavirliği’nin girdiği tüm davalarda, özel ve tüzel kişilerce Belediyemiz aleyhine açılan tüm imar uygulamaları ve kamulaştırma davalarına gerekli alan tespitleri ile savunmalara yararlı olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Belediye hizmet sınırları içinde, Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü hâlihazır alım ve aplikasyon çalışmalarını yapmak.
 • Birimimiz bünyesinde bulunan Yersel Lazer Tarayıcı ile hızlı, hassas ve detaylı halihazır çalışmaları yapmak, kültürel miras niteliği taşıyan yapıların 3 boyutlu (3B) ölçümlerini yapmak ve bütün bu çalışmaların modellenmesi, sayısal olarak arşivlenmesini ve belgelenmesini sağlamak.
 • Belediyemiz sorumluluğundaki taş ocakları, hafriyat sahaları ve çöplük alanları gibi arazilerin modellemesini ve kübaj hesabı çalışmalarını yapmak.
 • Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu yol projesi ve diğer mühendislik projelerine esas halihazır ve şeritvari hâlihazır harita ölçümlerini yapmak ve/veya hizmet alımı yöntemiyle yaptırmak.
 • Yol projelerinin aplikasyonlarını yapmak.
 • Hizmet alımı yöntemi ile üretilen haritaların Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ ne göre kontrollerini yapıp onaylamak.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait olan parsellerin Aplikasyon Krokisi, Kotlu Kroki, Kadastro Durum Haritası gibi teknik bilgi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu kapsamında ki Harita Uygulama sorumluluğu (HUS) projelerinin kontrollerini yapmak ve onaylamak.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf
 • 3194 saylı İmar Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf
 • Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059070&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

İnsan Kaynakları
Harita Şube Müdürlüğü, 1 Şube Müdürü, 5 Harita Mühendisi, 13 Harita Teknikeri, 1 Harita Teknisyeni, 1 Evrak Memuru, 3 İşçi olmak üzere toplam 24 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.


Sunulan Hizmetler

 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine göre Belediyemiz mülkiyetindeki parsellerde yola terk, ifraz, tevhit ile ihdas çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacına yönelik, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • 5216 Sayılı Kanunun 7. ve 11. maddelerine istinaden ilçe Belediyelerinin imar uygulama planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve karar için Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne sunmak.
 • Kent bütününde mülkiyeti Belediyemize ait olan parsellerin veya Belediyemizce yürütülen projelerdeki mülkiyet sorunlarını çözmek amacıyla, imar uygulaması yapmak/yaptırmak veya kamulaştırma haritası hazırlamak/hazırlatmak.
 • Parselasyon planlarının uygulanması sonucu kamuya terki yasal kısıtlılıklardan ötürü sağlanamamış olan yeşil alanlara, yollara, bulvarlara, meydanlara, otoparklara vs. ilişkin kamulaştırma haritalarının 5 yıllık imar programı çerçevesinde hazırlanarak gerekli kamulaştırmaların yapılmasını sağlamak.
 • Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü yer tespitlerinin yapılmasını sağlamak.
 • 1.Hukuk Müşavirliği’nin girdiği tüm davalarda, özel ve tüzel kişilerce Belediyemiz aleyhine açılan tüm imar uygulamaları ve kamulaştırma davalarına gerekli alan tespitleri ile savunmalara yararlı olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Belediye hizmet sınırları içinde, Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü hâlihazır alım ve aplikasyon çalışmalarını yapmak.
 • Birimimiz bünyesinde bulunan Yersel Lazer Tarayıcı ile hızlı, hassas ve detaylı halihazır çalışmaları yapmak, kültürel miras niteliği taşıyan yapıların 3 boyutlu (3B) ölçümlerini yapmak ve bütün bu çalışmaların modellenmesi, sayısal olarak arşivlenmesini ve belgelenmesini sağlamak.
 • Belediyemiz sorumluluğundaki taş ocakları, hafriyat sahaları ve çöplük alanları gibi arazilerin modellemesini ve kübaj hesabı çalışmalarını yapmak.
 • Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu yol projesi ve diğer mühendislik projelerine esas halihazır ve şeritvari hâlihazır harita ölçümlerini yapmak ve/veya hizmet alımı yöntemiyle yaptırmak.
 • Yol projelerinin aplikasyonlarını yapmak.
 • Hizmet alımı yöntemi ile üretilen haritaların Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ ne göre kontrollerini yapıp onaylamak.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait olan parsellerin Aplikasyon Krokisi, Kotlu Kroki, Kadastro Durum Haritası gibi teknik bilgi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu kapsamında ki Harita Uygulama sorumluluğu (HUS) projelerinin kontrollerini yapmak ve onaylamak.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf
 • 3194 saylı İmar Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf
 • Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059070&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
18. Madde Uygulamalarının 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca onaylanması

1) Başvuru talep yazısı

2) İmar planı

3) Plan notları

4) İlçe belediyesi encümen kararı

5) Kadastro durum haritası

6) Kadastro ölçü krokisi,

7) Ada röleve krokisi

8) Dağıtım cetvelleri

9) Uygulama sınır krokisi

10) Dop hesap cetveli

11) Dağıtım cetvelleri.

(Tüm belgeler mühürlü, imzalı ve aslı gibidir onaylı)

20 Gün
18. Madde İmar Uygulamaları Askı İtirazları

1) İtiraz dilekçesi

2) Tapu fotokopisi

60 Gün
Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) Kontrolü

1) Talep yazısı

2) Mimari Proje

3) Yapı Aplikasyon Projesi

15 Gün
Halihazır Harita Kontrolü

1) Dilekçe

2) Halihazir Harita Paftaları (Röperli Yer Kontrol Noktaları ve Hesap Çizelgesi)

30 Gün
Röperli Kroki ve Bağımsız Bölüm Onayı

1) Talep Yazısı

2) Yapı Ruhsatı

3) Mimari Proje

4) Röperli Kroki

5) Bağımsız Bölüm Projesi

30 Gün
İmar Uygulaması Talepleri

1) Talep Yazısı

 

180 Gün
Yersel Lazer Tarama Hizmetleri

1) Dilekçe

2) Ödendi Makbuzu

15 Gün