Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü - Cihangir Erol Almaç

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü

Cihangir Erol Almaç (Şb.Md.V.)

Telefon: (0224) 716 22 10 - 444 16 00 (Dahili 2210)

Fax: (0224) 716 22 11

E-Posta: cihangir.almac@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No: 1, B Blok 1. KAT  Posta kodu : 16270 Osmangazi / BURSA

Özgeçmiş

İDARİ BİLGİLER

1 Şube Müdürü, 2 Memur, 4 Binted’li Toplam 7 Personel ile hizmet verilmektedir

(1) Mahalle muhtarlarından gelen talepleri MBS (İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen muhtarlık talepleri bilgi sistemi) ve MTTS (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca geliştirilen, muhtarlık taleplerinin kabul, kayıt, takip vb. işlemlerin yürütüldüğü bilgi sistemi) kapsamında sonuçlandırmak, 
(2) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini MBS ve MTTS sisteme işlemek, 
(3) İçişleri Bakanlığı'na istenilen tarih aralığındaki dönemlerde sunulacak raporları hazırlayıp sunmak, 
(4) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

(5) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak, 
(6) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projelerde yer almak, katkıda bulunmak, 
(7) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak, 
(8) Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak. 
(9) Görevi ile ilgili konularda muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmet alımı yapar ya da yaptırır. 
(10) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar. 
(11) Birim ile ilgili tespit edilmiş stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar. 
(12) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır. 
(13) Birim ile ilgili yazışmaların yapılması sağlanır. 
(14) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar. 
(15) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar, güncellenmesini sağlar ve personeli bilgilendirir. 
(16) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlar. 
(17) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 
(18) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yerine getirilmesini sağlar. 
(19) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlanır. 
(20) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma raporlarını hazırlayarak bilgi paylaşımını gerçekleştirir. 
(21) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 
(22) Birimde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. 
(23) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunur ve çözümler üreterek sonuçlandırılmasını sağlar. 
(24) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar. 
(25) Birim Şube Müdürü, Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar. 
(26) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar. 
(27) Her yıl için Bütçe teklifi hazırlar, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde gönderir.
 

İDARİ BİLGİLER

1 Şube Müdürü, 2 Memur, 4 Binted’li Toplam 7 Personel ile hizmet verilmektedir

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İçişleri Bakanlığının Bilgi Sisteminden Gelen Dilekçelere Cevap Verilmesi

1) Muhtar Başvurusunda;

    A) TC Kimlik Nosu

    B) İmzası

    C) Adresi

    D) Telefonu

15 Gün