İmar Uygulama Şube Müdürlüğü - Başar BULUT

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

Başar BULUT (Şb. Md.V.)

Telefon: 0224 716 19 11

E-Posta: basar.bulut@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA


İnsan Kaynakları

Şube Müdür V. (Mimar), 1 Yüksek Mimar, 3 Mimar, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi, 1 Jeoloji Yük. Mühendisi, 4 Jeoloji Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 Maden Teknikeri, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Şoför Toplam 20 Personel görevlidir.

Ruhsat ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü

Ruhsat ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen konu ve kaynaklara göre gerçekleştirmektedir.

Kanunlar:

3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Yönetmelikler:

BBB İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği, BBB Otopark Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslar, Sığınak Yönetmeliği, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,  Enerji Performansı Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2019), Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

Diğer:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgeleri, Resmi Yazışma ve Dosyalama Kuralları, Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar, Bina ve Bina Türü Yapılar için Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı.

NOT: Burada yer alan mevzuatlar sıklıkla kullanılanlar olup, yapılan iş ve işlemlere uygun olarak diğer kaynaklardan da yararlanılmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

 • Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin revizyonu yapılması.
 • İlgili mevzuat dahilinde İlke ve Esasların yapılması. (Otopark, Zemin ve Temel Etüdleri, vb.)
 • İmar uygulamaları konularında tereddüde düşülen konular hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, Ilçe Belediyeleri ve diğer resmi kurumlardan ve vatandaştan gelen görüş taleplerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması.
 • İmar mevzuatı hakkında mevzuat değişikliklerinin ilçe belediyelerine bildirilmesi.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde mesleki faaliyet gösteren mühendis, mimar, ve diğer teknik elemanların fenni sicil kayıtlarının yapılması.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere düzenlenecek GSM (İş Yeri Açma ve Çalıştırma) ruhsatlarıyla ilgili İmar Mevzuatı açısından inceleme yapılması ilgili komisyon çalışmalarına katılım sağlanması.
 • 3194 sayılı İmar Kanununun 26ıncı maddesi gereği ve BBB Meclisinin 25.10.2010 tarih ve 809 nolu Kararınca tahsis ve kiralama gibi yöntemlerle BBB tarafından yürütülmekte olan yatırım projelerine ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesi.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, yeni yapı ruhsatı talebi olan alışveriş merkezlerine, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek için gerekli yasal prosedürün uygulanması.
 • Kardeş Belediyelerin ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün imar konuları-zemin etüt raporları ile ilgili talep ve istekleri için yerinde görevlendirme ya da iletişim araçları ile uzaktan teknik destek sağlanması.
 • Yapı ruhsatı Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen alışveriş merkezlerinin zemin ve temel etüt raporlarının kontrolü ve onaylanması.
 • Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ruhsata esas zemin etüt raporlarındaki uygulamalarda birlik ve bütünlüğü sağlayıcı önlem ve kararları alarak mevzuatla ilgili tereddüde düşülen konularda görüş bildirerek yönlendirme yapılması, 17 İlçe Belediyeleri ile yerinde görüşmeler yapıp, koordinasyonun sağlanması.
 • İhale yolu veya birim personelince Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarla ilgili inşaat yatırım projeleri, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik etüt raporları ve/veya parsel ölçeğinde zemin etüt raporlama işi yaptırılması ve onaylanması.
 • Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti ve/veya yatırımlarına ait alanlarda detaylı Zemin ve temel Etüt raporlama işinde sondaj çalışmalarının arazide denetlenmesi ve sondaj teslim tutanağının tutulması.
 • Zemin ve Temel Etüt çalışması sırasında farklı zemin koşullarıyla karşılaşılması durumunda görüş bildirilmesi ve saha tespit tutanağı hazırlanması.
 • Onaylanan zemin ve temel etüt raporları verilerinin sayısal ortama aktarılması ve bu verilerden dinamik zemin haritaları üretilmesi projesinin hazırlanması.
 • Doğal afetlerde (heyelan, toprak kayması, sel vb.) ve binalarda oluşan hasar tespitlerinde, müdahale ve önlem alınması amacı ile teknik rapor oluşturulması.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde mesleki faaliyet gösteren, mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların fenni sicil kayıtlarını tutmak.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde teknik kadrosu eksik olan ilçe belediyelere ruhsata esas zemin etüt raporlarının teknik kadro oluşturulana kadar onaylanarak destek verilmesi.
 • Bursa ili sınırları içerisinde kalan alanların zemin sınıflaması ve sismik tehlike değerlendirme projesinin TUBİTAK-MAM işbirliği ile gerçekleştirilmesi.
 • Dirençli bir Bursa için (Deprem, sel, kaya düşmesi, heyelan vb.) gerekli olan projelerin üretilmesi ve/veya diğer kurumlarca bilimsel olarak uygulanan projelere destek verilmesi.

İnsan Kaynakları

Şube Müdür V. (Mimar), 1 Yüksek Mimar, 3 Mimar, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi, 1 Jeoloji Yük. Mühendisi, 4 Jeoloji Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 Maden Teknikeri, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Şoför Toplam 20 Personel görevlidir.

Ruhsat ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü

Ruhsat ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen konu ve kaynaklara göre gerçekleştirmektedir.

Kanunlar:

3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Yönetmelikler:

BBB İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği, BBB Otopark Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslar, Sığınak Yönetmeliği, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,  Enerji Performansı Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2019), Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

Diğer:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgeleri, Resmi Yazışma ve Dosyalama Kuralları, Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar, Bina ve Bina Türü Yapılar için Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı.

NOT: Burada yer alan mevzuatlar sıklıkla kullanılanlar olup, yapılan iş ve işlemlere uygun olarak diğer kaynaklardan da yararlanılmaktadır.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Zemin Ve Temel Etüdü Raporu(Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik

1) Dilekçe

2) Tapu

3) İmar Durumu

4) Kotlu kroki

5) Vaziyet planı

6) Mimari kesitler

7) İlgili parselin mevcut durumunu gösteren fotoğraflar

8) Statik- mimari proje bilgi föyü

9) Aplikasyon krokisi

10) Sondaj-Araştırma Çukuru teslim tutanağı

11) Sondaj logları – araştırma çukuru föyü

12) Gözlem kuyusu föyleri

13) Laboratuvar föyleri

14) Zemin numunesi ve/veya gözlem kuyusu fotoğrafları

15) Jeolojik enine kesitler

16) Jeofizik ve sismik etüt çıktıları

17) Sıvılaşma, şev stabilitesi, yapı-zemin etkileşimi analizleri vb

18) Proje müellif taahhütnameleri

19) Arazi çalışmalarının video çekimlerinin bulunduğu CD

15 Gün
Serbest Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancısı Yeni Kayıtlar

1) Dilekçe

2) Yıllık büro tescil belgesi fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla)

3) Diploma fotokopisi (Aslı gösterilmek şartıyla)

4) İmza sirküleri fotokopisi (Aslı gösterilmek şartıyla)

5) Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)

6) Kayıt Belgesine Fenni Mesuliyet Taahhütnamesi işletmek isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere; yapının kanuna, plana, mevzuata, fen ve sağlık kurallarına, projelerine uygun yaptırılacağına dair noter Taahhütnamesi fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla)

2 Gün
Serbest Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancısı Yenilenen Kayıtlar

1) Dilekçe

2) Yıllık büro tescil belgesi fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla)

3) Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)

2 Gün
Sürveyan Yeni Kayıtlar

1) Dilekçe,

2) Diploma fotokopisi (aslı gösterilmek şartıyla)

3) Teknisyen tekniker ve teknik öğretmen olmayanlar için İnşaat sürveyan ve kalfa derneklerinden alınacak belg

4) Kişi adına imza beyannamesi fotokopisi.(aslı gösterilmek şartıyla)

5) Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)

2 Gün
Sürveyan Yenilenen Kayıtlar

1) Dilekçe

2) Süresi dolan kayıt belgesi (aslı veya fotokopi)

3) Kayıt ücreti (yürürlükte olan gelir tarifesindeki ücret)

2 Gün
Kurum Veya Vatandaştan Gelen İmar Yönetmeliğine İlişkin Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi

1) Kurum veya vatandaştan gelen mevzuat görüş taleplerini açıklayıcı bilgi ve belgeler

30 Gün
Yönetmelik Çalışmaları

1) Dilekçe

Meclis Onayı/Bakanlık Onayı
Avan Proje Onayı

1) Başvuru Dilekçesi

2) Vekaletname (Mal sahibi adına başvuru yapılacaksa)

3) Mimari Avan Proje

4) İmar Durumu

5) Aplikasyon – Çap Krokisi

6) Yol Kotu Tutanağı(Kotlu Kroki)

7) Kanal Kotu Tutanağı

8) Tapu Fotokopisi veya TAKBİS Sorgulama

9) Protokol – Sözleşme

10) Muvafakatname

11) Karayolu Geçiş Yolu İzni

12) Mimari Proje Müellifi Evrakları;

    A) Taahhütname

    B) Kimlik Fotokopisi

    C) İmza Sirküleri

    D) Büro Tescil Belgesi

    E) Oda Kaydı/Büyükşehir Kaydı

13) İlgili Kurum Yazıları;

    A) BKVK Kurulu Kararı

    B) UEDAŞ-Trafo Belgesi

    C) Bursagaz Uygunluk

    D) BUSKİ Uygunluk

    E) ÇED Raporu

    F) Sivil Havacılık Kararı vb.

14) Ücret(Avan)

30 Gün
Yapı Ruhsatı(Kamu-3194 Sayılı Kanunun 26. Md. Kaps.)

1) Başvuru Dilekçesi

2) Tapu Fotokopisi/Tapu Kaydı/Tahsis Belgesi

3) İmar Durum Belgesi

4) Aplikasyon – Çap Krokisi

5) Yol Kotu Tutanağı(Kotlu Kroki)

6) Kanal Kotu Tutanağı

7) Numarataj Sisteminin Elektronik Ortamda Açılması

8) Zemin Etüd Raporu

9) Projeler

    A) Mimari Avan Proje (BBB Onaylı)

    B) Yapı Aplikasyon Projesi(HUS Dosyası)

    C) Gürültü Raporu ve/veya Bina Akustik Projesi

10) Fenni Mesuliyet Başkanlık Oluru

11) Müteahhit Evrakları

    A) Sözleşme

    B) SGK Kaydı

    C) Kimlik Fotokopisi

    D) Taahhütname

    E) Vekaletname (varsa)

    F) Vergi levhası örneği

    G) Ticaret Odası Sicil Kayıt Örneği

    H) İmza Sirküleri

12) Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. uygunluk

13) Şantiye şefi Evrakları

    A) Taahhütname

    B) Hizmet sözleşmesi

    C) İmza sirküleri

    D) Sgk kaydı

    E) Kimlik fotokopisi

    F) İkametgah

    G) Oda kayıt belgesi

14) Mimari Proje Müellifi Evrakları;

    A) Taahütname(mimar)

    B) Kimlik fotokopisi

    C) İmza sirküleri

    D) Büro Tescil Belgesi

    E) Oda Kayıt Belgesi ve BBB kaydı

15) Karayolu Geçiş Yolu İzni

16) İlgili Kurum Yazıları;

    A) BKVK Kurulu Kararı

    B) UEDAŞ-Trafo Belgesi

    C) BURSAGAZ Uygunluk

    D) BUSKİ Uygunluk

    E) ÇED Raporu

    F) Sivil Havacılık Kararı vb.

17) Gelir Getirici İş Olmadığını Gösteren Yazı(Kira vb.)

18) 2464 sayılı Kanun kaps.

    A) -İşgaliye Harcı

    B) Bina İnşaat

    C) Diğer

19) Hafriyat Evrağı

15 Gün
Yapı Ruhsatı(Avm, Arsa Satışı Gelir Paylaşım İşi Vb. Kaps.)

1) Başvuru Dilekçesi

2) Tapu Fotokopisi/Tapu Kaydı/Tahsis Belgesi

3) İmar Durum Belgesi (2 iş günü)

4) Aplikasyon –Kotlu Kroki(Kanal Kotu) (5 iş günü)

5) Kanal Kotu Tutanağı (5 iş günü)

6) Numarataj Sisteminin Elektronik Ortamda Açılması

7) Zemin Etüd Raporu (15 gün)

8) Projeler,

    A) Mimari Proje ve Eki Hesap Tablosu

    B) Gürültü Raporu ve/veya Bina Akustik Projesi

    C) Yapı Aplikasyon Projesi(HUS Dosyası)

    D) Statik Proje

    E) Mekanik Proje

    F) Elektrik Tesisat Projesi

    G) Peyzaj Projesi

9) Protokol-Sözleşme

10) Muvafakatname (hisseli parseller için)

11) Müteahhit Evrakları;

    A) Sözleşme

    B) SGK Kaydı

    C) Kimlik Fotokopisi

    D) Taahhütname

    D) Vekaletname (varsa)

    E) Vergi levhası örneği

    F) Ticaret Odası Sicil Kayıt Örneği

    G) İmza Sirküleri

12) Yapı Denetim Evrakları;

    A) Hizmet Sözleşmesi

    B) Taahhütname (Kurum ve Denetçiler için)

    C) İmza Sirküleri (Kurum ve Denetçiler için)

    D) Yetki Belgesi (Noter onaylı aslı gibidir)

    E) Büro Tescil Belgesi

    F) İBF

    G) Yapı Denetim Makbuzu

13) Şantiye şefi;

    A) Taahhütname

    B) Hizmet sözleşmesi

    C) İmza sirküleri

    D) Sgk kaydı

    E) Kimlik fotokopisi

    F) İkametgah

    G) Oda kayıt belgesi

14) Proje Müellifleri;

    A) Taahütname

    B) Kimlik fotokopisi

    C) İmza sirküleri

    D) Büro Tescil Belgesi

    E) Oda Kayıt Belgesi ve BBB kaydı

15) Karayolu Geçiş Yolu İzni

16) İlgili Kurum Yazıları;

    A) BKVK Kurulu Kararı

    B) UEDAŞ-Trafo Belgesi

    C) BURSAGAZ Uygunluk

    D) BUSKİ Uygunluk

    E) ÇED Raporu

    F) Sivil Havacılık Kararı vb.

17) Kanal katılım ve yol katılım payı (23. madde harcı)

18) Ruhsat harcı -proje tasdik -zemin açma hafriyat -bina inşaat -işgaliye harcı(bitişik nizamda) -diğ.

19) Hafriyat Evrağı

20) Ücret (Avan)

21) Güncel Rayiç Bedeli

22) Hafriyat Evrağı

15 Gün
Yapı Kullanma İzni

1) Başvuru Dilekçesi

2) Tapu Fotokopisi, TAKBİS Sorgulama

3) Vizeli Ruhsat Fotokopisi

4) Enerji Kimlik Belgesi

5) Röperli Kroki

6) Yapım İşleri Geçici Kabul Belgesi

7) Fenni Mesul Raporu

8) İş Bitirme Tespit Tutanağı

9) İskan Harcı ve Diğer Ücretler

10) Cephe Fotoğrafları

11) Sigorta İlişik Kesme Yazısı

12) Asansör İşletme Ruhsatı

13) Numaratajın Elektronik Ortamda Açılması

14) BKVKBK Kararı.

30 Gün
Gsm Ruhsatı Düzenlemeye Yetkili Birimin Talebi Üzerine Düzenlenen İmar Dairesi Görüşüİmar Uygunluk Belgesi (Olumlu) Teknik Raporu (Olumsuz)

1) Yapı Ruhsatı

2) Yapı Kullanma İzin Belgesi

3) Yapı Kayıt Belgesi (Yapı Ruhsatı Yok İse)

4) LİHKAB Onaylı Aplikasyon Krokisi

5) Röperli Kroki

6) Onaylı Ruhsat Eki Projesi

7) Tapu Fotokopisi (Yapı Kayıt Alındı İse)

8) Muvakatname (Yapı Kayıt Alındı Ve Mülkiyet Şahıslar Üzerine İse)

9) Belge Ücretinin Ödendiğini Gösterir Dekont

15 Gün