Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü - Özkan Över

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Özkan Över (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1026

Fax: 0224 716 10 03

E-Posta: ozkan.over@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA


İnsan Kaynakları

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü;
1 Bilgi İşlem Şube Müdürü, 1 Donanım Servis Sorumlusu, 9 Donanım Destek Personeli, 4 Donanım Mühendisi, 1 Network Mühendisi, 4 Network Destek Personeli, 2 Sistem Yöneticisi, 1 Taşınır Kayıt Yetkilisi, ve 1 Çağrı Kayıt Operatörü olmak üzere toplam 24 adet kişiden oluşmaktadır.

Sunulan Hizmetler 

(1) LAN ve WAN sistemini kurar/kurdurur, işletir/işletilmesini sağlar.
(2) Yedekleme politikalarına uygun kurum sunucularının yedeğini aldırır.
(3) Kurum sistemlerine içerden ve dışardan gelen/gelebilecek siber saldırılarına karşılık önlem ve tedbirleri aldırır.
(4) Bilgi Güvenliği için gerekli tedbirleri aldırır.
(5) Kurum bilişim politikalarını belirler. Yönerge hazırlar ve uygular/uygulatır
(6) Kurum maillerini tahsis edilmesini ve işlerliğini sağlar.
(7) Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
(8) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin, bilgisayar ve çevre birimlerini, sürekli çalışır halde tutarak bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir, birimler arası organizasyonunu gerçekleştirir, bilgisayar ve çevre birimlerini cihazlarını takip edilmesi sağlar.

(9) Bilgisayarlara yüklü programların takibini yaparak, lisansız program yüklenmesini önlemek için gerekli tedbirleri aldırır.
(10) Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılacak ürün gruplarını belirler, yapılmasını koordine ve takip eder.
(11) Yeni bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, projeksiyon, vb…) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaptırır ve şartnameleri hazırlar, temini sırasında duyulabilecek destekleri verir, temininden sonra dağıtım ve kurulum faaliyetlerini yapar.
(12) İnternet erişim haklarının düzenlemesi yaptırır, üst amire önerilerde bulunur,
(13) Kuruma ait ve kurumun görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan Araç takip sistemlerinin temini, çalışırlılığı ve sürekliliğinin sağlar.
(14) Bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan yasal düzenleme ve mevzuatların kurum içerisine uygulanmasını sağlar, takibini sağlar, sonuçlarını raporlar ve sunar,
(15) Diğer birimlerin çalışmalarında kullanılacak/kullanılabilecek bilgi teknolojileri enstrümanlarının kanun ve mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesini ve uygunluğunu sağlar. Kurum hukuk birimi ile koordineli olur.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 • LAN ve WAN sistemini kurar/kurdurur, işletir/işletilmesini sağlar.
 • Network altyapısı ve sistem altyapısı için gerekli olan cihazların (switch, sunucu, modem vb…) alımına ait işlemleri yapar, yaptırır.
 • Sunucuların işletilmesini sağlar, yedekleme politikalarına uygun kurum sunucularının yedeğini aldırır.
 • Kurum sistemlerine içerden ve dışardan gelen/gelebilecek sistem saldırılarına karşılık önlem ve tedbirleri aldırır.
 • Bilgi Güvenliği için gerekli tedbirleri aldırır.
 • Kurum bilişim politikalarını belirler. Yönerge hazırlar ve uygular/uygulatır
 • Kurum maillerini tahsis edilmesini ve işlerliğini sağlar.
 • Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
 • Bilgisayarlara yüklü programların takibini yaparak, lisansız program yüklenmesini önlemek için gerekli tedbirleri aldırır.
 • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin, bilgisayar ve çevre birimlerini, sürekli çalışır halde tutmak bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir, birimler arası organizasyonunu gerçekleştirir, bilgisayar ve çevre birimlerini cihazlarını takip edilmesi sağlar.
 • Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılacak ürün gruplarını belirler, yapılmasını koordine ve takip eder.
 • Yeni bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, projeksiyon, vb…) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaptırır ve şartnameleri hazırlatır, temini sırasında duyulabilecek destekleri verir, temininden sonra dağıtım ve kurulum faaliyetlerini yaptırır.
 • İnternet erişim haklarının düzenlemesi yaptırır, üst amire önerilerde bulunur, internet kullanımının 5651 sayılı kanun gereği kayıtlarını tutar.
 • Kuruma ait ve kurumun görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan Araç takip sistemlerinin temini, çalışırlılığı ve sürekliliğinin sağlar.
 • Bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan yasal düzenleme ve mevzuatların kurum içerisine uygulanmasını sağlar, takibini sağlar, sonuçlarını raporlar ve sunar,
 • Diğer birimlerin çalışmalarında kullanılacak/kullanılabilecek bilgi teknolojileri enstrümanlarının kanun ve mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesini ve uygunluğunu sağlar. Kurum hukuk birimi ile koordineli olur.
 • Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
 • Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 • Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
 • Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
 • Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda “Gerçekleştirme Görevlisi” yetkisine sahiptir.
 • Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
 • Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
 • Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
 • Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 • Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 • Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
 • Müdürlüğünün görev alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 • Görev alanına giren ve etkileşimde olduğu kanun ve mevzuatları takip eder. Uygulanmasını sağlar ve yeni uygulamalar yapılası ile ilgili öneri sunar.
 • Görev alanına giren konularda yapılacak toplantı, seminer, fuar, teknik inceleme, gibi etkinlikleri katılım sağlar. Müdürlüğü adına katılım sağlayacakları belirler, üst yöneticisine sunar.
 • Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 • Sistem güvenliğinin sağlanması, sisteme yapılabilecek her türlü tehdide karşı önlemlerin alınması konusunda politikalar belirler, gelecek önerileri değerlendirip Daire başkanına sunar.
 • Sistem güvenliği için önlenmeler alır/aldırır.
 • Müdürlüğün idare ve temsil edilmesini sağlar.
 • Görev alanına giren ve etkileşimde olduğu konularda yayınlanan basılı veya dijital ortamdaki doküman ve dergileri takip ederek gerekli olanlar için abone olunmasını sağlar.
 • Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
 • Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 • Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 • Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 • Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli ve doğru yapılmasını sağlar, yıl sonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar.
 • İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 • Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 • Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 • Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 • Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarını organize eder, organize edilmiş toplantılara katılır, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanların da görev olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 • Tespit edilmiş Stratejik Plan dahilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 • Belediyenin İç Kontrol Eylem Planına katkı koyar, raporlarını hazırlar.
 • Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 • Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 • Müdürlük personelini görev içi eğitimlerle takviye edilmesini ve gelişen teknolojilere uyum sağlayacak biçimde personel bilgi düzeyinin geliştirilmesini sağlar.
 • İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 • Personelin, Stajyer öğrencilerin aylık puantajını hazırlatır, onaylar, onaylatır, süresi içinde ilgili Daireye ulaşmasını sağlar.
 • Üniversite, Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin yaz ve dönem stajlarının Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde yapılmasını sağlar.
 • Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılır, ekibin katılmasını sağlar.
 • Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet sistemi, Cimer vb üzerinden gelen şikâyet, istek vb dilekçelerin sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 • Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 • Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
 • Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.
 • BGYS kapsamında çalışmalar yürütmek, sistemin işlerliğini desteklemek.
 • KVKK kapsamındaki çalışmalara destek vermek.

İnsan Kaynakları

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü;
1 Bilgi İşlem Şube Müdürü, 1 Donanım Servis Sorumlusu, 9 Donanım Destek Personeli, 4 Donanım Mühendisi, 1 Network Mühendisi, 4 Network Destek Personeli, 2 Sistem Yöneticisi, 1 Taşınır Kayıt Yetkilisi, ve 1 Çağrı Kayıt Operatörü olmak üzere toplam 24 adet kişiden oluşmaktadır.

Sunulan Hizmetler 

(1) LAN ve WAN sistemini kurar/kurdurur, işletir/işletilmesini sağlar.
(2) Yedekleme politikalarına uygun kurum sunucularının yedeğini aldırır.
(3) Kurum sistemlerine içerden ve dışardan gelen/gelebilecek siber saldırılarına karşılık önlem ve tedbirleri aldırır.
(4) Bilgi Güvenliği için gerekli tedbirleri aldırır.
(5) Kurum bilişim politikalarını belirler. Yönerge hazırlar ve uygular/uygulatır
(6) Kurum maillerini tahsis edilmesini ve işlerliğini sağlar.
(7) Yeni projeler üretir, projelere destek verir.
(8) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin, bilgisayar ve çevre birimlerini, sürekli çalışır halde tutarak bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirir, birimler arası organizasyonunu gerçekleştirir, bilgisayar ve çevre birimlerini cihazlarını takip edilmesi sağlar.

(9) Bilgisayarlara yüklü programların takibini yaparak, lisansız program yüklenmesini önlemek için gerekli tedbirleri aldırır.
(10) Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılacak ürün gruplarını belirler, yapılmasını koordine ve takip eder.
(11) Yeni bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, projeksiyon, vb…) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yaptırır ve şartnameleri hazırlar, temini sırasında duyulabilecek destekleri verir, temininden sonra dağıtım ve kurulum faaliyetlerini yapar.
(12) İnternet erişim haklarının düzenlemesi yaptırır, üst amire önerilerde bulunur,
(13) Kuruma ait ve kurumun görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan Araç takip sistemlerinin temini, çalışırlılığı ve sürekliliğinin sağlar.
(14) Bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan yasal düzenleme ve mevzuatların kurum içerisine uygulanmasını sağlar, takibini sağlar, sonuçlarını raporlar ve sunar,
(15) Diğer birimlerin çalışmalarında kullanılacak/kullanılabilecek bilgi teknolojileri enstrümanlarının kanun ve mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesini ve uygunluğunu sağlar. Kurum hukuk birimi ile koordineli olur.