Eğitim Şube Müdürlüğü

Mustafa ORHAN (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 14 12

E-Posta: mustafa.orhan@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA


SUNULAN HİZMETLER

 1. Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler Doğrultusunda Eğitim Alanındaki Etkinlikleri Planlamak ve Uygulanmasını Sağlamak.
 2. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Sürdürülebilir Eğitim Politikasını, Personelin Kurumsal Eğitim İhtiyacını Kurumun Öncelikleri Ve Stratejik Amaçlar Çerçevesinde Tespit Etmek.
 3. Kurum İçi Personele Yönelik Olarak Eğitim Hizmetlerini Gerçekleştirmek.
 4. 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Çerçevesinde Meslek Lisesi ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Olarak Staj İş Ve İşlemlerini Yürütmek.
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55. Maddesine dayanılarak düzenlenen yönetmelik çerçevesinde; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak Aday Memur Eğitimi ve Sınav İşlemlerini Yürütmek.
 6. Kurumsal Eğitim Alanında Projeler Geliştirmek ve Yürütmek.
 7. Yenilikçi, Kalite Odaklı ve Sürdürülebilir Eğitim ve Gelişim Programları Planlamak ve Uygulanmasını Sağlamak.
 8. Kurumun Nitelikli Çalışan Sayısını Arttırmak, Belediye Personelinin Gelişimini Sağlamak Amacıyla Üniversiteler ile İşbirliğine Giderek Yüksek Lisans, Doktora Ve Sertifikalı Eğitim Programları Planlamak ve Uygulamak.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hizmet İçi Eğitimi: Devlet memurları

eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen   amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir:

 

 • Personelin bilgisini ve verimliliklerini artırarak yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarına hazırlamak,
 • Personeli kamu hizmetinin anlamı, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek,
 • Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak,
 • Kurum personelinin eğitim düzeylerini arttırmak için üniversiteler ile işbirliği yaparak akademik programlarına ulaşılmasını sağlamak,
 • Güncel ve modern eğitim yöntemlerini Kuruma adapte ederek interaktif eğitimler gerçekleştirmek ve Eğitim Yönetim Sistemini kurmak,
 • Eğitim ihtiyaçlarının öncelikle Kurum içerisinden sağlanması için Kurum İçi Eğiti Kadrosu oluşturmak.
 • Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, Odalar, Birlikler ve STK’lar ile eğitim işbirliği Protokolü yapılarak mesleki bilgi becerilerini arttırmak ve ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaları personele kazandırmak amacıyla sertifikalı eğitimler vermek.
 • Personelin Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek,
 • Yöneticilere yönelik olarak liderlik eğitimleri düzenlemek,

 

Eğitim Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10-

 • Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenmiş hizmet alanına giren iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • Belediye Başkanı’nın talimatıyla Meclis ve Encümen Kararlarını uygular, Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirir.
 • Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda eğitim alanındaki etkinlikleri planlar ve uygulanmasını sağlar.
 • İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.
 • Aylık ve Yıllık Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlar.
 • Faaliyetleri Kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütür.
 • Müdürlüğün Bütçe teklifi çalışmalarının yapılmasını sağlar.
 • Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir eğitim politikasını,

personelin kurumsal eğitim ihtiyacını kurumun öncelikleri ve stratejik amaçlar çerçevesinde tespit eder.

 • Şube Müdürlüğü’nde yürütülen tüm projelerin koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Birimlerin talepleri doğrultusunda Belediyenin stajyer öğrenci kontenjanlarını tespit eder. Üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj başvurularını ve ilgili işlemlerini internet üzerinden yapar. Staj dönemi boyunca tüm birimler ile koordinasyon içerisinde staj işlemlerini yürütür.
 • Müdürlük personeline görev dağılımını yapar, personelin yürüttüğü işleri ve performansını kontrol eder, personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapar.
 • Müdürlük personelinin her türlü özlük işlemlerini takip eder, personel izin, görev vb. işlemlerini planlar, denetler ve konu ile ilgili mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirir.
 • Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve geliştirilmesine yönelik çözüm üretir.
 • Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
 • İş güvenliği konusunda çalışma ortamlarını ilgili mevzuata uygun hazırlanmasını sağlar ve iş güvenliği birimini yapılması gereken önlemler konusunda bilgilendirir.
 • Müdürlük demirbaş ve ambar kayıtlarının tutulması, ambar giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ve kontrol edilmesi, demirbaş, kırtasiye ve benzeri malzemelerin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar. Bağlı olan birimlerdeki demirbaşların ve malzemelerin taleplerini yapar, periyodik olarak kontrollerini sağlar.
 • Müdürlük bünyesinde yapılacak hizmetler ile ilgili mevzuata uygun hizmet alımı veya mal alımı teknik şartnameleri hazırlar, ihale işlemleri tamamlanan hizmetlerin mevzuata göre uygulanmasını ve kontrolünü sağlar.
 • Yıllık Eğitim Planında yer almayan, Belediye dışından veya Dairelerden gelen eğitim programlarını inceler, değerlendirir gerekli gördüklerine personelin katılımını sağlar.
 • Müdürlüğe bağlı birimlerin bakım- onarım işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Faaliyet alanları ile ilgili olarak AB hibeleri, BEBKA hibeleri ile ulusal ve uluslararası hibe programlarına proje hazırlar ve yürütür.
 • Küresel anlamda değişen ve gelişen teknoloji ile çalışma şartlarına uyum sağlamak için Ar-Ge faaliyetleri yapar. Yenilikçi, kalite odaklı ve sürdürülebilir eğitim ve gelişim programları planlar ve uygulanmasını sağlar.
 • Hizmet kalitesini sürekli arttırmak amacıyla personeli değişen mevzuat hükümleri karşısında bilgilendirir ve yetiştirir.
 • Kadro veya unvan değiştiren personelin geçiş yaptığı kadronun veya unvanın gerektirdiği eğitimleri almasını sağlar.
 • Eğitim faaliyetleri ile alakalı tüm Belediye birimleri arasında koordinasyonu sağlar.
 • Gerçekleştirilen eğitimlerin analizini yaparak altı aylık dönemler halinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına raporlar.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir eğitim politikasını, personelin kurumsal eğitim ihtiyacını kurumun öncelikleri ve stratejik amaçlar çerçevesinde tespit eder.
 • Yıllık Eğitim Planını ve programını hazırlayarak onaya sunar ve gerçekleştirir.
 • Belediye çalışmalarının daha nitelikli, verimli ve güncel bilgilerle gerçekleşmesi için, personelin daha başarılı olması amacıyla eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirir ve geliştirir.
 • Belediye personelinin Kurumsal eğitim ihtiyacını Kurumun politikaları ve öncelikleri doğrultusunda tespit eder, eğitim planlama esaslarını, değerlendirme ölçütlerini belirler ve öngörülen eğitimlerin verilmesini sağlar
 • Yurt içinde ve yurt dışında güncel eğitim/öğrenme yöntemlerini takip eder, gerektiğinde kuruma kazandırır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları, üniversite ve üniversite öğrencileri, şirketler, vakıf, dernek, düşünce toplulukları, sivil toplum kuruluşları ve platformlar vb. ile işbirliğine giderek eğitim içerikli programlar düzenler.
 • Kurumun nitelikli çalışan sayısını arttırmak, Belediye personelinin gelişimini sağlamak amacıyla Üniversiteler ile işbirliğine giderek Yüksek Lisans, Doktora ve Sertifikalı Eğitim Programları planlar ve uygular.
 • Belediyenin faaliyetlerinde yaşanan sorunlar, eksiklikler, mevzuat noktasında yaşanan sıkıntılar vb. gibi sorunları tespit edebilmek için birimler ile işbirliği yaparak kurumsal eğitim içerik belirleme çalışması yapar.
 • Belediye personelinin ve Birimlerin eğitim performansını tespit etmek amacıyla bireysel ve kurumsal eğitim karnesi oluşturur.
 • Gerçekleştirilecek eğitim programları için, sürecin tamamı dijital ortamda gerçekleşecek olan ölçme-değerlendirme sistemi kurar ve uygular, sonuçlara göre gerekli görüldüğünde aksiyon planı alır.
 • Belediye yöneticilerinin ve personelinin eğitim, kişisel gelişim ve kurumsal alandaki yenilikleri takip etmek için ulusal ve uluslararası networklere üye olmalarını sağlayarak ve bu networklerden yararlanmalarına olanak tanır.
 • Liderlik eğitim programı kapsamında personelin üst görevlere hazırlanması için eğitim seminer planları yapar veya yaptırır.
 • Sosyal fayda sağlaması amacıyla (Anne-Baba Eğitimi, Aile İçi İletişim, Kentlilik Bilinci, Değerleri Yaşatma ve Farkındalık Oluşturma) seminer ve konferans tertip eder.
 • Eğitim maliyetlerinden tasarruf etmek ve personelin gelişimini sağlamak amacıyla kurum içi eğitmen kadrosunu oluşturur, geliştirir ve sürekli günceller.
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki başarılı uygulamaları Belediyeye kazandırmak için kıyaslama (Benchmarking) çalışmaları yapar.
 • Gelişen teknolojik imkânlardan istifade ederek zaman ve mekân tasarruf sağlayacak olan uzaktan eğitim (e-learning) sistemini işletir ve yönetir.

 

 

SUNULAN HİZMETLER

 1. Yasa, Yönetmelik ve Genelgeler Doğrultusunda Eğitim Alanındaki Etkinlikleri Planlamak ve Uygulanmasını Sağlamak.
 2. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Sürdürülebilir Eğitim Politikasını, Personelin Kurumsal Eğitim İhtiyacını Kurumun Öncelikleri Ve Stratejik Amaçlar Çerçevesinde Tespit Etmek.
 3. Kurum İçi Personele Yönelik Olarak Eğitim Hizmetlerini Gerçekleştirmek.
 4. 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Çerçevesinde Meslek Lisesi ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Olarak Staj İş Ve İşlemlerini Yürütmek.
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55. Maddesine dayanılarak düzenlenen yönetmelik çerçevesinde; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak Aday Memur Eğitimi ve Sınav İşlemlerini Yürütmek.
 6. Kurumsal Eğitim Alanında Projeler Geliştirmek ve Yürütmek.
 7. Yenilikçi, Kalite Odaklı ve Sürdürülebilir Eğitim ve Gelişim Programları Planlamak ve Uygulanmasını Sağlamak.
 8. Kurumun Nitelikli Çalışan Sayısını Arttırmak, Belediye Personelinin Gelişimini Sağlamak Amacıyla Üniversiteler ile İşbirliğine Giderek Yüksek Lisans, Doktora Ve Sertifikalı Eğitim Programları Planlamak ve Uygulamak.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hizmet İçi Eğitimi: Devlet memurları

eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen   amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir:

 

 • Personelin bilgisini ve verimliliklerini artırarak yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarına hazırlamak,
 • Personeli kamu hizmetinin anlamı, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek,
 • Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak,
 • Kurum personelinin eğitim düzeylerini arttırmak için üniversiteler ile işbirliği yaparak akademik programlarına ulaşılmasını sağlamak,
 • Güncel ve modern eğitim yöntemlerini Kuruma adapte ederek interaktif eğitimler gerçekleştirmek ve Eğitim Yönetim Sistemini kurmak,
 • Eğitim ihtiyaçlarının öncelikle Kurum içerisinden sağlanması için Kurum İçi Eğiti Kadrosu oluşturmak.
 • Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, Odalar, Birlikler ve STK’lar ile eğitim işbirliği Protokolü yapılarak mesleki bilgi becerilerini arttırmak ve ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaları personele kazandırmak amacıyla sertifikalı eğitimler vermek.
 • Personelin Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek,
 • Yöneticilere yönelik olarak liderlik eğitimleri düzenlemek,