Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü - Mehmet Orhan Çini

Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Mehmet Orhan Çini (Şb.Md.V.)

Telefon: 0 224 7161754

Fax: 0 224 2339589

E-Posta: orhan.cini@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü, 1 Endüstri Mühendisi, 1 Uzman, 1 Programcı, 1 Tekniker, 1 Şef, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olmak üzere 10 kişiden oluşmaktadır.

Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

(1) Ön mali kontrole tabi harcama konusunun, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü sağlamak.

(2) Kurumumuz gelirlerinin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek mevzuat değişiklikleri, idaremizin stratejik planı, performans programı, bütçesi, kullanılabilir ödenekleri ve nakit yönetimi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilerek raporlamak.

(3) İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek tutarı mal ve hizmet alımlarında katma değer vergisi hariç bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Türk Lirasını aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yapmak.

(4) Bütçe içi ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünü yapmak.

(5) Kadro dağılım cetvellerinin ilgili personel mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek.

(6) Seyahat kartı listelerini, 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygunluğu yönünden kontrol etmek.

(7) Seyyar görev tazminatı cetvellerini, 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygunluğu yönünden kontrol etmek.

(8) Geçici işçi pozisyonu cetvellerini kontrol etmek.

(9) Yan ödeme cetvellerini, ilgili personel mevzuatı çerçevesinde kontrol etmek.

(10) Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerini, personel ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden kontrol etmek.

(11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle personel ataması yapılması durumunda, yurt dışı kira katkısı işlem dosyasını kontrol etmek.

(12) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği her yıl haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak belediye başkanı adına gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere bütçe çağrısı yapmak

(13) Müdürlüklerden gelen gider bütçe tekliflerini istatistiki verileri de dikkate alarak Performans programı, yatırım programları, mevzuat ve bütçe tekniğiyle bütçe çağrısında gösterilen ilke ve hedefler doğrultusunda muhasebe yetkilisi adına inceleyerek kendi gider bütçe teklifi ile birleştirip tek bütçe tasarısı halinde, gelir bütçesiyle birlikte belediye başkanlığına sunmak.

(14) Denkleştirilen bütçe tasarısını gerekçeleri ve ekleriyle birlikte belediye başkanı adına belediye encümenine gönderilmesini sağlamak.

(15) Encümen kararına bağlanan bütçe tasarısını belediye meclisine göndermek,

(16) Bütçe hazırlık çalışmalarının aşamaları hakkında gerektiğinde üst yönetime bilgi vermek.

(17) Yıl içinde bütçe uygulamasını izlemek, güncel raporlar hazırlamak, sapmaları değerlendirerek nedenlerini tespit etmek.

(18) Bütçeden yapılan her harcama için ödeneği biten kalemlere ait bütçe ödenekleri arasında belediye encümeni veya belediye meclisine aktarma teklifleri yapmak.

(19) Ek gelire göre gerekli görüldüğünde Büyükşehir Meclisince ek ödenek kararı alınmasını sağlamak.

(20) Yılsonunda kullanılmayan ödeneklerin bütün düzeyleriyle belirtilerek iptalini yapmak.

(21) Harcamalara ilişkin ödenek tahsisat kayıtlarını takip etmek

(22) Müdürlükteki bütçeyle ilgili tüm evrakları, raporları ve bilgisayar çıktılarını derlemek tasnif etmek.

(23) Belediye bütçesi ile ilgili istatistiksel bilgileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak.

(24) İlçe belediyelerine yardım dosyaları hazırlamak.

(25)Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlamak ve programlamak, çalışmaların bu plan ve program uyarınca yürütülmesini sağlamak.

(26) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

(27) Müdürlükte çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.

(28) İş ve işlemleri şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

(29) Müdürlüğe ait görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

(30) Müdürlüğün performansa dayalı bütçe teklifini hazırlamak, harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri yapmak.

(31) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak.

(32) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesini temin etmek.

(33) Müdürlüğün çalışmalarına ait birim faaliyet raporlarını hazırlamak.

(34) Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak.

(35) Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

(36) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş alımların, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz; 1 Şube Müdürü, 1 Endüstri Mühendisi, 1 Uzman, 1 Programcı, 1 Tekniker, 1 Şef, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olmak üzere 10 kişiden oluşmaktadır.