Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü - Erkan ER

Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Erkan ER (Şb.Md.V.)

Telefon: 444 16 00 (1442)

Fax: (0224) 716 14 24

E-Posta: erkan.er@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara Yolu Cad No: 1 A Blok 2. Kat 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü ve 7 personel ile hizmet vermektedir.

SUNULAN HİZMETLER

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Memur personel ile 4857 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan kadrolu, geçici işçi personelin ve 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin; İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden ve ilgili birimlerden       alınan bilgi/belgelere dayanılarak özlük haklarına ilişkin maaş tahakkuklarının hazırlanmasını sağlamak.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde; huzur hakkı ücretleri, avukat vekalet ücretleri, hal rüsum ücretleri, stajyer öğrenci ücretleri vb. ek ödemelere ilişkin tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilerek, ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi.
 • Ödemeye esas olmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilerek tahakkuk eden ücretleri, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasını sağlamak.
 • Maaş tahakkuklarından yapılan yasal kesintilere ait belgeler hazırlanarak, yasal süresinde ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun MOSİP Bilgi Sistemi üzerinden faturalı alacaklar ile ilgili takibini yapmak ve yasal süresi içinde ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memur personel ile 5393 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personelin yemek hizmeti ile ilgili iş ve işlemlerinin takibini yapmak.
 • Kurum personeline ulaşım hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 

Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen kaynaklara göre gerçekleştirmektedir.

 1-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2-  5434 Sayılı T.C. Emekli sandığı Kanunu

 3-  4857 Sayılı İş Kanunu

 4-  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

 5-  5356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

 6-  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 7-  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 8-  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

 9-  5393 Sayılı Belediye Kanunu

10- 631 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Mali ve Sosyal

Haklarında Düzenlemeler ile bazı Kanun Hükmünde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

11- 6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere

İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun

12- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

13- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

14- 5510-5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası             Kanunu

15-  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu

16-  4734  -  4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu
17-  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

 

 • 657 sayılı, 4857 sayılı, 5393 sayılı kanuna tabi çalışanların özlük haklarına ilişkin tüm maaş tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen derece-kademe ilerlemesi, terfi, fazla mesai, arazi tazminatı, büyük proje, özel sigorta, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, ölüm, evlenme yardımı, sendika üyeliği, icra, kişi borcu, lojman, istirahat raporu, hizmet yılı primi, asgari geçim indirimi vb. gibi her türlü işlemleri yapar, bu evraklarla ilgili tahakkuk ya da kesinti işlemlerini gerçekleştirir.
 • Bordroları gerekli kontroller yapıldıktan sonra ödeme evrakları ile birlikte ödemeye esas olmak üzere ilgili birime gönderir.
 • Maaşlardan yapılan sendika, kefalet, icra vb. gibi özel kesintilerin listelerinin alınıp ilgili yerlere ödemesinin sağlanması için listeleri ilgili birime gönderir.
 • Maaştan ayrı olarak geriye dönük işlemleri olan personelin kıst maaş, terfi, kişi borcu ve benzer bordrolarını hazırlar, personele ödenmek ya da personelden tahsil edilmek üzere belgeleri ilgili birime gönderir.
 • Maaştan ayrı olarak Performans İkramiyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına ve İşyeri Hekimlerine yapılan İlave Ödeme, Zabıta personeline Hal Rüsum ödemeleri, Avukatlık Vekâlet Ücreti, Stajyer Öğrenci gibi bordroları hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime gönderir.
 • İşçi personelimize ilişkin T.İ.S’nin döneminde imzalanmaması halinde, yürürlük tarihinden itibaren yevmiyeli personele maaş, ikramiye ve personelin tüm ödemelerine ait fark bordrolarını hazırlar ve ödenmek üzere ilgili birime gönderir.
 • Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili sisteme katılım sözleşmesinin oluşturulması, maaştan kesinti ve kesintilerin Bireysel Emeklilik Şirketinin sistemi üzerinden on-line olarak tahakkuk ettirilmesi vs. gibi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirir; kesintiler gerçekleştirildikten sonra kesinti listelerini yasal süresi içinde Bireysel Emeklilik Şirketi hesabına yatırılmak üzere ilgili birime gönderir.
 • 657 sayılı, 5510 sayılı, 4857 sayılı, 5393 sayılı kanuna tabi personelin sosyal güvenlik primi, emekli kesenekleri, fiili hizmet zammı primleri, ücretsiz izindeki personelin GSS primleri, intibak tashihi işlemlerini yaparak primleri SGK’nın ilgili web sayfalarından elektronik ortamda tahakkuk ettirir; akabinde tahakkuk belgelerini yasal süresi içinde SGK hesabına yatırılmak üzere ilgili birime gönderir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda belediyemiz adına tahakkuk ettirilen makam-temsil-görev tazminatları, emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımlarını gerekli kontroller yapıldıktan sonra ödeme evrakları ile birlikte yasal süresi içinde ödemeye esas olmak üzere ilgili birime gönderir.
 • Emekli olan ve iş akdi feshedilen işçi personele ilişkin kıdem tazminatı, izin ücreti bordrosu ve ödeme evraklarını hazırlar; akabinde personel hesabına yatırılmak üzere ilgili birime gönderir.
 • Kurumumuz personeline ilişkin hastaneler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine girişi yapılan İş Göremezlik Belgelerinin on-line olarak takibini yapar, yasal süresi içinde işveren onayı işlemini gerçekleştirir.
 • Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personeline ödenecek Maktu Aylık Fazla Mesai Ücretlerinin her yıl Bütçe Kanunu’nun ekli cetvellerinde belirlendikten sonra, ilgili personelimize ödenecek fazla mesai ücreti miktarlarının belirlenmesi amacıyla Belediyemiz Meclisine sunulması için gerekli yazışmaları gerçekleştirir.
 • Kefalet Sandığına üye olan personelimiz için Kefalet Sandığı ile yazışmaların yapılarak Kefalet Cüzdanlarının istenmesini, Kefalet Sandığı aidatlarının her ay düzenli olarak personelin maaşlarından kesilerek Kefalet Sandığına gönderilmesini, üyelikten ayrılan personel için gerekli evrakları hazırlayarak ve gerekli yazışmaları yaparak üyelik aidatlarının iadesini sağlar.
 • Belediyemiz Meclis, Komisyon ve Encümen üyelerinin huzur hakkı bordrolarını ve Belediye Başkanlığına Vekâlet eden Meclis Üyelerinin maaş bordrolarını hazırlar; bordroları ödeme evrakları ile birlikte ödemeye esas olmak üzere ilgili birime gönderir.
 • İlgili birime gönderilen tüm maaş, huzur hakkı, hal rüsum, avukatlık vekalet ücreti, performans ikramiyesi vb. gibi ödemelerin parasal karşılıkları ilgili birim tarafından Belediyemiz Banka Hesabına yatırıldıktan sonra, ödemelerin ilgili personel hesabına aktarılması için banka disketlerinin hazırlanmasını, disketlerin bankanın sistemine on-line olarak yüklenmesini sağlayarak ödemeleri gerçekleştirir.
 • Her yılın başında Yan Ödeme Cetvelleri’nin ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanarak Belediyemiz Mali Kontrol Birimine gönderildikten sonra vize işlemleri amacıyla Valiliğe sunulması; Valilik onayından sonra Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
 • Belediyemiz bünyesinde denetimde bulunan Sayıştay Denetçileri ile diğer iç ve dış denetim elemanları tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge, tablo vs.yi hazırlayarak Denetçilere sunar.
 • İcra Müdürlüklerinden Belediyemiz personeli ile ilgili gelen haciz ve nafaka yazılarının cevaplanmasını; personelin icra takiplerinin yapılmasını sağlar.
 • Mahkemelerden ve belediyemiz hukuk müşavirliğinden gelen maaş tahakkuku ile ilgili yazıların gerekli incelemeler yapıldıktan sonra cevaplanması, mahkeme kararı doğrultusunda personele ilişkin ilave bordroların hazırlanması, talep edilen belgelerin mahkemeye sunulmak üzere hazırlanması işlemlerini gerçekleştirir.
 • Belediyemiz personelinin özel ve resmi kurumlara sunulmak üzere talep ettiği onaylı bordro, yıllık gelir belgesi vs. gibi taleplerinin yerine getirilmesini sağlar.
 • Müdürlük bünyesindeki işlemlere ait her türlü bilgi ve belgelerin korunması, dosyalanarak arşivlenmesini sağlar.
 • Kurum personeline yemek hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 • Kurum personeline ulaşım hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 • Daire Başkanlığı ve /veya Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • Daire Başkanlığından yönlendirilen evraklar ile ilgili işlemleri yapar.
 • Kalite yönetim sisteminin sürekli uygulanmasını sağlar.
 • Müdürlüğün Bütçe teklifi çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirler. Yıllık, aylık çalışma planlarını hazırlar ve uygular.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak.

 

 

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü ve 7 personel ile hizmet vermektedir.

SUNULAN HİZMETLER

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Memur personel ile 4857 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan kadrolu, geçici işçi personelin ve 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin; İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden ve ilgili birimlerden       alınan bilgi/belgelere dayanılarak özlük haklarına ilişkin maaş tahakkuklarının hazırlanmasını sağlamak.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde; huzur hakkı ücretleri, avukat vekalet ücretleri, hal rüsum ücretleri, stajyer öğrenci ücretleri vb. ek ödemelere ilişkin tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilerek, ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi.
 • Ödemeye esas olmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilerek tahakkuk eden ücretleri, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasını sağlamak.
 • Maaş tahakkuklarından yapılan yasal kesintilere ait belgeler hazırlanarak, yasal süresinde ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun MOSİP Bilgi Sistemi üzerinden faturalı alacaklar ile ilgili takibini yapmak ve yasal süresi içinde ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memur personel ile 5393 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personelin yemek hizmeti ile ilgili iş ve işlemlerinin takibini yapmak.
 • Kurum personeline ulaşım hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 

Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen kaynaklara göre gerçekleştirmektedir.

 1-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2-  5434 Sayılı T.C. Emekli sandığı Kanunu

 3-  4857 Sayılı İş Kanunu

 4-  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

 5-  5356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

 6-  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 7-  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 8-  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

 9-  5393 Sayılı Belediye Kanunu

10- 631 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Mali ve Sosyal

Haklarında Düzenlemeler ile bazı Kanun Hükmünde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

11- 6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere

İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun

12- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

13- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

14- 5510-5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası             Kanunu

15-  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu

16-  4734  -  4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu
17-  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği