Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Sanat Galerileri

İkisi Tayyare Kültür Merkezinde olmak üzere üç ayrı mekanda gerçekleştirilen galeri hizmetleri Kültür Şube müdürlüğü bünyesinde verilmektedir. Galeri tahsisleri 2006 yılından itibaren yeni bir yönetmelik çerçevesinde oluşturulan sanat kurulunca yapılmaktadır.

Sami Güner Sanat Galerisi
Tayyare Kültür Merkezi giriş katında yer alan Sami Güner Sanat Galerisi (52 m2) 25 m. sergileme alanına sahiptir.

Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi
Tayyare Kültür Merkezi giriş katında yer alan Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi (75 m2) 17 m. sergileme alanına sahiptir.

Şefik Bursalı Sanat Galerisi
Büyükşehir Belediyesi Tarihi binası önünde bağımsız bir mekan olan Şefik Bursalı Sanat Galerisi (225 m2) 53 m. sergileme alanı ve yapay aydınlatma sistemi ile Bursa’nın en büyük sanat galerisidir.

 

 

Sanat Galerileri Kullanım Koşulları

Sanat Galerilerinin Tahsisi
Başvurular başvuru tarihine göre sıraya konur. Kişisel sergi gerçekleştiren sanatçılar 2 yılda bir sergi açabilir. Bir sanatçı 2 veya daha fazla sanatçı ile karma sergi açabilir. Sanatçılar sergi açma hakkını, sunacakları 3 eser yada dia pozitifleri üzerinde veya gerek duyulduğunda bütün eserlerin görülmesi kaydıyla alırlar. Sanatçılar eserleri ile birlikte biyografilerini, kataloglarını ve daha önce sergileri varsa bunlarla ilgili belgelerini sunar. Başvurular Seçici Kurulun ön elemesinden sonra Kültür Sanat Kurulu tarafından karara bağlanır.

Başvurunuzun kabul edildiğine dair yazının postaya verildiği tarihi izleyen yedinci (7) günü  tebliğ tarihi sayılmakta olup, tebliğ tarihinden itibaren on (10) gün içinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa Halk Bankası Heykel Şubesi 45000002 no’lu hesabına ya da Kültür Şube Müdürlüğü’nden alınacak tahakkuk makbuzu ile Büyükşehir Belediyesi Veznesine toplam ücretin  ödenmesi ve makbuzun yatırılan gün 0 224 2249433 nolu faksa ya da bir fotokopisinin müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir. Ücreti zamanında yatırılmayan salon tahsisleri iptal edilir.

Tahsis Koşulları
1- Sanat galerisinde sergilenecek çalışmalar galeri içinde, sanatçı ya da kendilerini temsil eden kimselerden teslim alınır. Çalışmaların alınması ve sergi bitiminde toplama sırasında sanatçı ya da temsilcisi bizzat sorumludur ve başında bulunmalıdır. Aksi durumlarda doğabilecek zararlardan Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
2- Serginin sona ermesini izleyen 12 saat içinde sergilenen çalışmalar sahipleri tarafından salondan alınması ve taşınması gerekir. Sergi bitiminde alınmayan ve galeride bırakılan eşyaların kaybolması ya da hasara uğramasından Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
3- Sergi ile ilgili her türlü gider ( ulaşım, konaklama, davetiye, kokteyl, vs. ) sergi açan sanatçı ya da kuruma aittir.
4- Sergi; müdürlükçe belirlenen galerinin açılış-kapanış saatlerinde izlenime sunulur.
5- TKM Sanat Galerileri’nde açılacak sergilerde, sanatçı ya da kurum kokteyl verecek ise; TKM’nin bünyesinde bulunan işletmeci ile anlaşmak zorundadır. Sanatçı ya da kurum kokteyl hizmetini kendisi ya da dışarıdan anlaşacağı firma ile yapamaz.
6- Büyükşehir Belediyesi Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde sanatçı ya da kurum kokteyl verecek ise; kokteyl hizmetini kendisi karşılamak durumundadır. Kendisi ya da anlaşacağı firma ile bu hizmeti verebilir. Büyükşehir Belediyesi kokteyl ile ilgili olarak eleman ve malzeme hizmetinde bulunmaz.
7- Sergi açanlar kendilerinin ya da kendilerini temsil eden kimselerin galeride meydana getirebilecekleri her türlü zararın tutarını ödemekle yükümlüdürler. Sergi yerinin yapı bölümlerinde, mekanın düzenlenmesinde, elektrik ve diğer donanımlarda izin almadan herhangi bir değişiklik ya da eklenti yapılamaz.
8- Sergilenen eserlerin satışı ile sanatçı ya da sergiyi düzenleyen kurum sorumlu olup, Büyükşehir Belediyesi bu konuda sorumluluğu yoktur. Sergilenen eserlerin satışlarından elde edilecek gelirin her türlü mali ve vergi yükümlülüğü sergi sahibine aittir.
9- Büyükşehir Belediyesince alınan önlemlere karşın galerinin açık veya kapalı olduğu gün ve saatlerde sergilenen yapıtların kaybolması, çalınması veya kırılmasından Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir. Sergi sahibi sergideki çalışmaları tüm giderleri kendisine ait olmak üzere sigorta ettirebilir.
10- Sponsor desteği ile açılan sergilerde sponsorun tanıtımına yönelik düzenleme Müdürlük onayı ile gerçekleştirilir.
11- Galerilerimizde sergilenecek yapıtlar; milli değer yargılarını küçültücü, değersiz kılıcı ya da alay edici, kışkırtıcı ve sömürücü nitelikte olmamalı; belirgin politik amaçlara yönelik bulunmamalı; Atatürk, manevi değer ve inançlar gibi Milletçe duyarlı olduğumuz konularda yanlış anlaşılmaya yol açacak ve gelenek ve göreneklerimize ters düşmeyecek şekilde olmalıdır.
12- Sergi sahibi galeride kendisine ayrılan yeri başkasına devredemez.
13- Sanatçı, Büyükşehir Belediyesi’nin galerilerinden herhangi birisinde sergi açmasından itibaren gelecek iki (2) yıl içersinde tekrar sergi açma izni verilmez.
14- Yurt dışından ya da yabancı Elçilik ve Ataşeliklerinden gönderilen sergiler ile Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyonları nedeniyle sergi tarihlerinde değişiklik söz konusu olabilir. Bu değişiklik en az 20 gün önce sergi sahiplerine yazı ile bildirilir. Sergi tarihinin değiştirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
15- Galerilerimizde Bursa Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi uygulanmaktadır.

 

Sanat galerileri kullanım bedelleri için tıklayınız