2.Akaryakıt- LPG- CNG- LNG Satış İstasyonlarının Ruhsatlandırılması İş ve İşlemleri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

2.Akaryakıt- LPG- CNG- LNG Satış İstasyonlarının Ruhsatlandırılması İş ve İşlemleri

Akaryakıt, LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz, LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) İstasyonları; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği, EKLER – B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER altında yer alan 5.3. maddesine göre, 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Kapsamında kalmaktadır.

Belediye Kanunu 80. Maddesi, “Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, …………. her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir.” hükmüne göre, Büyükşehir Belediyemiz sınırlarımız dahilinde bulunan 17 ilçede bulunan Akaryakıt – LPG- CNG- LNG İstasyonları ruhsatlandırılmakta ve denetlenmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız  

 

A. Akaryakıt – LPG – CNG İstasyonlarına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri

1. Yeni Başvuru

Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, başvuru formları doldurup evraklarıyla başvurur. Başvuru dosyaları incelenir. Alındı Belgesi düzenlenerek varsa eksik hususlar bir üst yazı ile kendilerine iletilir.

Başvuru yapıldıktan sonra, açılması istenen Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu yerinde teknik personel tarafından inceleme yapılır. Yapılan incelemede tesis, Vaziyet Planı ile uyumlu ise ve gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlanmış ise, Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre hesaplanan Ruhsat harcı yatırıldıktan sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir ve ruhsat kesinleştirme işlemi yapılır. Ruhsat verilmesinden sonra yapılan kontrol ve denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde işyerine, bunları gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere 15 (onbeş) gün süre verilir. Aksi halde ruhsat iptal edilir.

2.Sınıf Akaryakıt/LPG/CNG/LNG Satış İstasyonlarına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız.

Başvuru Beyan Formu için tıklayınız.

 

2. Ruhsat Devir İşlemleri

Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu devir almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, başvuru formlarını doldurup evraklarıyla başvurur. Başvuru dosyaları incelenir. Alındı Belgesi düzenlenerek varsa eksik hususlar bir üst yazı ile kendilerine iletilir.

Devir eden ve devir alan şirket veya şahıslar arasında, devir edilecek ruhsat tarih ve sayısının da yer aldığı, Noter’de düzenlenmiş Ruhsatın İşletme Hakkının Devir Sözleşmesi yapılmalıdır. Eğer işletmeci işyerini terk etmişse, Mahkeme’den Tahliye Kararı ibraz edilmelidir.

Başvuru yapıldıktan sonra, açılması istenen Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu yerinde teknik personel tarafından inceleme yapılır. Yapılan incelemede tesis, Vaziyet Planı ile uyumlu ise ve gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlanmış ise, Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre hesaplanan Ruhsat harcı yatırıldıktan sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur.

Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir ve ruhsat kesinleştirme işlemi yapılır. Ruhsat verilmesinden sonra yapılan kontrol ve denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde işyerine, bunları gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere 15 (onbeş) gün süre verilir. Aksi halde ruhsat iptal edilir.

2.Sınıf Akaryakıt/LPG/CNG/LNG Satış İstasyonlarına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Devir İşlemlerinde Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız.

 

3. Ruhsat Ünvan Değişikliği

İşyerinin faaliyet konusu ve yeri aynı ise, ancak unvanı değişmişse, unvan değişikliğini belirten Ticari Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti ile başvuru formlarını doldurup evraklarıyla başvurur.

Başvuru yapıldıktan sonra, gerekli görülürse Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu yerinde teknik personel tarafından inceleme yapılır. Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlanmış ise, Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre hesaplanan Ruhsat harcı yatırıldıktan sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur.

2.Sınıf Akaryakıt/LPG/CNG/LNG Satış İstasyonlarına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ünvan Değişikliği İşlemlerinde Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız.

 

4. Ruhsat Adres Değişikliği

Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonunun mahalle, cadde, sokak, kapı no vb... bilgilerinin değişmesi halinde, ilçe belediyesinden alınacak güncel adres tespit yazısı ile başvuru formu doldurularak adres değişikliği başvurusunda bulunulmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra, gerekli görülürse Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu yerinde teknik personel tarafından inceleme yapılır. Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlanmış ise, Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre hesaplanan Ruhsat harcı yatırıldıktan sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur.

2.Sınıf Akaryakıt/LPG/CNG/LNG Satış İstasyonlarına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Adres Değişikliği İşlemlerinde Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız.

 

5. Ruhsatın İntibakı

Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu ruhsatı gerçek kişi adına düzenlenmiş ise, kişinin ölümü halinde ruhsatın intibakı yapılmalıdır. Ruhsatın intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Ruhsatın intibakı için Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamı) ile başvuru formu doldurularak ruhsatın intibakı başvurusunda bulunulmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra, gerekli görülürse Akaryakıt / LPG / CNG / LNG Satış istasyonu yerinde teknik personel tarafından inceleme yapılır. Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlanmış ise, Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre hesaplanan Ruhsat harcı yatırıldıktan sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur.

2.Sınıf Akaryakıt/LPG/CNG/LNG Satış İstasyonlarına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İntibakı İşlemlerinde Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız.

 

B. İrtibat Bilgileri

Telefon  : (0224) 444 16 00 / 153

Fax         : (0224) 716 20 60

E-Mail    : cevrekontrol.sbmd@bursa.bel.tr