1.Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

1.Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

1.      Gayri Sıhhi Müessesseler  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri Gayri Sıhhi Müessese  olarak tanımlanmaktadır.

Gayri Sıhhi Müesseseler, faaliyetleri ve kapasiteleri açısından 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf olarak ayrılmıştır.

 

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gayri Sıhhi Müesseselerin kurulmasınave açılmasına yönelik esaslar ile, işyerlerinin sınıflarını liste halinde belirlemektedir.

 

1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler “Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleri” olarak tanımlanmaktadır. 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessesenin kurulması için işyerleri kurulmadan önce Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi, faaliyete geçme aşamasında 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese  Ruhsatı almak zorundadır.

 

A.      Yer Seçimi ve Tesis Kurma izni

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izindir. Başvuru uygun görülürse işyerine Büyükşehir Belediyesi Gelir tarifesi doğrultusunda “Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi” verilir.

 

(26.03.2014 tarih ve 2014/95 Esas, 263 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi yalnızca kurulmamış işyerlerine verilebilir. Yapılan incelemede kurulu bulunduğu belirlenen işyerlerine geriye dönük yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi düzenlenmez ancak belge ücretinin iki katı ücret alınır.)

 

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.

 

1.     Birinci sınıf bir işyeri açmak isteyen kişi/veya şirket yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi almak üzere, gerekli evrakları hazırlayarak başvurur. ÇED Olumlu kararı bulunan işyerleri yer seçimi ve tesis kurma izninden muaftır.

 

2.     Kurulması planlanan alanda GSM İnceleme Kurulu tarafından yerinde incelemeler yapılır, varsa eksik veya düzeltilmesi gereken hususlar yazı ile bildirilir.

 

3.     İnceleme Kurulu ortak kararı ile rapor hazırlanır ve işyerine Gelir tarifesi doğrultusunda gerekli tahakkuklandırma yapılır. Yer Seçimi ve Tesis kurma izin belgesi düzenlenerek yetkilisine teslim edilir.

 

 

B.      GSM Ruhsat İşlemleri

 

1-      Yeni Başvuru

Firmalar başvuru formları doldurup evraklarıyla başvurur. Başvuru dosyaları incelenir. Alındı Belgesi düzenlenerek varsa eksik hususlar bir üst yazı ile kendilerine iletilir.

 

Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlandığında GSM Kurulu ile inceleme aşamasına geçilir. İşletmeler öncelikle Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre Yer Görme Ücreti ve Rapor Muayene Harcı yatırdıktan sonra GSM Kurulu işyerinde incelemeler yapar. 

 

İncelemeler neticesinde eğer sonuç  uygunsa Olumlu Kurul Raporu düzenlenir ve imzaya sunulur. Gelir Tarifesi doğrultusunda hesaplanan tahakkuk tablosu hazırlanır ve işletme tutarı ödedikten sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur. Ancak inceleme sonucu uygunsuz ise Olumsuz Kurul Raporu düzenlenir. Olumsuz rapordaki durumların çözümlenmesi durumunda rapor olumluya çevrilir ve ruhsat düzenlenir.

 

 

DENEME İZNİ:

 

Çevre İzin Belgesi bulunmayıp Geçici Faaliyet Belgesinin bulunması durumunda işletmelere 1 yıl geçerli olmak şartı ile Deneme İzni verilmektedir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. Çevre İzin Belgeleri çıktığı takdirde de Deneme İzinleri Ruhsata çevrilmektedir. 1 yıl içerisinde Çevre İzin Belgesini almayan işletmelerin Deneme İzinleri de iptal edilmektedir.

 

2-      Unvan Değişikliği

 

İşyerinin faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi aynı kalmış ancak unvanı değişmişse, Ticari Sicil Gazetesi, yapı kullanma izin belgeleri ve güncel vaziyet planı ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılır.

 

Unvan değişikliği Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve gerçekleştirilir. Ancak, yapılan incelemede, işyerinde fiziki büyüme ve/veya yapı kullanma izin belgesi değişimi gerektirecek tadilat yapılmış olduğu tespit edilirse ayrıca ücretlendirme yapılarak yeni unvana göre ruhsat düzenlenir.

 

Unvan değişikliği işleminin akabinde işyeri mevcut belgeleri yeni unvanagöre güncellemeli ve 1 yıl içinde Büyükşehir Belediyesine iletmelidir.

 

3-      Devir İşlemleri

 

İşyeri faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi değişmeksizin başka bir şirket veya şahsa devredilecekse, mevcut ruhsat örneği, devreden ve devir alan şirket veya şahıslar arasında yapılmış noter onaylı bir devir sözleşmesi ve Ticari Sicil Gazetesi ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvurur.

 

İşyeri fiziki büyümeleri veya 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı bir durum olup olmaması açısından incelenir. İnceleme sonucu işyerinin İmar mevzuatı açısından bir sakıncası olmadığı tespit edilirse, eski dosyadaki bilgi ve belgelere dayanılarak Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve ruhsat düzenlenir.

 

Devir İşlemlerinde İstenilen Evraklar:

 

1. Noterden onaylı Devir Sözleşmesi

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. İmza Sirküleri

4. Oda Kaydı

5. İmar Uygunluk Yazısı (İlçe Belediyesi’nden temin edilecek)

6. İmar Planları

7. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni

 

4-      İşyerine yeni bir ortak alınması

 

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

 

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

 

5-      Sağlık Koruma Bandı

 

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sadece sağlık koruma bandı tayini için yapılan başvurularda Yer Görme Ücreti alınır.

 

6-      Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller

 

Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.

 

 

 

C.      Hafta Tatili Ruhsatı

02.01.1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Sonu Tatili Kanunu doğrultusunda, hafta sonları çalışmak isteyen 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Belediye Başkanlığımıza müracaat etmesi durumunda Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmektedir.

 

                                

D.      Birinci Sınıf Ruhsatlı Olup Fiziken Büyüyen İşletmeler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mevcut olup zaman içinde fiziksel anlamda büyüyen veya yapı kullanma izin belgesine esas tadilat yapan işyerleri büyümeleri Büyükşehir Belediyesine bildirmekle yükümlüdür. İşyeri, mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsat örneği, güncel kapasite raporu, yapı kullanma izin belgesi, güncel tapu bilgileri (işyeri açma ve çalışma ruhsat tarihinden sonra yapılmış açık – kapalı alan ilavesi içeren ), firmanın yerleşim planını gösterir durum haritası ile açık ve kapalı alanları gösterir krokisi, kapalı alanı gösterir ebatlı krokisi ile kurumuza müracaat edilmelidir. İşlem sıralaması aşağıdadır:

 

• Dosyasını teslim eden firmaların evrakları tarafımızca incelenir.

• Ruhsat tarihinden sonra ki Yapı Kullanma İzin belgeleri incelenerek büyüme tespit edilen firmaların ölçüm onayı alabilmesi için Harita Şube Müdürlüğüne gönderilir.

• Büyüme tespit edilen firmaların alanlarını da kapsayacak şekilde İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek olan İtfaiye Raporunun tarafımıza teslim edilmesi istenir.

• Harita Şube Müdürlüğü tarafından ölçüm onayı ve İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından alınacak olan İtfaiye Raporu tarafımıza teslim edilir.

• Firmanın imara aykırı bir yapısı olup olmadığı İlçe Belediyesine sorularak Firmaya ait Yapı Kullanma İzinleri istenir.

• Firma beyanı ile İlçe Belediyesi Yapı Kullanma İzinleri karşılaştırılır.

• Ruhsattan sonra büyüyen alanın harç parası hesaplanarak ruhsatı yenilenir.

E.      İkinci Sınıf Ruhsatlı Olup Birinci Sınıfa Yükselen İşletmeler

Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.

 

• 2. veya 3. sınıf ruhsatı mevcut olup kapasite raporu üzerinde ve yerinde yapılan incelemelerde 1. Sınıfa çıkmış olduğu tespit eden işyerlerine, 1. Sınıf GSM ruhsatı almaları için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 6 ay süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

• Süre sonunda evraklarını tamamlamış işyerlerinin yerinde ve dosyasında incelemeler yapılır.

 

• Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen işyerlerinin 1. Sınıf GSM ruhsatı hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda işyerine teslim edilir.

 

 

F.      Başvuru Beyan Formu İçin için tıklayınız

 

 G.    EKLER

·         BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİTYER SEÇİMİ VE TESİS KURMA BAŞVURU/BEYAN FORMU

·         GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

·         Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

·         HAFTA TATİLİ RUHSATI BEYANNAMESİ

·         Gayrisıhhi Müesseselerle İlgili Sık Sorulan Sorular

 

1. Sınıf GSM Ruhsatlarına İlişkin Bilgilendirme Broşürü İçin Tıklayınız 

H.      İrtibat Bilgileri

 

Telefon  : (0224) 444 16 00 / 234 40 00 / 153

Fax         : (0224) 220 18 99

E-Mail    : cevre.kontrol@bursa.bel.tr