1.Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

1.Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İŞLEMLERİ

Gayrisıhhî müessese: faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir belediyelerinin görev,  yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 7  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendi  "Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek." hükmünü, (j) bendi "Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek " hükmüne istinaden  Organize sanayi ve Endüstri bölgeleri dışındaki 1. Sınıf Gayrisıhhi müesseseler, Belediye Kanunun 80. Maddesine istinaden Akaryakıt ve LPG İstasyonları ile Elektrikli Araç Şarj istasyonlarına İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı Büyükşehir Belediyemiz tarafından ruhsatlandırılmaktadır.

Sıhhî işyerlerini, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanındadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız 

 

1.      Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

A.      Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izindir. Başvuru uygun görülürse işyerine Büyükşehir Belediyesi Gelir tarifesi doğrultusunda “Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi” verilir.

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Başvuru Beyan Formu için tıklayınız

B.      Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri

 1.     Yeni Başvuru

Firmalar başvuru formları doldurup evraklarıyla başvurur. Başvuru dosyaları incelenir. Alındı Belgesi düzenlenerek varsa eksik hususlar bir üst yazı ile kendilerine iletilir.

Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlandığında GSM Kurulu ile inceleme aşamasına geçilir. İşletmeler öncelikle Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre Yer Görme Ücreti ve Rapor Muayene Harcı yatırdıktan sonra GSM Kurulu işyerinde incelemeler yapar.  

İncelemeler neticesinde eğer sonuç  uygunsa Olumlu Kurul Raporu düzenlenir ve imzaya sunulur. Gelir Tarifesi doğrultusunda hesaplanan tahakkuk tablosu hazırlanır ve işletme tutarı ödedikten sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur. Ancak inceleme sonucu uygunsuz ise Olumsuz Kurul Raporu düzenlenir. Olumsuz rapordaki durumların çözümlenmesi durumunda rapor olumluya çevrilir ve ruhsat düzenlenir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde kontrol edilir ve ruhsat kesinleştirme işlemi yapılır. Ruhsat verilmesinden sonra yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde işyerine, bunları gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün süre verilir. Aksi halde ruhsat iptal edilir.

Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız

Başvuru Beyan Formu için tıklayınız

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sadece sağlık koruma bandı tayini için yapılan başvurularda Yer Görme Ücreti alınır.

3-    Unvan Değişikliği

İşyerinin faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi aynı kalmış ancak unvanı değişmişse, Ticari Sicil Gazetesi, yapı kullanma izin belgeleri ve güncel vaziyet planı ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılır.

Unvan değişikliği Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve gerçekleştirilir. Ancak, yapılan incelemede, işyerinde fiziki büyüme ve/veya yapı kullanma izin belgesi değişimi gerektirecek tadilat yapılmış olduğu tespit edilirse ayrıca ücretlendirme yapılarak yeni unvana göre ruhsat düzenlenir.Unvan değişikliği işleminin akabinde işyeri mevcut belgeleri yeni unvana göre güncellemeli ve 1 yıl içinde Büyükşehir Belediyesine iletmelidir.

Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ünvan Değişikliği Müracaatı İçin Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız

 3-      Devir İşlemleri

İşyeri faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi değişmeksizin başka bir şirket veya şahsa devredilecekse, mevcut ruhsat örneği, devreden ve devir alan şirket veya şahıslar arasında yapılmış noter onaylı bir devir sözleşmesi ve Ticari Sicil Gazetesi ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvurur. 

İşyeri fiziki büyümeleri veya 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı bir durum olup olmaması açısından incelenir. İnceleme sonucu işyerinin İmar mevzuatı açısından bir sakıncası olmadığı tespit edilirse, eski dosyadaki bilgi ve belgelere dayanılarak Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve ruhsat düzenlenir.

Faaliyet konusu değişecek işyerleri için yer seçimi ve tesis kurma izni düzenlenir. Faaliyet konusu değişmeyecek ise yeniden yer seçimi ve tesis kurma izni düzenlemeye gerek yoktur.

Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Devir Müracaatında İstenilecek Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız

4-      İntibak İşlemleri

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İntibak Müracaatında İstenilecek Gerekli Belgeler Listesi için tıklayınız

 C.      Birinci Sınıf Ruhsatlı Olup Fiziken Büyüyen İşletmeler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mevcut olup zaman içinde fiziksel anlamda büyüyen veya yapı kullanma izin belgesine esas tadilat yapan işyerleri büyümeleri Büyükşehir Belediyesine bildirmekle yükümlüdür. İşyeri, mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsat örneği, güncel kapasite raporu, yapı kullanma izin belgesi, güncel tapu bilgileri (işyeri açma ve çalışma ruhsat tarihinden sonra yapılmış açık – kapalı alan ilavesi D.      Ruhsat değişikliği gerektiren haller

İrtibat Bilgileri

Telefon  : (0224) 444 16 00

Fax         : (0224) 716 20 60

E-Mail    : cevre.kontrol@bursa.bel.tr