Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Bursa Büyükşehir Belediyesi vizyon, misyon, ilke ve değerlerine göre oluşturduğu "Entegre Yönetim Sistemi" ile vatandaşlara sürekli değer üretmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda;

1. Kalite Yönetim Sistemi (ISO- 9001) ;

 • Risk ve  fırsatları  etkin  şekilde  yöneterek   tüm  süreçlerin  sürekli iyileştirilmesini,
 • Katılımcı bir yönetim anlayışı ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesini,
 • Kaynakların verimliliğini sürekli artırılmasını,
 • Tüm hizmetlerin vatandaş odaklı yürütülmesini,
 • Uygunluk gereksinimlerinin karşılanmasını ve kurumda kalite bilincinin geliştirilmesini,

2. Çevre Yönetim Sistemi (ISO- 14001) ;

 • Kentin doğal ekosistem ortamı ile biyoçeşitliliğinin korunmasını, tüm çalışanların, paydaşların ve toplumun çevre bilincinin artırılmasını,
 • Hizmet süreçlerimizde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, oluşabilecek kirliliğin kaynağında önlenmesi, bütün faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınmasını,
 • Uygunluk ve yasal yükümlülükler çerçevesinde hizmetlerinin sunulmasını,
 • Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevre performansımızı artırmak için yenilikçi bir gelişim gösterilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO- 45001) ;

 • Yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerde; iş kazasını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlayıp, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin azaltılmasını,
 • Çalışanların, çalışan temsilcileri ile birlikte diğer tüm paydaşların görüş ve önerilerini alarak yasal sorumluluk çerçevesinde hedef belirlenmesini, süreçlerin sürekli iyileştirilmesini,

4.  Enerji Yönetim Sistemi (ISO- 50001) ;

 • Tüm hizmetlerde enerji verimliliğini  artırmak  ve  yasal  gereksinimleri karşılamak için hedef ve projeler geliştirmesini, sürekli iyileştirilmesini,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım ve uygulama faaliyetlerinin desteklenmesini,
 • Tüm faaliyetlerde enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini,
 • Enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği ile ilgili çalışanlarımızın ve toplum bilincinin artırılması amacıyla eğitimler düzenlemesini,

5. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002) ;

 • Hizmet kullanıcıların memnuniyet düzeylerinin tüm süreçlerde ölçülmesini, izlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Vatandaş ile çalışan memnuniyetini artırma ihtiyaç duyulan her türlü finansal, operasyonel ve organizasyonel gerekliliklerin sağlanmasını,
 • Memnuniyet düzeyini sürekli artırmak için yasal gereklilikler doğrultusunda hedef oluşturulmasını ve uygulanmasını,

6. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ( ISO- 27001) ;

 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğinin üç temel öğesi olan bütünlük, gizlilik ve erişilebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurların korunmasını,
 • Bilgi güvenliği risk analizinin sistematik olarak yönetilmesini,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamasını,
 • Bilgi varlıkların yönetimi için gerekli altyapının oluşturulmasını,
 • Personelimizin bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığını arttırarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmesini,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemin oluşturulmasını ve devamının sağlanmasını,
 • İş sürekliliği  kapsamında  çalışmalar  yürütmeyi  ve  kesintisiz  hizmet verilmesini,

taahhüt eder.