Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

- GENEL BÝLGÝLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar


1. Büyükþehir Belediyesi toplam kalite anlayýþý doðrultusunda hazýrlanan prosedürlere uygun ve oluþturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaþmak amacýyla Baþkanýmýzýn günlük programýný oluþturmak ve yürütülmesini saðlamak .

2. Belediye birimleri arasýnda koordinasyon kurarak Baþkanýmýzýn havale ettiði evrak ve talimatlarýn bu birimlere ulaþmasýný saðlamak, sonuçlarý Baþkanýmýza arz etmek.

3. Baþkanlýða ulaþan ve gerek Belediyemizi gerekse diðer Kamu Kurum ve Kuruluþlarýný ilgilendiren vatandaþ talep ve þikayetlerini deðerlendirmek, çözümlenmesi için yardýmcý olmak.

4. Belediyemizin organize ettiði tüm etkinliklerde diðer birimlerle koordinasyon saðlayarak, ön hazýrlýktan gerçekleþtirmeye kadar tüm aþamalarda etkin görev üstlenmek..
Özel Kalem Þube Müdürlüðü yürüttüðü çalýþmalarda Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný’na karþý sorumludur.


C- Ýdareye Ýliþkin Bilgiler


1- Fiziksel Yapý

 

Bina Durumu
Merkez Bina
Tarihi Hizmet Binasý Heykel’de çalýþmalarýný sürdürmektedir.
Acemler Bina
Acemler Yerleþkesi Baþkanlýk Katta çalýþmalarýný sürdürmektedir
Araç Durumu
 
Müdürlüðe tahsis edilmiþ 1 Adet araç bulunmaktadýr.

  3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar
7 adet PC 4 adet dizüstü bilgisayar.
Yazýcý
3 adet
Telefon
10 adet dahili hat, 2 adet dýþ hat, 13 adet telefon cihazý
Scanner
1 adet
Fotoðraf Mak.
1 adet
Ýnternet Baðlantýsý
1.0 Gbps
Kullanýlan Programlar
 Windows XP, Office XP, e-isoft9000, 

4- Ýnsan Kaynaklarý

Özel Kalem Þube Müdürlüðünde Þube Müdürü, 5 sekreter, 4 Müstahdem, 6 Þöför olmak üzere toplam 16 personel ile çalýþmalarýný yürütmektedir.
 

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları