Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Sık Sorulanlar

Mineral ve Sentetik Atık Yağlar İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Soru : Yağ nedir?
Cevap : Oda sıcaklığında yüksek vizkoziteye sahip, yüksek miktarda karbon ve hidrojen içeren, suyla karışmayan ancak diğer yağlarla kolayca karışabilen maddelerdir.

Soru : Yağlar kaç çeşittir?
Cevap : Yağlar iki çeşittir:
1- Bitkisel Yağlar (Organik Yağlar)
2- Motor ve Endüstriyel Yağlar (Mineral ve Sentetik Yağlar)

Soru : Atık Yağ nedir?
Cevap : Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez ve yağ; kullanılamayarak atık haline gelir. Bu da atık yağdır.

Atık Motor ve Endüstriyel Yağlar (Mineral ve Sentetik Yağlar); Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleridir.

Soru : Mineral ve Sentetik Yağ (Motor ve Endüstriyel Yağ) nedir?
Cevap : Yeraltında kaya tabakaları arasında bulunan petrol esaslı yağlar mineral yağlar olarak sınıflandırılır.
Benzin, mazot, gazyağı, parafin mumları gibi yağlardır.

Soru : Atık Motor Yağı nedir?
Cevap : Belirli bir kullanım süresi sonucunda motorlu araçlardan kaynaklanan ve orijinal kullanım amacına uygun olmayan atık yağlardır.

Soru : Atık Sanayi Yağı nedir?
Cevap : Her türlü sanayi dalından kaynaklanan atık endüstriyel yağlardır.

Soru : Mineral ve Sentetik Yağ (Motor ve Endüstriyel Yağ) Üreticisi kimdir?
Cevap : Rafineri hariç olmak üzere orijinal kullanım amacına uygun olarak yağ üreten, ithal eden veya kendi markası ile piyasaya sürenler veya atık yağları işleyerek ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelere uygun baz yağ veya petrol ürünlerine dönüştürebilen tesisleri işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.

Soru : Atık Motor Yağı Üreticisi kimdir, atık yağları kim oluşturur?
Cevap : Atık motor yağlarını üreten, kaynağının bilinmemesi durumunda ise atık motor yağlarını mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri, kurum ve kuruluşlardır.

Soru : Ulusal Atık Taşıma Formu nedir?
Cevap : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9/B’sinde yer alan ve atık yağların toplama ve taşıma işlemlerinde kullanılması zorunlu olan formlardır.

Soru : Lisans Nedir?
Cevap : Atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen araç sahibi firmaların İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden; atık yağ işleme ve bertaraf tesisi kurmak, işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belgedir.

Soru : Mineral ve Sentetik Atık Yağların (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) çevreyle uyumlu yönetimi ne şekilde sağlanmaktadır?
Cevap : Mineral ve Sentetik Atık Yağların (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) çevreyle uyumlu yönetimi, 10.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanmaktadır.

Soru : Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin amaç ve kapsamı nedir?
Cevap : Amacı; atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasını, taşınmasını, bertaraf edilmesine, atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasına, geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsamı; I., II. ve III. kategori atık yağların üretimi, geçici depolanması, toplanması, taşınması, işlenmesi, bertarafı, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri düzenlemektir.

Soru : Mineral ve Sentetik Atık Yağların (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) Yönetimine ilişkin genel ilkeler nelerdir?
Cevap : Mineral ve Sentetik Yağların (Motor ve Endüstriyel Yağ) Yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:
a. Atık motor yağları dâhil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların insan ve çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi, depolanması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılması ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde işlenmesi veya yakılması yasaktır.
b. Atık yağlara su, çözücüler, PCB, toksik ve tehlikeli maddeler ile diğer maddelerin ilave edilmemesi ve farklı kategorilerdeki atık yağların birbiriyle karıştırılmaması esastır. Atık yağlar, EK-1’de yer alan Atık Yağ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır Değerlerinde belirtilen kategorilere göre ayrı tank/konteynerlerde geçici depolanır, taşınır, işlenir veya bertaraf edilir. I. kategori atık yağ, II. kategori atık yağla karıştırılırsa II. kategori; I. veya II. kategori atık yağlar, III. kategori atık yağla karıştırılırsa III. kategori atık yağ olarak kabul edilir.
c. Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi, üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda öncelikle atık yağların geri kazanımı amacıyla rejenerasyonu ve rafinasyonu esastır. II. kategori atık yağlar ile I. kategori atık yağların geri kazanım işlemleri sonucunda ürün kalitesi tutturulamayan atık yağlar Bakanlıktan lisans almış ve 21 inci maddede belirtilen tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir. Geri kazanım imkanı bulunmayan atık yağlar 22 nci maddede belirtilen şekilde Bakanlıktan lisans almış tehlikeli atık bertaraf tesislerinde bertaraf edilir.
d. Atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, atık yağ üreticileri, taşıyıcıları, işleme ve bertarafçıları kusur şartı aranmaksızın sorumludur. Bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü üretici ve piyasaya sürenlerin tazminat sorumluluğu kusurları oranında saklıdır.
e. Bu Yönetmelik kapsamına giren atık yağların uluslararası ticareti, ithalatı, ihracatı ve transit geçişinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
f. Atık yağlardan kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre kirliliğe neden olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Sorumluların çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemi almaması halinde ve bu önlemlerin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan alınması durumunda yapılan tüm harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atık yağların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

Soru : Mineral ve Sentetik Atık Yağ (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) Üreticisinin yükümlülükleri nelerdir?
Cevap : Atık Yağ Üreticisinin yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:
a. Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
b. Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 nci maddede belirtilen şekilde geçici depolamakla,
c. Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla,
d. Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla,
e. Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurmakla,
f. Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle,
g. Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı il çevre ve orman müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almakla yükümlüdür.

Soru : Mineral ve Sentetik Atık Yağ (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) ile ilgili Belediyelerce alınacak tedbirler nelerdir?
Cevap : Aşağıda belirtilen hususlarda gerekli tedbirleri alır:
a. Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemekle,
b. Atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemekle,
c. Lisanslı atık yağ taşıma araçlarının şehir içi hareketlerini kolaylaştırıcı düzenlemeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

Soru : Mineral ve Sentetik Atık Yağ (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) Toplama Lisansı Alan Firma bilgilerine nereden ulaşabiliriz?
Cevap : Çevre ve Orman Bakanlığının internet adresinden www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr “Lisanslı Firmalar” linki ile ulaşılabilir.

Soru : Mineral ve Sentetik Atık Yağ (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) oluşturan işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmamaları durumunda ne olur?
Cevap : Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler; sınırları dâhilinde Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemekle ve atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemekle sorumludur. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Çevre ve Orman Bakanlığından atık yağların kontrolü konusunda yetki devri alma sürecindedir. Süreci takiben; atık yağların belirtilen esaslar dışında kullanılmasını, doğrudan ısınmada, enerji üretiminde, inşaat sektöründe, sanayide, motorlu araçlarda ve benzeri şekillerde yasal olmayan yollar ile değerlendirilmesini önlemekle ve denetimler sonucu usulsüz kullanıldığı tespit edilen atık yağların özelliğine uygun olarak en yakın lisanslı işleme ve bertaraf tesisine gönderilmesini sağlamakla ve idari yaptırım kararlarını vermekle sorumlu olacaktır. Belediyelerin yetki alanı dışında, atık üreticilerine gerekli cezai işlem Mahallin en büyük mülki amiri tarafından uygulanır.

Soru : Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre işletmelerce izlenecek yol nedir?
Cevap : Aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
o Atık Yağ Toplama Lisansı Alan Firmalarla veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla irtibata geçilerek sözleşme yapılır,
o Yapılan sözleşmenin bir örneği Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletilir,
o Oluşmaya başlayan atık yağlar; diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak sızdırmaz ve iç - dış yüzeyleri korozyona dayanıklı toplama kaplarında biriktirilir,
o Atık yağlar biriktikçe, belirli periyotlarla, lisanslı firmalara teslimatı gerçekleştirilir,
o Atık yağların her sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanılır ve her taşımadan sonra bunların bir kopyası Valiliğe gönderilir.

Soru : Atık Yağların zararları nelerdir?
Cevap : Aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
o 1 litre atık yağ; 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir.
o 1 litre atık yağ; 5 milyon litre suyu içilemez hale getirir.
o 1 litre benzin; 800.000 litre suyu içilemez hale getirir.
o Atık yağlar dökülerek; yeraltı sularının kirlenmesine neden olabilir. Kirlenen yeraltı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yeraltı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.
o Atık yağlar; su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir.
o Denize, akarsuya ve göle ulaşan atık yağlar; kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
o Atık yağlar; atık su toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kollektörler) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.

 

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları